תנומסית דעו םיידקש תקלדמ - A הצובקמ םייקוקוטפרטס םימוהיז
"ףרוטה קדיחה"

זכרמ ,תוימוהיז תולחמו תינילק היגוילויבורקימל 'חמה ,בהר הילג-ו סזומ ןולא :תאמ
.םילשורי ,הסדה יאטיסרבינוא יאופר
.1995 'טפס ,203-200 םידומע ,(ו-ה) 129 ךרכ ,האופרה ,לארשיב תיאופרה תורדתסהה


תולחמ יתשלו םדאב םימוהיז לש הכורא הרושל םרוג *(א"קס) A תצובקמ סקוקוטפרטס
.קדיחב םוהיז רחאלש האצות ןהש
.[1] הז קדיח ידי לע תומרגנה רתויב תוחיכשה תולחמה יתש ןה וגיטפמיאו עול תקלד
סוקוקוטפרטס י"ע םימרגנה םימוהיזב תיתועמשמ הדירי הלח הנורחאה האמה תיצחמב
תלחתהמ ,םירוגמה יאנתב רופישמ העבנ וז הדירי .(ינגויפ סוקוקוטפורטס) A הצובקמ
הלח תונורחאה םינשב .[2] קדיחה תומילאב הדירימ ףאש ןכתייו ןיליצינפב שומישה
תחדק ,יסקוטה םלהה תנומסית ,םד-חלא ,סיטילולצ ןוגכ ,םימוהיז תוחיכשב היילע
המרג םינש הז תרכומה necrotizing fasciitis - "ףרוטה קדיחה" תנומסית .[9-2] ןורגישה
.[10] םילוח רפסמב תוצרפתה תובקיעב רוביצב הלהבל ןמזמ אל
.[7] קדיחה תומילאב תורבגתה לש האצות איה וללה תולחמה תוחיכשב היילעהש ןכתיי
קדיחה לש תומילאה ימרוגו יטנגותפה ןונגנמהו הלוע ןתוחיכשש תולחמ ןווגימב רבודמ
,םיניסקוטוסקא :םה א"קס לש םיעודיה תומילאה ימרוג .הינשל תחא הלחממ םינוש
אתה םורק לע םירחא םיביכרמו תינורולאיה הצמוחמ היונבה תיספוק ,M ןובלח
.[1] םינוש הרטמ ירתאל םירשקנה
.היילעב ןתוחיכשש ולא רקיעבו א"קס י"ע תומרגנה תולחמה תא רוקסנ

קדיחה
םילדגה םייביטטלוקפ םייבוראאנא ,םייבויח-םארג םיקדיח םה םיקוקוטפרטס
.םד-רגאב רצונה הזילומהה גוס יפל עצוב םיקוקוטפרטס לש ינושארה ןוימה .תרשרשב
םייטילומה אתיב םיקדיח .הזילומה אתיב תארקנה האלמ הזילומה םירצוי א"קסמ 96%
.אתה ןפוד לש םיירכוס םינגיטנא ךמס לע תונוש תוצובקל Lancefield י"ע וניומ
ינובלחה ביכרמה ,M ןובלח יפ לע תוצובק 80 -כל א"קסה תא Lancefield הגוויס ךשמהב
.[11] אתה ןפוד לש

