דודיע תקירז
גרבנזייא רימא תאמ

.הלגתנ םרתש סוריוב ורוקמש ןה תוכרעההו ,עודי וניא תשרטה תלחמל םרוגה


26/06/01 , םיקסע  
אבה ףדל    םדוקה ףדל