המצוע תבר הקיטויביטנאכ הלגתהש ןוזמ רמשמ דיטפפZ - ןיסינ

תודוה ןוזמ רמשמ רמוחכ תובר םינש רבכ שמשמה דיטפפ אוה Z ןיסינ
יקדייחב ורוקמ .ןוזמב םיקדייח לש םתוחתפתה עונמל ותלוכיל
ילעב םיבר םידיטפפ םירכומ .בלחו הניבגב םייוצמה Lactococcus lactis
םג רתויב ההובג המצוע לעב אוה Z ןיסינ ךא ,תוילאירטקביטנא תונוכת
- הלאשה תא ררועש רבד רתויב םיכומנ םיזוכירב ותוא םיפיסומ רשאכ
?ההובגה ותוליעיל םרוג המ
ימורקב םירוח תריציל םרוג רמוחהש עודי היה הנורחאה הפוקתל דע
רבמצדב Science ןותיעב םסרופש רקחמ .דציכ רורב היה אל ךא ,םיאתה
רמוח םייעבט םימורקב ואצמ םירקוחה :הלאשל ןורתפה תא גיצמ ,1999
םירוח תריציל תמרוגה הרישק ,Z ןיסינ רשקנ וילא ,II דיפיל יורקה
םירמוח לש השדח הצובק תריציל חתפ תחתופ וז תילגת .םימורקב
.הקיטויביטנאל םידימע םיקדייח דימשהל ועייסיש םייטויביטנא
   
אבה ףדל    םדוקה ףדל