ןטרס דגנ ירשפא ןוסיח ואצמ קרמנדב םירקוח  
אבה ףדל    םדוקה ףדל