םילוח תיבב תפחש הרקמ
.26/08/01 ,ירוזמ הילדו יברגומ הויז תאמ

ימואלה תורישה תרגסמב הקסעוהש ,19 תבכ הריעצ
.תפחשב התקל - תובוחרב "ןלפק" םילוחה תיבב
.התיבב ההושו תופורתב תלפוטמ הריעצה
,רדיק הנד ,םילוחה תיב תרבוד
.הלחמה ןמ םייקנ ואצמנו וקדבנ םיזפשואמהו תווצה ישנא לכש הרסמ
םייעובש לעמ הקלחמב והשש םיזפשואמה 43 לכל הנפ םילוחה תיב
.תפחשב לופיטו ןוחבאל האפרמב הקידבל םתוא ןמיזו
.לארשיב םיקיתו םיחרזא ברקב הנש ידמ םילגתמ תפחש ירקמ 200-כ
.םישדח םילוע ברקב םילגתמ םירקמ 200-כ דוע
"המישנ ידכ ךות תואירל סנכנה קדייחמ תמרגנ תפחשה תלחמ"
.רטיילס לואפ ר"ד ,תואירבה דרשמב היגולוימדיפאל הקלחמה שאר ידי לע רסמנ

תפחש אשונל םירושק םירמאמ ואר

  
אבה ףדל    םדוקה ףדל