היגולונכטויבה תניפ


םוח יבהוא םיקדייחב םייגולונכטויב םישומיש

םיליפורכיספ רוק יבהוא םיקדייחב שומיש

םיליפומרתסקא םיקדייחו תיטנג הסדנה

PCR תייצקאירו םיליפומרתסקא םיקדייח

ןאתממ לונתמ רוצייל םיפורטונתמ םיקדייחב שומיש
רולכ תוליכמ תוינגרוא תובוכרת לש ןקוריפלו

םדאה תורישב םוח יבהוא םיפורטונתמ םיקדייח

תודוטמנב עגופה קדייח - "סנויב"

םייליסופ םיקלד תפירשמ םרגנה ריווא םוהיזב לופיטל תושדח תושיג יתש

םוינרואב םוהיזמ הביבס יוקינל םיקדייחב שומיש

Bioremediation יכילהתב םיקדייח לש םדיקפת

תוילילחג תועצמאב ןוזמב םיקיזמ םיקדייח יוליג - חוטב ןוזמל ךרדה תא םיריאמ

םייניש ןובקיר דימתלו תחא עונמל םילגוסמ תיטנג םיסדנוהמ הפ ימ

"ןויקינ תרזוע" םגו תיקדייח הללוס

הלכתמ קיטסלפ רוצייל םייגולויב תשורח יתבל םיחמצ תכיפה
קיטסלפ ירציימ םיקדייחב םרוקמש םינג תרדחה ידי-לע


םוח יבהוא םיקדייחב םייגולונכטויב םישומיש

קיפהל רשפא תוהובג תורוטרפמטב םימייקתמה םיקדייחמ
רשפאמ הלא םימיזנאב שומישה .םוחל םידימע םימיזנא
יתיישעת רוציי יכילהתב םיימיכויב םיכילהת עצבל
לש ורוציי ,לשמל ךכ .תוהובג תורוטרפמט םהל תושורדש
.תוהובג תורוטרפמטב עצבתמ םייח ילעב לש שבי ןוזמ
יושעה) האובת ירגרג לש םייופיצ קורפב ךורכ ךילהתה
,זאטאפסופו זאנאקולגודנא םימיזנאה ידי לע (ןאקולגמ
.יוצרה לדוגב םירודכ תלבקל רמוחה תסיחדו
םיפסונ תונורתי םיליפומרת םיקדייחמ םיקפומה םימיזנאל
רתוי ךורא ןמז ךשמ לועפל םיכישממו רתוי םיביצי םה
טעמכ םתוליעפ ;םיליגר םימזינגרואמ םיקפומה םימיזנאמ
ךילהתב םירצונה הלא ןה םירחא םירמוחמ תעפשומ הניאו
םיבלש לש םעוציב ךרוצל וילא םיפסומה הלא ןהו רוצייה
.רוצייה ךילהתב םיפסונ


הלעמל רוזחםיליפורכיספ רוק יבהוא םיקדייחב שומיש
לש םהיתומצע ןה רוק יבהוא םיקדייחל ןיינעמ רוקמ
םימה תורוטרפמט םהבש םייטקרא םירוזאב םייחה ,םינתייול
תא םיפצמה םינמושמ םינוזינ םיקדייחה .דחוימב תוכומנ
הנש 20 םג תומצעב םירמשנו) םינתייולה לש םהיתומצע
םימיזנאב םירישע הלא םיקדייח .(ןתיוולה לש ותומ רחאל
םיטנגרטדל הלא םימיזנא תפסוה .תוזאפיל - םינמוש יקרפמ
םג הסיבכב םינמושה לש ליעי קוריפ תרשפאמ ,הסיבכל
.םירק םימב

הלעמל רוזח


םיליפומרתסקא םיקדייחו תיטנג הסדנה
רצייל ידכ תיטנג הסדנה לש תוטישב םויכ םישמתשמ
םיקפומה םימיזנאה - םימיזומרטסקא תולודג תויומכב
תויומכ דודיבב יד הז ךרוצל .םייליפומרתסקאה םיקדייחהמ
א"נדה יעטקמ תרדחה ,םיקדייחהמ א"נד לש תוריעז
רוצייו ילוק יקדייח ךותל םייוצרה םימיזנאה תא םידדקמה
.םייוצרה םימיזנאה לש תוירחסמ תויומכ

הלעמל רוזח


PCR תייצקאירו םיליפומרתסקא םיקדייח
לע תזרוזמה היצקאיר איה Polymerase chain reaction
םיבר םיקתוע רצוי םיזנאה .זארמילופ א"נד םיזנאה ידי
הקלחב תעצבתמ היצקאירה .הנותנ א"נד תלוקלומ לש
רשאכ .ההובג הרוטרפמטב הקלחבו הכומנ הרוטרפמטב
ךרוצ היה ,"םיליגר" םיקדייחמ וקפוהש םימיזנאב ושמתשה
ידכ .היינשל תחא הרוטרפמטמ רבעמב ירט םיזנא ףיסוהל
יליפומרתה קדייחהמ םיזנא ודדוב וז היעב לע רבגתהל
חתפל הרשפא םוחל םיזנאה לש ותודימע .T. aquaticus
קלחב םישמתשמ םויכ .תיטמוטוא PCR תיצקאירל הקינכט
קדייחמ דדובש זארמילופ א"נדב תויצקאירהמ
.Pyrococcus furiosus יליפומרתרפיה

