הילרטסואב תובנראה לוסיחל ףיגנב שומיש
Science ,1997 275: 154

תומרוג ןה .ןוילימ 300 -ל ןרפסמ עיגיה ,1840 -ב הילרטסואל תובנרא 12 ואבוה זאמ
תחא .תוימוקמ סיכ תויח לש םינימ םע תורחתמו ,רב יחמצלו תואלקחל םידבכ םיקזנ
1950 -ב ןכאו .תיממ ףיגנב הייסולכואה תקבדה איה תובנראה לוסיחל ועיצהש תוטישה
ושכר המ ןמז רחאל ךא ,תובנראה תייסולכואמ 99% לסיחש ,המוסקימה ףיגנ עבטב רזופ
אצמנ תובנראה ןוסיר לש רחא ןוויכ .התומדקל הרזח ןתייסולכואו ןוסיח תובנראה
םיעגופש םינג אשונה ,תיממ אל סדנוהמ ףיגנ ידי לע הקבדה אוהו חותיפו רקחמב
.תובנראה תוירופב
ףיגנ רזופ םעפהש אלא ,1950 לש הזל המוד עצבמ הילרטסואב לחה 1996 רבוטקואב
רוזא) השדחה סליוו םורדב הליחת רזופ ףיגנה .(RHD) תובנראב תיגרומה הלחמל םרוגה
לע וטשפתה תובנראה תלחמו ףיגנה .תשביה ךרוא לכל םירוזא תואמב ךכ רחאו (הרבנק
ןרפסמ םצמטצה ,תובנראה תייסולכוא רחא םיבקועה תכרעה יפ לעו םיבחרנ םירוזא
הלדג םתייסולכואש הלאכ םהיניב ,גשגשל םיבר םיחמצ ולחה ךכמ האצותכ !95% -כב
תוליחתמ ,תובנראה תוחכונמ םיעפשומ םניאש ובשחש ,םירחא םייח ילעב םג .30% -ב
3 לש ןמז קרפ ךות השש יפ הלדג יברעמה רופאה ורגנקה תייסולכוא לשמל ,גשגשל
םניא םירקוחה .רבה ילותח תייסולכואב 90% לש הדירי התפצנ ךדיאמ !םישדוח
ילותח .תיתנוע תויסולכוא תזוזת ילוא ,אלא ,תובנראה לוסיחל הבוגת ןאכ שיש םיחוטב
...םיקרח תטאידל ורבע םהש "ודיעה" ,קדבנ ןתביק ןכותו ודוצנש רב
ןבומכו םירחא םייח ילעב ינימל "ץפק" ףיגנהש ,תוששחה תורמל ,ןמיס לכ ןיא התע דע
םיעצמאב ותוא םילשהלו ,ןתינה לככ עצבמב ךישמהל תוננוכתמ תויושרה .םדאל אל םג
לש העפותה רוזחת אלש חיטבהל ידכ ,תובנראה תוליחמ סרהו ןושיע ,דייצ ומכ םיליגר
.המוסקימה ףיגנ םע 1950

Last updated: December 26, 2000