ףיגנ תרזעב ןטרסב שדח לופיט

Science ,1996 274: 373

,הלפכהל ינויח וניה (E1B) ונדאה ףיגנ םונגב םיוסמ רוזאש ,םירקוח וליג 1977 תנשב
1990 -ב קר .(ןטרס בכעמ) p53 ןובלחל רשקנה ןותלדוליק 55 ןב ןובלחל דדקמ אוהו
.ףיגנ לש לשמל ,רז םונג ליכמה וא םוגפ א"נדה םהב םיאת תלפכה ענומ p53 -ש ררבתה
תאז השוע ודנאה ףיגנו ,53p לש ותלועפ תא לרטנל ףיגנה לע ,הז ןונגנמ לע רבגתהל ידכ
א"נד לעב את p53, לש ןגב היצטומ הלחשכ .אתה תומל תמרוג וז הלועפ .E1B -ה תרזעב
קימרוקמ ומסרפ (1966 רבוטקוא) הנורחאל .ןטרס עיפומ ףוסבלו קלחתהל ףיסומ םוגפ
ףיגנ לש וז הנוכת לוצינ תראתמה הדובע (הינרופילק ,דנומצירב ONYX תרבחמ) וירבחו
תוליעפ תא לרטנל לגוסמ אלש ףיגנש ,רבס קימרוקמ .םיינטרס םיאתב םחלהל ונדאה
םהב םיאת סורהלו תוברתהל לכוי ךא ,הז ןובלח ילעב םיאתב תוברתהל לכוי אל p53,
.ליעפ וניאש וא רסח p53
E1A רחא רוזא וא ,E1B -ה רוזא תא םירסחה ,םיטנטומ םיפיגנ רפסמב הרחב הצובקה
(ld 1520) דחא טנטומ רחבנ .םינגה ינש תא םירסחה םיטנטומ וא ,ףיגנה תלפכהל שורדה
20 -כבו ,םיליגר רוע יאתב ףיגנה לודיג תא וקדב םירקוחה .1987 -ב קרב י"ע חתופש
רבה ןזכ ףיגנה הברתה םיינטרסה םיאתב ,ןכא p53. םירסחה םיינטרס םיאת תורוש
םילודיג םירקוחה ורצי ,םייח ילעבב םייוסינב .לדג ישוקב םילמרונ םיאתב ךא ,םגרהו
םכותל וקירזהו ,"םימורע" םירבכע לש רועל תחתמ (םדאמ םחרה ראווצ לש) םיינטרס
רמולכ) ולדוגב םצמטצה יעיברהו ,ומלענ וקדבנש םילודיגה 5 ךותמ 3 .יטנטומה ףיגנה תא
םיאתהמ 2% וקיבדי םאש םירקוחה ועבק הלא תואצות ךמס לע .(ולסוח םילודיגהמ 60%
רושיא ולביק םירקוחה .ומצעב "הדובעה" תא םייסיו הברתי אוה - ףיגנב םיינטרסה
םילופיטל וביגה אלש ,ראווצו שאר ןטרס ילוחב ףיגנב תוחיטב ינחבמ ךורעל
לופיטהש תוארמ תואצותה התע דעו ,םילודיגל תורישי וקרזוה םיפיגנה .םיילנויצנבנוק
לכ ויה אל הז לופיט ולבקש םילוח 12 -ב .(1997 -ב םייתסהל רומא יוסינה) חוטב וניה
:ןטרסב הז ףיגנב לופיטה תורשפאל סחיב תובר תולאש תוררועתמ ,ףסונב .יאוול תועפות
אל ףיגנה םאה ?םיאתה תא קיבדיש ינפל ףיגנה תא לרטנת אל תינוסיחה תכרעמה םאה
ןתינ םאה ?ינטרס את לש גוס לכ סורהל חילצי טנטומה םאה ?םיאירב םיאתל טשפתי
םא ,םייופצה םיישקה ףא לע ?םירתסנו םיקומע םילודיגל ףיגנה תא קירזהל היהי
הלצה חתפ חתפי אוה ןיידע - ןטרס יגוס לש םצמוצמ רפסמ וליפא לסחל לכוי הז רישכמ
.אפרמ יכושח םיבר ןטרס ילוחל

Last updated: December 26, 2000