תינומה הדמשהל סוריו
15/03/02 טיבש הירוא ,ץראה ףסומ


ףיגנ תא םפוגב וציפיש םיטסירורט אוה ברעמה תולשממ לש לודגה טויסה
המחלמ קחשמ .הנש 20 ינפל הרבדוהש תינלטק הפיגמ ,תורוחשה תועבעבאה
ויתובקעב .תועובש המכ ךותב םיגורה ןוילימ הזח תירבה תוצראב לגרותש
?לארשיב המו .הייסולכואה לכל םינוסיח דימ שוכרל טלחוה


תיגולויב המחלמ אשונב םירושק םירמאמ ואר

  
אבה ףדל    םדוקה ףדל