הלעמל רוזח


ןאתממ לונתמ רוצייל םיפורטונתמ םיקדייחב שומיש
רולכ תוליכמ תוינגרוא תובוכרת לש ןקוריפלו
הייגרנא רוקמכ ןאתמב םישמתשמ םיפורטונתמ םיקדייח
תומכ תקרפמ םיקדייח לש וז הצובק .דחי םג ןמחפ רוקמכו
איהש תומכ הנשל ןאתמ תונוט ןוילימ 3800 - 2000 לש
ץראה רודכ ינפ לע רצונה ינגרואה רמוחה ללכמ 1.5%
ינצמח וד ןמחפל ןאתמה תא םינצמחמ םיקדייחה .הנשב
תריצי ,דיהדלאמרופ תריצי ,לונתמ תריצי :םיבלש העבראב
ידי לע .ינצמח וד ןמחפ תריצי ףוסבלו טמרופ לש תורזגנ
בלשב ותוא רוצעל רשפא ךילהתב םינוש םיבלש לש הרקב
75% -כ ךופהל םילגוסמ םיפורטונתמה .לונתמ לש רוצייה
.לונתמל ןאתמה ללכמ
תויומכ םהב תויוצמש םירתאב תולודג תויומכב רצונ ןאתמה
קוליסל םירתאב לשמל ומכ ,הקצומ תלוספ לש תולודג
לש םייעבט םיכילהת תועצמאב עצבתמ קוריפה .תלוספ
תלוספה תקרפתמ ,םיבוט רורווא יאנתב .תלוספה קוריפ
םיינריוא לא םיאנת םירצונ רשאכ .ינצמח וד ןמחפל
םיזגו ןאתמ זגויבה תריציל קוריפה ליבומ ,(םייבוריאנא)
.םיפסונ
תקפה ךרוצל ותוא ףורשלו רצונה ןאתמה תא ףוסאל רשפא
וב שמתשהל םיגהונ ,רתויב קילד זגהש ןוויכמ .הייגרנא
שומישהו לופיטהש איה היעבה .רצונ אוה ובש םוקמל ךומס
םהבש םילודג םינקתמב דחוימב השק אוה זאגויבב
ומכ) הקצומ תינגרוא תלוספ לש םילודג םיחפנ םיקרפתמ
.(םי"פסא תלוספ יוניפל םירתאב ,לשמל
תרשפאמ הלא םינקתמל םיפורטונתמ םיקדייח לש םתפסוה
רתוי לקש לזונ ,לונתמל םהב רצונה ןאתמה לש ותכיפה
היישעתב בושח םלג רמוח אוה לונתמה .ותוא ףוסאל
.ןימז הייגרנא רוקמכ ןוסחאב רמשיהל םג לוכיו תימיכה

בקע םג דחוימ ןיינע םיררועמ םיפורטונתמ םיקדייח
תובוכרת .רולכ תוליכמה תוינגרוא תובוכרת קרפל םתלוכי
תוליער םהו םינוש םייתיישעת םיכילהתב תורצונ הלא
ימ תורוקמ תומהזמו םוהת ימב רבטצהל תוטונ ןה .רתויב
תורוקמל ןתעגה ענמיש ידיימ לופיט שרדנ ןכלו הייתש
.םימה

הלעמל רוזח


םדאה תורישב םוח יבהוא םיפורטונתמ םיקדייח
םתוא ,םוח יבהוא םיפורטונתמ לש םידחא םינימ םירכומ
דדוב הנורחאל .םייעקרק תת םימח תונייעממ םידדובמ
Methylocaldum םיפורטונתמ לש הזכ ןימ הירגנוהב
שומישל .תולעמ 65 לש 'פמטב םייקתמה szegediense OR2
:םידחא תונורתי ןאתמה קוריפל םוחה יבהוא םיקדייחב
תוריהמב םילעופ הלא םיקדייחב ןאתמה יקרפמ םימיזנאה
תויברתה םוהיזל יוכיסה תא ןיטקמ םהב שומישה ,רתוי הבר
החונ הדרפה רשפאמו םירחא תורוקממ םיקדייח ידי לע
.ךילהתב םילבקתמה םירצותה לש רתוי

