הקיטויביטנאל םיקדיח תוביציו ףוגה תמכח

*ק'ציז םשרג :תאמ

הגצוה זאמ .תאש רתיבו האופרה לע םייאל הפיסומ הקיטויביטנאל םיקדיחה תוביצי
.[2] וז היעבל ןורתיפ ןיאש הארנו הגאדה התבר [1] האופרה תכרעמ תמב לעמ היעבה
םרט םנמא קדיחה .ןיליציטמו ןיצימוקנוול ביצי S. aureus לש ותומדב תברוא הנכסה
?וילע םג םירעהל חילצנה .ענמנ יתלבה ואובל םיפצמ "םיקדיחה ימחול" ךא ,הלגתנ
םיפופא התע םג ןכ תומדוק םינשבכ .[3] הז אשונל ותמב תא Science שידקה הנשה םג
.םינטלוקו תונרבממ ,םיביצי םינג ןוגכ ,תוצצופמ תויגולונכט םילמב םייעדמה םירמאמה
שארב איה םיקדיחה תוביציש יפל הברה הכובמה תא ריתסמ ילולימה םמוכחית
ונאש םשכ .תיתדבעמה היגולונכטה תועצמאב רתפית אלו תיגולוקא היעב הנושארבו
.][1] םתרשעהו םיבוטה םיקדייחה רומישל םיכרד אוצמל ונילע ,עבטה רומישל םיגאוד
לש הדלות איה םיקדייחה תוביצי .היעבה לש יאופרה טביהל ירבד תא שידקא םעפה
.תינרדומה האופרה תא תנייפאמה הלוספ תיאופר השיג

ףוגה תמכח
ףוגה סייגמ קדיחה םוהיז לומ .תינוויכ-וד איה םדא ןבו קדיח ןיב היצקארטניאה
ףוג ליצת אל הקיטויביטנאבש הבוטה םג .דורשל ול םירשפאמה םינווגמו םיבר םיכילהת
ףוגה לע ןגהל דעונש םיבר ינמ דחא ךילהת אוה סיזוטיצולונארג .תונבל תוירודכ רסח
לש םינימה תרירב תרות יפלו רודל רודמ םיכלוהו םירפתשמ הלא םיכילהת .שלופה ינפב
תדוקנמ .דרוש היה אל תרחא ,רבע יפוגמ רתוי בוט דורשל עדוי םויה לש ףוגה ןיוורד
הניכ ידכב אל .לטקנ היה תרחא תולחמה לכ םע דדומתהל דציכ עדוי ףוגה וז תואר
,[6] "ףוגה תמכח" הלא םיכילהת הניכ ןונק .[5 ,4] "םיאפורבש בוטה" ףוגה תא Guyenot
לש ןיינע אוה סיזטסואמוההש תורמל .אירבה ףוגה בצמ תא ןייפאמה סיזטסואמוהה ןוגכ
,ותוא םימייקמה הרקבה יכילהת בור ,לשמל ךכ .ותנבהל םיעצמאה ונל םירסח ,םוי-םוי
ןכא איה ךא ,ונל הרז ןיידע התוהמ .ףוגה תמכח לש התועמשמ םג וז .םיעודי םניא
הסייגל ונילע התע .הקיטויביטנאה ןדיע ינפל דוע קדיחב לפטל העדי ףוגה תמכח .תמייק
.הקיטויביטנאה לועמ ררחתשהל תנמ לע
תמכחב הניינע תא הדביא האופרה .תיווז ןרקל וז הרות התחדנ ןיליצינפה תעפוה םע
םויהו ןיערגה תמצוע תא םתר לומתא .עבטה לע טלתשמ םדאהש היה המדנ עגרל .ףוגה
רשוכ ילעב םה םיקדיחהש ,ררבתנ רשאכ ףלח הז םיעותעת ןוזח .םיקדיחה לע ךלומ אוה
ףטשנ רשאכ .הנירקל םג אלא הקיטויביטנאל קר אל םיביצי םה .רתוי בוט תודרשיה
םג םהו תומדא ילע יח לכל ךרדה תא םיקדיחה וצרפ ,התיממ הנירקב םודקה סונייקואה
.םלענש רחאל ודרשי

