סוריו-יטנא ר"ד
05/03/02 רדה האד 9 דומע ,ץראה ,טנרטניא ןטפק


תיפרגואיג האופרלו היגולויבורקימל תוקלחמה להנמ
,רגרב ןוויטס 'פורפ ,בוליכיא םילוחה תיבב
האצמוהש תיטסיטטס החסונ לע תססבתמש הנכות הנב
בקעמו ןוחבא תרשפאמהו ,הנש 200-מ רתוי ינפל
.תוקבדמ תולחמ לש תויוצרפתה רחא

"תוקבדמ תולחמ" אשונב םירושק םירמאמ ואר

  
אבה ףדל    םדוקה ףדל