תואקתפרהה ןתיב - תשרקח

הקיטיבטינאל תודימע
תינלטקה הטירשה
AIDS
לגנו'גל עסמ
תירותסמ הלחמשלב ה - בירור הבעיה של התפתחות עמידות לאנטיביוטיקה וכיצד אפשר למנוע זאת


?עשופל עישוממ - הקיטויביטנאה

תכפוה איהש ררבתה ,הקיטויביטנא - םיאלפה תפורתב שומישה ףקיה םלועה תוצרא לכב בחרתהו ךלהש לככ
תובר תולחמ .הלא תופורתב לילכ שמתשהל לודחל םיצילממה שיש ךכ ידכ דע "1 'סמ תורצ השוע"ל עישוממ
הברהב תנכוסמ םגו "תצפושמ"ו השדח הסרגבו שאר תומירמו תורזוח ,םלועה ןמ ומלענ ופלח יכ ורבס רבכש
דע םימילא עתפל םיכפוה ףוגב תיעבטה הרולפב םייוצמה םיליגר םיקדייח םג ,ןכ לע רתי .םדאל
.הגיאדמ תוריהמב תטשפתמ וז העפות .םירקמ לש לטובמ אל רפסמב תוומ תמירג ידכ
םרג סוקוקוליפטס יקדייח לש ןז"   .1
."ןיליציתמ גוסמ הקיטויביטנאב ולפוט םהש תורמל הטוקד ןופצבו הטוסנימב םידלי העברא לש םתומל
הקיטויביטנאב רקובמ יתלב שומיש..." :רמוא ב"הראב תוקבדימ תולחמ רותיאל זכרמהמ ימיענ םיט ר"ד  .2
."םיקדייחה דגנכ המחלמב דיספהל םידמוע ונחנאש ךכל םרוג

?תרתוימ הקינפ
?ןיינע תולעב תוצובק לש םיסרטניא םודיקו םיביצקת תגשה ךרוצל תירוביצ בל תמושת ךושמל ןויסינ

המישמה
:םיקלח ינשל תקלחתמ המישמה

ןושאר קלח
:הלאה תולאשה לע ,תורוקמ תרזעב ,תונעל םכילע ךכ םשל .תגצומה היעבה לע רצק םוכיס ןיכהל םכילע

?הקיטויביטנאל תודימע יהמ
?תרצונ איה דציכ
?וז העפותב הנומטה הנכסה יהמ
?הקיטויביטנאל םידימעה םישדח םידייח ינימ לש םתעפוה עונמל ידכ תושעל ןתינ המ

:הלאה עדימה תורוקמב רזעהל ולכות םכיתובושתב
"הקיטויביטנאל םידייח תוביציו ףוגה תמכח"
.פ"ואה רתאמ ,"םיקדייחה תמקנ"
(1994 11/12) 7 ןויליג ואלילג ,ןומצע יבצ ,"הקיטויביטנא יטנא"
.Discovery ,ןרוציי יכרדו תויטויביטנא תופורת לע ףיקמ עדימ


.וללה תועידיה לכ ירוחאמ דמוע המ ררבל םידליה תומ לע העידיה תא חוודמה ABC לש רתאל רושיק

וללה םירקמה לע (CDC) תוקבדימ תולחמל זכרמה לש חוויד
http://www.cdc.gov/epo/mmwr/preview/mmwrhtml/mm4832a2.htm

CDC לש תיבה רתא
http://www.cdc.gov/

הקיטויביטנאל תודימע תוחתפתה לע םיחוויד
http://www.abcnews.go.com/sections/living/DailyNews/antibiotics990225_dp.html
http://www.abcnews.go.com/sections/living/DailyNews/antibiotic981214.html
http://www.abcnews.go.com/sections/living/DailyNews/antibiotics980515.html

1999 תנש לש םינושארה םישדוחה תשולשב ורטפנ ססקט ,ןוטסויו וינוטנא ןס ,ןיטסוא יבשותמ זוחא 26  .3
,סוקוקוטפרטס לש תוצרפתהמ האצותכ
.העיגפ ענמתש תיאופר הרזע םישפחמ םיגאדומ םירוה
http://more.abcnews.go.com/sections/living/DailyNews/strep0307.html

םויכ םידימע ,םידליב םיינזוא תוקלדו חומה םורק תקלד ,תואיר תקלדל םימרוגה םיקדייחהמ זוחא 30  .4
.ןיליצינפל
http://www.abcnews.go.com/onair/worldnewstonight/transcripts/wnt990225_diseases_trans.html
http://www.abcnews.go.com/sections/living/DailyNews/antibiotic981214.html

תמועל .תורכומ תופורתל הדימע הרוצב תורזוח - הירלמ ,(gonorrhea) ןימ תולחמ ,סיזולנומלס ,תפחש .5
וניעט .גואדל ךרוצ ןיאו םלועה ןמ ומלענ רבכ תולחמה ןמ קלחש ונרבס .ונוונתה ונלש הארתהה תוכרעמ ,תאז
ונל ןיא םיתעל .רתוי המילא הרוצב תורזוחה תולחמ לש העפותב םחליהלו עירתהל םיכורע ונניא עגרכו !לודגבו
!ללכ ונל תורכומ ןניא ןה יכ הלא תושדח-תונשי תולחמ תוהזל םילכ וליפא
http://www.sciam.com/0297issue/0297techbus4.html
http://www.abcnews.go.com/sections/living/DailyNews/antibiotics990225_dp.html
http://www.abcnews.go.com/onair/WorldNewsTonight/wnt_991028_tuberculosis_feature.html
http://abcnews.go.com/onair/WorldNewsTonight/wnt990225_diseasetable.html
http://www.abcnews.go.com/sections/living/DailyNews/antibiotics990223.html
http://www.abcnews.go.com/onair/worldnewstonight/transcripts/wnt990225_diseases_trans.html
http://www.cdc.gov/epo/mmwr/preview/mmwrhtml/00043200.htm

םכילע

ינש קלח
דרשמ שיא ,תופורת תרבח לעב ,רקוח - ןעדמ ,אפור ,רקוח יאנותיע :םיאבה םידיקפתה ילעב ןיבמ דחאב ורחב
.םוסרפ
:םתרחבש דיקפתה לעב לע תלטומה המישמה תא ועצבו ןויעב וארק

- רקוח יאנותיע  .1


.ןיטינומ לעב יעדמ ןותיעב םידבוע םתא
לע הפיקמ רעש תבתכ ןיכהל םכמ שקב ןותיעה ךרוע
:הלאה םיטבהב קסועה עדימ לולכתש אשונה
ידי לעו הנושארל הפורתה התלגתה יתמ ?הקיטויביטנא יהמ :רצק ירוטסה עקר  
?הפורתה לש הרוקמ המ ?ימ     
?הפורתב לופיטה לש תוליעיה תדימ יהמ ?הקיטויביטנאב לפטל םיגהונ תולחמ וליאב 
?וז העפותב הנומטה הנכסה יהמ ?תרצונ איה דציכ ?הקיטויביטנאל תודימע יהמ 
?העפותה תוטשפתה תא עונמל ידכ תושעל ןתינ המ 
?הקיטויביטנאב שומישה יבגל בחרה רוביצל ותוא ריבעהל יאדכש רסמה והמ 

