ןוסיחה ביכרתב היצטומ האצמנ
24/02/02 ,ב"הרא ,ןימינב לאירא ,בירעמ ,עדמ

.סדייאה תלחמ דגנ ןוסיח ביכרת לש וחותיפ םילשהל םיבר םיצמאמ םישענ םלועב
- םינובלח ינש דגנ ונסוחש םה .םיפוקב םיעצובמ ,הכ דע ןכוהש ביכרתב םייוסינה
.דבלב םיפוק ףקותש ףיגנה - רחאהו ,םדא ףקותה סדייאה ףיגנמ דחא

"סדייא" אשונל םירושק םירמאמ ואר
  
אבה ףדל    םדוקה ףדל