םדקתמ חותיפב אצמנ רוע ןטרס לש תוטשפתה דגנ ןוסיח
23/04/02 ימדש םייח ,ץראה ,םויה תושדח לכ


אצמנ (המונלמ) ריאממ רוע ןטרס תלחמ לש תוטשפתה עונמל ותרטמש ןוסיח חותיפ
רשא ,המונלמב םילוחהמ 20%-כל עייסי ןוסיחה .ינילק רקחמ לש ןורחאה בלשב
.םיימינפ םירביאלו תוטולבל םלצא תטשפתמו הרימחמ הלחמה

"ןוסיחה תכרעמ" אשונב םירושק םירמאמ ואר
"ןוסיח" אשונב םירושק םירמאמו

  
אבה ףדל    םדוקה ףדל