.ץראב תולודגה םילוח תופוקמ תחאב תופורתה אשונ לע יארחאה אפור  .2


:הלאה םיביכרמה תא לולכיו הפוקה יאפור לכ ןיב ץפויש ךמסמ ןיכהל םכילע
העפות הרושק דציכ .םיקדייח ידי לע תומרגנה תולחמב לופיטב םתוליעי תא ודבא םימיוסמ הקיטויביטנא יגוס 
.יביטקלס םרוג ,תודימע תשיכר - םיחנומב ושמתשה םכתבושתב ?תופורתב רקובמ יתלב שומישל וז   
יגוס לכל תינייפוא וא ,םיקוקוליפטסה לשמל ומכ ,םיקדייח לש םיוסמ גוסל קר תינייפוא היעבה םאה 
.םכינועיטל תוחכוה ואיבה ?םיקדייחה   
?םירקוחל םירכומ הקיטויביטנאל תודימע םיקדייחל םינקמה םינונגנמ וליא 
ומרגש תולחמב םיברועמ ויה םיקדייח וליא ,וטרפ .יטויביטנא לופיט ןתינש תורמל התומת לש םירקמ רואית 
?ולפוט הקיטויביטנא יגוס וליאבו התומתל   
לולכל יוצר .םימילאל וכפהש םיקדייח ידי לע תומרגנה הלאכו תושדח-תונשי תולחמב האולחתה לע עדימ 
.הנש ידמ הלא תולחמב םיקולה םישנאה רפסמ לע םייתומכ םינותנ םג הז עדימב   
ץלמומה לופיטה ךלהמ ?םילוח וליאל ?תורטמ וליאל :דיתעב םילוחל יטויביטנא לופיט ןתמ יבגל תוצלמה  
םישדח םיגוסב שומיש ,הקיטויביטנאב םילפוטמה םילוחל תתל שיש הכרדההו (יוצרה םילופיטה ךשמו ןונימ)
אל תופורתהש םירקמב חווידה ילהונ ,לופיטה ךלהמ רחא בוקעל שי דציכ ,קושל םיעיגמה הקיטויביטנא לש
.לופיטה תובקעב תוגירח תועפות שיש וא וליעוה
http://www.psych-health.com/staph.htm
http://www.who.int/inf-fs/en/fact194.html
http://cnn.com/health/9804/24/deadly.germ/index.html
http://www2.cdc.gov/mmwr/distrnds.html
http://www.cdc.gov/od/oc/media/fact/pneumocc.htm

:רקוח - ןעדמ  .3


יפ לע .טקש יא םכב תוררועמ הקיטויביטנאל תודימעה לש הריהמה התוטשפתה לע תועידיה
םויכ תומייק .ןפוד תאצוי טעמ תיארנ וזכ העפות ,םכל תורכומה תיעבט הרירב לש תוינויצולובאה תוירואיתה
םכנוצרב .תודימעה לש הריהמה תוטשפתהל םיינשדח םירבסה תוקפסמה היצולובא לש תושדח תוירואת
םיביכרמה תא לולכיש יעדמ ח"וד ןיכהל םכילע ,רקחמל ףסכ סייגל תנמ לע .העפותה תא קודביש רקחמ ןנכתל
:הלאה
העפותב וא תדחוימו תמצמוצמ הצובקב רבודמ םאה :םיקדייחל תודימע םיחתפמ םיקדייח לש םיגוס וליא 
?תיללכ   
?תוריהמ וזיאבו תודימע החתפתה הקיטויביטנא לש םיגוס וליאל 
ידי לע םיעצומ ,תודימע םיחתפמ םיקדייחה םתועצמאבש םינונגנמ וליאו העפותל םינתינה םירבסהה םהמ 
?םינוש םינעדמ   
תולוכי ןה דציכ ?תומיאתמ ןה םימזינגרוא וליאל ?םויכ תועצומ היצולובאה לש תושדח תוירואית וליא 
?הקיטויביטנאל תודימעה לש הריהמה תוטשפתהה תא ריבסהל   
תופורת לש ןחותיפב ישוקה והמ ?קושב תונורחאה םינשב ועיפוה תושדח תויטויביטנא תופורת וליא
?תושדח תויטויביטנא
תופורתל תודימע תוחתפתה קודביש ,היצולובאה לש תושדחה תוירואיתה לע ססבתמה רקחמ ךלהמ וננכת  
?תחתפתמ איה הבש תוריהמה תאו תושדח תויטויביטנא
(תעטוקמ היצולובא לש הירואתהו בקעי ןב לשא לש הדובעה - היצולובאב םיקדייח" ל תונפהל)
http://www.who.int/inf-fs/en/fact194.html
http://www.sciam.com/1998/0398issue/0398levy.html
http://www.psych-health.com/staph.htm
http://www.bact.wisc.edu/bact330/lectureama
http://abcnews.go.com/sections/living/dailynews/bayer991021.html
http://abcnews.go.com/sections/living/dailynews/staph_vaccine990527.html
תופורתל םידימע םיקדייחב המחלמל תושדח תובוכרת
http://cnn.com/health/9711/03/new.antibiotics/index.html

,םכדי לע קוושמה תופורתה לסב .ל"וחמו ץראהמ תופורת קווישבו רוצייב קסועה - תופורת תרבח לעב  .4


:דיתעב םכתרבחב תוליעפה תא ןווכל דציכ ןנכתל םכילע .רתויב דבכנ ביכרמ תווהמ תויטויביטנא תופורת
תא רוקחל םכילע .תופורת לש םירחא םיגוסב עיקשהל וא תויטויביטנא תופורתב עיקשהלו ךישמהל יאדכ םאה
:הלאה םיביכרמה תא לולכיש ,הרבחה תלהנה ינפב וגיצת ותוא ח"וד ןיכהלו קושה תומגמ
תופורתב םיקסועה תורוקמב ,תושדחב וניוצש םירקמ :הקיטויביטנאל תודימעב םיקסועה םיאצממ לש הריקס 
.האופרה םוחתמו
.ןתוליעי תדימו קושב תויוצמש תושדח תויטויביטנא תופורת לע עדימ  
.הקיטויביטנאב לופיטל ףילחתכ םיעצומה לופיט לש םירחא םיגוס לע עדימ 
םינוויכ שפחל וא תויטויביטנא תופורת קווישו רוצייב עיקשהלו ךישמהל םאה :ךשמהה יבגל תועצהו תוצלמה 
.םימיאתמ םכל םיארנה םישדח םינוויכ ועיצה ?םישדח
http://www.who.int/inf-fs/en/fact194.html
http://www.psych-health.com/staph.htm
http://abcnews.go.com/sections/living/dailynews/bayer991021.html
http://abcnews.go.com/sections/living/dailynews/staph_vaccine990527.html
http://cnn.com/health/9711/03/new.antibiotics/index.html
http://www.sciam.com/0297issue/0297techbus4.html
http://www.cma.ca/cmaj/vol-159/issue-9/1129.htm#measure
תופורתל םידימע םיקדייחב המחלמל תושדח תובוכרת

עוצקמ ישנאל ןה דעוימה הרבסה עסמ ןיכהל לודג יאופר זכרמ ידי לע םתשקבתה - םוסרפ דרשמ לעב  .5


.בחרה רוביצלו םילוחל ןהו (הדבעמ ידבוע ,ןגטנר ישנא ,םיטסיפרתויסיפ :יאופראראפ לגסו תויחא ,םיאפור)
.דיתעב היוצרה תוגהנתהה יבגל תוצלמהו הקיטויביטנאב ןוכנ אל שומישבש תונכסה תא ריבסהל םכתרטמ
:הלאה םיביכרמה תא וללכיש רבסה יפדו םירקיטס ,תוזרכ ןיכהל םכילע הרבסהה עסמ ךרוצל
?םויכ הב םישמתשמ תורטמ וליאלו יהמ - הקיטויביטנא לע רצק רבסה 
?החתפתה דציכו יהמ - הקיטויביטנאל תודימע לע רצק רבסה
שומישה יבגל רוביצה לש תודמע קודביש רקס וניכה ?העפותה תוטשפתה תא עונמל ידכ גוהנל ונלוכ לע דציכ 
.םיאתמ הרבסה עסמ ןונכתל ויאצממב ורזעיהו הקיטויביטנאב
http://www.who.int/inf-fs/en/fact194.html
http://www.sciam.com/1998/0398issue/0398levy.html
http://www.cma.ca/cmaj/vol-159/issue-9/1129.htm#measure