ףוגה תיווח אוה םוהיזה
אלל ,אסיג ךדיאמ .ףוגה תא ןכסמ אוה אסיג דחמ .תויועמשמ יתש יקדיחה םוהיזל
לופיט .ןוכיסו הפישח עמשמ ןוסיח .ןנוגתהל דציכ ףוגה דמלי אל ,הנכסל הפישח
תא םימשורש ינפל .ותיווח תא קימעהל דעונו ףוגה תמכחב בשחתמ ןוכנ יטויביטנא
תינש לוקשל תעה העיגה .הידעלב רדתסהל לוכי ףוגה םאה ,הליחת ןוחבל שי הפורתה
וא םויב לופיט תוחדל בטומ ילוא ?תיתלגומ איה םא םג םידקש תקלד לכב לפטל םאה
הצוחנ היווח אוה םוהיזה ?ןוסיחה תכרעמ תא קזחלו ,הפישחה תא קימעהל ,םימי
םע םג תודדומתהל ףוגה תמכח תא הניכמ וז השיג .ףוגה תמכחב יולת ןוכנה הנונימש
ןתממ ןיטולחל ענמיהל האופרה הווצמ הנושארבו שארב ךא .רתויב םימילאה םיקדיחה
?ןכתייה .הקיטויביטנא
תושיגמה תואלפנ תופורת .םידיאורטסב האופרה תולתל המוד הקיטויביטנאב תולתה
הקיטויביטנאב תולתה ,רורב קזנה םידיאורטסבש דועב ךא .רתויב דבכ ילופיט ריחמ
םיחמומהש דועב .ולוכ ישונאה עזגל אלא ומצע םדאל קר אל אוה קזנה .רתסהב הקיזמ
האופרה תשרדנ ,[3] ביציה קדיחה תעפוה תא עונמל ידכ הפורתה ןתממ ענמיהל םיצילממ
גישהל ןתינ תאז .הקיטויביטנא אלל םיקדיח םע דדומתהל ףוגה תמכח תא דומלל
שפחל שי ,בלה קוזיחל ילוגס אל יעצמא אוהש טרופסל המודב .םיילוגס יתלב םיעצמאב
רתוי בוט ףוגה לע ןנוגת ובש בצמל האיבהלו ףוגה תמכח תרדאהל םיילוגס יתלב םיעצמא
.הקיטויביטנאה ןמ

םישדח הקיטויביטנא לש דבכה ריחמה
.ףוגל םיקיזמ םה ןיאש היה המדנו קדיחל רקיעב םיליער ויה םינושארה הקיטויביטנאה
תושיגר רתי ןוגכ ,הליער הפורתהש ודיעהש םינמיסמ האופרה המלעתה זא םג השעמל
ןטק םהלש יטיפרתה חוורימהו הברהב םיליער םה םישדחה הקיטויביטנאה .הפורתל
רצ אוה היפרתומיכה לש יטיפרתה חוורימה .היגולוקנואב השענל המוד בצמה .ךלוהו
.ןורתיה ןמ לודג קשנה םיתיעלו ,"םיערהו םיבוטה" תא לטוק לופיטהש ךכ ,רתויב

הקיטויביטנא לש תיגולוקאה םתועמשמ
המ הלאשה תלאשנ ,עבט ירמוח םה ,ןיליצינפה ןוגכ ,םינוש הקיטויביטנאש רחאמ
בכעל אלא ,קדיחה תא לוטקל דעונ אל ירוקמה ןיליצינפהש ,הארנ ?תיגולוקאה םתועמשמ
טרפה לש תיגולוקאה החמוגה תא םוחתל ודעונ הלא םירמוחש ,ןכתיי .ותחימצ תא
דחא לכ ?ףוגב םג םימוד "החמוג ינמס" םייוצמ םאה .החמוגה ןמ רזה תא קיחרהלו
ןפוד ךרד ורדח ול .רתויב םינכוסמ םקלח .[7] םיקדיח םרגוליקכ ויעמב אשונ ונתיאמ
תכרעמש ,םינימאמה שי .םירדוח םניא םה ךא ,תועש ךות ונתוא םילסחמ ויה יעמה
ןיב היצקארטניאהש דועב .ךכ רבדה ןיא ךא ,םיקדייחה תרידח תא תענומ ןוסיחה
םה השעמל .םיקוזינ םניא יעמה יקדיח ,ותומב תמייתסמ קדיחל ןוסיחה תכרעמ
.ונלש םיטנויבמיסה

םדאה ףוגב םייעביט םייטויביטנא םירמוח
ולגתנ הנורחאל .[8] וז הנש תליחתב םייקתהש ,Ciba ןויזופמיסב הנודנ וז העפות
םידיטפפב רבודמ .ףוגל טנויבמיסה קדיחה תרידח תא םיענומה םיינוסיח-אל םינונגנמ
ceropins, magainins, defensins, תונוכמ תויטויביטנא תונוכת ילעב םינובלחבו םירצק
.לתיפא יאתמו תונבל תוירודכ לש םיריגרגמ ודדוב םינושארה םירמוחה .serptocidins
ינפ לע הזוטיצוזקא לש ךילהתב םישרפומ םה .ףוגה תושרפהב םייוצמ םינוש םידיטפפ
םע החלצהב דדומתמה ףוגה תמכח לש שדח ןפ ופשח הלא תוילגת .תופושח תומקר
.תינוציח תיטויביטנא הכימת אלל םג םיקדיח

