ירוטסיהה רופיסה תניפ


שדחמ ,חלמה םיב םייחה הלגמ ינקלוו ןימינב רוספורפ
ךרד ץרופו

םירוציה לש תישילשה הצובקה האיכראה הלגמ סוו לרק
םייחה

?ירטפה תחלצ תא איצמה ימ

- ירטפה תחלצל לושיבה ריסמ
םיקדייח לודיגל קצומ עצמכ רגאה תטילק רופיס

תטיש חותיפב ךרדה ץרופ תמאב היה ימ
?תורוחש תועובעבא דגנכ ןוסיח

תוחתפתה ןפוא יבגל תושדח תוסיפת - רבעה רוזחש
ץראה רודכ ינפ לע םייח תורוצ

רטספ ןדיע ינפל היגולויבורקימה עדמ

(Semmelweis) סייוולמז רמ לש הדגאה - הדילה תחדק

תיעדמה הטישהו תוירקמ ,יוליגםידסיימה תוחפשממ תחאל ןב ,ינקלוו ןימינב רוספורפ
ןב םש לע ארקנ תואלקחה רקחל ינקלוו ןוכמ) םיצולחהו
:םימוחת המכב ךרד ץרופ תויהל הכז ,(וז החפשמל רחא
תירבעה הטיסרבינואב רוטקוד ראות לבקש ןושארה היה אוה
.ןכל םדוק בר אל ןמז המקוהש ,םילשוריב
!תוומה םיב םייח םירוצי שיש הליגש ןושארה םג היה אוה
חלמה םיב םייח ןיא יכ םינעדמה לכ ורבס ,1936 תנש דע
םיב הלוע םיחלמה זוכיר) וימימ לש ההובגה תוחילמה בקע
ראות תארקל ורקחמ ךלהמב 1936 תנשב .(2N לע חלמה
ןימינב הליג ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב ולש רטסמה
ןימ תא הניכ אוה .חלמה םיב םייח םיקדייח ינקלוו
הירטקבולה) Halobacterium marismortui הליגש םיקדייחה
אוה םויכ הז קדייח לש ומש .(חלמ יבהוא םיקדייח =
.האיכראה תצובקל ךייש אוהו Haloarcula marismortui
,1941 תנשב םילשה םתוא , ולש טרוטקודה ידומיל תא םג
.חלמה םיב םייליפולה םיקדייחל ינקלוו ןימינב שידקה
אוזוטורפ לש םינוש םיגוס הליג חלמה םיב וירקחמ ךלהמב
.הנושארה תיאת דחה הצאה תא םגו חלמה םיב םייחה
לגס רבח ינקלוו ןימינב היה 1958 -ל 1939 םינשה ןיב
הקלחמה שארל הנמתה 1948 תנשבו עדמל ןמציו ןוכמב
.ןוכמב היגולויבורקימל
רקחל (Scripps) ספירקס ןוכמ לש לגסל ףרטצה 1959 תנשב
ךישמה םש ,הינרופילק וגייד ןסב ,היוה-הלב םיסונייקואה
.םייליפולה םיקדייח לש הימיכויבה תריקחב
םע םיקובקב ,ספירקס ןוכמב רוק רדחב רמש ינקלוו ןימינב
תנשב .1930 תנשב חלמה םיב ףסאש ץוב תומיגד
לש םיפסונ םינימ דדובלו תויברת לדגל חילצה1990
לע ונייפוא הלא םיקדייח .רמשש ץובהמ םימזינגרואורקימ
םע ףותישב ,תיטנג הסדנה לש תוטישב ןכמ רחאל ודי
ולגתהש םישדחה םינימה דחא .דרפסמו לארשימ םירקוח
ןימינב לש ומש .Bacillus marismortui אוה הז רקחמב
םירוצי לש תוצובק יתשל הנורחאל קנעוה ינקלוו
ןימלו Volcaniella הירטקבואאה (genus) גוסל :םייליפולה
.Haloferax volcanii האיכראה תצובקל ךיישה

תוצאל הרושק ינקלוו רוספורפ לש תפסונ ךרד תצירפ
לש ןדלש .םיסונייקואב תומייקתמה diatoms תוינרוצה
ורבס תובר םינש ךשמבו(silicon) ןרוצמ יונב תוצאה
אלממה ,תיגולויב הניחבמ ליעפ יתלב רמוח אוה ןרוצהש
ינקלוו ןימינב .דבלב דלשה תיינבב רושקה דיקפת תוצאב
לש הזתניסב ןרוצה לש ותובישח תא הליגש ןושארה היה
חילצה םג אוה .הצאה יאתב םינג לש םייוטיבבו א"נדה
םייארחאה ,םידדקמ םהש םינובלחהו םינגה תא דדובל
תא וללס הלא תוילגת .םיאתה ידי לע ןרוצה תטילקל
סיסבה ןהש תוינרוצה תוצאה לש ןהייח רוזחמ תנבהל ךרדה
.םיסונייקואב ןוזמה תרשרש לש
הליהקה ברקב הבר הכרעהל הכז ינקלוו ןימינב רוספורפ
רטפנ אוה .תובר תויעדמ תודוגאב רבח היהו תיעדמה
.ךורב ורכז יהי .84 ןב אוהו 1999 ראורבפב
הלעמל רוזח
לש תישילשה הצובקה האיכראה הלגמ סוו לרק
םייחה םירוציה

תוינוציק םייח תוביבסב םימייקתמה םיקדייחהמ םיבר
ידי לע התלגתהש ,האיכראה תצובקל םיכייש תורזומו
ןיב לבוקמ היה תוכורא םינש ךשמב .סוו לרק רקוחה
תוצובק יתש ללוכ םייחה םירוציה םלועש םינעדמה
,(םייטוירקורפ) ןיערג ירסח םהיאתש םיקדייח :תוירקיע
םיליכמ םהיאתש (םדא ,םייח ילעב ,םיחמצ) eukarya -הו
.(םייטוירקואא) ןיערג
תוחתפתהה תנבהב םירקוחה ושקתה תובר םינש ךשמב
.השעמל חנזנ הז רקחמ םוחת ןכלו םיקדייח לש תיטנגוליפה
ןיב רשקה תנבהב הבר תובישח יטנגוליפה ץעה תיינבל
,היגולופרומה תנבהל ףסונב םיקדייח לש םינוש םיגוס
.םהלש הימונוסקטהו הימיכויבה
,יוניליא תטיסרבינואמ (Carl R. Woese) סוו לרק רוספורפ
לש םיסיסבה ףצר תקידבל הטיש חתיפ ,ב"הרא ,הנברואב
16S RNA קדבש רחאל .(16S RNA) ילמוזוביר RNA
םיקדייח לש הצובקש קיסה אוה םינושו םיבר םימזינגרואמ
םיקדייח םהב ,םיקדייחה תצובקל םתוא ךיישל זא דע וגהנש
הצובק םיווהמ ,םיינוציק םיליפומרתו םינגונתמ ,םייליפולה
ולש הירואיתה תא םסרפ אוה 1987 תנשב .המצע ינפב
Microbiological Reviews, 51: 221 71, :ןותיעב
.1987
הכז אוהו התחדנ סוו רוספורפ ידי לע העצוהש הירואיתה
.םינעדמה ויתימע דצמ לזלזמ סחיל
תוצמוחב םיסיסבה ףצר קדבנש רחאל ,1996 תנשב קר
,Methanococcus jannaschii םזינגרואה לש ןיערגה
ךיישו 85°C -כ לש תורוטרפמטב םייקתמה םזינגרוא
לש ויתונעטל קוזיח אצמנ ,ןתמה ירצוי םירוציה תצובקל
.סוו רוספורפ