הלעמל רוזח

תודוטמנב עגופה קדייח - "סנויב"
תינוויב דיאוטמנ) טוח תויומד תוריעז םיעלות ןה תודוטמנה
םהש תודוטמנ לש םיבר םינימ םימייק .(טוח יומד :ושוריפ
ינכוש םהש םינימ םנשי .םייח ילעב לשו םדאה לש םיליפט
םהש הלאכו םיחילמ םימ ינכוש םהש הלאכ ,םיקותמ םימ
םיחמצה ישרושל םירדוח עקרקה ינכוש .עקרקה ינכוש
יניצר "שאר באכ"ל םימרוג םה .םישק םיקזנל םהב םימרוגו
.םילוביב תושק םיעגופ םהש רחאמ םיאלקחל
םישולשמ הלעמל תללוכה ,תודוטמנה תוחפשממ תחא
םיצפעה תדוטמנ לש םינימה ןיב .םיצפעה תדוטמנ איה ,םינימ
,(םינופפלמ ,תוינבגע) םינוש תוקרי םיפקותה הלאכ םייוצמ
םיחרפ ינימו ( היוס ,קבט ,תספסא) םינוש םייאלקח םילודיג
.םינוש תוריפו
ןהילע תונגמה םיחמצב (םיצפע) תוחיפת תורצוי תודוטמנה
ןכלו רתויב ריהמ אוה ןתוברתה בצק .הרבדה ירמוח ינפמ
לוביל ינלטק תויהל לוכי םיעלות לש ןטק רפסמב הקבדה
.םלש
םיעוגנה םיחטשה סוסיר ידי לע ןדימשהל וגהנ ,ןמזמ אל דע
דימורב ליתמב שומישה לבגוה ,הנורחאל .דימורב ליתמב
.הרפסוטרטסב ןוזואה תבכשב עגופ אוהש ררבתהש רחאל
לופיט תטיש ,ברנימ תרבח ידי לע ,הנורחאל החתופ לארשיב
תועקרקמ דדובש Bacilllus firmus קדייחב שומיש לע תססובמה
העיגפ עגופ ךא םדאל ללכ ןכוסמ וניא הז קדייח .ץראב
תונורתי העברא קדייחב שומישל .תודוטמנה יציבב תינלטק
:םיירקיע
.םייעבטה ןהיביואב אלו תודוטמנב עגופ אוה .1
.םדאל ןכוסמ וניא אוה .2
ירמוח ומכ אלש ,ויפלכ תודימע חותיפ לע השקמ אוה .3
.םייטתניס הרבדה
.ירפסוטרטסה ןוזואל קזנ םרוג וניא אוה .4
- תזכורמ הרוצב םיקפוסמ םיקדייחה - לופיטל חונ אוה .5
םיקדייחה .םיקדייח ידראילימ םרג לכב תוליכמה תודיחיב
.םימ םע עגמל םיררועתמו שבויב המודר הרוצב םירמשנ

היפרגוילביב
,"הרבדה אצת ןויצמ יכ"
ןור - עובלג תנע ר"ד
.1999 מצד-בונ ,28 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי

הלעמל רוזחםייליסופ םיקלד תפירשמ םרגנה ריווא םוהיזב לופיטל תושדח תושיג יתש

העידיה י"פע דבועמ
Fuels clean up

תא דירוהל תורשפאמה תושדח תוטיש יתש ומסרופ הנורחאל
קורי סיממב ושמתשה הינמרגמ םיאמיכ :םייליסופ םיקלד לש תוליערה
"םיללוז"ה קדייח וחתפ ב"הראב םייגולויב ,לזידמ תירפוג לש יוצימ רשפאמה
.קלדב םימהזמ םירמוח
,ןמש) ויגוסל יליסופ קלדב תויוצמה תירפוג תוליכמ תובוכרת
.תינצמח-וד תירפוג -ליער זגל ותפירש ךלהמב תוכפוה (טפנ ,זג ,םחפ
רצויו ריוואב םייוצמה םימ ידא םע ביגמ אוה - "יצמוח םשג"ל יארחא הז זג
ךילהתב קוזינש ןושארה .הקזח הצמוח איהש ,(H2SO3) תינתירפוג הצמוח
.הצמוחה ידי-לע (היזורוק) ולוכיא בקע ,ומצע הפירשה ןקתמ אוה קלדה תפירש
תימיכ הבוגתל םורגלו קלדל םימ ףיסוהל םיגהונ היעבה תא עונמל ידכ
.םיאתמ רוטזילטק תועצמאב ,םימבש ןמימה ןיבל קלדבש תירפוגה ןיב
.תוכתמ לוכיאל םרוג וניאש (H2S) יתירפוג ןמימל תירפוגה תכפוה הז ןפואב
.קלדב תירפוג תויראש תורתונ ןיידע ומויסבו רקי הז ךילהת ךא
הלוזו השדח הטיש ועיצה ,Andreas Jess תושארב םיינמרג םירקוח
- "ינוי לזונ"ב םישמתשמ םה :קלדהמ תירפוג תקחרהל רתוי
.סויזלצ תולעמ 100-מ הכומנה הרוטרפמטב םילזנתמה םיחלמ ישיבג
.םיליער םיזג טולפל ילבמ םיבר םיינגרוא םירמוח םיסיממ הלא םיילזונ םיחלמ
ךא קלדב תירפוגה תובוכרת םע םיביגמה םיחלמ והיז וירבחו Jess
,תוזאפ יתשל תדרפנ םיילזונה םיחלמהו קלדה תבורעת .ןמחפה תובוכרת םע אל
.(ינוי לזונ) םיילזונה םיחלמה תזאפל קלדהמ תורבוע תירפוגה תובוכרת רשאכ
,קלדל םיילזונ םיחלמ תפסות תועצמאב קלדהמ תירפוגה תבוכרת לש רזוח יוצימ
ךילהתה .לזידב דחוימב ,תירפוגה תובוכרת תומכ תא תיחפהל תרשפאמ
.םייעבט םיקלדב םגו םייטטניס םיקלדב םג החלצהב לעופ
,לופיטה תא ליזוהל לוכי תירפוגה תובוכורת יוצימל יתיישעת ךילהת חותיפ
.םתוא רזחמלו שומישה רחאל םיחלמה תוקנל ןתינ ןכש
,םימהזמ םיביכרממ םיקלד יוקינל תרחא הטיש
Mow Lin & Eugene Premuzic - תורקוח יתש ידי-לע החתופ
.קרוי וינ ,ןוטפיל לש תימואלה הדבעמב היגרנאל תיאקירמאה הקלחמב
םיביכרמו תודבכ תוכתמ ,תירפוג תותוכרתמ םיקלד תוקנל וחילצה ןה
.םימזינגרואורקימ תרזעב ,םירחא םיליער
Leptospirillum ferooxidans םשב קלד לכעמ קדייח דדובל וחילצה םייתשה
,םיהובג םיצחלל דימעו םייוניק םיאנתב םייקתמה
קרפמ קדייחה .סויזלצ תולעמ 85 - מ תוהובג תורוטרפמטל
הריעבל רתוי תולק ןהש תורצק תורשרשל תוכורא תוינמימחפ תולוקלומ
תובוכרת קלדהמ קיחרמ קדייחה ,םינמימחפה קוריפ ידכ ךות .ליגר קלדמ
םשרמב רבכ םשרנ ךילהתה .רתוי יקנ קלד "רציימ"ו םירחא םימהזמו תירפוג
.2001 רבמצדב Nature ןותיעב םסרופו תואצמהההלעמל רוזח
םוינרואב םוהיזמ הביבס יוקינל םיקדייחב שומיש

