סדייאה תלחמ תומדקתהו הלוחה ליג
Lancet 1996, 347: 1573


.הלחמה תומדקתה בצק לע עיפשמ ,סדייאה ףיגנב הקבדהה ןמזב םדאה ליגש וארהש םיאצממ ויה רבעב
.הלא םינתשמ ןיב רושקיש קימעמ רקחמ השענ אל ךא ,תוקוניתב דאמ םיריהמ ויה הנומתהו תומדקתהה
ןיב םיאליגב ,סדייאב וקבדנש ,הינטירבב היליפומה ילוח 1200 וירבחו יבראד וקדב ,יביטקפסורטר רקחמב
.תרעושמה הקבדהה םוימ םינש 10 ךשמב הלחמה תוחתפתה רחא ובקע םה .םינש 79 דע הנשמ תוחפ
הירוטסיהה .םינש 55 -מ םירגובמו 35-54 ;15-34 ;םינש 15 -ל תחתמ :ליג תוצובק רפסמל וקלוח םיקבדנה
הקבדהה םוימ םינש 10 ךותב סדייא תוחתפתהל ןוכיסהש אצמנ .תוצובקה לכ ןיב וושוה תודירשהו תיאופרה
תרגובה הצובקה יבגל 5.0 ךרעה היה ,1.0 -כ רדגוה הריעצה הצובקב יסחיה ןוכיסהשכ .ליגה םע הגרדהב לדג
.רתויב תרגובמל 4.7 לע הריעצה הצובקל 1.0 יסחי ןוכיסמ הלדג סדייאמ התומתה םג ,ךכל המודב .רתויב
שדחמ קודבל עצומ ןכ ומכ .ליגה םע תשלחנ תינוסיחה הבוגתהש ,ךכב םירקוחה םיעיצמ העפותל דחא רבסה
רובע ןתונשל ךרוצ שיש ןכתיו ,הריעצ היסולכוא רובע רקיעב ושבוגש ,סדייא ילוחב לופיטל תוצלמהה תא
.רתוי םייביסרגא םילופיט תובקעב רפתשהל יושע םבצמש ,םירגובמ םילוח