Methanococcus jannaschii לש א"נדה ףצר ןיב האוושהה
ךכ לע עיבצה םייטוירקואא םירוציו םיקדייח לש הלא םע
םירוציה ראש לש הלאל םימוד ולש םינגהמ 44% -כש
םניאו ול םיידוחיי ,םינגהמ 56% רתי וליאו וקדבנש
.םירחא םייח םירוציב ןכל םדוק והוזש םינגל םימוד
האיכראה לש ףתושמ אצומ לע עיבצה םינגה ןיב ןוימדה
.םייטוירקואאה םירוציהו םיקדייחה לשו

לש יטנגוליפה ץעה תא רוקחל ןיידע ךישממ סוו 'פורפ
תוגציימה תונוש תוצובק לש ןיוהיזבו םיקדייחה תוחתפתה
ותוהז תא וירקחמב תולגל הווקמ אוה .הז ץעב תויולצפתה
םייחה תורוצ לכ וחתפתה ונממ ףתושמה ןומדקה באה לש
תא תופמל שי הז ךרוצלש רובס אוה .םויכ ונל תורכומה
לש םונגה תנבה " :רמוא סוו 'פורפ .םיקדייחה לש םונגה
רקחמה הדש לכב תובר תותלד תחיתפל תיחרכה םיקדייחה
איה םויכ הייטנהש איה היעבה .היצולובאבו היגולויבב
הז השעמ .תולחמל םימרוגה םיקדייח לש םימונג רוקחל
םירובסה םישנא .םיסוסה ינפל הלגעה תמיתרל המוד
לעב אוה תולחמ יללוחמ םיקדייח לש םונגה תריקחש
".םפסכ תא םיזבזבמ רתוי הבר תובישח

השיגה לש התופקת יבגל םירקוחה ןיב חוכיו ןיידע םייק
ןפואו ןיערגה תוצמוח לש םיסיסב ףצר תעיבק לע תססבתמה
.םיקדייח לש היצולובא תקידבל יעצמאכ םינותנה חותינ
תעיבקל תודעוימה תוירקיע תושיג יתש םויכ תומייק
לש םיסיסבה ףצר תעיבק יפ לע םיקדייח לש היצולובאה
לע העצוהש תפסונ הטישו סוו 'פורפ לש וז :ןיערגה תומוח
תירלוקלומ היגולויבל ןוכמהמ קייל סמיי'ג 'פורפ ידי
תנשב .ב"הרא ,סל'גנא סולב הינרופילק תטיסרבינואב
לש וזו תוטישה יתש ןיב האוושה םירקוח וכרע 1989
תשרוד תקולחמה ךא .רתוי הנמיהמכ האצמנ סוו 'פורפ
.ןורתפ
יטנגוליפה יונישה םהבש םירקמב יכ ןייצל יוארה ןמ
תדוקנ תא עובקל השק ,תיסחי הרצק הפוקת ינפל שחרתה
לש םיסיסבה ףצר תעיבק ידי לע יטנגוליפה ץעב תולצפתהה
בקעמ לע הלא םירקמב ססבתהל םיגהונ .ןיערגה תוצמוח
םיימיכויב םיכילהתב םיינויצולובא םייוניש רחא
םימיזנאב םייונישמ םיעבונה םייוניש) םיאתב םישחרתמה
.(הלא םילולסמב תוימיכ תובוגת םיזרזמ רשא

16S RNA תולוקלומ תא רוקחל סוו 'פורפ רחב עודמ
?םיינויצולובאה וירקחמב
,םינובלחה תזתניס תשחרתמ םהבש םירתא ,םימוזובירה
הלא םינבמ .םייחה םירוציה לכ לש םיאתה לכב םייוצמ
ןוכנ אוהש רבד ,םהיתונוכתו םנבמ לע הבר הדימב םירמוש
םיסיסבה ףצר .םתוא תונובה rRNA תולוקלומ יבגל םג
אלו יטנגה ןפוצה ןווינמ עפשומ וניא הלא תולוקלומב
םיבצמ suppressor mutations) תויביסרפוס תויצטוממ
המרג רשא תמדוק היצטומ תאכדמ השדח היצטומ םהבש
לש ןודוקיטנאב יוניש ,לשמל ומכ ,ןובלח יוטיבב העיגפל
המיאתמ תינימא הצמוח ןובלחל סנכותש ךכל תמרוגה tRNA
תולוכי ,ךכ םושמ . (ןודוקב השחרתהש היצטומ תורמל
ןהו םייטנגוליפ םינמסכ שמשל 16S RNA תולוקלומ
םיסיסבה ףצרב םינוש םירוזא :"םירטמונורכ"כ תובשחנ
ןהב קודבל רשפאש ךכ הנוש בצקב םינתשמ ןתוא םינובה
העיבצמ) רתויב הבר תיטנגוליפ הבריק תחא הנועבו תעב
וזכ םגו (ןכל םדוק תיסחי רצק ןמז הרצונש תולצפתה לע
שומיש .(ןכ ינפל בר ןמז הרצונו) רתויב הקוחר איהש
ורמתשהש םירוזא תולוקלומב םימייקש הלעה הלא תוטישב
םיאתב םימייקה הלאמ םינוש םה ךא םיקדייחה לכב
.(האיכראה) םיקדייח לש תורחא תוצובקבו םייטוירקואא
וליפא בר ינוש םיתעל םייק ,תאז תמועל םירחא םירוזאב
לש ןימ ותואב ףא םיתעלו םיקדייח לש הצובק התואב
.קדייח

