םוכיס תלטמ - חולמ ץומח - רק - םח

תירותסמ הלחמ

ךוק לש םיטלטסופה

םיליעומ םיפיגנ

רק - םח

הקיטויבורפ

(KS) י'צופק םש-לע המוקרסה

םיינישהו קורה יקדייח

יגולויב רורט