קדיחה יביכרמ
הצמוח ,תינורולאיה הצמוחמ תבכרומה תיספוקב םירישע םה א"קס לש םינזהמ קלח
הארמ תובשומל הקינעמ תיספוקה .N-acetyl glucosamine -מ בכרומה דיטפפילופ איהש
םיאת י"ע הזוטיצוגאפ תענומ איהש,ךכב תומילאב דיקפת תיספוקל .קירבמו קלח ,ינריר
.[12] םיגפורקאמו םיראלקונופרומילופ
גווסל ןתינ םתועצמאבו TM ינובלח :םינוש םיינגיטנא םינביממ בכרומ קדיחה ןפוד
ענומ אוהש ,ךכב קדיחה תומילאב בושח דיקפת M ןובלח .תוצובק-תתל א"קסה תא
ןובלחש ,וארה [14] 'בחו Fischetii .[13] םיראילקונופרומילופ י"ע קדיחה לש הזוטיצוגאפ
coiled) לסלוסמ לילס לש בצמב תוארשרש יתשמ תבכרומה תינטוח הלוקלומ אוה M
ןפודל ךומסב אצמנ רומשה קלחה רשאכ קדיחה חטש ינפ לעמ תטלוב הלוקלומה .(coil
M ןובלח םינורטקלא פוקסורקימב .ןפודהמ קחורמ ,הנתשמה ,ינגיטנאה קלחהש דועב
םיינוספוא םינדגונ םירצונ םוהיזה רחאל תועובש רפסמ .קדיחל "ריעש" הארמ קינעמ
.הנוש M-type י"ע םוהיז ינפמ םיניגמ םניא םה .M-protein לש גוסל םיילוגס (opsonic)
אלו יגולוימדיפא ןמסכ תובישח T ןובלחל .הלא םינדגונ תריצי ענומ ןיליצינפב לופיט
.קדייחה תומילאב דיקפת
.N-acetyl-glucosamineRhamnose לש רמיד איה א"קסל םיידוחייה םירכוסה תצובק
ידכ .[1] םירחא םיאתו םיבצע תוצק ,בלה ימתסמ יאת םע םיביגמ וז הצובקל םינדגונ
תיאוכטופיל הצמוח הבשחנ רבעב .הרטמה אתל רשקתהל קדיחה בייח ,םוהיזל םורגל
,ללכב לתיפא יאת לע אצמנה ןיטקנורביפל קדיחה תרישקל תיארחאכ (lipoteichoic acid)
לעבכ חכוה הז ןובלח .[15] 'בחו יקסנה י"ע F ןובלח ראות הנורחאל .טרפב הפה ללחבו
.ןיטקנורביפל קדיחה תרישקב יזכרמ דיקפת
א"קס לש םימיוסמ םינז ידי לע תשרפומה הזאטורפופיל אוה (OF) Opacity Factor
סוס לש בויסנל הנקמ ךכו סיסמ יתלבל ,(HDL) ההובג תופיפצ לעב ןיאטורפופיל ךפוהו
הלחמל םרוגה קדיחה ןזשכ השלח M ןובלחל תרצונה תינדגונה הבוגתה .[16] תוריכע
.יגולוימדיפא ןמסכ הז ןובלחב םישמתשמ ונא .OF -ל יבויח אוה

םייאת-ץוחה םיביכרמה
,CB, A - Dnase :קדיחה תומילאב דיקפת םקלחלש םירמוח רפסמ שירפמ א"קס
streptolysin O, sreptolysin S, hyaluronidase, streptokinase proteinase, NADase,
םיאת סמהל קדיחל םירשפאמ א"קס י"ע םישרפומה הלא םימיזנא .amylase, esterase
דגנכ םינדגונה תמרב הילעו םיינגונומיא םימיזנאה .ותוטשפתה תא שיחהל וז הרוצבו
.קדיחב דח םוהיז לע הדיעמ ,םהמ קלח