:תיללכ היפרגוילביב

"הקיטויביטנאל םיקדייח תוביציו ףוגה תמכח "

"םיקדייחה תמכח"(תינונס) 18 'מע ,1994 מצד/בונ ,7 ןויליג ,ואילילג ,ןומצע יבצ ,"הקיטויביטנא יטנא" :רמאמל רושיק

1975 ,עדמ ןותיע ,רטכיר תור ,תויטויביטנא תופורתל םיקדייח תודימע

Scientific American ןותיעב רמאמ - הקיטויביטנאל תודימע תוחתפתה
םיקדייח ןיב הקיטויביטנאל תודימע תרבעה יכרד תראתמה הנומת

תויח יקשמב תואלקחב בחרנ שומיש ללגב הקיטויביטנאל תודימע תוחתפתה

היצולובא לש הירואתהו הקיטויביטנאל תודימע תוחתפתה

הקיטויביטנאל םידימע םיקדייח דגנכ תופורת חותיפ
הלעמל רוזח

היגולויבורקימב webquest - תינלטק הטירש
:הרקמה רואת

הטירשב ליחתה לכה " ,םילוחה תיבל תעגפנה תא ליבוהש סנלובמאב חאה שחל ,"רוטקוד ,תטהול תאזה לגרה"
."שממ םיהדמ .רתוי אלו הטירש לכה ךסב .לגרה ףכב
הרצה הילע הלפנ ןינמ הניבמ אל ,םילגלגה אסכב המצע ךותב תסנוכמו הבוצע הבשי ,35 - ה תב יול תרבג
יתראשה .ילש םידליב לפטלו רוזחל תבייח ינא .רבכ רדתסת תאזה לגרהש " :ןמזה לכ הלמלמ איה .תאזה
."תיבב דבל םתוא
החמתמ האפור ,ותרזוע לייא ליגיבא ר"דל הנפ הלגר תא ןחבש רחאל .ןוימה רדחב הינפ תא לבק יקחצי ר"ד
'בגש הלעה רצק רוריב .םיצוחנה םיטרפה לכ תא יול 'בגמ לבקלו יאופר קית ןיכהל הנממ שקבו ,ןוימה רדחב
הלש הרוטרפמטב היילע הלחו חפנתהל ,בואכל לגרה הלחה לומתאו םימי השולש ינפל הלגר ףכב הטרשנ יול
תלבוס הניאו םימדוק םיחותינ הרבע אל ,יהשלכ תיאופר היעבמ רבעב הלבס אל איה .C° 39 - ל דע העיגהש
.C° 40- ל העיגה הפוג לש הרוטרפמטהש אצמנ הקידבה תעב .תרכסמ
.יקחצי ר"ד רמא ,"סיטילולצמ תלבוס תרבגהש יל הארנ .דואמ ההובג הרוטרפמט וז"
לפטלו ליחתהל ךכ םא ךירצ .תילאמשה לגרה ףכ לש סיטילולצ" :לייא ר"ד הרמא הבשחמל הרצק תוהש רחאל
."הקיטויביטנאב יול תרבגב
תא קודבל תיסנ םאה ,בגא .הז רוזאב רועל שי ילולפא םודא עבצ הזיא יארתו דחוימב החופנ יל תיארנ לגרה"
"?לגרה לכ
התאש יפכ לגרה לכ תא קודבאו היסנכמ תא ריסהל יול 'בגמ שקבא דימ .ךכ לע יתבשח אל ,תמאה ןעמל"
.לייא ר"ד התנע ,"עיצמ
הלגר לכש וליג דימ .הלגר תא זיזהל התשקתהש רחאל היסנכמ תא ריסהל יול 'בגל ורזע םיאפורה ינש
םילמנ לש דודג הריכזהש ,רתויב המחו החופנ המודא העוצר העיפוה ימינפה הדיצ ךרואלו החופנ תילאמשה
.תומודא
םיבייח .העוגנ רבכ המצע תיטפמילה תכרעמהש יל המדנ .לגרה לכ ינפ לע הטשפתה תקלדה ,ליגיבא ילכתסה"
ןוילמ לש ןונימב ןיליצינפב דימו יול 'בגב לפטל םיבייח .הקיטויביטנא לש תידירו ךות הקרזהב דימ ליחתהל
.יקחצי ר"ד רמא ,"תוחפל תודיחי
.לייא ר"ד העיצה ," ןיליציתמב לופיט הפידעמ יתייה ינא"
הצוחנה הפורתה איה ןיליצינפש ןימאמ ןיידע ינא לבא ,(cefazolin) ןילוזפסב לופיט ףידעמ יתייה ,רבכ םא"
.יקחצי ר"ד רמא ,"עגרכ ונל
לק רופיש לח תרחמל .ןילוזפס לש ידירו-ךות ןתמ ידי לע יול 'בגב לפטל םיאפורה ינש וטילחה ףסונ ןויד רחאל
השק תורדרדתה הלחה ןכמ רחאל םוי ,םלואו .הרפתשה תיללכה התשגרהו דרי המוח :הלוחה לש הבצמב
תועוב עיפוהל ולחה רועה ינפ לע .ליחכהל הלחהו דואמ החפנתה לגרהו בוש הלע המוח .יול 'בג לש הבצמב
לש םד תקידב .הלוחה לש הייח תא ןכיסש רבד לגרב קמנ לש ךילהת ליחתמש ששח ררועתהו לזונב תואלמ
.תושק הלצא עגפנ השירקה ךילהתש התלעה הלוחה
יול 'בג תרחא והשמ תושעל םיבייח .ףרוט קדייח לש תוגהנתה ריכזמ הז" ,לייא ר"ד הרמא "דיחפמ שממ הז"
."רצק ןמז ךות תומת

:המישמה

תא ליצהל לכויש לופיט ךלהמ תיינבב םכתרזע תא ושקבו םיחמומ תצובקכ םכילא ונפ לייא ר"דו יקחצי ר"ד
.יול 'בג לש הייח
:םיאבה םירבדה תא ררבל םכילע ךכ םשל
?יול 'בג לש התלחמב היופצ יתלבה תוחתפתהל רבד לש ופוסב ומרג םיקדייח לש םיגוס ולא
.הצובקה יחמומ לכ ופסאיש עדימה לע ססבתמה םיאתמ יטויביטנא לופיט ועיצה
תיב לש תוימינפה תוקלחמה יאפור לכ לש םורופ ינפב ךרענש יעובשה רנימסב הרקמה תא גיצהל םכילע
:תראותמה הלחמה לש קיודמו ריהמ ןוחבאב ךרוצה תא םיאפורה תעידיל איבהל האצרהה תרטמ .םילוחה
.הב םיקולה םילוחה תא ליצהלו ריהמ ןוחבא רשפאל תנמ לע
.ןוכנ אל לופיטמ האצותכ וז הלחמל םימרוגה םיקדייחה לש הקיטויביטנאל תודימע תוחתפתה עונמל תנמ לע