?16S RNA - ה תולוקלומב םיסיסבה ףצר תא םיעבוק דציכ
תועצמאב רתוי םירצק םיעטקמל הלוקלומה תא םירבוש
תועצמאב םיעטקמה ןיב םידירפמ .הלבגה ימיזנא
ףצר תא ןכמ רחאל םיעבוקו זוראגא ל'ג לע הזרופורטקלא
.עטקמ לכב םיסיסבה
םיסיסבה ףצר לש גולטק תונבל רשפא הלא תוטישב
תוושהלו םינוש םימזינגרוא לש 16S RNA תולוקלומב
.םהיניב
הלעמל רוזח
?ירטפה תחלצ תא איצמה ימ
.ירטפ םשב רקוח איצמה ירטפה תחלצ תא - רורבו ףוקש הארנ הרואכל
לש ותדבעמב ףתוש רקוח היה Julius Richard Petri (1852-1921)
19 - ה האמה ףוסב קסעש ,ךוק טרבור - םסרופמה ינמרגה רקוחה
.תולחמ ימרוג יוליגב
תובישחה תא ןיבה ךוק לבא םיילזונ םיעצמ לע םיקדייח ולדיג הליחתב
םיקדייח תבורעת תעירז .קצומ עצמ יבג-לע םיקדייח לודיג לש
לכמ לבקלו ןדדובל ןתינש תובשומ תריציל הליבומ ,קצומ עצמ לע
רקח תרשפאמ תאזכ תיברת .היקנ םיקדייח תיברת ןהמ תחא
םימרוג לש העפשהה תדימו ויתונוכת - קדייחה לש קימעמ
"היח" הריפס םג תרשפאמ קצומ עצמ לע העירז .ותחימצ לע םינוש
.םיקדייח זוכיר תכרעהו תובשומ לש
חינה התוא ןיטל'ג תסיפב שמתשה ךוק טרבור ,ךרדה תליחתב
תא וכפש ךשמהב .קצומ עצמב םיקדייח לדגל תנמ לע תיכוכז חול לע
תרידח עונמל תנמ לע ,דצב רצ חתפ לעב חוטש קובקב ךותל ןיטל'גה
.ריוואהמ םימהזמ
הסכמב ןתוא תוסכלו תוקומע אל תוחלצב שמתשהל עיצה ירטפ
.םיקדייחה תעירז לע לקהל תנמ לע תאזו ,סיסבהמ טעמ לודג
תינמרגב היגולוטיזרפו היגולוירטקבל תרבוחב ותעצה תא םסרפ ירטפ
.1887 תנשב
Centralblatt fur Bacteriologie und Parasitenkunde, Vol. 1 pages 279-280
םיילושה הבוגו תחלצה לדוג לש קיודמ רואית ירטפ ןתונ ורמאמב
.םימוהיזמ ענמהל ידכ םיקדייחה תעירזו ןוזמה עצמ תנכה תוטיש תא םג ראתמו
םיבייחמה דויצה יביכרממ דחא תויהל הכפה ותחלצ םוסרפה זאמ
.תיגולויבורקימ הדבעמ לכב
?ירטפ ר"ד לש ירוקמ ןויער היה תחלצב שומישה םאה
רקוח Milton Wainright ידי לע הבתכ המסרופ הנורחאל
,הילגנאב דליפש תטיסרבינואב היגולונכטויבו תירלוקלומ היגולויבל הקלחמב
ירטפה תחלצ ,ותנעטל .ירטפ לש "ותוירוקמ"ב קפס עיבמ אוה הב
םסרפ רשא Percy Frankland םשב ילגנא רקוח ידי לע האצמוה
:תרבוחב רמאמב ירטפ תחלצ לש קיודמ רואית
.ירטפ לש ומוסרפ ינפל דוע ,1886 ינויב Proceedings of the Royal Society
רקוחה ידי לע המסרופש תפסונ הבתכל בתוכה סחייתמ ורמאמב
ובו 14 'סמ Microbiology Digest ןותיעב Dr. Philip Mortiner
םסרפ ,1886 ,הנש התואבו דנלקנרפל ליבקמב יכ בתוכ אוה
הינובלסב דלונש גולויבורקימ Emanuel Klein, :םשב ישילש רקוח
םסרפ ןיילק .5291ב ותומ דע 1872 תנשמ הילגנאב דבעו
,ראתמ אוה ובו Microorganisms and Disease םשב רפס
:םויכ וניפב היורקה תחלצ לש קיודמ רואית 46 דומעב
.תישילש הרודהמב רפסה ספדוה 1888 תנשב .ירטפ תחלצ
לוזלזב סחייתמ אוה 1889 - ב הספדוהש ,ורפס לש תיעיברה הרודהמב
?יתימאה איצממה היה ימ .תחלצה לע "טידרק"ה תא לביק ירטפש הדבועל
:םוקמב היה אל לוזלזהש תולעמ תוירוטסהה תודבועה
.הירוטסהה ירקוחל קר םויכ רכומ ןיילק לש ומשש דועב "ירטפ" תחלצ תא םיריכמ ונלוכ
הלעמל רוזח
- ירטפה תחלצל לושיבה ריסמ
םיקדייח לודיגל קצומ עצמכ רגאה תטילק רופיס

.קצומ עצמ לע םילדגה םיקדייח תצובק השוריפ הבשומ
,עבצ ,הרוצ ,לדוג תלעב הבשומב ןייפואמ םיקדייח ןימ לכ
.קדייחה יוהיז תא םיבר םירקמב תרשפאמה םיילוש תרוצו תופיקש
.םידחא תוברתה תורוד רחאל דחא קדייחמ תרצונ הבשומ
עצמהמ ןוזמ יביכרמ תטילק רשוכו עצמה תופיפצ ידי לע עבקנ הלדוג
.הבשומ התואב םילדגה םיקדייחה ידי-לע
םדודיבו םיקדייח לודיג תרשפאמה הטישה יוליג תא סחייל םיגהונ
,קצומ רגא עצמ יבג-לע םירחא םיקדייחמ
םירכזנ אל ללכ ךרדבו Robert Koch (1843-1910) לוגדה רקוחל
.הז יוליגב תוחפ אל םיבושח ויהש ויפתוש
תולחמ ימרוג םיקדייח רחא בקעמב 1870 - ב הקסע ךוק לש ותצובק
,העוגנ המקר יכ עודי היה הפוקת התואב .רקבב סקרטנאה תלחמ דחוימב
םג םהב םיקדייח תבורעת תללוכ ,עוגנה םייחה לעבמ איצוהל רשפא התוא
תנמ לע הלחמה םרוג דודיבל הטיש שפיח ךוק ."הלחמה םרוג" קדייחה
.רקבב סקרטנאה תלחמל םרוגה ןכא אוה יכ חיכוהלו ויתונוכת תא ריכהל
לודיג עצמ אוצמל ךוק הסינ ,הלחמה םרוג קדייחה יובירו דודיב ךרוצל
העודי התיהש תוירטפ לודיגל הטיש לע ססבתה אוה .םיאתמ קצומ
.קצומ עצמ תריציל שירקמ רמוחכ ןיטל'גב שומיש לע הססבתהש ותפוקתב
:תודחא תוביסמ םיקדייח לודיגל ליעי וניא רמוחהש אצמ ךוק
םימייוסמ םיקדייחל ןוזמ רוקמ שמשמ אוה
ץיקה לש םימח םימיבו תיסחי תוכומנ תורוטרפמטב סמנ אוה
,םינגותפ םיקדייח עצמה לע לדגל חילצה אל וז הביסמ .לזונל ךפוה אוה
.(םירחא םיקנויו םדא ינב לש םפוג תרוטרפמט) סויזלצ תולעמ 37 - םהל המיאתמה הרוטרפמטב
,םי תוצאמ קפומה ,רגא-רגא רמוחה הלגתה 1881 תוביבסב
עצמ תנכהל רגאב שמתשהל ןויערה תא .ןיטל'גל ןיוצמ ףילחת היהש
Fanny Hesse תרבג ידי-לע הלעוה םיקדייח לודיגל קצומ
.הדבעמה ירבחמ דחאו ךוק לש ורקחמל ףתוש ,הסה ר"ד לש ותשא
,רקחמה תדובעב ול הרזע ,הסה ר"ד לש ותשא ,הסה ינפ
עדמה לש הירוטסה ירקוח .ריוואהמ םיקדייח לודיגב הזכרתהש
רגאה גצומ היגולויבורקימה ירפס תיברמבו ללכ התוא וריכזה אל
גיצהל וסינ בוטה הרקמב , ךוק ר"ד לש ותדבעמב הגשוהש תילגתכ
התברועמש תורמל , "תיב תרקע"-כ וא (םש ילב) הדבעמה תרזועכ התוא
.הלודג התיה הלעב לש רקחמב
תא םילשהל התוא החלש התחפשמו יסר'ג-וינב הדלונ הסה ינאפ
שמתשהל ןויערה תא .הלעב ,הסה ר"דב השגפ איה םש ,הפוריאב הידומיל
,ודוה חרזמ םורדב המ תפוקת הרגש ,המאמ הלביק איה רגאב
.לושיבל תפסותכ רגאב שמתשהל וגהנ םש
:קצומ ןוזמ עצמ תריציל קוידב תומיאתמ תונוכת לעב אוה רגא
.סויזלצ תולעמ 90 לש הרוטרפמטב בוש סמנו סויזלצ תולעמ 45 - מ הכומנה הרוטרפמטב שרקנ אוה
1882, תנשב קצומ רגא עצמב הנושארל שמתשה ךוק
.Mycrobacterium tuberculosis - תפחשה קדייח לש לודיג ךרוצל
.רגאה םע תבורעתב יוצמ אוהשכ קדייחה תא ערז אוה הליחתב
.שרקומה רגאה לע קדייחה תא ערז אוה ,רתוי רחואמ
,קצומ עצמ יבג לע םיקדייח "תבשומ"ב ןיחבהל תורשפאה
.םויה דע היגולויבורקימה עדמב הצופנה ,הבושחו הטושפ הטיש איה
היגולונומיא ,ןוגכ םירחא םימוחתל םג טשפתה רגאב שומישה
.ןובלח תולוקלומ לש תיטרופורטקלא הדרפהו
תונידמש רחאמ ,יטילופ רשקה "הבשומ" גשומל היה ךוק לש וימיב
,דנלוהו דרפס ,הילגנא ,תפרצ :ןוגכ הפוריאב תוססובמ
1878 - ב ."תובשומ"כ םיל רבעמ תושובכ תוצרא יחטשב וקיזחה
,הסה ר"דו הלא תובשומל םלוה ןורתפ תאיצמל תוחיש ולחה
.ודוהב וקסעש םינוידב קלח חקל ,יטילופה םוחתב םג ברועמ היהש
הלעמל רוזח
תטיש חותיפב ךרדה ץרופ תמאב היה ימ
?תורוחש תועובעבא דגנכ ןוסיח