םינלער
erythrogenic רבעב וארקנ ,א"קס י"ע םירצוימה ,CB, A (םינלער) םיניסקוטוסקא
םירציימ א"קס ינזמ 90% .תויתכרעמ-בר תועפותל םורגל םתלוכיב םיעודיו exotoxins
.תורחא תוצובקמ םיקוקוטפרטס י"ע םירצוימ םניאש הלא םיניסקוטמ רתוי וא דחא
תוצמוח הנבימו תירטקלאוזיא הדוקנ ,יתלוקלומ לקשמ ילעב םה םיניסקוטה תשולש
םימרוגה superantigens -ל םיבשחנ םינלערה .המוד תוליעפ םע ,הנוש תוינימא
ןורפרטניא ,2 ןיקילרטניא ללוכ ,םיניקוטיצ תשרפהלו T יאת תכרעמ לש רתי-תבוגתל
ןיוצ אוהו ,תינש לש תחרפיתל םרוג A ןיסקוטוסקא .tumor necrosis factor -ו אמאג
רקחנ הז ןלער .[7] יתאירו יתייליכ קזנלו יסקוט םלה תייומד תנומסיתל םרוגכ הנורחאל
קוקוליפאטס י"ע רצונש B ןיסקוטורטנא ןיבל וניב (50%) הבר היגולומוה האצמנו תובר
קדיח תמחמ (toxic shock syndrome) יסקוטה םלהה תנומסיתב םילוחהמ קלחל יארחאו
.הז
לכ י"ע טעמכ שרפומו ןצמחל שיגרה ,O ןיזילומה .קדיחה י"ע םישרפומ םיניזילומה ינש
םיווהמ ודגנכ םינדגונ .ףוגב םירחא םיאתו םימודא םד יאת סרהל םרוג ,א"קסה ינז
וא בויסנ תוחכונב לדג קדיחשכ שרפומ S ןיזילוטפרטס .דח יקוקוטפרטס םוהיזל תודע
.תוינגיטנא תונוכת רסחו ןצמח ינפב דימע אוה .םירחא םד יביכרמ

א"קס י"ע תומרגנה תולחמה

עולה תקלד
,םיימוקמ םיימוהיז םיכוביס .תינומצע תפלוחה הלחמ אוה א"קס י"ע םרגנה עולה םוהיז
תחדק תווהתה אוה לופיט רסוחמ הגאדה רקיעו דואמ םירידנ ,תידקש-בס הסרומ ןוגכ
.ןורגישה
.תיתפיט איה הקבדהה .הנש 15-5 םיליגב החיכשו םינש 3 ליגל תחתמ הרידנ עולה תקלד
םוהיז לש הנחבא .עולב תינימסת-יא הרוצב קדיחה תא םיאשונ ס"היב ידלימ 20%-15%
תוקידב רפסמ וחתופ תונורחאה םינשב .עולה חטשיממ תיברת ךמס לע תעבקנ
לע תוססובמ ולא תוטיש .יקוקוטפרטס ןגיטנא תוחכונל תידיימ האצות תלבק תורשפאמה
לעמל העיגמ ולא תוטיש לש תוילוגסה .אתה ןפודמ הצובקל תוילוגס תומימחפ יוצימ
ןיב הענ הטישה תושיגר ,תאז תמועל .[2] תורידנ תועטומ תויבויח תואצות ןכל ,95%