: תועידיה ךותמ
Bacteria May Offer Solution to Uranium Cleanup
Iron-loving bacteria can learn to consume uranium

,Judy Wall תקסוע תונורחאה םינשה עברא ךשמב
שמתשהל ןויסינב ,ירוסימ תטיסרבינואב הימיכויבל רוספורפ
.םוינרוא קוריפ ךרוצל Desulfovibrio desulfuricans יקדייחב
םירמוחבו םוינרואב םימהוזמ ,עקרק ןוט ןוילימ 40 -כ דבלב ב"הראב
טרופס ינוידטצא 17 הב אלמל רשפאש תומכ ,םירחא םייביטקאוידר
הכירצהמ עברא יפ הלודגה תומכ ,םימ לש םירטיל ןוילירט 0.8 - כו
.ב"הראב םימ לש תימויה
לש רוזיח-ןוצמח יכילהתב היגרנא קיפמ "הכאלמב קסוע"ה קדייחה
ףסונ ןורתי שי ךכבו םוקמ לכב יוצמ אוה .עבטב םינוש םירמוח
.וב שומישל
רמוח אוהש ,IV םוינרוא-ל ותוא ךפוהו VI םוינרוא ןצמחמ קדייחה
.םימהוזמ םיממ וננסלו ותוקנל רתוי לקו סיסמ ,ליער תוחפ הברה
- ב תיצראה הדבעמה םע תדבוע Wall תרקוחה
, New Mexico תנידמב Los Alamos
םיברועמ םינובלחו םימיזנא וליא תולגל תוסנל ידכ
קוריפה ךילהת תא ץירמהל תוסנל הרטמב ,הלא רוזיח-ןוצמח יכילהתב
ךופהיש המ ,ולש םיזנאל טרטסבוסה ויב הקיזה תרבגה ידי לע
,וב םיפתתשמה םינובלחה בכרהו ךילהתה תנבהמ ץוח .דאמ ליעיל קדייחה תא
וליאו םימיזנאה תוליעפל םייבטימה םיאנתה םהמ עובקל ךרוצ היהי
.תוליעפה לש םיבכעמ תויהל םילוכי םירמוחהלעמל רוזח
Bioremediation יכילהתב םיקדייח לש םדיקפת

:רמאמה יפ לע דבועמ
Can soil bacteria solve PCB disposal problems
with bioremediation?