הערמ ריתע ץרא לבחב יחש ירפכ ילגנא אפור ,(Jenner) רנ'ג דראודא
ןושארכ תיאופרה תורפסב ראותמ 1823-1749, םינשה ןיב יחש ןאצו
.תולחמ דגנ ןסחתהל ףוגה לש ורשוכב דעותמו ןווכמ שומיש השעש
המודה הלחמב תותפרב םידבוע ולח םיתעלש הדבועל בל םש אוה
אלו הלק הרוצב הב וקל םה לבא ,תורוחש תועובעבא תלחמל
תלחמל םרוגה ,רחא ףיגנב וקבדנ םהש ררבתה .הלחמה לש תנכוסמ
יהשלכ ךרדב םהילע הנגה הז ףיגנב הקבדהה .רקבה תועובעבא
.תינלטקה תורוחשה תועובעבא התלחממ
ףיגנ תועצמאב ןסחלו תיתטיש הרוצב אשונה תא קודבל טילחה רנ'ג
.זעונו ינשדחל ונמזב בשחנ הז ךלהמ .James Phipps םשב םדא רקבה תועובעבא
?ךכ תמאב הז היה םנמאה
Lady Mary Wortley Montagu םשב תרקוח לש היפרגויב עיפוה הנורחאל
ירמ ידיילהש הלוע היפרגויבב םירואיתהמ .Isobel Grundi ידי-לע הבתכנש
לש דוריג די לע תורוחש תועובעבא דגנ םינוש םישנא ןסחל התסנ
.הלוחה תויחופלשמ החקלנש הנטק לזונ תומכ תרדחהו רועה ינפ
לש תוחילש תובקעב םש היחשכ היקרוטב הטישה תא הדמל איה
המצע איה .18 - ה האמה תליחתב יטירבה ץוחה דרשמ םעטמ הלעב
ינש תא הנסיחו 1715 תנשב תורוחשה תועובעבאה תלחמב התלח
המסרפ איה 1721 תנשב הינטירבל הרזחש רחאל .וז הטישב הידלי
םש הל ונתנ הלש הביתכה רשוכו םרה יתרבחה הדמעמ .היאצממ תא
תטיש לש המוסרפ תאז םע דחי ,תרשכומו תילאוטקלטניא השיא לש
.תיעדמה הליהקה םע םישק םיתומיעל התוא הליבוה ,(variolation) הבכרהה
.םייתוכלמה םיגוחב תיראלופופל הכפה הטישה םייתניב
,ןיילורק ,סלייוומ הכיסנהשכ תדחוימ הכרעהל התכז ויגיטנומ ידייל
םירקמ ולגתה ךשמהב .הדי-לע העצוהש הטישב הידלי ינש תא הנסיח
"םיעצבמ"ה ושמתשה הב הטישהשכ דחוימב םינסוחמה ןיב השק הלחמ לש
הדגנ ואצי םייתדה תונוטלשה םג .תיביסרגאו ידמ תינשלופ התיה
ץחלהמ הרבשנ איה .םיקולאה תשינעב רופכל הסנמ איה יכ הרימאב
, רבד רתוי המסרפ אל איה .1837 תנשב הינטירב תא הבזעו יתרבחה
.היריש תא אל םג
.הב תונומתה תונכסלו עוציבה ךרדל , הטישל עדומ היה רנ'ג יכ חינהל שי
ךכ לכ שיערמו יצולח היה אל ילוא James Phipps לש ןוסיחה ןויסנ
,תאז םע דחי .תונכוסמ תולחמ תרבדהב הלודג הכיפהמל תאז לכב איבה ךא
.הרישה םוחתב קר אל הדבכנ המורת התיה ירמ ידיילל
.התמתוח תא הריאשה איה האופרה םוחתב םג
הלעמל רוזח
תוחתפתה ןפוא יבגל תושדח תוסיפת - רבעה רוזחש
ץראה רודכ ינפ לע םייח תורוצ


רמאמה לע ססובמ

Cavalier-Smith, T. (2002), The neomuran origin of the archaebacteria,
the negibacterial root of the universal tree and bacterial megaclassification,
Int J Syst Evol Microbiol 52, 7-76


