תופורתל םידימע םיקדייחב המחלמל תושדח תובוכרת

http://cnn.com/HEALTH/9708/04/reversing.resistance/index.html

.תופורתל םיקדייח לש תודימע לע רבגתהל רוזעל תולוכיה תוקיודמ תוימיכ "םיירפסמ" לש גוס וחתפ םינעדמ
םירקוחה .םיקדייחב המחלמב תושדח תויגטרטסא חותיפב רוזעל יושע ,םירבכעב קר םייתניב עצובש רקחמה
קלחל תוכפוה הלא תובוכרת .(תינוציח הכרדה תכרעמכ תושמשמה תובוכרת) EGS: תויורקה תובוכרת וחתפ
םימיוסמ םימיזנא םינווכמ ,הלא תובוכרת ידי לע רקובמה ךילהתב .םיקדייחה תוברתה לש תוארוהה תכרעממ
.הקיטויביטנאל תודימע םיקדייחל הנקמה ןגה תא ךותחל
ומכ םיקדייח לש הקיטויביטנאל םתודימע ךא הקיטויביטנא לש םינוש םיגוס 160 שומישב םיאצמנ םויכ
תונשי תולחמו תפחשה תלחמ לש ןתרזח םג ומכ ,םילוחה יתבב םימוהיזה תיברמל םיארחאה ,םיקוקוליפטס
.האופרה םלועב הגאדל דחוימב םימרוגה הלא םה ,תופסונ
תודימעה קוליסל איבי ,הקיטויביטנאב לופיטה ינפל םילוחל EGS תובוכרת ןתמש ,םיווקמ םירקוחה
םירמוחב הלא תובוכרת בלשל רשפא היהי דיתעבש ןכתי .םימוהיזה יללוחמ םיקדייחב העיגפלו הקיטויביטנאל
.םיקדייחב ליעי לופיט וז ךרדב גישהלו םייטויביטנא
רשפא היהיש ןכתי .םדגנכ תודימע חתפל ולכוי אל םיקדייחהש הארנו םיליער יתלב םירמוח םה EGS
.םייפרתומכ םילופיטל תודימע וחתפש ןטרס יגוסב לופיטל םג הלא םירמוחב שמתשהל
תועצמאב םילוחב לפטל רשפא היהיש ינפל רקחמ לש תוכורא םינש דוע ושרדייש תאז םע םיריהזמ םירקוחה
.הלא תופורת