יגולויבה קשנה "יבכוכ" 14
10/02/02 , 10 דומע בירעמ עדמ ,ןורוד סכלא תאמ

יגולויב קשנל םלועב תונוש תודבעמב וחתופש םיליפטהו םיפיגנה ,םיקדייחה םה הלא

אשונל םירושק םירמאמ ואר
"םייגולויב קשנ ילככ םימזינגרואורקימב שומיש"

  
אבה ףדל    םדוקה ףדל