ולחה םייחהש ךכל תונושאר תויודע וקפיס םיעלסב ואצמנש םינבואמ
תורוצ לכ .הנש ןוילימ 3,500 ינפל רבכ ץראה רודכ ינפ לע חתפתהל
םייאת דח םימזינגרוא םג ןהב ,זאמ םיבר םייוניש ורבע םייחה
יביכרמב ןוימד ןיידע רתונ םייונישה תורמל ךא .(םיקדייחו האזוטורפ)
ןה ,וננמז ינב םיאתב םימייקה הלועפ ינונגנמבו םינוש הנבמ
םיחמצ ,תוירטפ םהבו םיטוירקיוא םירוציב םגו (םיקדייח) םיטוירקורפב
,םינסחאמ םיאתה ובש ןפואב אטבתמ הלועפה ינונגנמב ןוימדה .םייח ילעבו
.םהב רוגאה יטנגה עדימה תא םיליעפמו םינקתמ ,םיקיתעמ
םיטוירקיוא םיאת לש הזל המוד ןפואב םויכ םילעופ םיקדייחהמ קלח
,תצקמב םינוש הלועפ ינונגנמ וחתפ םירחא םיקדייח ינימש דועב
.ןיטולחל םינוש אל םא םג
היגולויבה םוחתב ועצובש םירקחממ עדימ ףסא ,רמאמה בתוכ רקוחה
םימייקה המוד דוקפת ילעב םינובלח תאוושהו םינבואמ רקח ,אתה לש
באהש ,הנקסמל ותוא ואיבה םיאצממה .םינוש םיניממ םיקדייח יאתב
- ה תצובקמ קדייח את היה ,םיאתה לכ לש ןומדקה
.םיבוריאנא םיאנתב הנש ןוילימ 3,500 ינפל םייקתהש bacteria green sulfur
.וננמזב םייקה E.coli קדייחה לש הזל המוד ןפוד היה הז אתל
.םינש ינוילימ תואמ ךשמב ץראה רודכב וטלש הז את יאצאצ
קדייח את לש שדח גוס עיפוהל ליחתה ,הנש ןוילימ 850 ינפל ,רקוחה תנעטל
.ןומדקה באה את תא ונייפאש תובכשה יתש םוקמב דיחי את םורקב ףקומ היהש
ןפואבו םינמושה לש םזילובטמב ,ןפודה הנבמב םייוניש ולח שדחה אתב
םילדבה 19 וחתפתה הלא םייונישמ האצותכ .אתב יטנגה עדימה לפוט ובש
.ןומדקה באה את ןיבל ,neomuran - הנכמ אוה ותוא הז את ןיב
םייקתהל םילגוסמ ויה וחתפתהש םישדחה םיקדייחה יגוסמ קלח
םיכיושמ םהו (תוחילמו תויצמוח ,'פמט תניחבמ) תוינוציק םויק תוביבסב
.Archaebacteria םינכמ ונא התוא הצובקל םויכ
תוכרעמו דלש וחתיפ םה - םיפסונ םייוניש תוריהמב ורבע םיקדייחהמ קלח
אצומ יאתכ ושמשו םירחא םיאת עולבל תלוכי וחתיפ ,םייאת ךות םימורק
.םיטוירקיוא םיאת תוחתפתהל
הלעמל רוזח
רטספ ןדיע ינפל היגולויבורקימה עדמ

:רמאמה יפ-לע ןמטוג יקימ ידי לע דבועמ
Milton Wainwright : Microbiology before Pasteur,
Microbiology today, vol 28 (feb 2001)


חתופ ,ומצע תא דבכמה היגולויבורקימב דומיל רפס לכ
Leeuwenhoek לש םסרופמה animacules "םינורוציה"ה רואיתב
.17 - ה האמה ףוסב ולש רתלואמה פוקסורקימל דעבמ הפצ םהב
,19 - ה האמה ףוסל היגולויבורקימה לש הירוטסיהה "תצפוק" ךשמהב
200 ךשמבש םשורה רצונ . ךוק טרבורו רטספ לש וייוליגלו ותפוקתל
,ךוקו רטספ לש ונמז דעו קוהנוול לש ונמזמ ופלחש םינשה
.היגולויבורקימה םוחתב םיפסונ םירקחמ וכרענ אל
היגולויבורקימה עדמל הריבכ המורת םרת רטספש קפס ןיא
םיבר םיגולויבורקימ ויה לבא ,1857 - ב הסיסתה יכילהת יוליג םע
ללכיהל וכז אלו היגולויבורקימה עדמ תיינבל תובר ומרתש םירחא
.הז רמאמב םהמ םידחא גיצנ .עדמה לש הירוטסיהה ירפסב
Benjamin Martin אפורה עיצה ,(קוהנוול ינפל דוע) 1720 תנשב רבכ
."םינורוצי" ידי לע תומרגנ תולחמש
םינורוצי קר"ש הנש 40 רחאל ףיסוה ,הניומ אפור Pienciz Marcus
רחאמ דואמ תושיערמ ויה הלא תונעט יתש ."תולחמל םורגל םילוכי
יכ הקיתעה תינוויה העדה תלבוקמ התיה הפוקת התואל דעש
."לקלוקמ ריווא ידי לע תומרגנ תולחמ"
ידוחיי הלחמ םרוג שי הלחמ לכל יכ עיצה םג Pienciz Marcus
.ריוואה ךרד ונפוגל םירדוח הלא םימרוג יכו
תורפסב וליפאו טשפתה "םינורוצי" לש םמויק רבדב ןויערה
.תולחמ ימרוג לאכ םהילא םיסחיתמ 18 - ה האמה לש
,הבר תישעמ הדובע העצבתה אל םנמא םהה םימיב
ינד רקוח 1786 תנשב ראית תאז םע דחי ךא
אוהש המ לש םינימ 10 Otto Frederick Muller םשב
.vibrio לש םינימ 31 דוע םע דחי monas - ארק
לע םימודא םימתכ תעפוהל בל ומש םייניבה ימיב רבכ
לש ומד יכ תענכושמ התיה היסנכה .ירצונה "שדוקה םחל" ינפ
Bartholomeo Bizio יקלטיאה רקוחה .םחלה ינפ לע הלגתמ ושי
ראית אוהש המ הליגו פוקסורקימל דעבמ הלא תא םימתכב הפצ
רואיתל הפוקת התואב ושמיש הירטפו סוריו םיחנומה) הירטפכ
תסיפ חקל אוה 1817 טסוגואל 20 - ב .(קדייח םיארוק ונחנאש המ
םוקמב ןתוא ריאשהו תיעועשו םיזוגא ,סרית חמק לש הסיע תסיפו םחל
.םימודא םימתכב וסכתה הסיעהו םחלה .תועש 24 ךשמל חלו םימח
. Serratia םשב םחלה לע חתפתהש םזינגרואה תא הניכ אוה 1823 - ב
רשקה תא חיכוהל תנמ לע רקובמ יוסינ השעמל עצב ויציב ואימולותרב
.םימודאה םימתכה תעפוה ןיבל םזינגרואה ןיב
:תוניינעמ תודבוע המכ Serratia - ה לע הליג Bizio
.ותוחתפתהל םוחלו תוחלל קוקז אוה .1
.ירט םחלל עוגנ םחלמ טשפתהל לוכי אוה .2
.תויריר תובשומב לודגל לוכי אוה .3
.ושבויש רחאל םינש 3 םג טובנל םילוכי Serratia - ה יגבנ .4
אלא םימב סמנ וניא ,רואב ביצי Serratia - ה לש טנמגיפה .5
ישמ ידבו רמצ ותרזעב עובצל ןתינו םיינגרוא םיסיממב קר
.(תיגולונכטויב הטיש לש הירוטסהב הנושאר העצה)