םימהזמ םירמוחמ הביבסה יוקינ לש ךילהת אוה Bioremediation
.םימזינגרואורקימ תרזעב
םייטתניס םיינגרוא םירמוחב שמתשהלו רצייל םדאה הברמ ונתפוקתב
,עבטב םיקרפתמ םניאש טעמכ הלא םירמוח .םוי םויה ייחב םיבר
תובישחל תועדומה תיילע םע .התוא םימהזמו הביבסב םירבטצמ םה
"הביבסה יוקינ" תמישמל םיגולויבורקימ וסייגתה ,הביבסה לע הרימשה
.םימזינגרואורקימ תרזעב
.PCB (polychlorinated biphenils) רמוחה אוה םימהזמה םירמוחה דחא
.וידו םיילמשח םיאנש ,הקיטמסוקה תיישעתב בחרנ שומישב יוצמ הז רמוח
המכ דע תעדל וחכונשכ ,1979 -ב דוע הלא םירמוחב שומישה רסאנ הדנקב
רטפיהל וגהנ ללכ ךרדב .עבטב םיקרפתמ םניאו םיביצי הלא םירמוח
תופילד שי הנמטהב לבא ,םתפירש וא םתרובק ידי-לע הלא םירמוחמ
.םיליער יאוול ירצות רצוויהל םילוכי הפירשבו
םיקדייחב ואצמנ הכ דע .תובוכרת 209 -כ תורכומ םירמוח לש וז הצובקב
(יקלח קר םימעפל) קוריפל ןורתפה תא תתל םילוכיש םייעבט םימיזנא 4
.ל"נה תובוכרתהמ 40 - כ לש
Dr. Lindsay Eltis ידי לע להונמ דחא ,הדובע יתווצ ינש
ידי לע להונמ ינשהו Laval, תטיסרבינוא לש הימיכויבל הקלחמהמ
,לאירטנומ תטיסרבינואמ גולונכטויב Dr. Michel Sylvestre
.הלא םימיזנא 4 םירקוחו םיקדוב
הלאה םימיזנאה לש הלועפה ןונגנמ תא תולגל םיסנמ םירקוחה
.ןלוכ תא אלו PCB -ה תובוכרתמ קלח קר קרפל םיקדייחל םירשפאמה
תונשל ולכוי ,םימיזנאה לש הלועפה ינונגנמ תנבה רחאלש םיווקמ םה
.PCB תובוכרת לש רתוי לודג רפסמ לולכיו בחרתי הלועפה חווטש ךכ םתוא
:ףסונ ןורתי שי ל"נה םירמוחה קוריפ ךרוצל םיקדייחב שומישל
ןרוהיט ךרוצל הריעב יזכרמל תומהוזמ תומדא לש םתלבוהב ךרוצ ןיא
.םיליער יאוול ירצות לש הנכס ןיאו
םיקדייחב שמתשהל וחילציו הדימב יכ ןעוט Dr. Sylvestre
,םירחא םיליער םירמוח קוריפב םלזמ תא וסני PCB -ה קוריפל
,םיניסקוידו םינארופ , PAH(polycyclic aromatic hydrocarbons) :ןוגכ
,םיבר םיימיכ םיכילהתו םיקלד תפירש לש םיכילהתב יאוול ירצות םהש
אוה Dr. Sylvestre לש ןויערה .ךבואב םייוצמ םג הלא םירמוח
תורוניצב ,םיקדייחב םרוקמש הלא םימיזנא םיליכמה םירטליפ סינכהל
ירצות םה הלא םירמוחש תשורח יתב תובוראב םגו תוינוכמה לש הטילפה
.ירפ אשייו חילצי םרקחמש יאנתב ,ןבומכ תאז .םהלש רוצייה יכילהתב יאוולהלעמל רוזח
תוילילחג תועצמאב ןוזמב םיקיזמ םיקדייח יוליג - חוטב ןוזמל ךרדה תא םיריאמ

י"פע דבועמ
Lighting the way to Safer Food
Don Bissel, Compressed Air, April-May, 1996

תויוצרפתה לש םיבר םירקמל רבעב םרג םיקדייחב םהוזמ ןוזמ
.תוומב ךא םירקמהמ קלחב ומייתסהש תושק םייעמ תולחמ
ןוסיחה תכרעמש םישנא ויה הלא תולחממ םיירקיעה םיעגפנה
.םיריעצ םידליו םישישק רקיעב ,רתוי השלח םהלש
:םהבו םיקדייח לש תודחא תוצובק ידי-לע תומרגנ םייעמה תולחמ
1982 תנשב .םונילוטוב םוידירטסולק ,סוקוקוליפטס ,הלנומלס
0157:H7. E.coli םישק םייעמ ימוהיזל םרגש ףסונ קדייח ההוז
ומרגנש ןוזמ תולערה לש תויוצרפתה ומרגנ תונורחאה םינשב
campylobacter. -ו listeria םיקדייחה ידי-לע
לודג ילכלכ קזנ םג םרגנ ,הלא תולחמ ומרגש תוומ ירקמ תורשעל טרפ
ינויליבב דמאנה ,םימוהיזב וקלש םישנאב לופיטל תויאופר תואצוה בקע
.הנש ידמ םירלוד
,עקרקב יעבט ןפואב םייוצמה םימזינגרואמ עובנל לוכי ןוזמ םוהיז
םוהיזל רוקמ תובורק םיתעל תווהמ תודעסמ .הייקשה תוכרעמבו קבאב
ךופהל םילוכי תיבב ןוזמ לש םיתואנ אל לופיטו ןוסחא םג ךא ,האולחתלו
.(לשמל אופק ןוזמ לש תורזוח תורשפה) םייעמ םוהיזל דקומל
עצבתהש ,הנידמ לכב ןוזמה ינרציו םילעפמה לכ לע חוקיפ םייק
םלודיג ידי לע ןוזמב םיקדייח יוהיזו דודיב תועצמאב ,תובר םינש ךשמב
,םוהיז עונמל ידכ ,םלוא .םידחא םימי ךרואה ךילהת ,ןוזמ יעצמ יבג לע
.ןוזמה רוציי יכילהת לש םימדקומ םיבלשב דוע ןוזמב םיקדייח תוחכונ תוהזל בושח
,ןוזמב םינגותפ םיקדייח יוהיזל תוטיש וחתופ םיעשתה תונש ךלהמב
תוליכמ תוילילחגה .תוריאמ תוילילחגב שומיש לע וססבתהש
ןירפיצול רמוחהו ATP ,ןצמח תוחכונבש ,(luciferase) זארפיצול - םיזנא
.תילילחגהמ םיאצויה םיצונצנב אטבתמה ךילהת זרזמ ,תוילילחגב יוצמה
םגו תוילילחגהמ טלפנה ,םמחמ אל קורי-לוחכ רוא השעמל םה םיצונצנה
ןוטקנלפו םיקדייח ,תוירטפ ,םיגד :לשמל ומכ םיפסונ םימזינגרואמ
.םיסונייקואב םימה ינפ לע יוצמה
,םיקדייח םג םהבו םייחה םימזינגרואה לכ לש םהיאתב יוצמ PTA-ש רחאמ
םיקדייח יוהיזל זארפיצול םיזנאה ידי-לע תזרוזמה הבוגתב שמתשהל רשפא
הבוגת לע םיססבתמה luminometers - םירישכמ .תונוזמ םימהזמה
יוהיזל םילוח יתבב םינש תורשע רבכ םישמשמ ,םיקדייח יוהיזל וז
ומיאתה אלו םימשוגמו םילודג ויה םירישכמה ךא .ןתשב םימוהיז
.תונוזמ לש תדיינ הקידבל
םירשפאמה ,דיה ףכ לדוגכ םלדוגש םירישכמ וחתופ תונורחאה םינשב
םילגוסמ םהש דע ההובג הכ םתושיגר .םוקמ לכב הריהמ הקידב עוציב
!דבלב רמש יאת 7 וא םימודא םד יאת 10 - מ טלפנה ץונצנ תוהזלהלעמל רוזח
םייניש ןובקיר דימתלו תחא עונמל םילגוסמ תיטנג םיסדנוהמ הפ ימ

