םיפיגנ תרזעב תויתשרות תולחמ יופר

תובוחר ,עדמל ןמציו ןוכמ ,לואש ףסוי 'פורפ :תאמ
.1996 רבמבונ ,17-16 םידומע ,15 ןויליג ,סיזתניס

הרשפא וז היגולונכט .תונוש תורטמל יתשרותה רמוחב םינווכמ םייוניש תרשפאמ תיטנג הסדנה
לש תלבגומ יתלב הריצי האצותכ לבקלו םיקדייחב םתוא לותשלו םינומרוה לש םינג דדובל אמגודל
אוה םהבש עודיהו םירקמ רפסמב המצע תא החיכוה וז השיג .יאופר שומישל קדייחה י"ע ןומרוהה
קוקז ףוגהש םירחא םיינויח םיביכרמ רוצילו ךישמהל רשפא המוד השיגב .הלידגה ןומרוה תריצי
תויעבה לולכמ תא תרתופ וז השיג ןיאש רבתסמ ,הז םוחתב םיאנ םיגשיה תורמל .םהל
יאת ביכרמ תריציל יארחאה ןגהש תויתשרות תולחמ שי ,אמגודל .הריכמ האופרהש תויתואירבה
קפסל ונתורשפאב ןיא הז הרקמב .יוקל ודוקפתו "הלוח" רצונה אתה ךכמ האצותכ .םוגפ ,והשלכ
םדהמ רסחה רמוחה לש ותדידנ תלוכיב תולבגמ שיו רחאמ ץוחבמ רסחה רמוחה תא הלוחל
תלחמ איה תרכומ אמגוד .םיינויחה םירוזאב אתב םמוקמו ולא םיאתל ותסינכ ,םילוחה םיאתל
ןובלח רוציל רומאה ןגה הז הרקמב .תוצופנה תויתשרותה תולחמה תחא ,סיזורביפ קיטסיצ
םילבוס הלא םילוח ךכמ האצותכ .םוגפ םינוי תבאשמ ןיעמכ דקפתמו אתה חטש ינפ לע םקמתמש
ןתינו עודי הז ןובלח תריציל ןגהש תורמל .תורחא תויעבל ףסונב ,האיר יאת לש יוקל דוקפתמ
הז ןובלחש ךכל םורגל תיגולונכט תורשפא ןיא םויכ ירה ,ןובלחה תריציל םיקדייחב ותוא לותשל
.רחא ןורתפ אוצמל שי הלא םירקמב .הבאשמכ דקפתיו האירה יאתל סנכיש הרוצב םילוחל קרזוי
רוצי "אירב"ה ןגה .הלוחה יאתל רשי אירבה ןגה תליתש ,וניהד .םינגב יופר ארקנ עצומה ןורתפה
ךא הפי ןויערה .אתה תושירדל םאתהב דקפתיו םקמתי ןובלחהו ,םיאתב רסחה ןובלחה תא
ירה .דבלב םילוחה םיאתל ןגה תא ןווכל דציכ איה תיזכרמה היעבה .תוינכט תויעב רפסמ ררועמ
תויעב רוציל ךכמ האצותכו היוקל הרוצב וב שמתשהל םילולעש םיאתל םינג סינכהל וננוצרב ןיא
ודי לעש ,(the magic bullet) םימסקה עילק תא שפחל שי תיעוצקמה הגעב .תושדח תויופצ יתלב
הרטמל םיפיגנה סויג היה םיחלצומה תונויערה דחא .םייוצרה םיאתל קרו ךא ןגה תא רידחהל ןתינ
םימיוסמ םיפיגנ .ולש הרטמה יאתו ףיגנ לכ .םייפיצפס םיאתל םירדוחו םיקיבדמ בורל םיפיגנ .וז
T) תינוסיחה תכרעמה לש םיאת םיקיבדמש HIV ףיגנ ומכ םיפיגנו םיבצעה תכרעמ יאתב םיעגופ
לולכמ ךותל ולש םינגה תא ףרצמ אתל רדוחה ףיגנהש םירקמ הברה םיעודי ,וזמ הרתי .(cells
תוטישב ונכוה םנמאו .םונגהמ דרפנ יתלב קלח ךפוה ךכו קבדומה אתה לש (םונגה) םינגה
ורחבנ ךכ םשל .סיזורביפ קיטסיצ תלחמ לש "אירב" ןג םכותב םיליכמה םיפיגנ תיטנג הסדנה
אוה תושעל הלוחה לעש לכ .המישנה תכרעמ ךרד האיר יאת קיבדהל םילגוסמה ונדא יפיגנ