תאצות םא ,ךכיפל .יקוקוטפרטס םוהיז תללוש הניא תילילש האצות ןכל .90%-60%
האצות תלבק תוריהמב אוה הטישה ןורתי .תיברת ךורעל ץלמומ תילילש הקידבה
.תיבויח
םינז לע חווד אל .ןיליצינפה אוה א"קסמ עול תקלדב לופיטל הריחבה םוקיטויביטנא
תנמ לע תאזו םימי 10 ךשמל אוה תיקוקוטפרטס עול תקלדב לופיטה .הפורתל םידימע
.עולהמ םיקדיחה לכ תא קלסל
רצקתמ הלחמה ךשמש ,ןכתיי ךא ,ןורגישה תחדק תעינמל רקיעב אוה לופיטב ךרוצה
.ןורגישה תחדק ענומ ךכבו M ןובלח דגנכ םינדגונ תריצי ענומ ןיליצינפב לופיטה .[17]
יושע םויב םיימעפ לופיטש ,אצמנ וליפאו ,םויב םימעפ שולש ,ג"מ 250 אוה ליעיה ןונימה
.[18] חילצהל
םינשה ששב .[19] א"קס ברקב ןיצימורתיראל תודימע תוחתפתה לע חווד הנורחאל
םיאצמימ .ןיצימורתיראל םידימע א"קס ינזמ 2% קר יכ ,אצמנ הסדה ח"יבב תונורחאה
ןיידע איה וז הפורת ונלצא ןכ לע ,[20] םילשוריב םירחא תומוקמב ראותמל םימוד הלא
לופיטל ןורתי ןיוצ תודובע רפסמב .ןיליצינפל םישיגרה םילוחל בוט ףילחת
חווט תולעב ולא תופורת .[21] עולה תקלדב ישילשהו ינשה רודהמ םינירופסולאפצב
ןאכמ .םידימע םינז תוחתפתה דדועל לולע ןהב בחרנ שומיש ןכלו ,דואמ בחר הלועפ
תוכמותה תודובע תויוצמ ךכל ףסונב .ןיליצינפ םוקמב ןהב שומישל הקדצה ןיאש
ןילקיצרטטל א"קס תודימע .[22] עולה םוהיזב לופיטב ןיליצינפ לש ותונוילעב
םילפוטהמ 30%-5% -ב .ולא תופורתב לפטל םוקמ ןיא ןכ לעו החיכש םידימאנופלוסו
תוביס רפסמ רתאל ןתינ ."ילופיט ןולשיכ"ל םרוגה רבד ,לופיטה רחאל עולב קדיחה רתונ
הפה ללחב םייבוראאנא םיקדיח תוחכונ ,לופיטל הדורי תונעיה :ולא תונולשיכל
םימעפל ,רחא ןז י"ע הקבדהו [23] ןיליצינפה תא תוקרפמה תוזאמטקל אתיב םישירפמה
החפשמ ינבמ תיברת תנקתהב ךרוצ םייק םיתיעל ןכל .קדיחה תא אשונה החפשמ ןבמ
ךכיפלו םיינילק-תתה םימוהיזה תוחיכש תא הלעמ םיידקשה תתירכ .םיינימסת-יא
.ןורגישה תחדק תוחיכש תא תולעהל הלולע