םיילוש תורעה
הטיסרבינואה לש האופרל הטלוקפה ,ןטרסה רקחו תייוסינ האופרל ירפמה זכרמ *
.םילשורי ,הסדהו תירבעה

היפרגוילביב


Zajicek G, How to diminish microbial resistance to antibiotics? Harefuah, 1994;
126: .752


Editorial, Can antibiotic resistance be controlled? N Engl J Med, 1994; 330:
.1229-1230

Resistance to antibiotics. Science, 1994; 264: .359-394


Canguilhem G, Le Normal et le pathologique. Translated into English by Fawcett
Cr & Cohen RS, Zone Books, New York, ,1991 p .130

Zajicek G, The normal and the pathological. Harefuah, 1994; 127: .24-25

Cannon WB, The Wisdom of the Body. Norton, New York, .1932


Bocci V, The neglected organ: bacterial flora has a critical immunostimulatory role.
Persp Biol Med, 1992; 35: .251-260

Gabay JE, Ubiquitous natural antibiotics. Science, 1994; 264: .373-4


הינפב תוננוגתהו ףוגה לש ותונסרה

*ןקלא לאכימ :תאמ

ןסחאמ-ליפט יסחי לש םיטביה רבדב תובשחמ ררועמ ק'צייז 'פורפ לש ןיינעמה ורמאמ
יתלבה שומישהש קפס ןיא .הלחמה םרוג םע דדומתהל ףוגה לש ותלוכיל עגונה לוכב
םג תחתפנ הערה ךא ,ליעומ רשאמ רתוי קיזמ הקיטויביטנאב קדצומ יתלבהו רקובמ
האופרה ומכ ,הקיטויביטנא לש תומוצע תויומכב םישמתשמ םהב תומוקמהמ
תורפמ בלחנש בלח ,הקיטויביטנא םע בלח םיתוש ונא ןיאש הביסה .תירנירטווה
אלא ,ונפוג לש תיבורקימה היגולוקאל וא ונתואירבל הגאדה הנניא ,לופיט תולבקמה
ירצות וא תוניבג רצייל רשפא יא הקיטויביטנא ליכמש בלחמ ,תיקסיע רתוי הברה הביס
.םירחא הסיסת
ידי לע םורגל הנממ עונמלו "ףוגה תמכח" תא ןסרל ןתינ דציכ איה תיזכרמה הלאשה
וניא ,תינוסיחה תכרעמה יאת ידי לע םיניקוטיצ רוציי .ףסונ קזנל ,יופיר תלועפל ןויסינ
רתוי קיזמ ,הלחמב ףוגה תמחלמ לש קהבומ ךכ לכ ןמיס הווהמה םוחה .ךרובמ דימת
םימרוגו ,םימימת םייעמ יקדיח לש םינלער םיגפסנ ףוגה םוח הלוע רשאכ .ליעומ רשאמ
איבמ [3] nitric oxide -ו [2] super oxide ומכ ,םיליער םירמוח רוציי .[1] השק הלחמל
תונפוד לע הז רמוח ןגמ ,ךדיאמ .הלחמה ימרוג תליטק םע דחי המקיר לש סרהל
הללקהו הכרבהש ךכ ,םירחא םיינגודנא םירמוח ידי לע םימרגנה םיקזנ ינפב םדה-ילכ
.תחא הפיפכב םיאצמנ
חווט לעב אוה םיפיגנ וא םיקדיח לש םינגיטנא ידי לע תינוסיחה תכרעמה לש יוריגה
הלא .superantigens ,הלא םינגיטנאל שדח םש ועיצה םירקוחהש ,ךכ לכ בחר העפשה
לע ןגיטנא םיהזמ הלא םיאת .T יאת לע רקיעבו ,םינדגונ תרצויה תכרעמה לע םיעיפשמ
םיאתהל בייח ןגיטנאה .אתה םורק לע תויוצמה ןובלח תוארשרש דמצל ותרישק ידי
.ולש (specificity) תוילוגסה תא רשקל קינעמ הזו ,תוארשרשה יתש ןיבש "הלעת"ה ךותל
.ילוגסה ןגיטנאה תרישק רחאל קר אתה לועפיש שחרתמ ,ךכמ האצותכ
שחרתמ אתה לועפישו ,דבלב תחא תרשרשל איה הרישקה superantigens -ב ,תאז תמועל
תומודה תועפותל איבמה ,תינוסיחה תכרעמה לש םוצע יוריג לבקתמ .תוילוגס אלל
.[5 ,4] תינומיאוטוא הלחמל
םיבר םה ,תינוסיחה הבוגתה יונישו הרקב ידי לע תימוהיז הלחמב לפטל תונויסינה
interleukin-1 -ל םינדגונ ךרד ,ןיסקוטודנאל םייטביש-דח םינדגונ לש הקרזהמ .םינווגמו
לע לעופה ןובלח ההוז הנורחאלו ,[6] Tumor Necrosis Factor (TNF) -ל וא (IL1)
ןיסקוטודנא תרישק בכעמה (permeability increasing protein) ,תונרבממה תורידח
.[7] דבלב םייח ילעבב העש יפל םיכרענ הז רמוח םע םייוסינה .תונבל םד תוירודכל
השק םד-חלאב םיקולה םילוחה לש םהייח תא ליצהל וחילצה אל םיינילקה תונויסינה
ומכ ,םיבכעמ םירמוח תשרפה ידי לע םיינסרהה םיכילהתה תא רוצעל הסנמ ףוגה .[8]
לש ךילהתה ליבומ ,בויסנב הז רמוח לש תומוצע תומר תעפוה תורמל ךא interleukin 10,
.[9] הלוחה לש ותומל תובורק םיתיעל ימצעה סרהה
תקספהש ,ירב .הלא םיכילהת לע יטויביטנא לופיט עיפשמ דציכ איה תיסיסב הלאש
םירמוח רורחיש ךא ,תיזכרמ תובישח תלעב המישמ איה םיקדיח תליטקו תוברתהה
תובר םינש ינפל רבכ בל ומש וז הדבועל .הלוחה ייח תא ןכסל לולע הז ךילהתב םיליער
תלחתה ירחא תועש רפסמו ,תבגע ילוחב ולפיטש HerxheimerJarisch םירקוחה
תולחמב הראות המוד הבוגת .[11] השק תינוסיח הבוגת העיפוה ןיליצינפב לופיטה
אוה העפותל רבסהה .Lyme תלחמו תרזוח תחדק ,םימוד םיללוחמ ידי לע תומרגנה
ךות תיפצנ העפותהש ,ןיינעמ .יטויביטנא לופיט תעב םיקדיחהמ ילער רמוח רורחיש
.ךשמהב תרזוח הניאו ,לופיטה תליחתמ םייתעש
ןויערה .רתוי םירקי הקיטויביטנא לש הזתניסב ןניא ולא תולאשל תובושתהש ,קפס ןיא
םירמוח לש תוליעפה תא וליבגיו תינוסיחה הבוגתה תא ונשיש תופורתב הלוחב לפטל
,תומיאתמ תופורת ונידיב ןיא ןיידע ךא ,תואנ ןורתיפ ומכ עמשנ ,תיב תרצותמ םיליער
.הקד הממד לוקב תומלענ םיינילק םייוסינל תועיגמש ולאו

