תעפש דגנ ןוסיח

,םיבשוח םתא , תעפש םכל שיש םכל רמוא אפורה תא םיעמוש םתאשכ
. " ונרמגו הטימב םימי השולש ,רדסב "
הרוצב םלועה תייסולכוא תא ףוקתל תעפשה ףיגנ לוכי ןמז המכ לכ ךא
.םישיגר םישנא לצא םיכוביסו תוומל םורגלו הפירח
.תושיגרה הייסולכואה תובכשל ץלמומה ,תעפש דגנ ןוסיח םייק ,ןכל
.ןוסיחה לע הלאה םישנאל ריבסהל ונל ורזעתש םיכירצ ונא
ועיגי הלא םיבתכמש גאדנ ונחנאו תויחנהה יפל םיבתכמ םהל ובתכת םתא
.םהילא

: המטסא ילוח םידליו תרכס ילוח םידלי
םהש הפשב ישיא בתכמ םהל ובתכת םתא ןכל ,םינוסיחמ םידחפמ םידלי
.וניבי
:ובתכת בתכמב
תעפשה ףיגנ והמ
םהל תפקשנה הנכסה יהמ
ולבקל םהל יאדכש םתוא וענכשו ןוסיחה לע תצק םהל וריבסה

:םישישקו סדייא ילוח ,םיינורכ םילוח
םיאבה םירבדה תא םהל וריבסהו תיעוצקמ הפשב םהל ובתכ
תעפשה ףיגנ והמ
םהל תפקשנה הנכסה יהמ
תעפשה דגנ וחתיפש ןוסיחה דבוע דציכ
ןסחתהל םהל וצילמהhttp://www.1snunit.K.12il/heb_journals/mada./254185html


http://www.infomed.co.il/influenza.htm


http://www.labriut.co.il/article.asp?subname=69


תמדוקה תוליעפל