.וז תוליעפ תיישע ןמזב האנה םכל םילחאמ ונא ,ונלש תשר-רקחה תדובעל םיאבה םיכורב
,תואבה תולאשה לע ונעו אבה עטקה תא וארק ,ליחתהל תנמ לע
.יתריצי עטק םכמצעב בותכל ושקבתת םויסל

:תולאשה לע ונע ותאירק רחאל ,האירקה עטק ןלהל
רמרק לט :תאמ םדא ינבו םיפיגנ ,םינגוקנוא ,ןטרס לע

םילאמרונ אל םייהנ םיאת רשאכ שחרתמ ןטרס .תולחמ האממ רתוי לש הצובק הז ןטרס
רשאכ תוברתהל םיכישממ םיאת םא .רדס אללו הרוצ אלל םיאת דוע רוצילו קלחתהל םיכישממו
תוינטרס תולחמ .ריאממ וא ריפש תויהל לוכי הזה שוגה .המקר לש שוג רצונ םהל םיקוקז אל
םינג לש הרקבב וא הנבמב םייונישמ קויד רתילו ,םירמתומה םיאת לש םונגב םייונישמ תועבונ
.ןיקת ודוע אתה רשאכ םיארקנ םהש יפכ םינגוקנוא-וטורפ וא םייאת םינגוקנוא םינוכמה םימיוסמ
אלא ,םינטרסמ םיפיגנ ידי-לע קר אל תומרגנ ןטרסה תולחמ .םיבר םייאת םינגוקנוא םנשי
תויצטומ הל תומרוג ןכ ומכ .הביבסל םירחא םימרוגו םיימיכ םינגטומ ידי-לע - רקיעבו - םג
- הלא לכש שיגדהל יואר .תויתשרות תויצטומ םג הכומנ תוחיכשבו ,םונגב תוינטנופס תויטמוס
.םדא ינבב תוריאממ תלחמל םיחיכשהו םיירקיעה םימרוגה םה - םיפיגנה אלו
Robert רשאכ 1980 תנשל דע יטתופיה ראשנ םדא ינבב ןטרסל םפיגנ ןיב רשקה ,תאז תורמל
Human T-lymphototrophic .הימקיול לש רידנ גוסל יארחא רשא הז אוה סוריו-ורטרש אצמ Gallo
רשא ןג דגנכ היצרגטניא השוע אוהש ךכב ALV-ל המוד הרוצב גהנתמ virus type I, (HTLV-I)
לש םיגוס המכ םע DNA יפיגנ תורשוק רשא תוחכוה םנשי ,ךכ לע ףסונ .םיאת תקולח תסוומ
...םדא ינבב ןטרס

?ףוגה ךותל םירדוח םיפיגנ דציכ  

:תואבה תולאשה לע הנע
?םדאה ינבב ןטרס םיללוחמש םיפיגנה לש תוצובקה יתש םהמ  .1   
?םינגוקנוא םיפיגנ םהמ ?םינגוקנוא םהמ  .2   
?(יאת ךותו חטשה ינפ לע ,הלידג) םיילאמרונא םה םירמתומ םיאת םהב םיכרדל תואמגוד ןת  .3   

http://www-micro.msb.le.ac.uk/224/Trans224.html
http://home.att.net/~fwholt00/www/bio320/lecture20/sld014.htm
http://home.att.net/~fwholt00/www/bio320/lecture20/sld015.htm


?ריפש לודיג ןיבל ריאממ לודיג ןיב לדבהה המ :הרצקב בותכ  
http://home.att.net/~fwholt00/www/bio320/lecture20/sld013.htm

?RNA -הו DNA -ה גוסמ רתויב ץופנה ףיגנל אמגוד ןת  
http://home.att.net/~fwholt00/www/bio320/lecture20/sld016.htm

?הז ךילהת אוצמל ןתינ ףיגנ לש גוס הזיאב ?יכפוהה זאטפירקסנרטה ךילה והמ  
http://www.academicpress.com/inscight/04241997/reverse1.htm

.קמנ ?ןטרס םיתממ ,ךופה םישוע רשא םיפיגנ םנשיש ןכתיי םאה  
http://www.immortality.org/viruses3.html

:הרזעו ץועייל תבותכה ןלהל ,םיאפור םע חחושל םכנוצרב םא
http://www.cancerpage.com/

:תואבה תויוליעפ ןמ תחא רוחבל םכילע ,אשונה םוכיסו םויסל
םירתאה תאו היצמרופניא תא םכידיב שי .תודוקנ 3 -ב םייתסמ הדובעה תליחתב רמאמה  .1
.רמאמל ףיסוהלו תונשל םג ןתינ ףסונב .ותוא םילשהל ידכ םישורדה
םיפיגנ ידי-לע קר אל תומרגנ ןטרסה תולחמ " :בותכ חתופה רמאמה לש היינשה הקספב  .2
ןכ ומכ .הביבסל םירחא םימרוגו םיימיכ םינגטומ ידי-לע - רקיעבו - םג אלא ,םינטרסמ
.תויתשרות תויצטומ םג הכומנ תוחיכשבו ,םונגב תוינטנופס תויטמוס תויצטומ הל תומרוג
תלחמל םיחיכשהו םיירקיעה םימרוגה םה - םיפיגנה אלו - הלא לכש שיגדהל יואר
".םדא ינבב תוריאממ
http://www-micro.msb.le.ac.uk/224/Trans224.html    :רתאה לש חתפב ךא
המ ,קמנ :אשונה לע ךתעד תא בותכ ותאיצמ רחאל ?לדבהה המ .ירמגל רחא והשמ םושר
?הנוכנה הבושתה איה ךתעדל

teguvot@hotmail.co.il :ל ובתכ םירבחמל םכתדובע תא חולשל םכנוצרב םא
.ירשפאה םדקהב הנענ החמשבו תועדו תורעה חולשל םג ןתינ
.3'י תליא ץיבולימחר
.2'י הקבר יבצ - ןב
.2'י לט רמרק
האבה תוליעפל
תמדוקה תוליעפל