ויאצאצ לע ןגמ אוהש ינפל ליפטב תוכהל
15/03/02 ןאידרג ,ץראה ,תובתכ


הירלמל תינויסינ הפורתל תוחיטבמ תואצות / תואירב
וחוויד ,הירלמל הלוז הפורת חתפל םיסנמה ,היבמולוקו דנלוה ,תפרצמ םינעדמ
.החלצהב ורתכוה ,םיפוקב וכרענש ,השדחה הפורתב םייוסינ יכ  
אבה ףדל    םדוקה ףדל