רבדות הירלמה ,לרטוני שותיה
12/05/02 , 10 דומע בירעמ עדמ ,ןורוד סכלא תאמ

תונושה תוחדקה ללוחמ שותיה םונג יופימ טקייורפ םייתסמ

"תוקבדמ תולחמ" אשונב םירושק םירמאמ ואר

םדוקה ףדל