העידיה יפל דבועמ
GM mouthwash "could banish tooth decay" scientists claim


םילוכי רשא ,תיטנג םיסדנוהמ הפ ימ וחתפ םיאקירמא םירקוח
םיליכמ םיסדנוהמה הפה ימ .םייניש ןובקיר הליעי הרוצב עונמל
Streptococcus mutans תששעה קדייח לש תיתודידי הסרג
םייגולויב םימורק םיינישה יבג-לע םירצוי תששעה יקדייח
םיעיגמה םירכוס םיכפוהו תובר םיקדייח תובשומ םיליכמה
.ןשה לש לייאמאה יופיצב תועגופ רשא תוצמוחל ןוזמב
.םחנעפל הכ דע ושקתה םירקוחהו רתויב בכרומ םימורקה הנבמ
לע םיטלתשמ ,הפל םיעיגמה םיסדנוהמ תששע יקדייח
.םיקיזמה תששעה יקדייח תלועפ תא םיענומו םיינישה לש לייאמאה תבכש
הפה לש תימעפ דח הפיטש ,לופיטה תא וחתפש םירקוחה תנעטל
,ח"ש 700 לע הלוע וניאש ריחמב ,תוקד 5 ךשמל תסדנוהמ הסימתב
,םיסדנוהמה םיקדייחה .םייחה לכ ךשמל היעבה תא רותפל ידכ הב יד
םיענומו םיינישה יופיצ לע עובק ןפואב םירתונ ,רתויב םיביצי םהש
.םיינשב עוגפלו תוברתהל תורשפא תששעה יקדייחמ
Streptococcus mutans - ה יקדייח תא ללכ ךרדב םילבקמ תוקונית
.םהב לפטמה רחא םדאמ וא םמאמ םהילא רבעומה קורב
תוקוניתה לע היהיש המ לכ ,תששע תוחתפתה דיתעב עונמל ידכ
ףוטשלו םיינישה אפור לצא ימעפ דח ןפואב רקבל אוה תושעל
דיתעב רתוול לכונ אל ,תאז םע דחי .השדחה הסימתב םהיפ תא
םתריצי תעינמ חיטבי ןהב שומישה .םיינישה תושרבמב שומישה לע
.םיינישה יבג לע תששע יקדייח יליכמ םייגולויב םימורק לש שדחמ
םדקהב ליחתהל םיווקמ ,םיסדנוהמה הפה ימ יחתפמ םירקוחה
תא לבקל ידכ םדא ינבב רתוי םיבחרנ םייאופר םירקחמ עוציבב
.הפה ימב שומישל םישורדה םירושיאה