Christian Gottfried Ehrenberg רקוחה הליג 1848 תנשב
םחל לע ולדגש תובשומהמ תומיגד ריבעה אוה . Serratia יקדייחב ןינע
הארנכ היה אוה .תירציווש הניבג תסיפ וא המדא יחופת לש עצמל
חנומב שמתשה ףא אוה .םתוא דדובו םיקדייח לדיגש ןושארה
.הלאה םימזינגרואה יוניכל הירטקב
,פוקסורקימל דעבמ תוארל חילצה Alfred Donne םשב יתפרצ רקוח 1837 תנשב
.תבגע ילוח לש םימהוזמ םיעצפב (spirochetes) םילילס יומד םיקדייח
.הלחמה םרוג אוה הז קדייחש חיכוהל םג הסינ אוה
,םויה ונל עודיש יפכש רחאמ םינפ ול הריאה ךכ לכ אל החלצהה
.הדבעמ תויח וב קיבדהלו הז קדייח דדובל השק
.רטספ ןדיע ינפל דוע םייוליג טעמ אל ויה תוירטפה עדמ םוחתב םג
, Torula cervisiae ןזהמ רמש תיירטפש Cagniard-Latour רקוחה הליג 1838 - ב
.ינצמח-וד ןמחפלו להכל רכוס סיסתהל הלוכי
תולוכי תוירטפש Schoniein & Remark םירקוחה וליג ןכמ רחאל הנש
Jacob Henle רקוחה חיכוה 1840 - ב .תוקבדמ תולחמל םגו רוע ימוהיזל םורגל
םרוגשו םירחא םישנא קיבדהל םילוכי תועובעבא ילוח לש םייתלגומ םיעצפש
רחאל והוזש םיטנלוטסופה בור תא חסינ אוה .יח םזינגרוא אוה הקבדהה
.Henle לש ודימלת היהש ,Robert Koch רקוחה םע ןכמ
Swayne, Brittan, & Budd , םילגנא םיאפור השולש ודדוב ,1849 - ב
וחיכוה םה .הרלוכה תלחמב םילוח לש האוצמ oirbivה קדייח תא
תלחמב "םיעוגנ" םירוזאמ םיחקלנה םימ תמיגד לכב יוצמ קדייחהש
."םייקנ" םירוזאמ םיחקלנה םימ תומיגדב יוצמ וניאו הרלוכה
,םתנעט תקדצב ענכשל וחילצה אל לבא קדייחה לש רואית וקפיס םה
האצות איה הלחמה יכ ןועטל הכישמה וז .אשונב הקסעש הדעו
דבעש Snow םשב רחא רקוח .סוריו םג תוקוחר םיתיעלו "ער ריווא" לש
םמצע תא םיציפמ הרלוכ יקדייחש הנעטב אוה םג ךמת ,הפוקת התואב
לש לוכיעה תכרעמב םיברתמה םייח םימרוג םהו םימהוזמ םימ ךרד
רקוחה חילצה ,רתוי רחואמ םינש 5 קר .הלחמב םילוחה
.Vibrio Cholera הניכ ותוא ,קדייחה תא דדובל Filippo Pacini יקלטיאה
.Robert Koch םסרופמה רקוחה ידי לע 1883-ב ףסונ רושיא הלביק ותדובע
םירואית םימייק ויה הסיסתה יכילהת רקח םוחתב םג
John Goodsir םשב גולותפ קדב ,1872 - ב .רטספ לש םירואיתל םדוק דוע
.תוססות ויה ולש הביקה תושרפהו תובר תואקהמ לבסש 19 ןב ריעצ
.גתמ תרוצב קדייחראיתו פוקסורקימל דעבמ ויתושרפה תא ןחב אוה
גולותפ קדב ,ולש תוסיסתה תא ראית רטספש ינפל םינש 3 ,1854 - ב
הלגתהש ,(Sarcina ventriculi) גתמה תא רוקחל George Budd םשב רחא
.תוסיסת יבגלתודחא תונקסמ םסרפ דאב 'גרו'ג .Goodsir ידי-לע
תמייקתמ ,הז קדייחב וקבדוהש םישנא לש איקה תושרפהבש ןעט אוה
לוהוכלאהש אלא .לוהוכלא םגו תיתמחפ הצמוח םה הירצותש הסיסת
.ריווא תוחכונב זרוזמה ךילהת ,תיטצא הצמוחל דאמ רהמ ךפוה
.סוקלוא תלחמב דימת הוולמ Sarcina -ה ידי-לע םרגנה םוהיזה
. Helicobacter pylori :הלא םיאנתב םייקתמ ףסונ קדייחש עודי םויה
Lancet ןותיעב 1859 תנשב עיפוה ,היגולויבורקימה םוחתב ןינעמ םוסריפ דוע
םילוח תיבב אפור , Arthur Hill Hassai רקוחה ידי לע בתכנו
םדאה לש השרפהה תכרעמב םימוהיז רקח Hassai .ןודנולב Royal Free
.Bodus urunarius הניכ ותוא ינשהו Vibrio גוסהמ דחא :םיקדייח יגוס 2 הליגו
.ןידוי ידי לע בכוע םלודיגו העונת רשוכ ילעב ויה םיקדייחהמ קלח
תיתחתב וא דמוע ןתש ינפ לע םימורק ורציו הזל הז ודמצנ םיקדייחה
וענ םיקדייחה יכ פוקסורקימב האר אוה .תדמוע הנחבמ לש
.תוילג תועונתב וענו םיחטשמל ודמצנ ,ןוטוש תועצמאב
תלבוקמה העדה דגנ Edwin Chesshire םשב רקוח אצי 1859 תנשב
םימרוגמ האצותכ םרגנ תוקונית לש הדילמ ןורוויע יכ םימיה םתואב
.ophtalmia neonatorum : תארקנה ארקנש העפות ,םייתביבס
.ןדלה תא םירבוע םה רשאכ םירוועתמ תוקוניתה יכ ןעט אוה
היעבל םורגל היה לוכיש םייוסמ םזינגרוא םשב בקנ אל אוה
ב"הראב ץופנ היה הז לופיט .ףסכה תקנחב לופיט עיצה לבא
.הקיטויביטנאה יוליגל דע ,1940 תנשל דע
,םיבר םיגולותפ םגו םיגולויבורקימש , ליעל רומאה לכמ דומלל ןתינ
.רטספ תפוקת ינפל דוע םוחתה תא וריכהו ורקח
םילופיט תעצהב ,םקלחו םרואיתב וא הלחמ ימרוג דודיבב קסע םקלח
הירוטסההש קפס ןיא .םתוא עונמל דציכ וא םימוהיז דגנ
.הכ דע ונבשחש הממ רתוי הקיתע היגולויבורקימה לש
הלעמל רוזח
(Semmelweis) סייוולמז רמ לש הדגאה - הדילה תחדק

