http://www.cdc.gov/ncidod/eid/

27.07.01 יזרא ירוא / בירעמ ןותיע לש תרתוכה יפדב הנטק העידיב
" סולינה תחדק תא תאפרמ ןטרסל הפורתש ןכתיי " :בתכנ
הטנלטאב תולחמ תרקבל ינקירמאה ילארדפה זכרמה ןואטב
Emerging Infectious Diseases ןוילע רושיק האר
" ודאינל " םילוחה תיבמ םיאפור יכ ,(רתאב אל ןיידע) ילוי ןויליגב םסרפמ
.ןטרסל תופורת תועצמאב יברעמה בולינה תחדק תא אפרל ןתינו ןכתיי יכ וליג הינתנב
,תויהומיז תולחמל הדיחיה להנמו קיוולוב המלש ר"ד ,תיגולוטמהה הקלחמה להנה
זוכיר הליכמ ,ילארשי םדמ תקפומה ,ןגירמוא הפורתהש ואצמ ,ינועמש יבצ ר"ד
.יברעמה סולינה תחדק דגנ םינדגונ לש הובג
םדה ןטרסב הלוח םילוחה תיבב הזפשוא ,תחדקה לש התוללותשה ןמזב ,הרבעש הנשב
ןגירמוא הלביק הלוחה .תוריהמב רדרדיהו ךלה הבצמ .סולינה תחדקב התקלש
.םייוכיסה לכ דגנכ ,סולינה תחדקמ האירבמו תכלוה איה יכ וניחבה םיאפורהו
,רקובמ חרואב ,טעכ קודבל ץראב םייאופר םיזכרמ רפסמ תנווכב
.סולינה תחדק לש םישק םיבצמב לופיטל הפורתב שמתשהל ןתינ םאה

.ב"הרא ,הי'גרו'ג ,הטנלטא ,תולחמ תעינמו הרקבה זכרמ CDC ה רתא ךותמ
http://www.cdc.gov/

"השותיהו הלחמה...תחדק" :תינונס רתאב םג רקבל הווש

:ךכ םסרופ 03/09/01 ,בירעמב
"יברעמה סולינה תחדקמ רטפנ 74 ןב :הנשה ןושאר ןברוק"
.םדא-ינב 11 הלחמב וקל הנשה
.ורטפנ הרשעו שיא 120 מ רתוי הלחמב וקל הרבעש הנשב
:רפיס ,תואירבה דרשמב רוביצה תואירב יתוריש שאר ,לטנבל סכלא ר"ד
,הלחמה תביס תא םילגמ ונייה אל םינש המכ ינפל דע"
,הלחמל הלודגה תועדומה ללגב .םויכ תולבוקמה תוקידבה תא םיכרוע אלש ןוויכ
"תוקידב 40 ל 30 ןיב ץראה יבחרמ םוי ידמ תוחלשנ  
אבה ףדל    םדוקה ףדל