ךרד תצירפ ןיידע ונרעצל ןיא ךילהתה לש עוציבה תוטשפ תורמל .סדנוהמ ףיגנ לש סיסרת ףואשל
תיסחי הפוקתל ליעפ רדחומה ןגהש איה תודירטמה תויעבה תחא .תופסונ תויעב שיו ,הז םוחתב
.וזה היעבה לע רבגתהל דציכ תואדוב םיעדוי ןיא .תלבגומ הפוקתל רצונ יוצרה ןובלחהו הרצק
הבוגת ררועתת זא ךא ,אירבה ןגה תא קפסל םיפיגנה לש תרזוח הקבדה עצבל ןתינ םנמא
לוצינ לש םיפסונ תונויער .ותרטמל עיגהש ינפל ףיגנה תא החדי ןמזה םעש ,ףוגה לש תינוסיח
.רקחמב ןיידע םיאצמנ םינגה יופרל םיפיגנה
םיפיגנ וסדנה םירקוח וז היעב ןורתפל ."םימסק עילק"כ שמשל לוכיש יוצר ףיגנ שי הרקמ לכב אל
ןסב זוי דרוואה ש"ע יאופרה ןוכמב רבכמ אל הז חתופ הז ןוויכב בושח דעצ .תומיאתמ תונוכת ילעב
לש תפטעמה ינובלח ןיב תידדה הרכהב ךרוצ שי הרטמה אתל עיגי ףיגנהש ידכב .וקסיצנרפ
,םירבכעל ידוחיה ,הימקול ינולומ ףיגנב הרחב םירקוח תצובק .אתה חטש ינפ לע םינטלוקו ףיגנה
ףיגנה תפטעמ לע תוינימא תוצמוח 150 ןב עטקמ ופילחה םה .םדא יאת ללכ "ריכמ" וניאש
תוירודכ לש םאה יאת לע םדאה ףוגב יוצמה ,(EPO) ןיטאופורטיראה ןובלח לש ינובלח עטקמב
וסינשכ .הז ןובלחל ןטלוק םיאשונה םדא יאת קיבדהל לכוי ףיגנהש הרטמב ,תומודאה םדה
-ה ןטלוק לא ואשנש םיאתב קר הקבדהה השחרתה ,סדנוהמה ףיגנב תיברתב םדא יאת קיבדהל
ןטלוק םיליכמ םניאש םיאתל שידא ראשנ ךא (562K םידיאורטירא םיאת תרוש ןכו HEL) EPO
,אתל םינטלוק 800-1000 קר וליכה םיקבדומה םיאתהו רחאמ .(הנבלה הרושה יאתו HeLa) הז
.הליעי התיה ןובלחל ןטלוקה ןיב הבוגתהש םירקוחה וקיסה ,ההובג התיה םיאתה תקבדהו
ומכ ,המודאה הרושה לש תויטנג תולחמ יופירל ליבוהל יושע וז תידוחי הטיש לש לופיטה דיתע
םדה תוירודכ לש םאה יאתלו רחאמ לבגומ תויהל יושע שומישה ךא .הימסלתו ישמרח םד רסוח
.רצק םייח ךרוא שי תומודאה
םא היעב ןיא .תויביטנרטלא לופיט תוקינכט י"ע םיאתמה ףיגנה רסוח לע רבגתהל ןתינ םימעפל
תורישי לשמל ,תימוקמ הקרזה לע תססובמ לופיטה תטישו הדימב ,םיאתה יגוס לכל חפסנ ףיגנה
םירזחומ ךכ רחאו ,הלוחהמ ואצוהש םיאתב ףוגל ץוחמ תעצובמ הקבדהה םא וא ,ינטרס לודיגל
.וילא
םינושה םינגה לולכמב ומוקמ תא אוצמל ךירצ ,הלוחה אתל רידחה ףיגנהש אירבה ןגהש רוכזל שי
ןורתפ םינתונ םיפיגנה ןאכ םג .היוצר יתלב תיאת הביבסל סנכי ןגהש םינינועמ ונא ןיא .אתה לש
ותואל דימת ןגה תא רידחהל "עדוי" (Adeno Associated Virus) AAV -ה ףיגנש אצמנ .םיוסמ
ךותב ףא אלא אתל ןגה תא איבמ ףיגנהש קר אל וניהד .םדאה לש 9 רפסמ םוזומורכב םוקמ
םיבר םיצמאמ ןבומכ שי .תרדגומ הביבסב אתה לש DNA -ה ךותב ןגה תא רידחמ ףיגנה אתה
.םינגב יופיר תורטמל AAV -ה תא םותרל
תולחמ ןוגכ ,אפרמ תוכושח תולחמ שי .תורחא תורטמל םג לוצינל תנתינ םינגב יופירה תטיש