י"פע דבועמ
Childbed Fever - the Semmelweis myth, Milton Wainwright,
Microbiology Today, vol 28, nov 2001, p. 173


,תודלויה לע המיא הדילה תחדק הליטה תובר םינש ךשמב
.תוהמא אלל םיבר תוקונית הריתוהו ההובג התומתל המרג איה ןכש
םד םוהיז ,וז הלחמב לופיטל הקיטויביטנאה תסנכה רחאל ,םויה םג
הלעמל תתומתל םרוג הדיל תובקעב חתפתמה
ידי-לע תמרגנ הלחמהש עודי םויכ .םלועב הנשב םישנ 100,000 - מ
,סוקוקוטפרטסה תצובקמ (תומודא םד תוירודכ קרפמ) יטילומה קדייח
ירגנוה םישנ אפור ןעט ,הלגתה הלחמה םרוג קדייחהש ינפל בר ןמז ךא
תיחפהל רשפאש (1818-1865) סייוולמז פיליפ ץנגיא ,הניוב החמתהש
תויטפסיטנא תוטישב הלחמהמ התומתהו האולחתה תא תרכינ הדימב
.תינדפק םיידי תצחר - ןהבו
.קוחצל ותוא וכפה ףאו סייוולמז לש ויתוצעמ ומלעתה םיבר
רשאכ סוקוקוליפטס קדייחה ידי-לע םרגנש םוהיזמ רטפנ ומצע סייוולמז
.שפנ ילוחב לופיטל זכרמב ץעויכ שמיש

תחדק תלחמש הארהש ןושארה תמאב היה סייוולמז םאה - איה הלאשה
?הירוטסיהה רפסב תרחנש יפכ ,תקבדמ הלחמ איה הדילה

םה .ךכל רשאב תוקפס םינוירוטסיה ולעה םירשעה האמה תליחתב רבכ
ןמז דוע העודי התיה תקבדמ הלחמ איה הדילה תחדקש הדבועהש ונעט
, (Charles White) טייוו סלר'צ ,לשמל ךכ .סייוולמז לש ונמז ינפל בר
הדימב תיחפהל רשפאש 1700 תנשב רבכ הארה ,הילגנא ,רטס'צנממ אפור
הלחמב םילוחה דודיב ידי-לע הדילה תחדקב האולחתה תא תרכינ
,דנלטוקס ,ןידרבאמ ןודרוג רדנסכלא ,1795 תנשב .ןויקינ לע הרימשו
םרגו הלחמה תצפהל יארקאב םרג אוהש הנקסמל העיגה
.ולופיטב ויהש תודחא םישנ תתומתל

םסרפו 1846 תנשב הדילה תחדק תלחמ לע ותדובע תא לחה סייוולמז
םייוניש תובקעב הררועתה הלחמל ובל תמושת .1847 תנשב הנושארל התוא
ונמזל דע וטקנ הניו לש םילוחה יתב .דבע ובש םילוחה תיבב הדובעה ילהונב
תחדקמ האולחתה רועיש ךכל תודוה .טייוו ר"ד לש ותטישב סייוולמז לש
תוטיש םיגדהל ורזחו וחנזנ הלא תוטיש רשאכ ךא .רתויב ךומנ היה הדילה
קיסה סייוולמז .הלחמהמ התומתה רועישב הדח היילע הלח ,תופוג לע תודליימ
לע עדי ול היהש תורמל ,תמ רשבב יוצמה לער ידי-לע תמרגנ הלחמהש
ןעט אוה .1861 תנשב םסרפ אוהש רפסב חכוויהל רשפאש יפכ םיקדייח
תדלויל הלוח תדלוימ תרבעומ אלא תקבדמ הלחמ הניא הדילה תחדקש
.בקרנש ינגרוא רמוח תרבעה תובקעב האירב
.סייוולמזל םיבר םידגנתמ הררוע ,הלחמל םרוגש אוה בקרנ ינגרוא רמוחש הנעטה
םג הצרפ הלחמהש ךכמ םלעתה סייוולזש 1862 תנשב ןעט םהנד ןו'ג םשב רחא אפור
,ןהלש םילוחה יתבב חותינ ירדח ויה אלש וא םילוח יתב ןהב ויה אלש םירעב
.הדילב םיאפורב ללכ ורזענ אל םהבש םיירפכ םיבושיב וא
ןיבש רשקל םירע םג ויה סייוולמז לש ותפוקת ינבמ םיבר
.הדילה תחדק ןיבל תינשה תלחמ

ידי-לע תמרגנ הדילה תחדק תלחמש ונל עודי םויכ
ץפומו תומהוזמ םיידי יבג-לע יוצמה Stretococcus pyogenes קדייחה
.םפוגב יוצמ קדייחהש םישנא לש המישנב םג
הלעמל רוזח
תיעדמה הטישהו תוירקמ ,יוליג