:הדובעה ךילהת

:הדובע תוצובק תיינבו תוחמתה תריחב - ןושאר בלש

.הדובע תוצובקל וקלחתהו תוחמתהה יאשונמ דחאב ורחב  .1
.תוחמתה לכמ (םיינש וא) דחא גיצנ לולכל הכירצ הצובק לכ
.הצובקב אלמל םתרחבש דיקפתל םאתהב ,םכילע תלטומה הלטמה תא ןויעב וארק  .2
תא םילשהל הלוכ הצובקל רוזעל תנמ לע תונעל החמומה לעש תולאש תרדס ,הנוש הלטמ שי תוחמתה לכל
.ול ובצוהש תולאשל הנעמ אוצמל החמומ לכל ורזעיש תורוקמ תמישר תפרוצמ הלטמ לכל .המישמה

:תועצומה תויוחמתהה

.תוימוהיז תולחמל החמומ אפור
.היגולויבורקימל הדבעמה להנמ
.ישאר חקור
.רקוח ןעדמ

.תוימוהיז תולחמל החמומ אפורהעפותה יהמו םהמ הלבס יול 'בגש גוסהמ םימוהיזל םורגל םילולעה םיקדייח יגוס לע הריקס ןיכהל םכילע
."ףרוט קדייח" תארקנה
?סיטילולצב םיברועמ םיקדייח וליא :סיטילולצ הז המ וררב

סיטילולצ לש הרקמ ראתמה רתא
ילארשי האופר רתא דוע
סיטילולצ גשומה לש הרדגה
סיטילולצ לע רצק רבסה
סיטילולצ לע רבסה

:(flesh eating bacteria) ףרוט קדייח והמ ,וררב
"רגאמה ךותמ ,םייקוקוטפרטס םימוהיז"
"רגאמה ךותמ ,יטירב פרטס"
?הז םש ול ןתינ עודמ
?העפותל םיארחא םיקדייח לש תוצובק וליא
?הל םימרוג םה דציכ
.ונינפלש הרקמב תראותמה וזל המוד העפותל םורגל םילוכיה םיקדייח תוצובק ןיב האושה תלבט וניכה
,ןצמח תכירצ ,הבשומה תרוצ ,תיגולופרומ הרוצ ,םרג תעיבצ :הלאה םינוירטירקה תא לולכל הכירצ הלבטה
הדבעמה להנמב ורזעיה הלבטה תנכהב .םכתעד לוקיש יפל םינוירטירק ףיסוהל ןבומכ ולכות .םויק תביבס
.גולויבורקימה
לשו רקוחה ןעדמה לש עדימב םג ךכ םשל ורזעה .ףרוטה קדייחב לופיטל תוליעי תופורת תומייק םאה וררב  .3
.חקורה
:םיאבה תורוקמב רזעהל ולכות הלטמה תמלשהל
םיקוקוטפרטס  ,םיקוקוליפטס  ,סנומודואספ  ,םוידירטסולק ,םידיאוירטקב  :םיצבקל רושיק*
תמרוג הצובק לכש תולחמהו G דע A תוצובקמ םיקוקוטפרטס לע עדימ*
http://medic.med.uth.tmc.edu/path/00001458.htm
A (GAS) הצובקמ םיקוקוטפרטס ידי לע תומרגנה תולחמ*
http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/groupastreptococcal_g.htm
ותוהזל דציכו םרוג אוהש תולחמה ,S.aureus קדייחה לע טרופמ עדימ*
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/chap3.html

:היגולויבורקימל הדבעמה להנמ


םיכרד עיצהל םג םכילע .יול 'בג לש התלחמל םרגש קדייחה גוס תא תוהזל רוזעל היהי תווצב םכדיקפת
תודימע לש התוחתפתה רחא בוקעל רשפא דציכו הקיטויביטנאל םינוש םיקדייח לש םתושיגר תקידבל
.הקיטויביטנאל םיקדייח
םיניחבמ םיעצמ) תוקידב ועיצה . םינוש םיקדייח יוהיזל תוטיש אוצמל תנמ לע םיאבה תורוקמב רזעהל ולכות
ןיב ןיחבהל םכילע יכ ורכיז.(ןימהו גוסה) הלחמל םרוגה קדייחה תא תוהזל םכל ורשפאיש (םילידבמו
,םיקוקוליפטס ,סנומודואספ ,םוידירטסולק ,םידיאוירטקב :תרכזנה הלחמל םורגל םילולעש םיקדייח
.םיקוקוטפרטס
.םינושה םיקדייחה יגוס יבגל האוושהה תלבט וניכה
?ןתוא עצבל שי רדס הזיאבו תוצוחנ תוקידב וליא וטרפ
קדייחל סחיתמה הזכ םישרתל המגוד).תוקידבה עוציבל םכדי לע ץלמומה ךלהמ ראתמה המירז םישרת וניכה
.(ךשמהב עיפומ Bacillus
.הקיטויביטנאל םיקדייח לש םתושיגר תקידבל תוטיש ועיצה
ןעדמהמו חקורהמ עדימב ךכ םשל ורזעיה .הקיטויביטנאל תודימע לש תוחתפתה רחא בקעמל םיכרד ועיצה
.רקוחה
םהיתונוכתו םינוש םיעצמ לש המישר*
http://www.gpc.peachnet.edu/~ddonald/biolab/media.html
םינוש םיקדייח יוהיזל לודיג יעצמו יוהיז ינחבמ הדבעמ תוטיש תמישר *
http://medic.med.uth.tmc.edu/path/methods.htm
http://medic.med.uth.tmc.edu/path/00001450.htm

:חקורה


דבכנ ביכרמ תווהמ תויטויביטנא תופורת ,םילוח תיבה לש תחקרמה תיבב ,םכדי לע קלוחמה תופורתה לסב
.יול 'בגל תתל שיש יטויביטנאה לופיטה גוס יבגל םיאפורה ןיב תוטבלתהב עירכהל םכדיקפת .רתויב
רבס יקחצי ר"ד :לופיטל םיאתמה הקיטויביטנאה גוס תריחב יבגל םהיניב וחכוותה לייא ר"דו יקחצי ר"ד
,םהמ דחא לכ לש םילוקישה םהמ .ןיליציתמב לופיטה תא הפידעה לייא ר"ד וליאו ןיליצינפב לפטל ישיש
?םכתעדל
םיאפורה ורחב ,םכתעדל עודמ .ןילוזפס - הפורתב יול 'בגב לפטל רבד לש ופוסב ורחב לייא ר"דו יקחצי ר"ד
?יול 'בגב לופיטב הפורתה הליעוה אל עודמו וז הפורתב שמתשהל
הפורת וזיא .יול 'בג לש הלחמל םורגל םילולעה םיקדייחה יגוס םישיגר הקיטויביטנא לש גוס הזיאל ,וקדב
.םכתריחב תא בטיה וקמנ ?יול 'בגל תתל םתא וצילמת
.וז העיבקל תיתדבעמ הטיש ועיצה ?לופיטל הצוחנה תומכה תא ועבקת דציכ
תושרל דימעיש עדימב ךכ ךרוצל ורזעיה ?הלא תופורתל תודימע תוחתפתה עונמל ידכ תופורתה תא תתל דציכ
.רקוחה ןעדמה תווצה
?םילוחה תיבב הקיטויביטנאל תודימע תוחתפתה לע םינותנ יתטיש ןפואב זכרל דציכ
:הלאה םירתאב רזעיהל ולכות
תא ושפח .םינוש םיגוסמ םיקדייח לע םתעפשהו םינוש הקיטויביטנא יגוס לע טרופמ עדימ ליכמה רתא*
םינוש םיקדייח לע הקיטויביטנאה תעפשה תא תזכרמה הלבטה
http://www.cehs.siu.edu/fix/medmicro/chemo.htm
םינוש םיגוסמ תולחמ וא םיקדייחב לופיטל םתמאתהו הקיטויביטנא יגוס לש טוריפ*
http://www.kumc.edu/AMA-MSS/study/micro3.htm#top
http://www.abcnews.go.com/sections/us/DailyNews/staph990820.html

