תנווקמ היגולויבורקימ

דעיה להק
הבחרהל אשונ תרגסמב ,'י תותיכ ידימלת
'ט - 'ח תותיכב ב"טח ידימלת

תוליעפה תורטמ
היגולויבורקימב םידמלנה םינוש םיטביהב הקמעה .1
.הנוילעה הביטחב םתדימל תארקל הנכהו היגולונכטויבבו

:םיתימע דמללו רמוח גיצהל דציכ םידימלת תכרדה .2

..םירחא םידימלת תרשיש בותכ רמוח תנכה .א
תיינבו תשרב רתאבו התיכב רחבנה אשונה תגצה .ב
.םירחא םידימלתל תולעפה
.תשרב םיתימעל תובושתו הכימת ןתמ .ג

.עדימ ףותישו טנרטניאה תשרב םירומו םידימלת תלעפה .3

תרושקת בולישב הארוהל םירומ תרשכה .4

לנויצר
םירצותה דחא - טנרטניאה תשר דחוימבו עדימה תייגולונכט
םישודיחה ןיב םה ,עדימה תייגולונכט לש םיאלפומה
.םירשעה האמב היגולונכטה םוחתב וחתפתהש םיריעסמה
םירשעה האמה לש םינורחאה םירושעה ינשב ודלונש םידלי
םלועה הבש תואיצמב םילדג ,תחאו םירשעה האמה תליחתבו
.םייחה לש תיעבטה הביבסהמ קלח אוה ילטיגידה
םירצויו םידבוע ,םירשקתמ ,םיקחשמ ,םידמול הלא םידלי
עדי ילעב םהו םהירוה לש הזמ ןיטולחל הנוש ןפואב תוליהק
לש םייזכרמה םישודיחב םהירוהמ רתוי הברה םייניירואו
לש םידליה .תשרה רוד - הז רוד םינכמה שי .תישונאה הרבחה
םיצור םה .הטעמ תונלבסו הריהמ הבוגת ילעב םה הז רוד
םהש רבד לכ לש ותגשהמ רותפכ תציחל לש קחרמב אצמיהל
.וב םינינועמ
םיקסועה לכ ינפב תודמועה תולודגה תומולעתה תחא
םה דציכ - הלאשה איה תשרה רוד ידלי לש םתרשכהב
הכירצהו הדובעה ילגרה ?רחמה לש םלועב םירגובכ ודקפתי
תוכלשה וליא רורב אלו םויה לש רודל םירורב םניא הז רוד לש
,םינוגראה לכ לע הדובעהו הדימלה ,הבישחה יסופדל ויהי
בייחמ הז בצמ .םויכ םימייקה םייטילופה םירטשמהו תודסומה
"תשרה רוד" שמתשי דציכ ןיבהלו תוסנל הרבחה ידבור לכ תא
.ילטיגידה םלועב ולש תויחמומב

םירומה םה ,תשרה רוד םע דדומתמה םייזכרמה םימרוגה דחא
םירומ םילקתנ תובורק םיתעל .רפסה יתבב םיכנחמהו
דומלל דציכ םיעדויו תילטיגידה הידמב םיטלושה םידימלתב
תולאש תררועמ וז תואיצמ .םהמ רתוי בוט תילטיגידה הביבסב
םידומיל תוינכת תונבל שי ובש ןפואב תוקסועה תובר
תשר לש לכשומ בולישל איבהל דציכו תשרה רודל תומיאתמה
.הארוהב טנרטניאה
םישודיח וחתפתה ,טנרטניאה תשרו עדימה תייגולונכט דצב
.רכה אלל ונייח תא וניש רשא םיבר םייגולונכט
םישודיחה לכב יזכרמ םוקמ םיספות םימזינגרואורקימ
.היגולונכטויבהו האופרה ,תואלקחה ימוחתב םייגולונכטה
תויגולונכט לע תוססבתמ רשא תואלקחו היישעת חותיפ
לודיג ורשפאו ןוזמה רוציי תא תיתועמשמ ולידגה ,תומדקתמ
תואצמה .ץראה רודכ ינפ לע ישונאה ןימה תייסולכואב םיהדמ
תולחמ אפרל םיעייסמ הקיטנגהו האופרה םוחתב םישודיחו
תא רפשלו םייחה תלחות תא ךיראהל ,תויתשרותו תוימוהיז
.םתוכיא

