הרלוכ יקדייח - רחוס תוינואב יומס ןעטמ
הלגמ 2000 רבמבונ שדוח תליחתב Nature ןותיעב םסרפתהש רקחמ
לטנ ימב םילבומ םהשכ לבת יבחר לכב םירזפתמ הרלוכ יקדייחש
.תוינוא ןוזיאל םישמשמה
םהמ דחא תוחפלו הרילוכ לש םינז ינש רחא בקעמ ךרענ רקחמה תרגסמב
ויה ואצמנש םיקדייחהמ קלח .וקדבנש תוינואה לכב םיהובג םיזוכירב אצמנ
םיקדייחה םילוכי המכ דע רורב אל .תולחמל םורגל לוכיש בצמבו םיליעפ
קפס ןיא ךא ,תוינואה םע םיעיגמ םה ןהילאש תושדח תוביבסל לגתסהל
תרבעה לש ןוכיסה תא תיחפהל ידכ לטנה ימב רתוי ליעי לופיט שרדנש
.תונידמ ןיב תולחמ
  
אבה ףדל    םדוקה ףדל