ארויג-די ב"טח
א"סשת ,הילצרה


תוליעפ
"ןומטמה תא םישפחמ"
אשונב
הקיטויבורפ
("םימזינגרואורקימ" סרוק תרגסמב)


http://www.tnuva.co.il/tnuva/doa_iis.dll/Serve/level/Hebrew/.1.1.3.4.2.2html


אובמ
עקר תנכהל תולאש
לע תלאש
תורוקמ
תורעה

  אובמ

רכומ אשונ אוה - "הקיטויבורפ" - בלחה ירצומתיישעתב םיקדייחב שומיש לש אשונה
ךא .טרוגויל בלחה תצמחה - ולש "יגולונכטויב"ה ןפב םינש יפלא ףא ילואו תואמ הזמ
ןיב רשקה תא אוצמל ילוא וויק ךכ אלו ,ולש ךילהתה תא וניבה ךכ אל ,ול וארק ךכ אל -
.תואיצמב לבקתמש המ ןיבל לעופב שחרתמש המ
םיפלא ,תואמ ונכותל רידחהל ונילע ,םיאירב תויהל ידכש ןויערה תא בהוא ונתאמ ימ
ונתודלימ ונל שיש םיילילשה םירשקהה רואל ,ליהבמ עמשינ הז ?םיקדייח לש םינוילמו
לבסהו ילוחה ימי וא ,םתוא גורהל ידכ ונלביקש תומייאמה תוקירזה תומדב ,םיקדייחל
.ץיקה תונחמב םילבמ םלוכשכ ,הטימב םיממעשמה
קיזמ ,םויה ליעומ הארינש המ ילוא ?ודוסי תועטב וניא לכהש הזל ברע ימ ,ךכמ רתוי
תואצות לע םיתיעבמ םיאצמימ ולגי ,שדחה םוינלימה לש םירקחמה ילוא ?רחמ
?םדוקה םוינלימב ונתוזיזפ
קועצל ילוא לכונ אל ךכ ."הנושאר די" ב םירבדה תא קודבנש ןכ-לע בושח ,ךכ וא ךכ
םיעדוי ונחנאשכ ,טקשב רתוי ןושיל לכונ חטבל ךא ,ןוחצינ תאנהב "...םכל ונרמא"
אלמ קובקב דוע הז ,'ץיבדנסהו הציבה םע ,ןחלושה לע רקובב אמאמ ונל הכחיש המש
הרוצב םויה תא חותפל" ידכ רקוב לכ ומכ ונממ םוגלל ,למיטקא קובקב ;םיקדייח
.(!?) "האירב


המישמה

  :הקיטויבורפב שומישל הרושקה לע תלאש לע תונעל

םיאירב םייחל יחרכה םרוג איה הקיטויבורפה םאה
תולעב תומיוסמ תוצובקל ינויח םרוג ,םדאה-ינב לכל
,ורקיעב ירחסמ םרוג וא ,דבלב םיידוחיי םינייפאמ
תיישעתו בלחה תיישעת היישעתה ידיב ןותנה
?ופסכבו רוביצב לתהמו ,םוסרפה


המישמל עוציב תוארוה
:המישמה לש ינויעה קלחה .א
לע ונע , לעה תלאש לע תונעל תנמ-לע יטנבלר עדימ שוכרל ידכ .1
.ךשמהב תוטרופמה הנווכהה תולאש
ץוחנה עדימה תא םיללוכה םיפסונ עדימ תורוקמ לש ןווגמ םכל עצומ .2
.םכל
הז קלח ועצבו וניכה רשא ארויג-די ב"טח לש םידימלתב רזעיהל ולכות .3
לש רתאב םידימלתה םורופ תרגסמב םכיתובושת תא וחלש ,הז ךרוצל .תוליעפה לש
תושקבו תולאש םהילא תונפהל ולכות .ארויג -די ב"טח ידימלת לא םימזינגרואורקימה
.ךרוצה תדימב ץועיי