תולאשל הנעמ תתל הסנמ ,תנווקמ היגולויבורקימ - תינכתה
איה .הארוהב טנרטניאה תשר לש לכשומ בולישב תורושקה
תביטחב םיעדמל םידומילה תינכתב םיאשונ תדימל העיצמ
תויעבב קוסיע ךות תניינעמ ךרדב הנוילעה הביטחבו םייניבה
םיסנתמ םידימלתה ,תינכתה תרגסמב .תמא ןמזב תמא
תונרקס תולגל םתוא תדדועמה תונוש תושיגב הדימלב
הלועפ ףותיש תריצי ךות ,תיתרגש אל הרוצב דומללו תויתריציו
תועצמאב תורחא תותיכב םידימלת םעו םתתיכב םידימלת םע
.תרושקתה תשר

ירצות םע דחי םירבוע םירומהו םידימלתהש הדימלה יכילהת
תינכתה תא הוולמה רתאב ףטוש ןפואב םיגצומ ,םתוליעפ
.תשרב םירבחה ןיב ןוידל סיסב םישמשמו
יוטיב תתל - םידימלתל ,וז ךרדב תרשפאמ תשרב תוליעפה
רוציל - םירומל ;םירבוע םהש הדימל יכילהתל תונווגמ תורוצב
הנעמ םמע דחי חתפלו םירחא רפס יתבמ םירומ םע רשק
הדימל תוביבסב תשרה רוד ידימלת לש םיכרצל םיאתמ
.תוינכדע

תוליעפל עצומ הנבמ
- םכלהמבש ,םירומל םירומה םע הנשב םישגפמ השולש .1
ותרשיש םילכהו תרושקתב הדובעה תנוכתמ תא וריכי .א
.תינכתה תא
רחאל ודמלייש םיאשונב םידימלתל תויוליעפ תיינב .ב
.התיכב ןכמ
תגצה :תונוש תונוכתמב ונכוי םידימלתל תויוליעפה
ןג ןונכת ,תישלב הריקח ,webquest ,הרקמ רקח ,תויעב
תודבעמ םע בולישב רקח ,םינורוצי לש ןואיזמ וא רקח
.תישעמ הדבעמל ףוריצב תוילאוטריו
.םינוש םיגוסמ תורוקמ לש תומישר ופרוצי תויוליעפל

.םירומ לש םורופ תרגסמב תשרב הדימל ךשמה .2

:םיבלש השולש
.םידומילה תינכת יפ לע -סיסב ידומיל (1)

םירומהש תוליעפל םאתהב - םיאשונה ןמ דחאב הקמעה(2)
עוציב ,רקח תוליעפ לולכי הז בלש .םתתיכ רובע וניכה
םירוגמה רוזאב היגולונכטויבל םילעפמב רוקיב ,םייוסינ
.תשרל חווידו רקחנה אשונל םאתהב

תותיכמ םידימלת תלעפהו תשרב םיאשונה תגצה (3)
תבייח הצובק לכ .ורחבי םידימלתהש תנוכתמב ,תורחא
.וחתפ תורחא תוצובקש הלאמ תחא תוליעפ תוחפל עצבל

עצומ תוליעפ ךשמ
(םירועש 18 - 15) סיסב ידומילל יצחו שדוח דע שדוח
ידייצ - תמגוד) םירפסבו םיטרסב רזעית סיסבה תוליעפ
ףסונב ,(סייולמז - תוהמאה תקעז ,םיפיגנה ידייצ ,םיקדייחה
םימזינגרואורקימה םלוע - למע תשר לש עדימה רגאמל
.טנרטניאה תשרב עדימלו

