webquest - ב רושקה םירזומ - 1 ןויליגל עדימ רוקמ
םיינגונתמ םיקדייח י"ע ןאתמ רוצייל רושק


ץראה רודכב ןאתמה רוזחמ
א"סאנ לש רתאה יפ לע דבועמ

המדקה
-כ ינפל) הנורחאה חרקה תפוקת ףוסבש ולעה הקיטקראטנאבו דנלנירגב םינוחרקב ןאתמה זוכיר לש תודידמ
- ל עיגהו וזוכיר הלע םינש 200 ינפל .(חפנב) ןויליבל םיקלח 350 - ל הריפסומטאב וזוכיר עיגה (הנש 18,000
.תונוט ינוילימ 500 -כל העיגמ הנש ידמ תרצונה ןאתמה תומכ יכ םיכירעמ םירקוח .ןויליבל םיקלח 650
ץראה רודכ לש ינופצה יצחב םימייקה הלא רקיעב ,תוציב לש םירוזא אוה ןאתמה זגל ירקיעה רוקמה
.םייפורט םירוזאבו
הלוכי הריפסומטאב וזוכירב היילעה ןכלו םירחא םירמוח םע ביגהל הטונה ביצי יתלב רמוח אוה ןאתמה
הריפסומטאב םירמוח לש םזוכירב הדירי וא ץראה רודכ ינפ לע תרצונה זגה תומכב היילע :םימרוג ינשמ עובנל
םיביגמ (OH) דיסקורדיה לש םילקידר ,לשמל ךכ .םירחא םירמוחל ותכיפהל םימרוגו ןאתמה םע םיביגמה
.ץראה רודכ ינפ לא תורזוחו הריפסומטאהמ תועקושה תובוכרת םירצויו ןאתמ םע
תטלפנה ןאתמ לש תיתנשה תומכב ךרעל 2 יפ לש היילעל םדאה תוליעפ המרג תונורחאה םינשה 200 ךלהמב
.ןויליבל םיקלח 1800 - כל םויכ עיגמ הריפסומטאב ןאתמה לש וזוכירו הריפסומטאל

ןאתמל םייעבט תורוקמ


תוליעפב םירושק םקלחו םייעבט םקלח ,ץראה רודכ ינפ לע ןאתמ תריציל םימרותה םינוש תורוקמ םימייק
.רקב לודיגו זרוא לודיגל םיחטש ,תוציב יחטש :םה ןאתמ תריציל םיירקיע םייעבט תורוקמ השולש .םדאה
תוציב יחטשב רצונה ןאתמ .I
שילשכל תומרות) ינופצה וקלחב תויוצמה תוציב ןה (20% - כ) ץראה רודכב רצונה ןאתמל יזכרמ רוקמה
רצונה ןאתמה לש םירחאה םישילשה ינש תא תומרות) םייפורט םירוזאבו (תוציבב רצונה ןאתמה תומכמ
.םיינגרוא בקר ירמוחב תורישע תוציבה תיברמ .(תוציבב
.םייבוריאנא םיאנתב בקר ירמוח םיקרפמה םיינגונתמ םיקדייח לש םתוליעפמ האצותכ ןהב רצונ ןאתמה
תוענה זג תועוב תועצמאב ,םימה ךרד היזופדב :תודחא םיכרדב הריפסומטאל עיגמ וז ךרדב רצונה ןאתמה
.םיחמצ ישרושב גפסנ אוהש וא ,הריפסומטאל םשמו םהינפ חטש לא תועיגמו םימה ךרד
םיטימרת ידי לע רצונה ןאתמ .II
ינגרוא רמוחמ תונוזינה םיטימרת לש תולודג תויסולכוא תומייק תורעיבו בשע יסוכמ םייפורט םירוזאב
ינוילימ -200 0 ןיב הענו הנש ידמ הנתשמ וז ךרדב תרצונה ןאתמה תומכ .ןאתמ תריצי ךות ותוא תוקרפמו
.הנשל ןוט ןוילמ 20 - כ איה יתנש בר עצוממב תורצוי ןהש תומכה .תונוט
םיסונייקוא .III
ןאתמ לש רתוי הלודג תומכ תרצונ םיה יפוח ךרואל .הנשל ןאתמ ןוט ןוילמ 10 - כ איה םהב תרצונה תומכה
.םירחא םירוזאב רשאמ
ןאתמ לש םיטארדיה .IV
םמויק .תושביה יפדמב ללכ ךרדב םירצונ םה .ןאתמ לש תולוקלומ םיפיקמה "םימ יבולכ" םה םיטארדיה
םייונישה םש ,םיה יקמעמב רקיעב םימייק םה - רמולכ הובג ץחל תחתו תוכומנ תורוטרפמטב ירשפא
תומכה .הובג יטטסורדיה ץחל םהב םייקו הכומנ םהב םימה תרוטרפמט ,םישגרומ אלו טעמכ םיימילקאה
.רתויב הכומנ איה םיטרדיהב היוצמה

םדא ידי ישעמ תורוקמ

זרוא לודיגל םיחטש .I
1970 תנשמ הלדג תלבקתמה זרואה תומכ .הנש ידמ ןאתמ לש תונוט ינוילמ 100 - 50 םירצונ הלא םיחטשב
םלועב זרואה תומכמ 90% - מ הלעמל .חטש תדיחיל לוביה תלדגהו לודיגה יחטש תלדגה בקע 30% - כב
קוריפ לש םיכילהתב םיינגונתמ םיקדייח ידי לע זרואה לודיג יחטשב רצונ ןאתמה .היסא תשביב םרוקמ
םיפצומה זרואה יחטשב םימה תרוטרפמטמ תעפשומ תרצונה ןאתמה תומכ .םיינגרוא םירמוח לש יבוריאנא
.םיחמצה ינזמו עקרקה תונוכתמ ,ןשדה תומכמ ,םימב