http://telem1.openu.ac.il/courses/2001a/c20237/revenge.htm

:רקוח ןעדמ


תוירואיתה יפ לע .טקש יא םכב תוררועמ הקיטויביטנאל תודימעה לש הריהמה התוטשפתה לע תועידיה
ירבח י"ע םתשקבתה .ןפוד תאצוי טעמ תיארנ וזכ העפות ,םכל תורכומה תיעבט הרירב לש תוינויצולובאה
:העפותה לש רשפאה לככ תנזואמ הנומת ןתיש םוכיס ןיכהל םיחמומה תווצ
?םיקדייחה דגנכ קבאמב דיספהל םידמוע ונחנאש םינעוט םירקוחה עודמ
םימיוסמ הקיטויביטנא יגוס לש םתוליעי ןדבוא ןיבל הקיטויביטנאב רקובמ יתלב שומיש ןיב רשקה המ
?םיקדייח ידי לע תומרגנה תולחמב לופיטב
יגוס לכל תינייפוא וא ,םיקוקוליפטסה לשמל ומכ ,םיקדייח לש םיוסמ גוסל קר תינייפוא היעבה םאה
.םכינועיטל תוחכוה ואיבה ?םיקדייחה
ידי לע םיעצומ ,תודימע םיחתפמ םיקדייחה םתועצמאבש םינונגנמ וליאו העפותל םינתינה םירבסהה םהמ
?םינוש םינעדמ
?תוריהמ וזיאבו תודימע החתפתה הקיטויביטנא לש םיגוס וליאל
ואיבה ?םיקדייחב לופיטב םתוליעי ןדבוא ןיבלש םינוש הקיטויביטנא יגוס לש הלועפה ןונגנמ ןיב רשקה והמ
.התוא וריבסהו המגוד
?היצולובאה תרות רואל ההומת תוריהמב תטשפתמה תודימעה תעפות המל
להנמב ךכ ךרוצל ורזעה ?םילוחל ונתנש תופורתל תודימע וחתפ אלש אדוולו םיקדייחה רחא בוקעל דציכ
.גולויבורקימה הדבעמה
:הלאה עדימה תורוקמב רזעהל ולכות ח"ודה תנכהל
םויכ םידימע ,םידליב םיינזוא תוקלדו חומה םורק תקלד ,תואיר תקלדל םימרוגה םיקדייחהמ 30% "
."ןיליצינפל


http://www.abcnews.go.com/onair/worldnewstonight/transcripts/wnt990225_diseases_trans.html
http://www.abcnews.go.com/sections/living/DailyNews/antibiotic981214.html
."תורכומ תופורתל הדימע הרוצב תורזוח - הירלמ ,(gonorrhea) ןימ תולחמ ,סיזולנומלס ,תפחש"
http://www.abcnews.go.com/sections/living/DailyNews/antibiotics990225_dp.html
http://www.abcnews.go.com/onair/WorldNewsTonight/wnt_991028_tuberculosis_feature.html
http://abcnews.go.com/onair/WorldNewsTonight/wnt990225_diseasetable.html
םה םיעצמאה לכב םהב םיכמ רשאכ .ונרבסש יפכמ םינשקעו םימכחותמ רתוי הברה םירוצי םה םיקדייחה"
."האלפומ תודרשיה תלוכי םילגמ
http://www.abcnews.go.com/sections/living/DailyNews/antibiotics990223.html
תופורתה תורבחל םיאפורל ןיינע הניא הקיטויביטנאל םיקדייח תודימע לש התוחתפתה לע הרקבו העינמ"
"!ברקב דיספהל םיצור ונניא םא הז קבאמב קלח תחקל םיבייח ונלוכ .דבלב
http://www.abcnews.go.com/sections/living/DailyNews/antibiotics980515.html
פ"וא רתאב ,"הקיטויביטנאל םיקדייח תוביציו ףוגה תמכח ":רמאמל רושיק


http://telem1.openu.ac.il/courses/2001a/c20237/bodywisd.htm
פ"ואה לש רתאב "םיקדייחה תמכח":רמאמל רושיק
http://telem1.openu.ac.il/courses/2001a/c20237/revenge.htm
18 'מע ,1994 מצד/בונ ,7 ןויליג ,ואילילג ,ןומצע יבצ ,"הקיטויביטנא יטנא" רמאמל רושיק


http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/007018.html


:םתגצהו םיאצממה םוכיס- ינש בלש

:ןלהל תוטרופמה תואצותה ולבקתה ,הדבעמל וחלשנ יול 'בג לש תוקידבהש רחאל םיימוי  .1

הדבעמה תואצות םוכיס

טנרטניאב רתאל רושיק האצותה הקידבה גוס
http://www.courses.ahc.umn.edu/pharmacy
/5825/GSPage19.html
םילוגע תורשרשב פוקסורקימב תולכתסה
http://www.meddean.luc.edu/lumen/DeptWebs
/microbio/med/gram/slides/slide6.htm
לוגס םרג תעיבצ
  ייומד תונטק תובשומ
חירו עבצ תורסח הכיס- שאר
ןיזמ עצמ לע לודיג
http://www.bact.wisc.edu/bact102/102diff.html דיחא לוגס עבצנ עצמה ןלימע עצמ לע לודיג
תרחמל דוי תקידבו
http://medic.med.uth.tmc.edu/path/catalase.htm תועוב ןיא זאלטק
http://www.bact.wisc.edu/bact102/102diff.html הזילומה אטב םד רגא
  תובשומ ןיא ןיצירטיצב םע עצמ
  בוהצב תורהוז תובשומ זוטקל דיזא עצמ
http://www.bact.wisc.edu/bact102/dfthiognf.html תובשומ ןיא םייבוראנא םיאנתב לודיג
  A גוסמ םינגיטנא םינגיטנאל תויגולורס תוקידב
Lancefield גוסמ
http://medic.med.uth.tmc.edu/path/coag.htm עקשמ ןיא זלוגאוק
http://medic.med.uth.tmc.edu/path/bile.htm הרמ יחלמ םע רגא הרמ יחלמ םע רגא:תוקידבה תואצות ךמס לע ,קיודמב והז 
(ןימו גוס) ?יול תרבג תא ףקת קדייח הזיא

:ןלהלש הלבטב רזעיהל ולכות ןימה יוהיזל    םינימל תוינייפוא תונוכת
Streptococcus לש םינוש
 