:המישמה לש ישעמה קלחה .ב
הרולפה לש םיקדייח םייוצמ ,למיטקאבו טרוגויבש חיכוהל םכילע .1
.(סוקוקוטפרטסו סויליצבוטקל) תיעבטה
:אבה יוסינה תא ועצב ,למיטקאבו טרוגויב םייוצמה םיקדייחה תא תוהזל ידכ
לש דודיב תעירז ועצב .למיטקאמו (טרוגוי ויב יוצר) טרוגוימ המיגד וחק
.ןלימע עצמ לעו ןדיס ליכמה עצמ :םיגוס ינשמ יביטקלס עצמ לע םיקדייחה
.םרג תעיבצב התוא ועבצו המיגד וחק ,תוחלצה לע תובשומ ועיפויש רחאל
.פוקסורקימל דעבמ םתנכהש רישכתב וננובתה
.זאלטק םיזנאה לש תוליעפ םיקדייחב היוצמ םא וקדב

.םתדדובש םיקדייחהמ טרוגוי וניכה .2
התוא ופיסוהו םייביטקלסה םיעצמה לע םתלבקש םיקדייחה תובשוממ המיגד וחק
.םידחא םימי רחאל טרוגויל ךפוה בלחה םא ובקע .בלחל


  יסיסב עדימ תשיכרו עקר תנכהל תולאש


http://www.vets-plus.com/store/pro/paste-p.html


(רבסה +הרדגה) ?"הקיטויבורפ" יהמ.1
ןוזמה תיישעתב יטויבורפה ףנעה חתופ ןויגהו ןורקיע הזיא לע .2
?האופרהו
,ליגרה בלחה לע ליגר טרוגויל רחא/יתואירב/יתנוזת ןורתי שי םאה .3
?והמ - רבסה ,אל/ןכ םא ?םדאה ןוזמב
בלח ירצומ םניאש ןוזמ ירצומב סוליצבוטקל קדייחה תא אצמנ ןכיה .4
?ןוזמב אלשו ,(םיפסונ תונוזמ 3 תוחפל תונוזמה תמישרב לולכ)
"םירג" םיקדייח וליא ?בלחב םייחה םיקדייחה לש םנוזמ והמ .5
?בלחב
בכרה) טרוגוי יושע הממ ?טרוגויל בלח ןיב רשקה והמ .6
?(יגולויב/ימיכ
ןוזמה תנכהל ותמורת יהמ !דלוקוש בהוא סוליצבוטקל קדייחה .7
?(קמנ) וזכ המורת תמייק ללכב םא ,דלוקוש ומשש הזה"ינויח"ה
?"הקיטויביטנא" חנומהמ "הקיטויבורפ" חנומה המוד/הנוש המב .8
שי תחקרמה-יתבב הנורחאל תורכמינה הקיטויבורפ תוסומכל םאה .9
?םיטקרמרפוסב םיקוושמה םייטויבורפ ןוזמ ירצומ תמועל ןורתי וא ןורסח
!וקמנ
לש ,"תיעבט הקיטויבורפ" םויק לש תורשפא תמייק םאה .10
.רבסהל תואמגוד ונתו וריבסה ?םזינגרואה
םייטויבורפ םיקדייח םימרות ןכיה/דציכ/המב תודוקנב ומכס .11
? םדאה תואירבל

http://www.strauss.co.il/actim_prod.asp


  המישמה רובע עדימ תורוקמ תמישר

ר"ד ,פ"ואב ד"ימת טקייורפ ימלתשמו תווצ :עדימה שופחלו תומישמל םימרותה לכל הדות)
(טנלמעו טקפא ןווגיממ תווצהו ןמטוג יקימו וק'צלק הרש ר"ד ,רינ-רב רורד


:םייטנרטניא םירתא

טרוגויה תובישח (1
ךותמ םג וילא עיגהל ןתינ .טרוגויה תליכא תובישח תא ריבסמה רצק רתא
.(הפ 2 רתא) הקיטויבורפה לע רמאמהמ רושיק

הקיטויבורפ (2
ןיב רשקה ,טרוגוי והמו הקיטויבורפ יהמ ריבסמ .תירבעב ןייוצמ רתא
,ונלש םייעימל טרוגויה יקדייח תובישח ,טרוגויה יקדייח ןיבל םייעימה יקדייח
.הנוזתל יטויבורפה טרוגויה תובישח ,יטויבורפ טרוגויו םיטויבורפה םיקדייחה
.טרוגוי :גשומל לשמל ומכ םינוש םירושק ליכמ רתאה