הדח תוילכ תקלדו **(ח"שק) הדח ןורגיש תחדק
אלא קדיחהמ תורישי תומרגנ ןניא ךא ,א"קסב םוהיז רחאל תועיפומ ולא תולחמ יתש
.קדיחה לש םינוש םיביכרמל ןסכאמה לש ןוסיחה תכרעמ תבוגתמ
ב"הראב ןורגישה תחדקמ האולחתב תיתועמשמ הדירי הלח הנש םישולשכ ךשמב
100,000 -ל םירקמ 65 ב"הראב תוחיכשה התיה 1949-1935 םינשב .ולוכ יברעמה םלועבו
.[2] 100,000 -ל םילוח 1.9 קר ויה 1981 דע 1977 םינשב וליאו ,הנשל םיבשות
8 יפ לש היילע ,]8[ ח"שק ילוח 74 לע ב"הרא הטויב חווד 1986 ינוי דע 1985 ראונימ
ברעמב ונחבוא ח"שק ילוח 17 .1985 -ל םדקש רושעה תמועל תיתנשה תוחיכשב
הפוקתב ,ב"הראבש יסנטב םילוח 26 ופקתנ 1990 -ב .[9] 1986-1985 םינשב הינבליסנפ
ח"שק ילוח 23 לע חווד ןכמ רחאל םינשה עבראב .[24] יופצהמ 5 יפ היילע תאזו ,הנש לש
לש ההובג תוחיכשב ונייפוא ולא תויוצרפתה .[25] םירגובמב רקיעב ,ב"הראב היני'גריווב
.(91%-59%) בל תקלד
ןמיסה אוהש ,סיטירתרא םע קר עיפומ הלוחה רשאכ הנחבא תעיבקב ישוק םייק
רשאכ רתוי הלק הנחבאה תעיבק .Jones לש םיירקיעה םינמיסה ןיבמ שלחה יתנחבאה
השורד םיבר םילוח םייוצמ הבש הפיגמ רדעיהב .(chorea) הארוכ וא בל תקלד םיעיפומ
.ח"שק ןחבאל תנמ לע םיאפורה לש תונריע
1960-1955 םינשב 4.7-6.8/1000 תמועל ,לארשיב םירקמ 0.8/1000 קר ויה 1970-1968
.תונורחאה םינשב ח"שק תיילע לע חווד אל לארשיב .[26]
:םילוחה ןיב יגולוימדיפא רשק אצמנ אל ב"הראב ויהואב תונוש תויוצרפתה שמחב
םינז אוצמל ושענ םיבר תונויסינ .[28 ,27 ,9 ,8] ולא תויוצרפתהל ומרג םינוש M-types
םימרוגה םיילוגס M-types ואצמנ םימעפלש תורמל ."םיינגוטירפנ" םינזו "םיינגוטמיר"
.ולא תולחמל תורישי םרוגה םיקדיחהמ ביכרמ דדוב אל םלועמ ,הינשל אלו תחא הלחמל
יבגל תונקסמ קיסהל השק ןכלו ,עולהמ קדיח דדבל ןתינ ח"שק ירקממ 25% -מ תוחפב
קודבל וסינ 'בחו Kaplan .ח"שקל םימרוגה םינז םינייפאמה םיקדיחה לש תונוכת
42 ופסא םה .[29] םהיתוחפשמ ינבמ םג אלא ח"שק םע םילוחמ קר אל עול יחטשימ
.ח"שק לש תויוצרפתה ועריא םהב ב"הראב םירוזאב םהיבורקו םילוחמ םידודיב
(79%) 42 ךותמ 33 .opacity factor םירצוי םה םאהו TM יגוסל וקדבנ םידודיב
M-,18) :תוצובק שמחמ תחא םע ונמנ םהמ (97%) 23 ,םיילילש OF ויה םידודיבהמ
השימחו םישימח .ח"שקל םירושקכ רבעב ואצמנש םינז - (M,-6 M,-5 M,-3 M-1
םימיוסמ M types םימייקש ואצמ םה .(ידיאוקומ) ינריר פיטונפ ילעב ואצמנ םיזוחא
ינבו ח"שק ילוחמ ההובג תוחיכשב םידדובמ םיינריר םינזשו ,ח"שקל םורגל םילגוסמה
.[29] םהיתוחפשמ
תויוצרפתהב א"קס דודיבב ,תיספוק יליכמ ,םיינריר םינז תאיצמ לע חוויד תובקיעב
תומילאב תינורולאיה הצמוחמ תבכרומה תיספוקה דיקפת תלאש שדחמ התלעוה ,ח"שק
.קדיחה
דדובש M-18 גוסמ ינריר רב ןזמ ,תיספוק רציימ וניאש טנאטומ ורצי [30] 'בחו Wessels
הארמה תא דביא Tn916 ןוזופסנרט תרדחה רחאל רצונש ינגוזיאה ןזה .ח"שק הלוחמ
המוד תומכב M ןובלח רצי תיספוקה אלל טנאטומה .תיספוק רצייל תלוכיה תאו ינרירה
ליבקמבו סיזוטיצוגאפ ינפב דומעל ותלוכי תא דביא תאז תמועל ךא ,רבה ןז רציש וזל
תיספוקלש ,החיכומ וז הדובע .םירבכעב קדיחה תומילאב (200 יפ) תרכינ הדירי הלח
.ינריר א"קס תומילאב בושח דיקפת

