תוילכב םינבאו םיקדייח
,ןומצע יבצ
.1998 רבמונ ,8 דומע ,ואלילג ,ססרפ קיפיטניס דיילאדנלניפב ויפוק תטיסרבינואמ ויתימעו (Kajander) רדנ'גק יבלוא וראית םינש רשעכ ינפל
םישרפומו תוילכב זכרתהל םיטונ ,ףוגב םיאתל םירדוח ,םדב םייחה םיירורעז םיקדייח
(רטמה תידראילימ רטמוננ) רטמוננ 50 דעו רטמוננ 500 -מ ריעזה םרטוק םוש לע .ןתשב
;םיקיקדייח םתונכל ןאכ םיעיצמ ונאו ,(nanobacteria) וננ-יקדייח םירקוחה םתוא וניכ
אל תיעדמה היליהקה .רתויו (רטמוננ 1000) רטמורקימ לש רטוק "םיליגר" םיקדייחל
םיבר םישנא לש םמדב םייח םהש ררבתהשכ םג ,םיירורעזה םירוציב בר ןיינע התליג
םילגוסמ םה יכ ,(םיקיקדייח םפוגב םיאשונ היסולכואה ןמ םיזוחא השימח ,דנלניפב)
ואילילג) סיזוטפופא ,"תודבאתה" לש ךילהת םתרידח תובקעב תורשהלו םיאתל רודחל
ןמו ,םיקיקדייחה לש תיסחי יטיאה םתקולח בצקמ ילוא העבנ תומלעתהה .(16 'מע ,28
."םיליגר" םיקדייח לדגכ םלדגל ןתינ אלש הדבועה
תונוכת רחא תוקחתהל וכישמה םהו ,ויתימעו רדנ'גק ידי תא התפיר אל תומלעתהה
חטשב םינכושה םינובלחל םירשקנה םיילוגס םינדגונ חתפל וחילצה םה .םיקיקדייחה
םהירואיתל שושיא .שיגר יוהיז רישכמ םדיב ןתינ ךכו ,תוירטקבוננה לש ינוציחה
(Coulton) ןוטלוק סמיי'ג ,ידנקה רקוחה ידי לע ןתינ םיניפה םירקוחה לש םהינועיטלו
.קביווקב ליג-קמ תטיסרבינואמ
,םיאת לש םתומ" :וארו0 עדמב רבדה רזוח תובר הכ םימעפ עבנ םיקיקדייחה יוליג
םיאת תויברת לדגל הסינ רדנ'גק .לוכסתו ןולשיכמ אקווד (הז ןויליגב "תילגת לש התדיל
תויעוב ולגתה םכותב ,טאל ולדג םיאתה םלואו ,רקב לש םד בויסנמ יושעה עצמב
םיאתב ולגתנ םינורטקלא פוקסורקימב הקידבב .רצק ןמז רובעכ ותמ םהו ,תורזומ
רתוי תוריעז ןהבש תונטקה .תוירטקבוננ ,רומאכ ,הניכ םתוא ,אליעל-םיריעז םיקדייח
.םילודג םיפיגנמ
תמושת טעמב תוכזל ךכ ילואו ,םיקיקדייחל "דיקפת" רחא שפחל ולחה ויתימעו רדנ'גק
הלוכי הלגתנ םרט הלש םרוגהש הלחמ וזיא בושחל וסינ םה .תיעדמה היליהקה לש בל
תוטונ ןהב ,תוילכה לע ובשח יעבט ןפואבו ,םיירורעזה םהירוצי ידי-לע םרגיהל
ןיחבהל לק םוצע "רצבמ" ןיעכ וביבס הנוב קיקדייחה יכ ררבתה .זכרתהל תוירטקבוננה
הלא "ןבא-ירצבמ" יכ םירעשמ ויתימעו רדנ'גקו ,ינדיס עקשמ יושע רוא פוקסורקימב וב
רכינ קלח םיביכרמה ,םיינדיס םיעקשמ םירבטצמ םביבס ,תושבגתה יניערג ןיעכ םיווהמ
."תוילכה ינבא"מ
