תורוקמה ןמ
ארקמב האופרו םיעגנ ,תולחמ
,בהי ןד
ביבא-לת


ןיחשהו תערצה תולחמ
ינש ףא הל ושדקוהו רתויב ברה עפשבו טוריפב תראותמו תרכזומה רועה תלחמ וז
ןיאו וז הלחמ חותינל ושדקוה םיבר םירקחמ ."ארקיו" רפסב םיאלמ םיקרפ
.טלחומה היוהיזל םינושה םירקוחה ןיב םיעד-תומימת
והיזש שי ךא ,וננמז לש הרפל תלחמל תיארקמה תערצה תא םיהזמ םירקוחה תיברמ
- תפס :רועה תלחמ תא הב ואר םירחאו (תילגרמ דודילאניפ) תבגעה תלחמכ התוא
.(ןוסלנצק 'ל'י) סיזאירוספ
,םיקהבומ םינימסתו םינמיס יפל ,ןימ תולחמ יתש לע תוטרפב רסמנ ,ו"ט ,ג"י ארקיוב
ןהו ,(gonorrhoea) הביזו (lues) תבגע עגנ :ןה תולחמה .אפורה ןהכה י"ע םיעבקנה
,'דכו ןגטנר ימוליצ ,הדבעממ ץוח ןבומכ ,תינרדומה הנחבאה יקוח לכ יפל בטיה תורדגומ
.ןהה תופוקתב םימייק ויה אלש
רבודמה .(ג"י ארקיו) וז השרפב .תבגע - תערצ עגנ :עמשמב ןהינימל רוע תולחמ - תערצ
תבגעב אלא ,חינהל יאופרה םלועב היה לבוקמש יפכ (lepra) תמדגה תולחמב אל איה
רוע" ,ןימה רביא לש רועה לע ,הנודנה הלחמה ינמיס לש םוקימה לע יתכמתסה .(syphilis)
תלחמל קרו ךא םיאתהל לוכיש המ ,(ןימה רביא ועמשמ - תיברעב bashar - רשב) "רשבה
לש ןיעל םיארנ תומוקמב תעגופ הרפלה 'א יכ ,תונושה היתופוקתל םאתהב ,תבגעה ,ןימה
ןאכו ,(ונתשרפב קר אצמנ "רשבה רוע" חנומה) ןימה רביאב אלו םיילגרבו ,םינפב ;ףוגה
לכב ,תאפרתמ הניא םלועל הרפלה 'ב ;ןימה רביאב ,ורשב רועב :הלחמה םוקמ שגדומ
עגנ אפרנ הנהו ןהכה הארו" בותכ ןאכו ,דואמ תכשוממו תינורכ הלחמ יהוז ןפוא
תערצ עגנ :עמשמ .םייעובש עובש ךשמ אפרנ עגנה ,רמולכ ,(ג"י ,ד"י ארקיו) "תערצה
רועב היהי יכ םדא" :םיבותכה שוריפ הזו תבגעב אופא רבודמ .הרפל תויהל לוכי וניא
...(תונושה היתוגרדל ,תבגע לש תונוש תורוצ ןה הלא) "תרהב וא תחפס וא תאש ורשב
...םימי תעבש עגנה תא ןהכה ריגסהו" בצמה רורב אל םאו ."ותוא אמטו ןהכה והארו"
םא ררבל ידכ ,הלוחה לש ודודיבב ,רגסהב שמתשהל שי ,רמולכ ,"תינש םימי תעבש
;(chacncre Hunteri) "תרהב" .(ulcus durum ינושאר ,השקונ ביכ) "תאש" תמאב ונינפל
,(furunculosis) תטמס ןוגכ ,יקוקוליפאטס םוהיז ,"הטושפ" רוע תלחמ וזיא ילוא וא
,תבגע ןאכ ןיא - "ןהכה ורהטו ...השפ אלו עגנה ההכ םאו" .'ודכו (pemphigus) תנעוב
- "איה תערצ ,ןהכה ואמטו ,השפת השפ םאו" .להקב אובל רתומ ,רמולכ ,רוהט הלוחהו
תערצה חרפת חורפ םא" :תאז תמועלו ."ובשומ הנחמל ץוחמ" ,אמט הלוחהו ,ןאכ תבגע
= תערצ) "...תערצה התסכו ...(ףוגה לכ לע ,רמולכ ,םתס רועב אלא רשבה רועב אל) רועב
לכ תא" ...(תערצ תארקנ - רועה ינפ לע - תערזנ ומכ - תטשפתמה ,רועב תחרפת לכ :תערז
רוהט ,ןבל ךפה ולכ" ."עגנה תא רהטו ...ןהכה יניע הארמ לכל ולגר דעו ושארמ ,עגנה רוע