הלעמל רוזח
"ןויקינ תרזוע" םגו תיקדייח הללוס

רמאמה יפל דבועמ
Bacterial batteries clean up

לש קוריפה ךילהת ידכ ךות למשח רצייל םילוכי םיקדייח
:ב םסרופש רמאמב ותווצו Lovley רקוחה םינעוט ךכ .םיינגרוא םינמש
Science, 295 , 483-485 (2002)
ךלהמב .םיה תיעקרקב ואצמנש םיקדייח הרקח הצובקה
םירמוחמ םינורטקלא םיריסמ הלא םיקדייח ,םירמוחה ףוליח
ינצמח-וד ןמחפ םהמ םירציימו םיה תיעקרקב םייוצמה םיינגרוא
.(םינמימחפ) תוינגרוא תובוכרת רוצייב אצומ רמוחכ םהל שמשמה
םיינגרואנא םירמוח ,ללכ ךרדב ,םינורטקלאה תרזעב םירזחמ םה
הדבעמ יאנתב םלצנל ןתינ לבא ,לזרב וא תירפוג תובוכרת ןוגכ
."םיציפקמ" םהש םינורטקלאה תרזעב םיילמשח םילגעמ רוציל תנמ לע
ןוגרוא תנידמב Corvalis תטיסרבינואב ,םירקוח תצובק
הדורטקלא וחינהשכ ילמשח לגעמ רוציל וחילצה Reimers, לש ולוהינב
.םימה ינפ לע הינשה תאו םי לש תיצובה תיעקרקב תחא
ןכלו םימזינגרואורקימב אוה היגרנאה רוקמ יכ ועדי םירקוחה
םיקדייחה תא דדובל וחילצה Lovley לש ותצובק .םדדובל ךרוצ היה
יקדייחמ קלחכ םתוא והיז םה ךילהתל םיארחאה
םיקדייח םג דדובל החילצה הצובקה Geobacteraceae - ה תחפשמ
הלא םיקדייח .ןפוא ותואב םילעופה םיקותמ םימ תורוקממ
"םינורטקלא ילבקמ" םירסח םה ללכ ךרדב לבא ,טפנ םיקרפמ
תובוכרתמ תוללוס ביכרהל ועיצה םירקוחה .לזרב תובוכרת ןוגכ
.םיקדייחה תלועפב םירצונה םינורטקלאה תא וכשמיש לזרב
,ינש דצמו טפנה קוריפב דחא דצמ ורזעי םיקדייחה הז ןפואב
איה וז הרוצב תקפומה היגרנאה תומכ םנמא .היגרנא תקפהב ורזעי
םומיחו המרזה תוכרעמ עינהל ידכ קיפסהל הלוכי איה לבא הטעומ
.הטעומ היגרנא תולצנמה ,תוינואבהלעמל רוזח
הלכתמ קיטסלפ רוצייל םייגולויב תשורח יתבל םיחמצ תכיפה
קיטסלפ ירציימ םיקדייחב םרוקמש םינג תרדחה ידי-לע


םירתאב עיפוהש םירמאמה יפל דבועמ
Remarkable Bacteria Can Make Biodegradable Plastic and Even Eat Toxic Waster
Scientists unveil plastic plants
Making packaging greener- biodegradable plastics

ותוא רצומ לכ טעמכ .קיטסלפב ףוטע ונמלועש המדנ םימעפל
דעו םינוש ןוזמ ירצומב לחה ,קיטסלפב ףוטע תונחב םינוק
קיטסלפה תלוספמ לודג קלח .קיטסלפ יקובקבב םינותנה תואקשמל
קיטסלפה .עבטב הלכתמ הניאו תונמטמל שומישה רחאל תכלשומ
םע תוכורא םירמילופ תורשרשמ יונב אוהש םושמ הלכתמ וניא
.קרפל םילגוסמ םניא םיקרפמ םימזינגרואורקימש ,םיבר םיימיכ םירשק
.הלכתמ היגרנא רוקמ אוהש טפנה תיישעתב רצוימ קיטסלפה ,ךכל ףסונב
ליעיו חונ ןורתפל קפסל לוכי ,םישדחתמ תורוקממ הלכתמ קיטסלפ רוציי
הלכתמ קיטסלפב שומישל םינקת ונכוה רבכ תובר תונידמב .היעבה לש
.קיטסלפה קוריפל שרדנה ןמזה ךשמ תא םירידגמה
םימיאתמ םיאנתב קזחומ קיטסלפה רשאכ ,םימי 180 - ל 60 ןיב םיענ םיכרעה
.(ןשד ירמוח תקפה ךרוצל תינגרוא תלוספ קוריפ רצות) טסופמוק רוצייל
יעבט ןפואב םירציימ , eutrophus Alcaligenes לשמל ומכ ,םיקדייח
. PHB - Poly Hydroxy Butirate הלכתמ קיטסלפ לש םירמילופ
.לקלקתהל ילבמ תוכורא תופוקתל שמשל לוכיו קזחו שימג אוה הז רמילופ
.תיסחי רהמ םיקרפתמ םה הז רמוחמ ורצויש םירצומ תלוספל םיכילשמ רשאכ
ינצמח-וד ןמחפו םימל ךופהי תלוספל קרזייש קיטסלפ קובקב ,לשמל ךכ
:םה קוריפל ץוחנ היהיש המ לכ .םישדוח השש ךות
.תוירטפו םיקדייח - םיקרפמ םימזינגרואורקימו תוחל

הלעמל ואצמ ,אשונב םיקסועה םירקוח לש הלודג הצובק
,םהיאתב ותוא ןסחאלו קיטסלפ רמילופ רצייל םילוכיש םיקדייח ינז 600 - מ
םירציימ םיקדייחה .םפוגב ןמוש םינסחאמ םדא ינב הבש ךרדל המוד ןפואב
םמויקל הצוחנה היגרנא תקפה ךרוצל תרומשת רמוחכ םירמילופה תא
"רוצק"ל רשפא ךא ,לודיגה עצמב ןמחפ תובוכרתב רסוח לש םיבצמב
.םהיכרוצל ותוא ולצני םהש ינפל םיקדייחהמ קיטסלפה תא
.רקיו יטיא אוה םיקדייחמ רמילופה רוצייש איה היעבה
ןמחפ תורוקמ םיליכמה ןוזמ יעצמ םיקדייחל קפסל שי ורוצייל
.םירקי םהש םירמוח ,זורכוס וא זוקולג ,לונתא :לשמל ומכ
רשאכ קר PHB םירציימ םיקדייחהש ךכמ תעבונ תפסונ היעב
םלודיגמ קפומה רמוחה ךכמ האצותכ .תולוהמ תוסימתב םילדג םה
.ורוציי תא רתוי דוע רקיימה רבד ,ךומנ זוכירב לבקתמ