תינש
רועב וא עולב יקוקוטפרטס םוהיז הוולמש תחרפית תלחמ ,תינשה תלחמל םרוג א"קס
.(ןיסקוטוסקא) ינגוריפ ןלער רציימה קדיח י"ע תמרגנה
םירציימה םינז .[2] התחפ התרמחו תינשה תוחיכש הדרי תונורחאה םינשה תורשעב
.CB ןיסקוט לש בוליש וא B ןיסקוט ורצי םינזהו רתויב םירידנ ויה A ןיסקוט

**(ט"הת) יסקוטה םלהה תנומסית
Staphylococus לש ןלערמ יסקוטה םלהה תנומסית [31] 'בחו Todd וראת 1978
,האקהו לושליש ,תחרפית ,םוח לש תימואתפ העפוה י"ע הנייפוא תנומסיתה .aureus
,רועה ףלקתמ ןכמ רחאל עובשכ .הדש תות תיומד ןושלו תוימחלב םדוא ,םד ץחל תדירי
.םיידיה תופכב רקיעב
ןב הלוח .א"קס-ב םוהיזל תינשמ ט"הת םע םילוח ינש לע ]5[ 'בחו Cone וחוויד 1987
עבקנ ןוימ-רדחב .םירירש באכו תרומרמצ ,םוח םויה תרחמל ףקתנו ועורזב טרשנ 46
וחימצה עצפהמ תויברת .תוימחלב םדואו תיתנמדא תחרפית ונחבוהו ,ךומנ םד ץחל
היתפוימוידרקו תוילכ תקיפס-יאב הלוחה הקל ,ותריטפ דע תועש 82 ךשמב .א"קס
.ךומנ םד ץחלו הובג םוח ,בקעה לש ירוע-תת םוהיז םע הלבקתה הינשה הלוחה .תיטפס
.םינפה לע תיתנמדא תחרפית הנחבוהו בקעה ינפ לע תובר תויחופלש ולגתה הקידבב
.ךמות לופיטב יתגרדה ןפואב המילחה הלוחה .א"קס החימצה תויחופלשהמ תיברת
לש הלודג תומכ רצי דחאה .םייקוקוטפרטס םיניסקוטוסקא ורצי םינזה ינש
ןיסקוטוסקא לש התוחפ תומכו B ןיסקוטוסקא לש הלודג תומכ - ינשהו A ןיסקוטוסקא
.C
י"ע תמרגנה יסקוט םלה תייומד תנומסית םע םילוח 20 [7] 'בחו Stevens וראת 1989
60% -ב .necrotizing fasciitis -ב םוהיזה רוקמ היה 55% -ל הלא םילוח ןיבמ .א"קס
האצמנ 55% -ב .תיתייליכ העיגפ התיה 80% -ב .םלהב וקל 95% ,הימרטקב האצמנ
תולחמ ויה אל םילוחה בורל .ורטפנ 30% -ו (ARDS) רגובמה לש יתאירה לשכה תנומסית
.תומדוק
םינז הנומש M-,1 T-1. - השולש M-,3 T-3 גוסמ השולש ויה וקדבנש םידודיבה תרשעמ
אל םהב ,1986-1976 םינשב ופסאנש םיינילק םידודיב 80 תמועל ,A ןיסקוטוסקא ורצי
.[7] A ןיסקוטוסקא רציימה ןז ףא אצמנ
הצוחמו ב"הראמ םירבחמ י"ע ואבוה א"קסמ יסקוט םלה תויומד תונומסית לע םיחוויד
A ןיסקוטוסקא רציימה ןז אצמנ אל ,השק הלחמב םילוחמ הילגנאמ םידודיב 38 -ב .הל
.[32]
אוה קוקוליפאטס י"ע תמרגנה תנומסיתה ןיבל א"קסמ ט"הת ןיב יתועמשמ לדבה
.רועה וא םדה ןמ קדיח דדבל 70% -ב ןתינ א"קסמ ט"התבש
דגנכ ןיליצינפ ןתמו םלהה בצמב ךמות לופיט אוה ט"הת םע םילוחב לבוקמה לופיטה
תלעופ הפורתהש רחאמ תאזו ,ןיליצינפ תמועל ןיצימדנילקב לופיט ףידעש ,ןכתיי .קדיחה
תורקובמ תודובעל םוקמ שי ןיידע .ןיסקוט רוציי תענומו ןובלח תריצי בוכיע ידי לע
.ןוכנ ןכא הז ןויער םא וחיכויש

