"תעגושמה הרפ" בקעי דלפציורק תלחמ ןיב רשקל תודע

Science ,1996 274: 721

(CJD) בקעי-דלפציורק תלחמ לש םירקמ 10 הינטירבב ומסרפתה 1996 ץרמ שדוחב
ששחה הלעוה םירגובמב רקיעב הצופנ הלחמהש רחאמ .45 ליגל תחתמ םיריעצ םישנאב
.הלא םירקמל (BSE) רקבה לש חומה תגפס תלחמ ןיב רשק תויהל לולעש
הרוצ .םיידרופס CJD ירקמ לש הלאמ םינוש ויה ל"נה םילוחב חומב םייונישה ,ףסונב
החתפתה איה םאה ררבל ידכ קימעמ רקחמב לחוהו ,vCJD התנוכ הלחמה לש וז הנוש
.רקב תלחמב הקבדהמ האצותכ
,CJD לש םינוש "םינז"מ ןוירפה ינובלח תא רבעב ונייפאש ,ןודנולמ וירבחו 'גנילוק ןו'ג
רכוסה ירייש תקולח לע ססובמ ןויפאה .הלחמה לש השדחה הרוצה יבגל בוש תאז ושע
ינוירפ ינובלח רמוח .הזרופורטקלאב ףקתשמ רבדהש יפכ ןוירפה ינובלחל םירושקה
,םירכוס תוצובק תפסות אלל דחא :םיספ השולשכ עיפומ "יסלק" CJD ילוח לש חוממ
.תופסות יתש םע ישילשהו רכוס לש דחא רייש תפסות םע ינשה
לעב ןובלחה םלוכב ךא ,וז תוגלפתה יפ לע םינוירפ לש "םינז" השולש ונייפא םירקוחה
CJD -ה ירקמ תרשעמ םינוירפה תא ונייפאשכ .ירקיעה ביכרמה היה תחא רכוס תצובק
.בורה תא וויה רכוס תוצובק יתש םע םינוירפה ל"נל הנוש הנומת העיפוה ,םיריעצה
,ןוירפ תלחמב םילוח םייח ילעב תוחוממ תלבקתמה וזל ההז טעמכ התיה וז הנומת
תולחמ ןיב רשק לע םירקוחה תעדל עיבצמה רבד ,םיפוקו םילותח ,םירבכע ,רקב רמולכ
.םדאהו תויחה
תואצותל תוכחל שיו ,ל"נה הרעשהל תיתועמשמ דח החכוה תוקפסמ ןניא הלא תואצות
תעפוה דע הריגדה ןמז תאוושהו םירבכעל הקרזה םיללוכה "םינז" ןויפאל םינחבמ
.הלחמה

Last updated: December 28, 2000