תורחא תונוכתו היגולוטפ תצובק Lancefield םד רגא לע הזילומה ןימה
,תינש ,וגיטפמיא ,סיטיגנירפ םורגל לוכי
,תואיר תקלד ,סיטילולצ ,הנוכיתה ןזואה תקלד תוינומיאוטוא תויעב
A אטיב S. pyogenes
תוקלד םורגל לוכי .המישנה תכרעמב יוצמ
,בלה םורק תקלד ,םיעצפו רוע
ןתשה יכרדב תקלד ,חומה םורק תקלד
C אטיב Human C
.ןתשה יכרדב תקלדו בלה רירש תקלדל םרוג
.םייח ילעבו םדא לש לוכיעה תכרעמב יוצמ
D םולכ וא אטיב S.feacalis
,תורפ לש לוכיעה תכרעמב יוצמ
.םדאב לוכיעה תכרעמב רידנ .םירחא הריג ילעמו
.בלה רירש תקלדל םורגל לוכי
D םולכ וא השלח אפלא S.bovis
.תושרפהב םגו קורב וא ןושלה לע ,הפב יוצמ
.בלה םורק תקלד םורגל לוכי
םולכ וא K םולכ וא אפלא S. salivarius
.םיינישה תששעל ירקיעה םרוגה ןיא ןיא S. mutans
.בלה רירש תקלדל םורגל לוכי .תושרפהבו קורב יוצמ םולכ וא H אפלא S. mitis
,חומה םורק תקלד ,תואיר תקלדל םורגל לוכי
תורידנ םיתיעל הנוכיתה ןזוא תקלד
.םיקרפ תקלדו בלה םורק תקלד םג
ןיא ,יבוריאה ןשב אפלא
יבוריאנאה ןשב אטיב
S. pneumoniae
.הפב יוצמ ןיא אפלא S. oralis
.םדאה תושרפהב יוצמ ,יבוריאנא קדייח קדבנ אל ןיא S. hansenii
.םדאה לש המישנה תכרעמב יוצמ ,יבוריאנא קדייח קדבנ אל ןיא S. parvulus.םכתריחב תא וקמנ ?הדבעמב ולבקתהש תואצותה רואל תתל םיצילממ םתייה יטויביטנא לופיט הזיא 

יאפור ינפל וגיצת התוא תגצמה תא וניכהו םכיתונקסמו םכיאצממ תא ומכס .2
.םילוחה תיב לש תוימינפה תוקלחמה
:הלאה םיביכרמה תא לולכל הכירצ תגצמה
- הלחמה הנחבוא דציכ ,הלחמה ךלהמ רואית ,הלוחה לש עקרה
,ןהמ וקסוהש תונקסמהו ולבקתהש תואצותה ןהמ ,עודמו ועצוב תוקידב וליא
.הלחמ לש םימוד םינמיס םילגמה םילוחב לופיטלו ריהמ ןוחבאל תוצלמה


הלעמל רוזח?תטלשנ יתלב הפיגמ - סדייא

ףיגנה תא תאשונ ינאש הנושארל וליג רשאכ .םינש שמח רבכ ךכ לע תעדוי ינאו סדייאה ףיגנ תא תאשונ ינא"
רשאכ 9 תב לכה ךסב יתייה .יתוא םחנל ולדתשה יבאו ימאו ארונ יתיכב .רתויב בורק יתומש החוטב יתייה
המל :ןמזה לכ יתלאש .דחי םג רעצו סעכ ,םימחר יתשגרה .לפנ יבלמ קלח וליאכ יתשגרה .ףיגנה תא ילצא וליג
!םלועב םישנאה ינויליב לכמ ינא אקווד
בושחש תבשוח ינא .עודמ ןיבהל ילב םירבד ינימ לכב הלוח יתייה תרחאש םושמ ,יל ורפסש החמש ינא לבא
.לואשל תולאש הברה דוע וראשיי אל ,לכמ ערה עיגי םא יכ תמאה תא רפסל
ןיא לבא יתמא דונדנ הז !עובשב תוילבט 105 כ"הסב - םוי לכב 15 - תויקנע תוילבט ,תופורת ןומה תחקול ינא
.תופורת תחקל רתוי הלק ךרד םיאצומ ויהו יאולה .ילש םוימויה ייחמ דרפנ יתלב קלח ןה תופורתה .הרירב יל
.הלחמל הפורת ואצמיש תללפתמ ינא ,ךכמ רתוי לבא
.רתוי תנכוסמ הלחמ חתפתתש םיששוח יכ יתוא םיזפשאמ דימ ,תעפש ומכ ,יהשלכ הלחמ "תספות" ינא רשאכ
םיימעפ רבכ יתלבס .יתוא םירקבמש תבהוא ינא - הדדובו הבוצע ךכ לכ השיגרמ ינא םילוחה תיבב ינא רשאכ
11 וא 10 תב יתייהשכ תחא םעפ .תוקלד ינימ לכ דועו הזחב תוקלדמו ,תבצחמ םימעפ עבראו חור תועובעבאמ
ךרוצל ףוגהמ המקר תאצוה) היספויב םיימעפ רובעל ילע היה .ןטבב והשלכ םוהיז ללגב הלוח ךכ לכ יתייה
ייחש החוטב יתייה .םידירוה ךרד יתוא ןיזהל וצלאנו לקשמב דואמ יתדרי .םימויא םיבאכמ יתלבסו (התקידב
תויהל בהוא אל דחא ףאש ימצעל תראתמ ינא !הלוח תויהל תאנוש ינא .יתוא אפרל וחילצה לבא ומייתסה
.םיבאכמ לובסל אל רקיעה הניש ידכ ךות תומאש יתיווק הלוח יתייהש ןמזב .הלוח
ךכ לע החמש םיעיבמ םה רשאכ דחוימב .יתוא ןבצעמ שממ הז סדייא לע םירבדמ ירבח תא תעמוש ינא רשאכ
תעדויו םינש 5 רבכ ףיגנה תא תאשונ ינא .הלחמה לע םינוכנ אל םירבד םירמוא םה רשאכ םגו םיאירב םהש
"....רבודמ המב בטיה
!9 ליגמ רבכ סדייאה ףיגנ תאשונו הקבדנש ,הירמ לש הירבדמ עטקhttp://www.avert.org/ypstory.htm

המישמה
:םידחא םיבלש תללוכ המישמה
.ךשמהב תוטרופמה תולאשב רזעיהל ולכות םוכיסה תנכהב
.רצק םוכיס תנכהו סדייאה ףיגנ לע עדימ ףוסיא
.ופסאתש םייתומכ םינותנ תועצמאב סדייאב האולחת לש יפרג חותינ תנכה
.הלחמה תעינמבו סדייא ילוחב םילפטמה ץראב םימרוג רותיא
.ףיגנה לש םיאשנלו םילוחל סחיהו סדייאה תלחמ יבגל רוביצה לש

רצק םוכיס תנכהו סדייאה תלחמו סדייא ףיגנה לע עדימ ףוסיא

תודמע רקס תנכה .הל םרוג אוהש הלחמהו סדייאה ףיגנ לע עדימ ופסא
:ןלהל תוטרופמה תולאשל תוסחייתה לולכיש רצק םוכיס וניכה
?ןכיהו סדייאה ףיגנ הנושארל הלגתה יתמ
?ךכ לכ הבחר םלועב ותצופת עודמו רבעומ אוה דציכ ,ףיגנה רוקמ והמ
?הפיגמל הכפה סדייאה תלחמש ךכל םרג המ
?םרוג אוהש הלחמה יופיר לע השקמה סדייאה ףיגנ לש ודוחיי והמ
תואשנה ךשמ תא ךיראהל רשפא דציכ ?אשנ תויהל םדא לוכי םינש המכ ?הלחמה לש אשנ תויהל :שוריפ המ
?תאז תושעל םעט שי םאהו
?תאז תולגל רשפא הקבדהה עוריאמ ןמז המכ רובעכו הלחמב הקבדהה תא םילגמ דציכ
?ןתוליעי תדימ יהמו הלחמב לופיטל תושמשמ תופורת וליא
.הקבדהה יכרד תא וריבסה ?הלחמב םיקבדנ םיריעצ םידליש הרוק דציכ
היפרגוילביב
"?ןכיהמ םישדח םיפיגנ"http://www9.cc.huji.ac.il/snunit/heb_journals/galileo/014055.html
http://www.unaids.org/wsite/00_core_frame.html
"ןוסיחה רחא ץורמה"
"סדייאה ךובמ"
http://www.avert.org/trans.htm
http://www.thebody.com/vltest.html
?סדייאל יעבט ןוסיח שי םאה
"הלפאב היירי"
http://www.avert.org/hcworkers.htm
http://www.thebody.com/treatment.html
http://www.thebody.com/treat/genstrat.html
םיפרג תועצמאב סדייאה לע םייתומכ םינותנ חותינ