א"קס י"ע םימרגנה necrotizing fasciitis -ו םד-חלא
היילע ,א"קס תמחמ הימרטקב ילוח 19 לע ,ב"הרא ,ודרולוקמ [4] Voeck חוויד 1989
אצמנ אל םילוח העבישב .[4] המאתהב ,1988 -ו 1987 -ב םילוחל תיסחי 2 יפו 6 יפ לש
םע אצמנ דחאו תואיר תקלד התיה העבישל ,רועה רוקמ היה העבראב ,הימרטקבל רוקמ
M-,1 T-1, ולבקתנ םידודיב השולשב ,ורטפנ םילוחהמ 47% .תואיר תקלדו רועה םוהיז
.פויט לבקתנ אל םיינשהו M-,3 T-3/13, השולשב
,היבלסוגויב :םלועב תובר תוצראב ומסרופ א"קסמ םישק םימוהיז לש םיחוויד
א"קס לש םינז םימרוג םיתיעל .[38-33] הידוושבו היגברונב ,הילרטסואב ,היקבולסוכ'צב
םימרוגו הבר תוריהמב םיטשפתמה רועב םימוהיזל םיאת יסרוה םימיזנא םירציימה
םיבר םילוח לע חווד תונורחאה םינשב .(necrotizing faciitis) תוכר תומקר לש קמנל
םינורחאה םישדוחב .[7] ט"התמ קלחכ םיתיעלו הימרטקב יווילב םיתיעל ,וז הלחמב
םילוח השיש ךותמ .[10] הילגנאב א"קס תובקיעב תוכר תומקרב קמנב םילוח לע חווד
הלחמל ףסונ ,םרוג תומקר לש קמנ .תיסחי רצק ןמז ךות השולש ורטפנ ,וראותש
םא .םיאת לש קוריפמ םיליער םירמוח רוזיפ לשב םייתכרעמ-בר םינמיסל םג ,תימוקמ
הלחמה הלולע ,יסקוטה םלהה תנומסיתל םורגל לגוסמה ןיסקוטוסקא םג רציימ קדיחה
קרש ,ררבתמ הילגנאב וראותש םילוחה ןמ םינז השימח תקידבב .רתויב השק תויהל
,חינהל ןתינ םינזה לש םיפיטורסב תוהז התיה אלו ליאוה .A ןיסקוטוסקא ורצי השולש
.דחא רוקממ הפיגמב רבודמ ןיאש

םע הנשב םילוח םירשעכ 1992-1987 םינשב ונחבוא םילשוריב הסדה םילוחה-תיבב
תולחמב וקל םילוחה רקיע .רועהמ םוהיזל רוקמה היה םילוחה בורב .א"קסמ הימרטקב
.[39] 15% -כ התיה התומתהו עקר
לש תרבגומ תומילאמ ראשה ןיב תמרגנה א"קסמ תולחמה תוחיכשב היילעה תורמל
A הצובקמ קוקוטפרטס י"ע םימוהיז .הפיגמ לש יפוא ילעב םימוהיזב רבודמ ןיא ,קדיחה
.םיאתמו םדקומ לופיט ןתמ םשל תונרע םיכירצמו אפורל ילופיט רגתא םיווהמ

.A הצובקמ קוקוטפרטס - א"קס *
.הדח ןורגיש תחדק - ח"שק **
.יסקוטה םלהה תנומסית - ט"הת ***

