היבופ הז ,סדייא אל הז
יאני רגה תאמ

תינוציק הדרח תערפהמ םילבוס לארשיב םישנא יפלא
.סדייאה ףיגנב תוקבדיה ינפמ תיתואיצמ יתלבו
.םתוא תוענכשמ אל ךפיהה תוחיכומש תוקידבה לכ
הלחמב ולח וליאכ שממ םהייח תא תסרוה "היבופ-סדייא"ה

08/03/02 ץראה ףסומ


סדייא אשונל םירושקה םירמאמ ואר

תוקבדמ תולחמ אשונל םירושקה םירמאמ ואר  
אבה ףדל    םדוקה ףדל