הצופנ תשרטל רושק רב-ןיטשפא ףיגנ
10/03/02 ב"הרא ,ןימינב לאירא ,עדמ בירעמ

הלחמ - הצופנ תשרטל ןוכיס ןיבל הזה ףיגנה ןיב רשקל תורשפא הלעמ שדח רקחמ
.םיריעצב רקיעב ,תיזכרמה םיבצעה תכרעמב תעגופה

"םיסוריו" אשונב םירושק םירמאמ ואר
  
אבה ףדל    םדוקה ףדל