.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,הקורוס יאופר זכרמ ,תוימוהיז תולחמל ןוכמה *

היפרגוילביב


Shapiro Y, Alkan M, Epstein Y & al, Increase in rat intestinal permeability to
endotoxin during hyperthermia. Eur J Physiol, 1986; 55: .410-412


Levi R, Kobt M, Nagauker O & al, Stimulation of the respiratory burst in human
monocytes by lipoteichoic acids. Infect Immun, 1990; 58: .566-568


Lowenstein CJ, Dinerman JL & Snyder SH, Nitric oxide: a physiological
messenger. Ann Int Med, 1994; 120: .227-237


Taub DD & Blank KJ, Superantigens and microbial pathogenesis. Ann Int Med,
1993; 119: .89-90


Rott O & Fleischer B, A superantigen as a virulence factor in an acute bacterial
infection. J Infect Dis, 1994; 169: 114.2-1146


Nathanson C, Selected treatment strategies for septic shock based on proposed
mechanisms of pathogenesis. Ann Int Med, 1994; 120: .771-783
Ammons WS, Kohn RF & Kung HC, Protective effects of an N-terminal
fragment of bactericidal/permeability-increasing protein in rodent models of
gram-negative sepsis: role of bactericidal properties. J Infect Dis, 1994; 170:
.1473-1482

Cross A: Antiendotoxin antibodies, the end? Ann Int Med, 1994; 121: .58-60Derk B, Marchant A, Goldman M & al, High levels of interleukin 10 during the
initial phase of fulminant meningococcal septic shock. J Infect Dis, 1995; 171:
.229-232


Young EJ, Weingarten NM & Baughn RE, Studies on the pathogenesis of the
Jarisch-Herxheimer reaction. J Infect Dis, 1982; 146: .606-613


Last updated: January 8, 2001