היפרגוילביב
1.  Bisno AL. Streptococcus pyogenes. In: Principles and Practice of Infectious Diseases 3rd ed. Edited by D.R.J. Mandell GL Bennet JE, Churchill Livingstone, New-York, 1990, 1519-28.
2.  Bisno AL, Group A streptococcal infections and acute rheumatic fever. N Engl J Med, 1991; 325: 783-793.
3.  Burkert T & Watanakunakorn C, Group A streptococcal bacteremia in a community teaching hospital - 1980-1989. Clin Inf Dis, 1992; 14: 29-37.
4.  CDC, Group A beta-hemolytic streptococcal bacteremia, Color-ado, 1989. MMWR, 1990; 39: 3-11.
5.  Cone LA, Woodard DR, Schlievert PM & Tomory GS, Clinical and bacteriologic observations of a toxic shock-like syndrome due to Streptococcus pyogenes. N Engl J Med, 1987; 317: 146-9.
6.  Musser JM, Hauser AR, Kim MH & al, Streptococcus pyogenes causing toxic-shock-like syndrome and other invasive diseases: clonal diversity and pyrogenic exotoxin expression. Proc Natl Acad Sci (USA), 1991; 88: 2668-2672.
7.  Stevens DL, Tanner MH, Winship J & al, Severe group A streptococcal infections associated with a toxic shock-like syndrome and scarlet fever toxin A. N Engl J Med, 1989: 321: 1-7.
8.  Veasy GL, Wiedmeier SE, Orsmond GS & al, Resurgence of acute rheumatic fever in the intermountain area of the United States. N Engl J Med, 1987; 316: 421-7.
9.  Wald ER. Dashefsky B, Feidt C & al Acute rheumatic fever in Western Pennsylvania and the Tristate Area. Pediatrics, 1987; 80: 371-4.
10.  Pini P, Superbug stars in media-made epidemic. Lancet, 1994; 343: 1376-77.
11.  Swift HF, Wilson AT & Lancefield RC, Typing group A hemolytic Streptococci by M precipitin reactions in capillary pipettes. J Exp Med, 1943; 78: 127.
12.  Kass EH & Seastone CV, The role of the mucoid polysaccharide (hyaluronic acid) in the virulence of group A hemolytic Streptococci. J Exp Med, 1944; 79; 319-330.
13.  Lancefield RC, Current knowledge of the type specific M antigens of group A Streptococci. J Immunol, 1962; 89: 307-13.
14.  Fischetti VA, Jones KF, Hollingshead SK & Scott JR, Structure, function and genetics of streptococcal M protein. Rev Inf Dis, 1988; 10: S356-S359.
15.  Hanski E & Caparon M, Proein F, a fibronectin-binding protein, is an adhesin of the group A Streptococcus pyogenes. Proc Natl Acad Sci (USA), 1992; 89: 6172-6.
16.  Saravani GA & Martin DR, Opacity factor from group A Streptococci is an apoproteinase, FEMS Microbiology Letters, 1990; 68: 35-40.
17.  Randolph MF, Gerber MA, DeMeo KK & Wright L, Effects of antibiotic therapy on the clinical course of streptococcal pharyngitis. J Pediatr, 1985; 106: 870-5.
18.  Raz R, Elchanan G & Leshem Y, Penicillin-V twice daily vs four times a day in the treatment of sreptococcal pharyngitis (abstract no. 354). In: Program and Abstracts of the 6th International Conference for Infectious Diseases. Diseases. Prague, Czech Republic. ,1994 130.
19.  Seppala H, Nissinen A, Jarvinen H & al, Resistance to erythromycin in group A Streptococci. N Engl J Med, 1992; 326: 292-7.
20.  Rudensky B, Beck A, Isaacson M & Greenfield J, Increase in frequency of serious group A streptococcal infections (letter), Isr J Med Sci, 1992; 28: 752-3.
21.  Pichichero ME, Cephalosporins are superior to penicillin for treatment of streptococcal tonsillopharyngitis: is the difference worth it? Pediatr Infect Dis J, 1993; 12: 268-274.
22.  Shulman ST, Gerber MA, Tanz RR & Markowitz M, Streptococcal pharyngitis: the case for penicillin therapy. Pediatr Infect Dis J, 1994; 13: 1-24.
23.  Brook I, Role of beta-lactamase-producing bacteria in the failure of penicillin to eradicate group A Streptococci. Pediatr Inf Dis J, 1985; 4: 491-5.
24.  Westlake RM, Graham TP & Edwards KM, An outbreak of acute rheumatic fever in Tennessee. Pediatr Inf Dis J, 1990; 9: 97-100.
25.  Mason T, Fisher M & Kujala G, Acute rheumatic fever in West Virginia. not just a disease of children. Arch Int Med, 1991; 151: 133-6.
26.  Halfon ST, Epidemiologic aspects of rheumatic fever and rheumatic heart disease in Israel, Isr J Med Sci, 1979; 15: 999-1002.
27.  Congeni B, Rizzo C, Congeni J & Steenivasan VV, Outbreak of acute rheumatic fever in Northeast Ohio. J Pediatr, 1987; 111: 176-9.

Last updated: December 14, 2000