"תעגושמה הרפ"ה תלחממ הפיגמ תנכס
ןיב וקבדנ םישנא 6000 - ל בורקש םיחמומ וכירעה הנורחאה הפוקתל דע
:ירלופופה המשב וא (CJS) בוקאי - לפציורק תלחמב 1996 - 1960 םינשה
םיריעצ ויה הלחמב םיעגפנה לש םתיברמ תיברמ ."תעגושמה הרפ"ה
רבוטקוא שדוח ףוסב 74 ןב הלוח לש ותומ םלוא .30 - מ תוחפ םליגש
הממ רתוי םיכשוממ הריגד ינמיס תחתפמ הלחמהש ששח ררוע 2000
הפיגמ ידממל הלחמה תוטשפתהל םורגל הלוכי וז העפות .הכ דע ורבסש
.םישנא ףלא 130 - מ רתוי לש םתומל םורגלו

30.10.2000 ךיראתב ץראה ןותיעב םסרופ
.תונידמ ןיב תולחמ
תיביטקארטניאו תבחרומ ,הבתכ םג וארתעגושמה הרפה תפיגמ
  
אבה ףדל    םדוקה ףדל