ריפק (3
ריפק ארקנה יטויבורפה בלחה רצומ לע "הנונד" לעפממ םינעדמ י"ע ובתכנש םירמאמ ינש איבמ הז רתא
.םינגד יערזמ וקפוהש תויברת ליכמ הז רצומ .( rifek)
,ילאיבורקימה ובכרה תודוא עדימ ,ורוצי ךילהת ,רצומה לש תיתואירבה ותובישח לע עדימ ליכמ רתאה
,iesac sullicabotcaL :םהיניב סוליצבוטקל יקדייח לש םיגוס 5 - כ םיטרופמ רמאמב .ילרנימו ימיכ
.וילא ריפקה תאוושה ידכ ךות טרוגוי לע םג רבדמ רמאמה .םירחאו sulihpodica.L
.תילגנאב רתאה

םייעדמ םירמאמ (4
הקיטויבורפה תמורת תודוא םהיתונקסמו םייעדמ םירמאמ יריצקת איבמ רתאה
,סגה יעמה ןטרס ,תוריצע ,זוטקלל תוליבס יא ,סוקלוא ,םידליב לושלש :ב רופישל
.היגרלאו תוקלד ,הדידנק ,ןוסיחה תכרעמ
.םהילע הקיטויביטנאה לש תילילשה התעפשה לע םש רבודמ ןכ ומכ

הנובנ הנוזת (5
הנשמ יאשונל תוינפה ליכמ רתאה .תונוש תוסחיתה תוצובק רובע הנובנ הנוזתב קסוע הז רתא
.לקשמ ירמוש ,המילשמ האופר ,תונוחמצ ,רעונ ינב :ומכ
,םדאה ייחב תונוש ליג תופוקתל םיסחיתמה הנשמ יאשונל תוינפה שי ןכ ומכ
.דועו לורטסלוכ ,םד ץחל רתי ,תרכס :ומכ םידחוימ םיבצמל וא

אשונב םירתא רגאמ (6
םדי לע וצלמוהש םירמאמ לש ףסוא ליכמ .לארשיב הנונד לש החפשמה לכל ירלופופ רתא
.םיאתמ שופיח עונמ םג םש שי .תואירבו הנוזת יאשונב
.םמצעב ףסונ עדימ שפחל םיניינועמש םידימלתל םיאתמ

החמומל תובושתו תולאש (7
םידימלת ןיינעל תויושעש תולאש ףסוא ליכמ .לארשיב הנונד לש החפשמה לכל ירלופופ רתא
.תופסונ תולאש לואשל תורשפא שי .ןהילע םיחמומ תובושתו

סוליצבוטקל (8
(BAL) בלחה תצמוח יקדייח לע יעדמ עדימ איבמה (תילגנאב) יטירב יאמדקא רתא והז
,םהלש תיטנגו תירלוקלומ היגולויב ,םתוחתפתה לע הרקב ,.ןוזמה תסדנהב
.דועו ,בלחה תסיסת יכילהתל תומאתומ תויטילואטורפ תונוכת
.םירומ ןיינעי ילוא .םידימלתל ידימ השק ,יתעדל

תיטקלה הצמוחה יקדייח (9
.םידימלתל המיאתמ המרב בר עדימ וב אבומ .תילגנאה הפשב יכוניח רתא והז
.תכשומ הקיפרג ןיאו םירויא םירסח

תיטנג הסדנהב -םישדח םינז חותפ-בלח תצמוח יקדייח (10
ולגתנש תויורשפא לעו בלחה תצמוח יקדייח לע יללכ עדימ איבמ .חלצומ רתא
,תיטנג הסדנה לש תוטישב םישדח םינז רוציל ,רתאה יבתוכ ,םירקוחה י"ע
.רטרטס תויברתכ ושמשיש תנמ לע
תירלופופ המרב שגומ ,הטיסרבינואב םירקוח י"ע בתכנש תורמל ,רתאה
.המיענ הקיפרגהו רומוהב ריואמ ,תניינעמו
.תילגנאב .םידימלתל םיאתמ