:רמאמה יפ לע דבועמ
Discovery, Chance and the Scientific Method

Fran Slowiczek and Pamela M. Peters, Ph.D.,
Access Excellence Classic Collection


האופרו היגולויזיפב לבונ סרפ 1945 - ב ולבק םילוגד םירקוח 3
.ןיליצינפה תפורת יוליג לע עדמל םתמורתל הרקוהכ
, (Alexander Fleming) גנימלפ רדנסכלא הלא ויה
. (Howard Florey) ירולפ דרווהו (Ernst Chain) ןייצ טסנרא
,םיפסונ םירקוח םע דחי ןיליצינפה רקחמב םיברועמ ויה םתשולשש תורמל
,גנימלפ רדנסכלאל ןיליצינפה יוליג תא סחייל םיגהונ היגולויבורקימה ירפס לכב
. 1928 - ב םויליצינפה שבוע ידי לע שרפומה רמוחה לש "ירקמ ויליג" לע
?הרידנ העפותה התיה המכ דע ?תוירקמ לש האצות יוליגה היה המכ דע
םירקובמ םייוסינמ תונקסמ תקסה לע תססובמ יעדמה רקחמה תטיש
יעדמ רקחמ םוש הלא תונוכת אלל .םינותנ לש קיודמ ףוסיאו םיננכותמו
.םישיערמ םייוליגב הרידנ איה תוירקמ .רוכזיהל יואר וניא
?היופצ התיה ןיליצינפה יוליג תעפות המכ דעו תוירקמ לאכ יוליגל סחייתהל רשפא יתמ
םג יזא ,ונתוא בבוסה םלועה לע שדח עדימ תולגל אוה עדמה דיקפת םא
,יתועמשמ היהי יוליגהש ידכ לבא .יוליגל ליבוהל הלוכי תירקמ העפותב תוננובתה
טפשמש יפכ .רקוחה לש ותבשחמב םייקה עדי הנבמל םיאתהל ךירצ שדח עדימ לכ
"הרואפת" תויהל הכירצ יוליגל .ורשקהמ ותוא םיאיצומ םא הטעמ תועמשמ לעב אוה
תא טולקל ןכומ תויהל ךירצ ןעדמה :תורחא םילימב ,תועמשמ לבקיש ידכ המיאתמ
הגרדמ תציפק הווהי ,ןמוימ אל חומב ירקמ רבדכ לבקתמש המ .ועימטהלו עדימה
.ןמוימ חומב םישדח תונויערל
רשאכ ישונאה חומב שחרתמש ךילהת אוה ,הדימל ומכ ,יוליג :בתכ רטספ יאול
.תומדוק תוחנה יפ-לע ותוא קדוב אוהשכ השדח העפותכ עוריא לבקמ חומה
לש רבעב להנמה , (Lewis Thomas) סמוט סיאול
:המוד הרוצב רטספ לש ויתועד תא אטבמ Memorial Sloan Kettering Cancer Center
."םיחלצומה םירקמה תא רצוי רקוח"
ךלהמב רבטצה אשונב בר עדי יכ הארנ ןיליצינפה יליג הרקמל םירזוח םא
התואמ רבכ .הריפסה ינפל 1500 זאמ ופסאנש עדימ יטרפ לע ססבתהו האמ יצחכ
.יופיר ירמוחכ םיססתומ םירמוחו םישבועב שומיש לע תויודע שי הפוקת
יופירה יכרד תאיצמ ,הריפסה ינפל 5 - ה האמהמ הקיתעה ןווי לש םיבתכב םג
ססובמ עדי תולוטנ ויה יופירה תוטיש .םיבר םירקוח הקיסעה ,תולחמל יופיר ירמוחו
רקחמה ליחתה 19 - ה האמב קר .יופירה ךילהת לע וא ליעפה רמוחה לע תיעדמ
.םדאב הלחמ ימרוג דימשהל וא בכעל םילוכיש םיירשפא יופיר ירמוח יוליג לע רקובמה
"אלפה עילק" תא אוצמל 20 -ה האמה תליחתב עיצהש ךילרא לואפ הז היה
.ןסכאמה יאתב עיגפל ילב הלחמה םרוג תא לסחיש
.םיירשפא יופיר ירמוח רחא שופיחב ץרמב םירקוח תצובק הדבע 91-ה האמה ףוסב
תחא .הפוקת התואב דאמ החתפתהש הטיש התיה םיקצומ םיעצמב םיקדייח לודיג
םימהזמ ידי לע תודדובמה תויברתה םוהיז היה רקחמה ךלהמב ולקתנ הב תויעבה
.ןיליצינפה יוליגב םיתסהש הרקמל הליבוהש היעבה הארנכ תאז .תוירטפ דחוימבו
םייתביבס
וסחיתהש םירקוח לש םידחא םיחוויד ועיפוה הפוקת התואב
:תוירטפ ידי לע םיעצמה םוהיז תיעבל
םויליצינפה שבוע לש תויברתש סטרבור םאיליו ןיחבה 1874 - ב  
.שבוע םע םהדזה עצמהשכ םיקדייחב םימהדזמ םניא
ןניא שבועב תומהוזמ ןתש לש תומיגדש 1871 - ב ןיחבה רטסיל ףסו'ג חתנמה  
בכעמש םרוגה תא תוהזל הסינ רטסיל .םיקדייח לודיג תורשפאמ
ןוויכל הז ןויער בזע אוה ךשמהב .הבר החלצה ילב םיקדייחה לודיג תא
.יוטיח ירמוח תרזעב םימוהיז תעינמל תוטיש רחא שופיח
הבו האצרה הנסשוד טסנרא םשב יתפרצ דימלת םסריפ 1897 - ב  
,תוילאירטקביטנא תונוכת םע רמוח לש יוסינו יוקינ ,יוליג ראית אוה
תליחתב רטפנ הנסשוד .םייח ילעב לע ,םויליצינפה שבועמ ורוקמש
.וייוליג תא הכרבב לביק םלועה יכ תעדל ילב 20 - ה האמה

גנימלפש קפס ןיא .גנימלפ לש ויוליגל הנכומ התיה "הרואפתה " ,רומאה יפל
םדקומה עדימה אלול ולש תוחלצה םוהיז תעפותל סחיתמ היה אל ומצע
.ילאירטקביטנא רמוח שפיח אוהש תואדוב טעמכ חינהל שי .ויתימע ול וקפיסש
,הציב ןובלח קור ,תועמד ןוגכ םייגולויב םירמוחב יוצמה םיזנא הליג אוה 1922 - ב
.ליעפה רמוחה תא דדובל ןויסינב לשכנ אוה .םיקדייח לש סיזילל םרוגש
אוה םהב תוחלצ ול ומהדזה םיקוקוליפטס יקדייח םע הדובע ידכ ךות ,רתוי רחואמ
שבועה יכ רעיש אוה .ללכב םיקדייח ולדג אל שבועה ביבס .שבוע םע, קדייחה תא לדיג
.ןיליצינפ ול ארקו טעמ ותוא תוקנל חילצה גנימלפ ,םיקדייח בכעמה רמוח שירפמ
D.Merlin Pryce ולש הדבעמה רזוע ,השפוחמ רזח גנימלפשכ עריא הז לכ
יוטיחל וקיחש תוחלצ הברה ונחלש לע ורבטצה ,דבל ראשנ גנימלפו הדבעמה תא בזע
ורבע תוחלצה ,קיטסלפ אלו ,תיכוכזמ תוחלצ םע ודבע הפוקת התואב)
וראשנ תוחלצהמ קלח הובג התיה המרעהו רחאמ .(רזוח שומיש ינפל לוזילב יוטיח
גנימלפ לש ורזועשכ .שבועה םע ומהדזהש תוחלצה ויה הלא ,לוזילה םע תיגיגל ץוחמ
תא הליג זאו תוחלצה תמרע תא גנימלפ ול הארה ,השפוחה ירחא ורקבל עיגה
.תומהוזמה תוחלצה
.םינזוא תקלדמ לבסש םדאב 1941 - ב השענ ןיליצינפב לפטל ןושארה ןויסנה
התייה םיאפורה תושרל הדמעש הקיטויביטנא לש תומכהו רחאמ רטפנ הז םדא
םילפוטמה לש ןתשה תא ופסא הלחתהבש רידנ ךכ לכ היה ןיליצינפ) תלבגומ דאמ
,הפוקת התואב .(וב ושרפוהש הקיטויביטנאה יפדוע תא ונממ ושביגו
תופורתה תיישעת לבא רבג הפורתב ךרוצה , הינשה םלועה תמחלמ לש המוציעב
.הפורתב היסולכואה לש םיכרצה תא תא קפסל החילצה אל תיטירבה
תנמ לע הריבה תוישעתמ הרזע לביק םש , ב"הראל גילפה ןייצ טסנרא רקוחה
.תוירחסמ תויומכב הקיטויביטנאה תא קיפהלו םירוטנמרפב שבועה תא לדגל
.םימוהיזמ האצותכ םיעוצפ תואמ תווממ ליצהל הקיפסה רבכ הפורתה המחלמה ףוס תארקל
,תוירקמל םוקמ הברה הריאשמ הניא תיעדמה הטישהש ףא לע יכ ,הארנ
םהו הלאכ םייוליגל םיתעל םיליבומ רקובמ יתלב יוסינב ולבקתהש םיאצממ
."עדמה יפדמ" לע רבצנש עדיה רוקממ קלח
הלעמל רוזח