םינכוסמ תועובש
סורג לעי תאמ
11-10 םידומע ,יאמב 25 ,ישיש םוי תרודהמ , םיקסע  
אבה ףדל    םדוקה ףדל