תודבעמב םיילאוטריו םירויס

רוצי לעפמב רויס (11
.רוצי לעפמ םע ףותישב ס"יב לש ידומיל טקיורפכ בתכנ הז רתא
םיקדייחה תובישח לש םיפי םירויא וב םיעיפומ ,דואמ הפי רתאה
תובר תונומתו ,םירצומה רוציו הסיסתה ךילהת לש םירויא ,םדאה ףוגב
םשרתהל ןתינו בורקמ ומלוצ תונומתהש ןייצל שי .רוציה לעפמ ךותמ
ולבקל תורשפא שי) .תילגנאב ינויע עקר שי ףסונב .םינושה םינקתמהמ
.(תירבעב אל ךא תופש רפסמב

רוצי לעפמב ילאוטריו רויס (12
תועצמאבו ,לעפמב תונוש תונחת רוחבל לוכי רתאל סנכנה .םיסקמ רתא
.הנחת לכב ונוצרכ עונל ותורשפאב רבכעה לע הציחל
תוארל ןתינ אלו תוקחורמ תונומתה םדוקה םירויסה רתאל האוושהב ןורסח שי
.בורקמ םינקתמה תא:יתנוזת טרפמו םירצומ לש תונומת

םייטויבורפ םירצומ (1
.רצומ לכ לש יתנוזת טרפמו םירצומ לש תונומת ליכמ הז רתא
.םירחובש רצומ לכ לידגהל כ"חאו ,םיטרוגויו תרגינ תרצות :םש לשמל רוחבל ןתינ
.רצומו רצומ לכ לש הנומתו יתנוזת טרפמ םילבקמ

סוארטש לש םירצומ (2
.רצומו רצומ לכ לש יתנוזת טרפמו סוארטש לש םירצומ תונומת ליכמ הז רתא:םיבותכ תורוקמ

:טנרטניאה תשרב םניאש ,תירבע תע-יבתכמ םירמאמ שפחלו קודבל םינמזומ םכנה
,(טנרטניאב םירתא שי ןקלחל) תונושה םילוחה-תופוק לש תעה-יבתכב *
.'דכו "תואירב" ,"ןותיבכמ" ןוגכ
.'דכו "סיסתניס ,"האופר" ןוגכ ,םייעוצקמ תע-יבתכב *

  :המישמה עוציבל תוראהו תורעה
הדימב .םידימלת 3 דע לש םיתווצב תוליעפה תא תושעל ץלמומ
תקולח תא ןייצמה םידוקפית תקולח ףד ףסוותהל בייח ,תווצב תישענ איהו
.הדובעה לכב םיפתתשמהמ דחא לכ לש עוציבהו תוירחאה
עצבל ךכ-רחאו ,תווצה ירבח ןיב תולאשה תא קלחל ץלמומ
.םירבחה ןיב עדימ תפלחה

תוחפל לולכיש ,יביטקלפר בושמ ףיסוהל שי הדובע לכל
:םיאבה םיטרפה תא
הערג/הפיסוה תיחנומה תיאמצעה הדימלה המכ דע*
?התיכב הליגר הדימלל תיסחי ,עדימה תשיכרלו היצביטומל
םרת ירקיע עדימ רוקמכ תשרב שומישה המכ דע*
?םינכתה תונכדעלו עדימה תשיכרל ,היצביטומל
הנייניע ,יפיצפס אשונ תועצמאב ,וזה הדימלה תינבת םאה*
, י/טרפ ?תיללכ הרוצב ליגר אשונ דומילמ תוחפ/רתוי ךתוא
...י/קמנ
רשא ,(!תישיא) םתבהאש םירבדה לכ תא תודוקנב וטרפ*
.הארוה/הדימלה יכרדב וא/ו הדובעה ינכתב םכל ואצמינ
םירבדה וא םתלקתינ םהבש םיישקה לכ תא תודוקנב וטרפ*
.הדובעה ךלהמ ןמזב ,(!תישיא) םתבהא אלש

המיענ הדובע