םיזוכירב הזתניסוטופה ךילהתב םינמימחפ םירציימ ,תאז תמועל םיחמצ
PHB רוציי ןכל .ןכומה ןמ םינמימחפ םהל קפסל ךרוצ ןיאו תיסחי םיהובג
.םיקדייחבש הזמ לוז תויהל יושע םיחמצב

הלכתמ קיטסלפ לש םירמילופ רוצייל םייאלקח םילודיגב שומישה ,ןכ לע רתי
.םלודיג לש תילכלכה תויאדכה תא תרכינ הרוצב לידגמ
םינז חתפל ךרוצ היה ,יעבט ןפואב PHB םירציימ םניא םיחמצש ןוויכמ ךא
םיקדייחמ םינג םהילא ורדחויש םיחמצ - תיטנג םיסדנוהמ
םיקדייח ינז 600 - כ ואצמנ הכ דע .רמוחה רוצייל םיארחא רשא
,PHB לש םירמילופ םירציימש
,ררבתה .םינוש םינזב הנוש PHB - ה רוציי ךילהת רשאכ
םיברועמש ךילהתב רצונ PHB eutrophus Alcaligenes קדייחבש
םיינגדה תחפשממ םיחמצל הלא םינג וריבעה רשאכ .םימיזנא השולש וב
םיזוכיר ולבקתה םג םשו םיטסלפורולכב וזכרתה םימיזנאה ,סריתלו
,םיחמצל PHB ירציימ םיקדייחהמ םינגה תרבעה PHB. לש םיהובג
.םיחמצה יאתל רשקנה tumerfaciens Agrobacterium קדייחה תועצמאב העצוב

םישומיש לש רתוי לודג ןווגמל םיאתמו יתוכיא היה לבקתהש קיטסלפה
.רתוי ךומנ קיטסלפה ריחמ ךכל תודוה .םיקדייחמ קפוהש הזל האוושהב
םישפחמ םירקוחהו דואמ הכומנ ןיידע איה קיטסלפה תקופת ,תאז םע דחי
,לשמל ךכ .הריבס תולעב רצומ לבקל ידכ הלידגהל םיכרד
,ג"קל דחא רלודל האוושהב ג"קל רלוד 5-3 הלוע םיקדייחמ קיטסלפ רוציי
.טפנה תיישעתב רצוימה קיטסלפ ריחמ

ןלימע לע ססובמה תיגולויב קרפתמ קיטסלפ רצייל תונויסנ ויה ,רבעב
קיטסלפה ךא .קיטסלפל תוימיכ תוטישב ותיכפהו םיחמצמ קפוהש
וגפס הזכ קיטסלפמ םייושע םילכמ ןכלו םימב סיסמ היה לבקתהש
ןלימעה תא וכפה ,דימע קיטסלפ רצייל ידכ .םתרוצ תא ודבאו תוחל
:יורקה ךורא קיטסלפ רמילופ הנממ ורציו (תיטקל הצמוח) בלח תצמוחל
םיעשתה תונשמ שומישב יוצמ הז רמוח . polyactide - PLA
.תיסחי ההובגה ותוסיסמ לשב רקיעב ,תופורתה תיישעתב רקיעב שמשמו
.טפנמ רצויש קיטסלפה תא ףילחה אל אוה הובגה וריחמ ללגב ךא
םירמילופה תא רפשל םיסנמה םירקוח תוצובק ןיידע תומייק
.רשפאה לככ םינווגמ םיכרצל ומיאתהל הרטמב ןלימעמ םירצוימה

הפוריאב תלבוקמ הטישל רבכ ךפה הלכתמ קיטסלפב שומישה
וז ךרדב רצוימה קיטסלפה .הביבסל רצומה תויתודידי ללגב ןפיבו
רשפאל ידכמ םילודג םניא םישרפהה ךא ליגר קיטסלפמ רתוי רקי
.ןובשחב םיאבומ םייתביבס םילוקיש רשאכ ,וב שומישה תא
םהירצומש תשירדב דומעל קוחה יפ-לע םישרדנ םינרציה ב"הראב
.העש יפל הב דומעל ןתינ אלש השירד וזו וכלשוי ובש םוקמ לכב עבטב וקרפתי
םישמשמה הלאל םימודה םיאנתב הגשהל ןתינ קיטסלפה לש ליעי קוריפ
ריבס ןצמח זוכיר ןכו תומיאתמ תוחלו 'פמט :טסופמוק רוצייב
םימייקה םיאנתב .(דימתמה ןבוברעל תודוה טסופמוקה תומרעב גשומה)
(תופירש תנכסו חיר יעגפמ עונמל ידכ ,עקרקב תוסכל םיגהונ ןתוא) תונמטמב
.( םישדוח 6 - 3 ) תויושרה ידי-לע שרדנש ןמזה קרפב קוריפ חיטבהל היהי השק
,קיטסלפ לש םירמילופ םירציימה םיקדייחה ןיבש ,ןייצל יוארה ןמ
.קיטסלפ לש םירמילופל התוא ךופהלו הליער טפנ תלוספ קרפל םילגוסמ רשא הלאכ שיהלעמל רוזח