ונימודה טקפא
.1997 ינוי ,7 דומע ,18 ןויליג ,סיזתניס

יזכרמ דיקפת אלממה ,ןג ,ןמצייו ןוכמ לש םירקוח תווצ ידי לע הלגתנ הנורחאל
ףיגנ לש ותלשבה ךילהתב םגש ןכתייו ,תינוסיחה תכרעמה תלעפהב תוקלד תוללוחתהב
.סדייא םרוגה HIV
רקחל הקלחמהמ ךלו דוד 'פורפ לש ותושארב ,ןגה טבושו הלגתנ םדי לעש םירקוחה תווצ
ןידלוב קראמ ,ןינלמ יאלוקינ רקחמה ידימלת תופתתשהבו ,ןוכמב הקיסיפויבלו תונרבממ
.("עבט") ר'ציינ יעדמה תעה בתכב םסרפתה ףאש רקחמ ח"וד ומסריפ וקנלבוק ירדנאו
יכילהת בוכיעל םיכרד חותיפל רתיה ןיב ליבוהל םייושע הזה רקחמה יאצממ
ןמזה ךשמ) תואשנה תפוקת תכראה איה ותועמשמש רבד ,HIV -ה ףיגנ לש "ותלשבה"
.(הלחמה תוררועתה ןיבל ףיגנב תוקבדיהה ןיב דירפמה
תכרעמה לש התלועפ תוסיול םיכרד חותיפל ץמאמה תא םדקל רקחמה יושע ,ךכ לע ףסונ
,םירוענ תרכוס ןוגכ) תוינומיא-וטוא תולחמ תוברל ,תובר תולחמב לופיטו תינוסיחה
.(דועו תינורגש םיקרפ תקלד
סדייאה תנומסת תצירפו ףיגנה "תלשבה" ןיבל HIV -ה ףיגנב תוקבדיהה ןיב ,עודיכ
תאיצמ ."םודר" בצמב ףוגב םייקתמ ףיגנה הבש ,רתויו םינש רשעכ תב הפוקת הדירפמ
,(ליגר טעמכ םייח חרוא להנל םילוכי ףיגנה יאשנ הבש) תאזה הפוקתה תכראהל םיכרד
םידקמתמה םירקוח .תונורחאה םינשב סדייאה רקח לש תוירקיעה תורטמהמ תחא איה
תצירפלו ףיגנה לש "ותוררועתה"ל םימרוגה םיכילהתה םהמ ררבל םיסנמ הז םוחתב
ליעפמ" ןובלח אוה תוליעפל ףיגנה תא "םיררועמ"ש םימרוגה דחאש םירעשמ .הלחמה
אוהשכ ותכאלמ תא עצבמ הז ןובלח .B הפאק NF הנוכמהו ףוגה יאתב יוצמה "םינג
םהל םרוג אוה ,רמולכ) הלועפל םתוא ררועמו םימיוסמ םינגל דמצנ ,אתה ןיערגל רדוח
.(םרוצייל םייארחא םהש םינובלחה לש םרוציי ךילהתב חותפל
דיקפת םיאלממה םיישונא םינג רפסמ לש םתלעפהל יארחא הזה "ליעפמ"ה ןובלחה
תא םג ליעפמ אוהש םירעשמה שי ,רומאכ לבא ,תינוסיחה תכרעמה לש התלעפהב יזכרמ
.הלועפל ורוריעלו ףיגנה לש "ותלשבה"ל יארחאה HIV -ה ףיגנ לש ןגה
ןמז ול שרדנ עודמ ?תינוסיחה תכרעמה תא ליעפמ "ליעפמה ןובלח"ה םיאנת וליאבו יתמ
לא דומצ עבטה ךרדבש ,ררבתמ ?ףיגנה לש "הלשבה"ה ךילהת תלעפהל ךכ לכ בר
"בכעמ"ה ןובלחה רשאכ קר .ותלועפ תא בכעמו ותוא םלובש ןובלח "ליעפמ"ה ןובלחה
ךילהתה ,אופא ,אוה חתפמה ךילהת .הלועפל אצויו "ליעפמ"ה ןובלחה ררחתשמ ,קרופמ
בלשה ."ליעפמ"ה ןובלחה לש "ורורחישל"ו ,"בכעמ"ה ןובלחה לש וקוריפל יארחאה
(IL-1 וא TNF ןוגכ ןיקוטיצ) "חילש" רמוח לש תורשקתהה אוה הזה ךילהתב ןושארה
הלא "םיחילש" םירמוח) אתה לש ינוציחה ומורק לע םיגצומה םינטלוקהמ דחאל
.טלוקה אתל והשלכ רסמ םתועצמאב ריבעהל םישקבמה םירחא םיאת ידי לע םירגושמ
תורשקתה .(יהשלכ הלועפל הצרמה וא הרזעל האירק לש רסמב רבודמ ללכ ךרדב
תרחא הלוקלומ הליעפמ הלוקלומ הבש םיכילהת תרשרשב תחתופ ןטלוקל "חילש"ה
.וז תא וז תוליפמה ונימוד ינבל תרושל המודב האלה ךכו ,תישילש הלוקלומ הליעפמש
ותואש ,"קוריפל הרטמ"כ "בכעמ"ה ןובלחה לש ונומיס אוה תרשרשב ןורחאה בלשה
,"ליעפמ"ה ןובלחה תא הלועפל ררחשמ "בכעמ"ה ןובלחה לוסיח .תרחא תכרעמ תעצבמ
תא םגש ןכתייו ,תינוסיחה תכרעמה תלועפ תא םיתסוומה םינגה תא הלועפל ררועמה
.HIV -ה ףיגנ
"חילש"ה רמוחה תורשקתה) העודי הלאה םיכילהתה תרשרש לש התישאר ,רומאכ
.("בכעמ"ה ןובלחה קוריפ) הפוס םג ךכו ,(ןטלוקל
הלגתנ בר אל ןמז ינפל .הלפאב םיטול ןיידע תרשרשה לש םירחאה היבלש בור לבא
"חילש"ה רמוחהש רחאל ןוטלוקה לש יאת-ךותה ודצל תדמצנה הלוקלומ) ינשה בלשה
.(יאת-ץוחה ודצל רשקתה
הנושארה ןובלחה תלוקלומ איהש ,תישילשה "ונימודה תנבל" תא ךלו 'פורפ הליג וישכע
לש רקחמה תווצ .(ןוחריז תועצמאב) "הרטמה ןומיס" תלועפ תא תעצבמש תרשרשב
טביש ןכמ רחאלו ,(NIK הנוכמה) הזה ןובלחה רוצייל יארחאה ןגה תא הליג ךלו 'פורפ
ררבתה יוסינה ךשמהב .םיאתה ןובלח רוצייל תיטנג הסדנה לש תוטישב םרגו ותוא
ררחישש רבד ,"בכעמ"ה ןובלחה "לסוח" ןכא הלגתהש ןובלחה רצוי םהבש םיאתבש
."ליעפמ"ה ןובלחה תא הלועפל

Last updated: December 24, 2000