,ינדיסה גוסה ןמ תוחפל תוילכ ינבא תעפוהל רלוקה תא םיקדייחב תולתל ןויסינה
יביכ רופיסב םידקת ןיעמ ול שי תרזוח העפוהל הייטנ םהל שיש םישנא םתואב תוחפלו
,הביק יביכל תוירחאה תא םייחה חרואבו תוישיאב םיאפורה ולת תובר םינש .הביקה
םירקמה ןמ רכינ קלחב יכ ,תואדווב טעמכ ,וחיכוה םיילרטסוא םיקוח ינשש דע
םיניועה םיאנתב תוברתהלו דורשל םילוכיה ,םידחוימ םיקדייח םיביכל םיארחא
.(8 'מע 8 "ואילילג" :ואר) הביקבש
ינבא לכב יכ םיחוודמ םה PNAS, 7 July 1998, ותימעו רדנ'גק רבכמ אל ומסריפש רמאמב
ינבא לש םגדמב יכו ,םיקיקדייחל םיילוגס םינדגונ לש הרישק ואצמ וקדבש תוילכה
םירקמה ןמ קלחב ןכ לע רתי .םיקיקדייח והוז םינורטקלא פוקסורקימב וקדבש תוילכ
שממ תודע רבכ וזו ,תוילכ-ינבא ךותמ וצלוחש םיקיקדייח תוברהלו לדגל וחילצה םה
.הלחמב םיוסמ קדייח לש ותוברועמ תחכוהל ךוק לש (םיטלוטסופה) ויתושירד יפ-לע
ןמ 10% יכ איה הקירמאב הכרעהה) היסולכואב דבכנ קלחל תוקיצמ תוילכ ינבא
רבסה ןיידע ןיא םיאפורל ךא ,(םייחב םיוסמ ןמז קרפ תוחפל ,ןהמ םילבוס םישנאה
תוילכה ינבאש םירקמ םתואב ,ןתשב םילרנימ לש העיקש ררועמה יפיצפסה ךילהתל
םיינדיסה "םירצבמ"ה ןונגנמה עצוה התעש ןכתיי .םילרניממ תויושע םנמא
תורצונ םביבסש שוביג יזכרמ םיווהמ םיקיקדייחה םביבס םירצויש םייפוקסורקימה
.תוילכ ינבא
הייטנ םהל שיש םילוחב הקיטויביטנאב לפטל תוסנל :םיאפורל תישעמ העצה רדנ'גקל
הקיטויביטנא לש םיבר םיגוס ינפב םידימע םיקיקדייחה .תוילכ ינבא תעפוהל תרזוח
תורשפא ררבל םיסנמ ךכל ףסונ .םינילקיצרטטל םישיגר ךא ,(םהירצבמל תודוה ילוא)
ןויטיש תומקרב ןדיס יעקשמב תורושקה תורחא תולחמב תוירטקבוננ לש תוברועמל
.םיקרפ תקלד ,םיקרוע תשרט ,(היצנמד)
טרבור רכזנ (76 'מע ,1998 טסוגואב 1) סוינ-סנייס ןועובשב :תיאופר-אל הרעה םויסלו
ףא םיריעז םיקדייח םימייק םיעלסב יכ םינש הזמ ןעוטה ,ינסקט גולואיג ,(Folk) קלופ
שי .nannobacteria (תויאב קדה לדבהל בל ומיש) הניכ םתוא ,םרטוק רטמוננ 10 דע ,רתוי
ןמויק תאש תוישפוחה תוירטקבוננל רדנ'גק לש תוליפטה תוירטקבוננה ןיב בטיה ןיחבהל
תוביסמ ראשה ןיב ,םיגולויבורקימה בור לע תלבוקמ הניאש העצה ,קלופ עיצמ
םומינימ תא סוחדל רשפא-יא רטמוננ 10 ורטוקש ףוגב יכ איה הנעטה תויטרואית
.םייאמצע םייח םירשפאמה םיביכרמה

Last updated: December 14, 2000