תושדח תווקת ררועמ סדייאב המחלמל(Aidvax) שדח ןוסיח
VaxGen תרבח ידי לע חתופ ,סדייאה ףיגנב המחלמל (Aidvax) שדח ןוסיח
תוצראב םיבדנתמ לע יוסינ יבלשב עגרכ אצמנ ןוסיחה .הינרופילקמ
.שרוד לכל ןוסיחה לש ותצפה רשפאת יוסינה תחלצה .דנליאתבו תירבה
יפיגנ לש םיגוס השולש דגנכ ןוסיח יביכרת השולש הניכה VaxGen תרבח
.הקירפאב ץופנה הזו דנליאתב ץופנה הז ,ב"הראב ץופנה הז :סדייא
הרגמ gp120 .ףיגנה תפטעמב יוצמה - gp120 ןובלחה תא םיליכמ םיביכרתה
יפוקב וכרענש םייוסינב .ףיגנה דגנכ םינדגונ רוציל ןוסיחה תכרעמ תא
.100% לש רועישב ףיגנה ינפמ הנגה קינעמ אוהש ררבתה הזנפמיש
תא ןוחבל רשפאי דנליאתבו ב"הראב םיבדנתמ לע התע ךרענש רקחמה
םיביכרתה תוליעי יבגל םייפוס םינותנ לבקל םיפצמ .םדא ינב לע ותוליעי
.2002 תנשב
  
אבה ףדל    םדוקה ףדל