ןיינעמ אוה ןויערה ןבומכ ןאכ .תבהצה ףיגנו HIV ןוגכ תושק תויפיגנ תוקבדהו ןהינימל ןטרסה
סדנוהמ HIV ףיגנ תא לצנל ןויערה .תנכוסמ תיפיגנ הקבדה לורטנל םיפיגנה לוצינ .דחוימב
םישענ םיבר םירקחמ .םירקוח רפסמ י"ע הנורחאל הלעוה HIV -ב הקבדהמ םרגנה קזנ תעינמל
.תילמיטפוא הרוצב םלצנל ליכשנ ןכ םיפיגנה םלוע תא ריכנש לככש ןבומכו ,אשונב
לופיטב ךרד תצירפ ןיידע ןיא ונרעצל ךא ,םימיוסמ םיגשיה ויה הז םוחתב ?ןטרסל רשקב המו
ףא ויהו ינוידב עדמב ולבג םקלחב תויחב ושענש םייוסינ .םינגב יופיר תטישב וז תראממ הלחמב
םירקוח י"ע עצובש חומב בצע יאת לש ןטרסב לופיט איה תוניינעמה תואמגודה תחא .םיאנ םיגשיה
רשאכ רבשנ הז ללכ ךא םיקלחתמ םניא ולא םיאת עודיכ .ב"הרא לש תימואלה תואירבה ןוכממ
םא .םיקלחתמ םיאת קר קיבדהל םיחילצמ ורטר תצובקמ םיפיגנש עודי .ינטרס תויהל ךפוה אתה
םיאתה תא קר ףיגנה קיבדי ,ינטרס לודיג תללוכה חומ תמקר הלא םיפיגנב הפיא קיבדנ
ןגה תא ליכמה את לכ וניהד ,"ליער" ןג ונידיב שיש ונמצעל ראתנ .םיינטרסה וניהד ,םיקלחתמה
םיאתה תא גורהלו ליערהל םיסוריוורטרה תרזעבו תיביטקלס הרוצב חילצנ יזא ,תומי הזה
רבתסמ .(suicide genes) דבאתמ ןג םשה תא ולבק ולא "םיליער" םינג .חומב םיינטרסה
TK םשב םיזנא רצימ ספרה ףיגנב םיוסמ ןג .דבאתמ ןג תקפסאב םג ונל םירזוע םיפיגנהש
.םיידוחיי םלג ירמוחמ DNA -ה תא הנובו ,DNA -ה תריציל ינויח הז םיזנא .(thymidine kimase)
DNA -ה הז הרקמב ,םימיאתמ אל םלג ירמוח ול םינתונש ךכ י"ע םיזנאה תא "תומרל" רשפא
,םיסוריוורטר חקינ :אבה יוסינה תא עצבל הפיא ןתינ .תמ אתה ךכמ האצותכו ליעפ וניא רצונה
רמוח תא הלוחל קפסנ המ ןמז רחאלו ינטרס חומ קיבדנ ,ספרה לש TK -ה ןג תא םכותל רידחנ
חילצה הז יוסינ .םיינטרסה םיאתה תא יביטקלס ןפואב גורהל רומא הז בולש .םיאתמ אלה םלגה
.םדא ינבב ומושייל הכחמו תודלוחב
תושדח תויורשפאו וסונש תויורשפא שי ,הבחר איה םינגב יופירל םיפיגנה שומיש לש העיריה
ךופהלו ונתרטמל םתוא םותרל לכונ ךכ םיפיגנה תא ריכהל ליכשנש לככ .םעפ ידמ תועצומש
.םירזועל םיקיזממ םתוא

תונורסח
תונורתי
םייוסינה רפסמ
םיאשנה
םיפיגנ
תלבגומ הלוכת
תיארקא א"נד תסנכה
דבלב םיקלחתמ םיאת
תוברתה ןוכיס
הליעי הרבעה
עוצבב תוטשפ
76
ורטר
תוינגונומיא
תוברתה ןוכיס
םיקלחתמ אל םיאתל
הארנכ ןתינ
תמיוסמ הרטמל
15
ונדא
תלבגומ הלוכת
עוצבל ךבוסמ
תוינגונומיא ןיא
1
AAV
םירורב אל םינוכיס
עוצבל ךבוסמ
תוינגונומיא ןיא
CNS -ל ןנווכתמ
0
ספרהםיפיגנ אל
הכומנ תוליעי
ןיא תוברתה ןיא
תוינגונומיא
12
םימוזופיל
הכומנ תוינווכ
הכומנ תוליעי
ןיא תוברתה ןיא
תוינגונומיא
3
"םורע" א"נדLast updated: December 26, 2000