םיתיובמ םייח ילעב .ב

.ליזרבו ב"הרא ,רבעשל מ"הירב ,ןיס ,ודוהב הרוקמ תומכהמ תיצחמכ .הנשב ןאתמ ןוט ןוילימ 80 - כ םימרות
םילמג ןאצ ,ולפוב ירדע ,םיריזחב ורוקמ ראשה .ןאתמה ללכמ 75% - כ םימרות םירחא רקב ינבו תורפ
.הביקב םינמימחפ לש הסיסתמ האצותכ הלא ח"יעבב רצונ ןאתמה .םיסוסו

יעבט זגו םחפ ,טפנ יצברמ .ג

הלא תורוקמב תרצונה ןאתמה תומכ .רחא יעבט זגו םחפ לש םתריצי ךילהתב לבקתמה ירקיעה זגה אוה ןאתמ
ןאתמ .םחפה תיירכ ךלהמב הרפסומטאל ררחתשמ םחפ תורכמב רצונה זגה .הנשב ןוט ןוילימ 80-120 - ל העיגמ
.יעבט זג לש םיחודיקבו טפנ תוראבמ םג ררחתשמ

תוסמויב תפירש .ד

תעב תררחתשמה ןאתמה תומכ .הנשב ןאתמ ןוט ןוילימ 50 - 10 רורחשל תמרוג םיינגרוא םירמוח תפירש
םיחמצה גוסבו םיחמצב םחפה תלוכתב ,תוחלב ,הרוטרפמטב היולת םירחא םיחמצו םיצע לש םתפירש
.םיפרשנה

תלוספ קוליסל םירתא .ה

25 תוביבסב היוצמ תלוספ קוליסל םירתאב תינגרוא תלוספ לש הקוריפ ךילהתב תררחתשמה ןאתמה תומכ
.הנשב תונוט ןוילימ

םוכיס

םדאה תייסולכואב לודיגה .םדאה תטילש תחת תאצמנ הרפסומטאל הנשב ררחתשמה ןאתמה תומכמ 70% - כ
תלוספ רוציי ,םייח ילעבו זרוא לודיג :םדאה תוליעפב םירושקה תורוקממ ןאתמה רוצייב לודיגל תמרוג
דציכ רורב אל .הריפסומטאל תררחתשמה ןאתמה תומכמ 25% - כ םויכ םימרות תוציב יחטש .תינגרוא
םימה תוכיאב ,הרוטרפמטב יולת ורוצייו הלא תורוקמב ןאתמ רוציי לע ץראה רודכ םילקאב םייונישה ועיפשי
תונייעמו םיסונייקוא ,שעג ירה - םירחא םיבר תורוקמ לש םתמורת .םהב םייוצמה םיטניירטונה תומכבו
.הנשב ןוט ןוילימ 20 - ל עיגהל הלוכיו רתויב תילוש איה בקר לש תורכמו זג לש םיטרדיה ,םיימימ תת םימח
לש רוזיפה תדימ לעו םינוש תורוקמב ןאתמ תריציל םיליבומה םיכילהתה לע עדימ םויכ יוצמ םיחמומ ידיב
15 - ב ורבטצה ןכומכ .םלועב םינוש םירוזאב (םייח ילעב ללוכ םייאלקח םילודיגו תוציב) הלא תורוקמ
םינוש םירוזאב תויוצמה הדידמ תונחתמ הריפסומטאב ןאתמה זוכיר לע םיבר םינותנ תונורחאה םינשה
הנש ידמ הריפסומטאל תוררחתשמה ןאתמה תויומכב תולודג תודונת לע םיעיבצמ הלא םינותנ .םלועב
תטלפנה תומכה לע םיעיפשמ םיעקשמה תומכבו 'פמטב חווט ירצק םייוניש לשמל ךכ .םינוש תורוקממ
ךכמ האצותכו היישעתה לע םיעיפשמ םיילכלכו םייטילופ םייוניש .זרוא ילודיגו תוציב ומכ םייעבט תורוקממ
תוררחתשמה ןאתמה תויומכ לעו היישעתה יכרצל (יעבט זגו םחפ ,טפנ) םינבואמ לש לוצינה רועיש לע
ןתינה ןוזמה יונישו תלוספ קוליסל םירתאמ ררחתשמה ןאתמה לוצינ .הלא הייגרנא תורוקמ לש םתפירשמ
תללוכ תוכרעיה םויכ תמייק .הריפסומטאל תררחתשמה תומכה תא ןיטקהל םילוכי םיתיובמ םייח ילעבל
בקעמה .וז תומכ לע םיעיפשמה םימרוג רחאו הריפסומטאל תוררחתשמה ןאתמה תויומכ רחא יתנש בר בקעמל
:הלאה תויוליעפה תועצמאב עצבתמ
םירמוח םע ולש תוימיכ תובוגתו הריפסומטאב ןאתמה לש רוזיפה יכרד תנבהל םיימיכ םילדומ חותיפ .1
.הב םייוצמה םירחא
.הריפסומטאב םירחא םיזג לשו ןאתמה זג לש וזוכיר רחא רדוסמ בקעמ .2
םייוניש :לשמל) םינוש תורוקממ ןאתמ רורחש לע םינוש םימרוג לש םתעפשה תוקדובה הדש תודידמ .3
.(ליגרהמ חל ץיקב וא דחוימב םח ץיקב תוינופצה תוציבב ןאתמ רורחשב
.1980 זאמ םימייקה ,ןאתמ םירציימה תורוקמ לע םינותנ ירגאמ תיינב .4