םלועבו ץראב סדייאה תלחמ לע םייטסיטטס םינותנ ופסא
:הלאה םיטביהה תא וגיציש ,ינורטקלאה ןויליגה תועצמאב ,םיפרג וניכה
.תוחתפתמ תונידמל תוחתופמ תונידמ ןיב וושה .םלועב תונוש תוצראבו תונוש תושביב סדייאב האולחתה ףקיה
?טרפב םימיוסמ םירוזאבו ללכב םלועב האולחתב היילע תמגמ שי םאה :תונורחאה םינשב האולחתה ףקיה
.תונוש הייסולכוא תוצובק ןיבו םינוש םיאליג ןיב האוושה וכרע
?וכו (םד ייוריעמ ,ינימ עגממ האצותכ) תונוש הקבדה יכרדמ תעבונה האולחתב תוגלפתהה יהמ וקדב
http://www.avert.org/homosexu.htm
http://www.avert.org/womnchil.htm
http://www.thebody.com/whatis.html
http://search.cdc.gov/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=Search&
Collection=CDCALL1&ResultTemplate=cdcnormal.hts&queryText=AIDS

סדייאה תלחמ תומדקתהו הלוחה ליג
םלועב םינוש תומוקמב סדייאה תלחממ התומתו םיאשנה רועיש לע םינותנ
http://www.avert.org/worldstats.htm

סדייאה ילוחב םילפטמ ץראב םימרוג וליא רוריב

ולבקו (טנרטניאה תשר תועצמאב וסנ) הלא םימרוגל ונפ סדייאה ילוחב םילפטמה ץראב םימרוג וליא וררב
וליאו האולחתה רועיש רחא םיבקוע דציכ וררב .ץראב הלחמב םילוחהו םיאשנה ףקיה לע םינותנ םהמ
.הלחמב םילוחל םיעצומ םילופיט
.הלחמה תמילבל ןהב טוקנל יאדכש םיכרד ועיצה
http://www.aidsnews.org.il/q&a.htm
http://www.health.gov.il/dover/863.html
http://www.lapam.gov.il/gallery/condjeans.html#REKA

םיאשנו םילוח יפלכ תודמעו סדייא יבגל עדי תקידבל רקס תנכה

:וב וקדבו רקס וכרע
?הנממ המלחהה ייוכיסו התצפה יכרד ,סדייאה תלחמ לע תונוש הייסולכוא תוצובק לש עדיה והמ
.הלחמב םילוחו םיאשנ יפלכ הייסולכואה לש תודמע וקדב
.הלחמב םילוחה ,רפסה תיבב דמולה דלי וא הרומ לש ,הדובעל רבח לש המליד םהינפל גיצהל ולכות
.הליהקב םיפטושה םייחב םבוליש תניחבמ ,הלחמב םילוח לש םירקמב ,םתעדל גוהנל שי דציכ ,וקדב

הכימתב םכתרזע תא ועיצהו (טנרטניאה תשר תועצמאב) הלחמב םילוח םירענו תורענ םע רשק רוציל וסנ
.'וכו תידומיל ,תיתרבח ,תישגר
http://www.aidsnews.org.il/points.htm
יתקוסעת ןוכיס - סדייא
http://hiv.medscape.com/Medscape/HIV/ClinicalMgmt/CM.v08/public/index-CM.v08.html


הלעמל רוזח

הלאוצנוב םילגנו'גל קתרמ עסמועייסיש ,הקינטוב ידומילל גוחב וא תיאופר היגולויבורקימל גוחב 'ג וא 'ב הנש ירגוב םיטנדוטס םישורד"
ררבל רקחמה תרטמ .ב"הראב לנרוק תטיסרבינואמ זגירדור 'פורפ יארחא וילע קתרמ ימואלניב רקחמ תכירעב
'פורפל ועייסי םיטנדוטסה .אפרמ יכרצל םינוש םיחמצב תונוש תויפרגונתא תוצובק תושוע םישומיש וליא
סנוזמאה לש םילגנו'גב עסמל םיטנדוטס לש תחלשמ אצת ןכמ רחאל .םצראב אפרמ יחמצ רוקחל זגירדור
.תולחמ אפרל תנמ לע ,םייח ילעבבו םיחמצב תונוש תוצובקמ םידילי םישועש שומישה תא רוקחל הרטמב
.זגירדור 'פורפ לש ורקחמל ףרטצהל םתטלחהו וז העדומב םתלקתנ
םיטנדוטס תללוכה הצובקל םכתא ףרצל חמשו ורקחמל םימיאתמ םכתא אצמ רשא זגירדור 'פורפל םתינפ
'פורפ םכילע ליטה תווצהמ קלחכ .היגולויבורקימו היגולואוז ,הקינטוב ,היגולופורתנא :תונוש תוקלחממ
.המישמ יתש זגירדור

המישמה
א בלש
'פורפ לש ויאצממ תא ומכס .סנוזמאה לש םילגנו'גב ועסמ לע זגירדור 'פורפ לש ח"ודה תא אורקל םכילע
:םיאבה םיאשונה ינשב זגירדור
?םיחמצב םינאידניאה םילפטמ ןהבש תולחמה ןהמ  (1
?םהלש עדימה תורוקמ ויה המ - אפרמה תולוגס ילעב םיחמצה תא םינאידניאה וליג דציכ  (2
:זגירדור 'פורפ לש ועסמ לע עדימ ובו רתא

http://abcnews.go.com/sections/science/DyeHard/dye990210.html

ב בלש
:הלאה םיביכרמה תא ללוכה ח"וד זגירדור 'פורפל חולשל םכילע
תוליהק ,םיאודב :לשמל ומכ) ץראב תונוש תוינתא תוצובק תושמתשמ ןהבש תופורת יבגל םתפסאש עדימ  (1
. (תונוש תוידוהי
יחמצב םייוצמה םיביכר לש תילאירטקביטנאה םתוליעפ תא קודבל תנמ לע עצבל םיעיצמ םתאש רקחמ  (2
- לולכל ךירצ רקחמה .וללה תוליהקה תושמתשמ םהבש אפרמה

םתרחבש םיחמצה תומש תא טרפל םכילע .תילאירטקביטנא תוליעפ ילעב םהש ,תוחפל םיחמצ 5 לש תומש 
.םתריחבב םילוקישה תאו (תיזעולבו תירבעב) םהב
.שמתשהל יאדכ םהבש חמצ לכ לש םיקלחה לש טוריפ  
.הלא חמצ יקלחמ ליעפה רמוחה יוצימל תועצה  
לע וססבתיש םייוסינ ולא תועצהב לולכל שי ?תוצמל םיעיצמ םתאש ליעפה רמוחה תא קודבל דציכ ,תועצה 
.רגאב היזופידה תטיש

:תללוכה תלבוקמה תיעדמה תנוכתמב ןיכהל םכילע רקחמה תעצה תא ,זגירדור 'פורפ לש ותשקב יפל
לש טוריפ ,םינותנה תא ףוסאל דציכו ועצבל דציכ העצה ,עצומה רקחמה ןונכת ,רקחמ תרעשה ,רקחמ תלאש
תונקסמ תקסהב םיירשפא םיישק
.אפרמה יחמצ לש םתוליעי יבגל תורורב

