?סדייאל יעבט ןוסיח שי םאה

,1996 ביבא ,46 דומע ,10 ןויליג ,2000 טעמכ
.םילשורי תטיסרבינוא - םיעדמה תארוהל ילארשיה זכרמהןכא םאש ינפמ ,הנוילע תובישח הל שי וז הלאש ?סדייאל יעבט ןוסיח ילעב םישנא םימייקש ןכתיי םאה
חתפל היהי רשפא ויפ-לעו ,ףיגנל תודימע םהל הנקמש ןונגנמה תא תוהזלו דדובל ןתינ ,הלאכ םישנא םימייק
םירקחמ ינש לש םמוסרפ םע הנורחאל התלע וז הלאשש ,רסומ Science תעה-בתכ .דיתעב םינוסיחו םילופיט
,סוריווב תועוגנ תוהמאל ודלונש םידלי תואמ ןיבמ .תיעבט תוניסח לש תורשפאב םידדצמה םילודג םייפוריא
םהש וחיכוה תורזוח תוקידב םלוא ;HIV ףיגנל םייבויח ואצמנ הליחתש םידלי 21 לע םיחוודמ םירקחמה
.םידליה לש םדה תכרעממ קלוס ףיגנהש הארנו ,םיילילש
בקע תאזו תוינקפס ןקלחב ךא תובהלנ ןקלחב ןה וללה תוקידבה תואצותל תיעדמה היליהקה ברקב תובוגתה
ףיגנה לש יטנגה רמוחה לש ותואיצמ יוליגל תוטישה תחא .םדב ףיגנה יוליגל תוטישה לש העודיה תויתייעבה
םיזוכירב יוצמ אוה םא םג יטנג רמוח תולגל תלגוסמה ,דואמ השיגר הטיש וז .PCR היורק םד תמיגדב
הפשחנ ךא ,הייקנ םדה תמיגד םא םג לבקתת PCR תטישב תיבויח הבושתש ,איה היעבה .רתויב םיריעז
אל PCR -מ ולבקתהש תויבויח תואצותש םירקמ ויה רבכ רבעב .ףיגנה ינזב םהוזמה הדבעמה ריוואל הרקמב
לש םמדב HIV ואצמש תוינושארה תואצותהש ,ןכ לע ,אוה דשחה .תיטפשמו תיעדמ הניחבמ תוליבק ויה
אל םלועמ השעמל סוריווה קוליס םהל וסחייש םידליה ,השעמלו ,הדבעמה תקידב לש םוהיזב ןרוקמ םידליה
ובו ,סל'גנא-סול תטיסרבינואב םירקוח הנשכ ינפל ומסריפש רקחמ דגנכ םג התלע המוד תרוקיב .םיעוגנ ויה
תויושר וכרעש תימינפ הקידב .יקנ אצמנ ןכמ רחאלו ותדיל םע ףיגנל יבויח אצמנש שמח ןב דלי לע חווד
הכמתו ,הדבעמהמ ףיגנה ינז ומכ ינוציח רוקממ ומהוז תויבויחה תומיגדהש ןכתיי אל יכ התלעה הטיסרבינואה
,הזב הז םייולת יתלב םינוש םירקחממ םילועש םימוד םיאצממ ,הרקמ לכב .תויתימא ןכא תואצותהש ךכב
לש םפוגש ןויערה תא דואמ םיקזחמו הזב הז םיכמות ,םייפוריאה םירקחמה ינשו הינרופילקמ רקחמה ומכ
ןכתיי .ךכל יארחאה ןונגנמה והמ איה הלאשה ,בצמה הז םא .סדייאה ףיגנ לע רבגתהל לוכי םימיוסמ םישנא
הברתמו "רצבתמ" אוהש ינפל ףיגנה תא םילרטנמ קוניתל םאה םדמ םירבועה םינדגונה .ןומזת לש הלאש וזש
לש םמדב םיפיגנהמ תוחפ םילא אוהש ףיגנ ידי-לע וקבדוה םה ,ולא םידלי לש םלזמלש ןכתיי .קוניתה ףוגב
הרוצ שי דליל וא םאלש ,ונתניחבמ הווקת תררועמה ,תניינעמה תורשפאה הלוע ךדיאמ .םיעוגנ ורתונש םידליה
,(דימשמ סדייאה ףיגנש ףוגב הרטמה יאת םהש) םפוגב CD4 יאת ילוא .ףיגנה ינפב תודימע לש תמיוסמ
ףיגנה תא תקלסמו תפקות איהש ךכ ,דחוימב הליעי םהלש תינוסיחה תכרעמה ילואו ,ףיגנה ינפב םידימע
.תינדפק הניחב תשרוד ,היהתש לככ הרידנ ,סדייא ינפב תיעבטה תודימעה תעפות ,ךכ וא ךכ .םדהמ

שטפוק תידע