םייח תוביבס - 3 ןויליגל
תואקתפרהה ןג - רודמ
םוכיס תלטמ - חולמ - ץומח - רק - םח

:תוינוציק םייח תוביבסב םימייקתמה םיקדייח לש םינוש םיגוס םתרכה הז ןויליגב
.דחוימב הכומנ וא ההובג תויצמוח ,הובג םיחלמ זוכיר ,תוהובג וא תוכומנ תורוטרפמט
הביבסהש תויעבל ןורתפ בייחמ וללה םויקה תוביבסמ תחא לכב םיקדייחה לש םמויק
.םיקדייחה ינפב הביצמ
.הביצמ הביבס לכש תויעבהו םויקה תוביבס תא תראתמ םכינפלש הלבטה
:תואבה תולטמה תא ועצבו םיפסונ עדימ תורוקמב ,ךרוצה תדימבו רתאב יוצמה עדימב ורזעיה

.םינמוסמה תומוקמב ,ןלהל תטרופמה הלבטה תא ומילשה  .1

תובר תולאש הררוע םיינוציקה הרוטרפמטה יאנתב םייקתהל םוח יבהוא םיקדייחח לש םרשוכ .2
םירקחמ .תוינוציקה תורוטרפמטב םינושה אתה יביכרמ לש םדוקפת תלוכיו םתודימע יבגל
:הלא םיקדייחב םימייקה םיירשפא תונורתפ לש הרוש לע ועיבצה הלא םיקדייחב ועצובש
,םינובלח לש הריהמ הזיתניס
,תויבופורדיה תוינימא תוצמוח לש הובג רועיש םיליכמה םינובלח
,םוגרת וא קותעיש ירחא םייוניש
,הלודג םינימאילופ תומכ
,תויוור ןמוש תוצמוח
םוח םלה ינובלחו
?הנורתפב עייסמ אוה דציכו ואצמנש תונורתפהמ דחא לכ הנוע היעב וזיא לע וריבסה

,תונורתפ לש םיגוס ינש ואצמנ הכומנ הרוטרפמטב םימייקתמה םימזינגרואורקימב  .3
?הלא תונורתפ םינוע תויעב וליא לע .הלבטב םיטרופמה

לש םיינוציק םיאנתב םייקתהל םילגוסמה םימזינגרואורקימ םימייק  .4
"תוומה םיב םייח" ןרוא ןורהא לש ורמאמב ורזעיה .םיחלמ יזוכיר
.םהינפב הביצמ םמויק תביבסש תויעבל הלא םיקדייחב ואצמנש תונורתפה תא הלבטב ומילשהו

םרג םהש םיקדייח לש וזמ השק םויק תייעב ינפב םיבצינ - םרג םהש םיקדייח  .5
םיגוס ינש ןיב לדבהה והמ ,וריבסה .הובג םיחלמ זוכיר תלעב איהש הביבסב +
- םרג םיקדייח ואצמנ ?הז ףסונ ישוק - םרג םיקדייח ינפב בצינ עודמו םיקדייח לש הלא
.וז העפות וריבסה .דחוימב תומושג םינשב קר וז הביבסב םיברתמה

?םיינוציק pH יאנתב םימייקתמה םימזינגרואורקימ ינפב תובצינ םויק תויעב וליא ,ומשר  .6


םנורתפ ךרדו םיינוציק םיאנתב םייחה םיקדייח לש םויק תויעב
היעבה ןורתפ קדייחה גוס םויק תויעב םיאנת
םיינוציח
    םינובלח לש היצרוטנד
אתה םורק סרה
ןיערג תוצמוח לש סרה
ההובג 'פמט
°C 50 לעמ
םיליפומרת
  Neisseria gonorrhoea
E.coli
Lactobacillus
  תינוניב 'פמט
°C 40 - 20
םיליפוזמ
ןמוש תוצמוח ןיב הובג סחי
.אתה םורקב תויוורל תויוור יתלב
ההובג (תויפיצפס) תוידוחיי
.(ךומנ Km ךרע) םינובלח לש
Pseudomonas
תופסונ תואמגוד ונת
  הכומנ 'פמט
°C 18 - 15
םיליפורכיספ
    תינוטרפיה הביבסב תושבייתה
.םינובלח לש היצרוטנד
הביבס
תינוטרפיה
האצותכ
זוכירמ
םיחלמ
הובג ץחל
אתה םותב
עיגהל לוכי
22 - ל
תוריפסומטא
םירפובכ םישמשמה םירמוח תריצי
.ןמימ ינוי םהילא רושקל םילוכי רשא
תוזליסקוברקד - גוסמ םימיזנא תריצי
- תוזאליסוברק תוזנימאיד וא
םיקרפמה םימיזנא
(COO -) תויליסקוברק תוצובק
תוינימאה תוצמוחל תורושקה
םימיזנא - תוזנימאד. ןובלחה תא תונובה
תוינימא תוצובק םיקרפמה
תוצמוחל תורושק NH2+
ןובלחה תא תונובה
בלחה תצמוח יקדייח
םייעמ יקדייח
תופסונ תואמגוד ונת
  ינוי זוכיר
:H+ ןמימ
הובג -
תיצמוח הביבס
ךומנ וא -
תיסיסב הביבס
ןצמח ימ יקרפמ םימיזנא
,זאדיסקוארפ ,זאלטק
.זאנימאיד דיסקוארפוס
  לבקתמ םינובלח ןוצמיח H2O2
. דיסקוארפוס תריצי - O2
לש הובג זוכיר
20% O2