ןבל ךפה ףוגה דוע לכ יכ ,ינשמ םוהיז הזיא וא ,תנעוב ילוח וא ןאכ תטמס ,רמולכ ."אוה
.אקווד "רשבה רוע" וא "רשב"ה תלחמל - ןימ תלחמל תוכייש םוש הלז ןיא ,(הלגומ)
דוגינב ,הב הקולה הלוחה תא אמטל שיש ,תבגע :ןימה תלחמ ירחא ןאכ תשפחמ הרותה
ןחלופל תושדקו םישדק םיבישומו תינימה תורקפהה תא םישדקמה ,םילוליג ידבועל
- איהש הנוילע תירסומ הרטמ תגשה םשל) הנחמל ץוחמ הלוחה תא םישל שיו ,ינימה
.העט אלש חוטב תויהל החמומה אפורה ןהוכה ךירצ ךכ בגאו ;(הרז הדובעב המחלמ
רוע תולחמ לולשל לכויש דע עובש דועו עובש דוע הלוחה תא (דדובי) ריגסי - ןכבו
םיעצמאב ךרוצ ןיאו ,הרותה הנווכתנ ןהל אל לבא ,תוקבדימ םנמוא ןה ףאש ,תורחא
זירכהל וילע הנחמה ךותב רובעי םאו .הנחמל ץוחמ לא שוריג ,רומג דודיב ןוגכ ,םירומח
.(ג"י ארקיו) "ארקי אמט אמט" תקבדימ הלחמב הלוח אוהש
"גלשכ תערצמ ודי הנהו האצויו וקיחב ודי אביו ךקיחב ךדי אנ אבה דוע ול 'ה רמאיו"
.(6 'ד ,תומש)
"...תערצ עגנל ורשב רועב היהו תרהב וא תחפס וא תאש ורשב רועב יהי יכ םדא"
.(59-2 ג"י ,ארקיו)
.(8 ד"כ ,םירבד) "...תערצה עגנב רמשה"
.(10 ב"י ,רבדמב) "...גלשכ תערצמ םירמ הנהו..."
םעה ידבכנ לע םג החספ אל יכ הארנו םיכלמ ירפסב בורל םג תרכזומ וז רוע תלחמ
יאנת וא ,םימהוזמ םימ ,היוקל הנוזת :לכל םיפתושמ ויהש םייח יאנתל הרושק התיהו
:רסחב םיקולה םירחא הביבס
.(11 'ה ,'ב םיכלמ) "תערצמ ותפסאו ידבע ןמענ תא ךילא יתחלש הנה"
;(5 ו"ט ,'ב םיכלמ) "ותומ םוי דע ערוצמ היהיו ךלמה תא 'ה עגניו"
.(3 'ז ,'ב םיכלמ) "...םיערצמ ויה םישנא העבראו"
:ןיחשה "איה ך"נתב תובר הראותו הצופנ התיהש הינש רוע תלחמ
,בויא) "רפאה ךותב בשי אוהו וב דרגתהל שרח ול חקיו :ודקדק דע ולגר ףכמ ער ןיחש"
.(8-7
םישק רוע יעציפ ,ונייהד ,ברג לש גוס ןיחשב םיאור תיאופרה הירוטסיהה ירקוחמ םיבר
:םיניקת אל היגולוקאו האורבת יאנתל ,הארנכ ,םירושק םה םגש ,םיטשפתמו
לכב תעבעבא חרפ ןיחשל המהבה לעו םדאה לע היהו םירצמ ץרא לכ לע קבאל היהו"
.(10-9 'ט ,תומש) "םירצמ ץרא
:הכוראו השק הפגמכ ך"נתב עיפומ ןיחשה
רמא הכ וילא רמאיו איבנה ץומא ןב והיעשי וילא אוביו תומל והיקזח הלח םהה םימיב"
.(1 ח"ל ,והיעשי) "היחת אלו התא תמ יכ ךתיבל וצ 'ה
:התיה זאד הפורתהו
.(21 ,םש) "יחיו ןיחשה לע וחרמיו הנאת תלבד ואשי"
,סרח ,ברג :ןה ולאכ ,םיבר םיישקב לקתנ ןייוהיז ,ך"נתב תורכזנה תופסונ רוע תולחמ
:תרהב ,תאש ,תחפס ,תפלי ,רחרח
.(59-2 ג"י ,ארקיו) "...תרהב וא תחפס וא תאש ורשב רועב היהי יכ םדא"
;27 ח"כ ,םירבד) "אפרהל לכות אל רשא סרחבו רגב םילפעבו םירצמ ןיחשב 'ה הככי"
.(20 א"כ ארקיו


Last updated: February 14, 2001