םידימלתה ידי לע רחבייש אשונב הריקחל תועובש 8 - 6
:תאזה הקולחב
.םיתימע דומילל תועובש 4 - 3 ,ימצע דומילל תועובש 4 - 3

םייניבה תביטחב
ןוזמ ,ותובישחו ןוזמה :םייח םירוציב היגרנאו- הנזה .א
.תוכרעמ ינרדומה ןדיעב
םירמוח ירוזחמ ,תויסולכוא לודיג - תויגולוקא תוכרעמ .ב
.ןוזמ גראמ ,עבטב
.םירצומ רוציי יכילהת -תויגולונכט .ג
.םינורוציו אתה .ד

י התיכב
,םייטוירקיוא םיאתל האוושה ,קדייחה את הנבמ - םיקדייח .א
,(תויגולופרומ תורוצ ,ילילשו יבויח םרג) םיקדייח ןוימ
לע העירז) םינוש םיגוסמ םיקדייח ןיב הנחבאל תוטיש
,הלידג תמוקע ,(דודיב תעירזו םינוש םיגוסמ םיעצמ
.םיקדייח לש הקיטנג
יטיל לולסמ) םיפיגנ תוברתה ,יסחי לדוג ,הנבמ - םיפיגנ .ב
.םיעודי םיפיגנ תרכה ,(ינגוזילו
:םיקדייח םע תילירטס הדובע שיחמהל תואבה תודבעמ 2 .ג
םיעצמ םע תורכה ,םינוש תורוקממ םיקדייח לודיג - 1
םרג תעיבצ - 2 .דודיב תעירזו םיניחבמו םילידבמ
פוקסורקימב תולכתסהו

רקח ,Webquest לש תנוכתמב םיאשונה ןמ דחאב הקמעה
.םירומה ידי לע ונכויש הנוש יפוא תולעב תויוליעפ וא הרקמ
:םיירשפא םיאשונ

.הקיטויביטנאו םיקדייח .א
תילאוטריו הדבעמ - הקיטסונגאיד .ב
היגולונכטויב ,ןוזמו היישעת - קזנ לומ תלעות .ג
תולחמ ,תיטנג הסדנהו
םינוסיחו תולחמב לופיטב תושיג .ד
(תפחש ,סדייא) "תונשי-תושדח"ו תושדח תולחמ .ה
הביבסה תוכיאו םיקדייח .ו
קדייחה ןיעב היצולובא .ז
תיעבט הרולפו הקיטויבורפ .ח
היגולויבורקימה םוחתב םיאיצממו םילגמ .ט


םייוסינ עוציב ,םחותינו םירמאמ תאירק - לולכת תוליעפה
.תואצות תגצה ,תואצות חותינו
לכ לע הדובעה ךלהמ דועיתל וילופטרופ ןיכי דימלת לכ
.תשרב אשונה תגצהב שמשי דועיתהמ קלח .היבלש

עבטב םירמוח ירוזחמו םימזינגרואורקימ
םימזינגרואורקימ ידי לע הקצומ תלוספ קוריפ
םימזינגרואורקימ תועצמאב םימ רוהיטל םיכילהת
עקרקב םימזינגרואורקימ

ןוזמ רוצייב םימזינגרואורקימ
הצמחה יכילהת
בלח ירצומו תוניבג רוציי
תואקשמ רוציי
הפאמ ירבד רוציי

תופורת רוצייב םימזינגרואורקימ
הקיטויביטנא רוציי
תיטנג הסדנה לש תוטישב תופורת רוציי