ג בלש
סנוזמאה לש םילגנו'גל עסמ תינכתל תועצה
תונוש תוינתא תוצובק לש האופר לע עדימ םתפסאש תעב םתרבצש ןויסינב רזעיהל ןיינועמ זגירדור 'פורפ
.סנוזמאה לש םילגנו'גב ףסונ רויס לש ונונכת ךרוצל ,םכצראב
- לולכתש עסמ תינכת וניכה

.עסמה תא םהב םייקל יאדכש סנוזמאב םירוזא  
.רשפאה לככ בר עדימ ףוסיא ךרוצל עסמל שורד היהיש ןמזה ךשמ  
.אפרמ תולוגס ילעב םיחמצ תולגל דציכ תועצה  
.אפרמ תולוגס ילעב םירמוח םיליכמ חמצה ירבאמ וליא רוריבל םיכרד  
.םתוליעפ תא קודבלו םיליעפה םירמוחה תא תוצמל תנמ לע ןיכהל יאדכש םירמוחו דויצ  
.םיפסונ םירוריבו תוקידב ךרוצל אצומה תוצראל םתרזחהו ורתואש םירמוחו םיחמצ תרימשל םיעצמא  

ד בלש
זגירדור 'פורפ לש ורקחמ יאצממ לש םושייה תויורשפא תקידב
תופורת חתפל תנמ לע ורקחמ יאצממ תא יברעמה םלועב תופורת תורבחל ריבעהל שקבתה זגירדור 'פורפ
.םהילע תוססבתמה
םה .תיברעמה האופרל םיימושיי םניא אפרמ יחמצ יבגל ויאצממש ןעוט אוה :ךכל דגנתמ זגירדור 'פורפ
תויוברת דעתל ורקיעב דעונ ורקחמ .תיטבש האופרל וא תיביטנרטלא האופר לש תוטישל ילוא םימיאתמ
.ץראה רודכ לש םינוש םיקלחב ץאומה חותיפה םע םלועה ןמ רובעל תויושעש יופיר תוטיש ריכהל םגו תוקיתע
רוקמ תא ןייצל ודיפקה .ויתונעטל םידגנתמ וא םיכמותה םינועט ולעהו ךשמהב םיעיפומש םירמאמה תא וארק
.םילעמ םתאש םינועיטה


:עדימ תורוקמ
:אפרמ יחמצ לש םתובישחו הירוטסיהה לע עדימ
http://www.naturalhealthvillage.com/reports/rpt2oam/herb.htm
:וקיסקממ םיקטצאה תאופר לע עדימ
http://northcoast.com/~spdtom/a-med.html
.28 'מע ,1998 ,17 תרבוח ,2000 טעמכ ,יול בדנ "םיזנפמישה לש תופורתה ןורא"
.ןדומ תאצוה ביני הרהז ר"דו ץיבלפ ןד 'פורפ "לארשי ץרא לש אפרמה יחמצ"
.(תילאירטקביטנא תוליעפ םע םיחמצ לע עדימ אוצמל ולכות ,םיקדייח גשומה תחתו סקדניא םייק רפסב)
.ירהז לאכימ ,"לארשי ץרא יחמצל שדח רידגמ"
.םינוש םיחמצ לש םיירבעהו םייזעולה תומשה תא םיללוכ םיסקדניאה
תילאירטקביטנא תוליעפ ילעב אפרמ יחמצ לע עדימ זכרמה רתא
http://www.swets.nl/sps/journals/ijp3503.html#anchor258656
.היוצמ תילבי לש תילאירטקביטנא תוליעפ ראתמה רתא
http://www.cis.um.edu.mt/~phcy/symp98/JosephZammit.html
תילאירטקביטנא תוליעפ יוליגל םייחמצה םייוצימה תובישח תא ראתמה טבקמ ינד םשב רקוח לש רתא
http://www.sci.ccny.cuny.edu/~cscmbdrc/RCMI/faculty/mcbeth.html
:אפרמ יחמצ לש םתובישח תא ראתמה תירבעב רתא
http://www.dryang.co.il/dryang1/news.asp?Heb=True&filename=ch_marpe.txt
:םינוש םיחמצ לע עדימ איבמו אפרמ יחמצ תקוושמה הרבח לש תירבעב רתא
http://www.extracts.co.il/products.htm
:םייחמצ םירמוח לש תיגולויב תוליעפ ראתמה תירבעב רתא
http://www.koffolk.co.il/paper/eton4e.htm
:תיתרוסמ תיאודב האופר לע
http://www.snunit.k12.il/beduin/health.html


הלעמל רוזח

קוחרה חרזמב םילארשי לש הצובקב התכה תירותסמ הלחמ

:ונושל וזו לאפנב לארשי תורירגשמ לוהב קרבמ עיגה וב םידבוע םתאש יאופר זכרמל
הצובקה ירבח לכ .היאלמיהה ירה רוזאב םילייטמה םילארשי םיריעצ 16 לש הצובק הפקת השק הלחמ "
דע .תומיאתמ תופורתו תווצ תופיחדב חולשל שי .תידיימ הרזע תשרדנ .םילושלשו תואקה ,הובג םוחמ םילבוס
".םילוחב לפטל דציכ תוארוה ונילא חולשל שי ,תווצה תעגהל

.םוקמל םכתעגהל דע הצובקב לופיטל תויחנה תתלו המיאתמ תחלשמ ןיכהל םכילע

:ררבלו תוסנל םכילע ךרדל האיציה ינפל
?םיפיגנ ידי לע וא םיקדייח ידי לע תמרגנש הלחמב רבודמ םא (1
ידי לע תמרגנה תימוהיז הלחמ ןיב וניחבת דציכ
?םיפיגנ ידי לע תמרגנה הלחמ ןיבל םיקדייח
?תבהצו הירטנזיד ,סופיט :ןוגכ תרכומ תימוקמ תימוהיז הלחמל םימיאתמ םימוטפמיסה םאה (2
?הלחמב ועגפנ אל םילארשיה םילייטמה לש םיימוקמה םהיוולמש הדבועה םכל עייסת דציכ (3
הלחמהש תורשפאה תקידבל תוקידב ועיצה ?הלחמה םרוג תא תוהזל ידכ ךורעל םכילע היהי תוקידב וליא (4
.ףיגנ ידי לע תמרגנ הלחמהש תורשפאלו קדייח ידי לע תמרגנ
תא וקמנ ?הצובקה ירבח עגפיהל ויה םייושע תבהצ לש גוס הזיאב .תבהצה תלחמ לש םינוש םיסופיט םימייק (5
.םכתבושת
תולחמב) תונוש תויורשפאב לפטל ךרעיהל םכילע יכ ורכז ?הלחמב לפטל תנמ לע וניכת םילופיטו תופורת וליא (6
.(םיפיגנ ידי לע תומרגנה הלאב וא םיקדייח ידי לע תומרגנה תוימוהיז


:סוקוקוליפטסו הלגיש ידי לע םימרגנה םימוהיזבו סיטיטפה לש םינוש םיגוסב םיקסועה םירמאמ
http://hivinsite.ucsf.edu/social/mmw_reports/2098.441b.html#fea
http://hivinsite.ucsf.edu/social/mmw_reports/2098.441b.html#tab4
http://hivinsite.ucsf.edu/topics/hepatitis/2098.3eb3.html
http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/slideset/index.htm
http://hivinsite.ucsf.edu/topics/hepatitis/2098.35cc.html
http://cnn.com/health/9803/05/hepatitis.c.pm/index.html#blood_supply


הלעמל רוזח