ךוניחה דרשמ ,היגולונכטלו עדמל להנימה תלהנמ רבד

,םוחת לכל תורדוח ,המוצע תוריהמב תוחתפתמ עדימה תויגולונכט
תכרעמ .תישונאה תוברתה לכ לע תועיפשמו ונייח חרוא תא תונשמ
שדחה ןדיעל המצע תא םיאתהל הכירצ תוברתה ןמ קלח התויהב ,ךוניחה
.תויכוניחה היתורטמ תא גישהל ידכ ויתונורתי תא לצנלו

תא רפשל םירומל עייסל םילוכי םיילטיגידה תרושקתה ילכו םיבשחמה
תיינקהל תוטישה תא לעיל ,הדימלה יכרד תא ןווגל ,הארוהה יכרד
.דימלתה לש תומדקתהה בצקל הארוהה תא םיאתהלו תונוש תויונמוימ
םייטקדיד םיאנת ,הדימל תוביבס םידימלתל תונמזמ בושקתה תוכרעמ
הביבסב ,תלכשומ הרוצב ,לועפל םהל ורשפאי רשא םייגוגדפ םיבצמו
תונקהל ידכ וללה םיאנתה תא לצנל םיכירצ ונא .עדי תייגולונכט תריתע
עדימב ריתע םלועב לכשומ ןפואב לועפל תלוכיה תא םידימלתל
.רידת הנתשמו תוריהמב בחרתמה

עיבהל םמצע םירומה םיכירצ ,הלא לכ תא םידימלתל קינעהל לכונש ידכ
תעדל םיכירצ םירומה .השדחה תיגולונכטה הביבסה לש לאיצנטופה תא
,עדימ םהמ קיפהל ,םישדחה בושקתה ילכב ןומטה רשועה תא לצנל
םע רשקתהל ,םירחא םע םנויסינמ קולחל ,םיתימע םע עדי ףילחהל
.תדמול הליהקל ךופהל ךכו םירוה םע חחושל ,םידימלת
,תוליהק ,םישנא ןיב רשקל תובר תויורשפא תנמזמ םויה היגולונכטה
.ילבולג רפכל םלועה תא תוכפוהו תויוברתו תונידמ
            יקסדוגיו הפי


הקיפמה הדימל ,e-Learning לש ייוסינ טקייורפב הליחתמ למע תשר
הלועפ ,הרבעהל טנרטניא וא הבחר תרושקת ,תימוקמ תשרמ תלעות
סרוק אלל) קוחרמ הדימל ,תרזובמ הדימל תא ללוכ .עויס וא תידדה
ו תשר לע רבעומה (בשחמ תססובמ הרשכה) CBT ,(טושפ תובתכתה
וא (ינמז-וב) ינורכניס תויהל לוכי .(םיבשחמ תשר תססובמ הכרדה) WBT
.םהינש לש בוליש וא בשחמ ססובמ וא החנומ ,ינורכניס אל

תוליעפה תורטמ
הנכהו היגולויבורקימה אשונב םידמלנה םינוש םיטביהב הקמעה .1
.הנוילעה הביטחב םתדימל תארקל
:םיתימע דמללו רמוח גיצהל דציכ םידימלת דמלל .2
.בותכ רמוח ןיכהל דציכ
.התיכב תוצרהל דציכ
.םיתימעל תובושת ןתמ
.עדימ ףותישו תשרב םידימלתה לכ ינפל םיאשונ תגצה .3
תרושקת בולישב הארוהל םירומ תרשכה .4

תנווקמה הדימלה תונורתי
ישילשה ףלאב םייחל תמאתומ השדח תיגוגדפ םלוע תסיפת הנוב .1
דומילה ירמוח תא הקימעמו הביחרמ ,הרישעמ ,תנכדעמ .2
ותמנפהבו דומילה רמוח תטילקב תעייסמ .3
תוינרדומה תויגולונכטב לכשומ שומישל םידמולה תא הרישכמ .4
םידמולל םירומ ןיב םינווגמ היצקארטניא יקיפא תרצוי .5
דמולה לש תישיאה תוירחאה תא הריבגמ .6


תואקתפרהה ןתיבל הרזח