ןיבל (KS) י'צופק םש-לע המוקרסה תלחמ ןיב המ
? HIV ה ףיגנ


(CDC ) ב"הראב תוימוהיז תולחמל זכרמב הדבעמ דבוע לש ותונרע
יוהיזל רבד לש ופוסב ואיבהש תוילגת תרושל 1981 תנשב ליבוה
. (סדייא) ינוסיחה לשכה תנומסת
גוס , pentamidine הפורתב שומישב תיתרגש יתלב היילעל בל םש דבועה
הפורתה . RNA - ו DNA לש הזיתניס תבכעמה הקיטויביטנא לש
הרידנ תואיר תקלדב לופיטל ידוחיי ןפואב (רקיה הריחמ ללגב) תשמשמ
םיעודי ויהש םירקמה תיברמב .Pneumocystis carinii ( PCP ) :היורקה
הדימב םירבגו םישנ) םירגובמ םישנא הפקת הלחמה ,םינומשה תונשב
תריפס ילעב ויהו השלחנ םהלש תינוסיחה תכרעמהש הלאכ דחוימב (הווש
.הכומנ םיטיצופמיל
םילוחהש ררבתה ,הפורתה תכירצב היילעל םרג המ קודבל ולחה רשאכ
תונשב םיריעצ םילאוסקסומוה םירבג םבורב ויה וז הרידנ תואיר תקלדב
.םהייחל םישולשהו םירשעה
הלחמ התיה ,הפוקת התואב טשפתהל הליחתהש תפסונ הרידנ הלחמ
תפחשה יקדייח תחפשממ קדייח ידי לע תמרגנה
האירה תולחמש ורבס הליחת . ( MAC - Mycobacterium avium )
םירמוח ,טירטינ תובוכרת םיליכמה םיליער םיזג תפיאש בקע תומרגנ
תולבקתמה הלאל תומוד תועפותל םימרוגו םדה םרז תא םיצירממה
הליהקב ץופנ היה הלא תובוכרתב שומישה .םימסב שומיש תובקעב
.תילאוסקסומוהה
תלחמ ןיבל ןניב רשק אצמנ ,האירה תולחמ יבגל ףסונ עדימ ףוסיא רחאל
םירבג ברקב ההובג תוחיכשב ליבקמב עיפוהל הלחהש י'צופק ןטרס
.קרוי -וינב םיריעצ םיילאוסקסומוה
םירבג ההובג תוחיכשב ופקתש תולחמה ללכ תא וראית םיאפורה
:םשב תנומסתכ ,םילאוסקסומוה
. ( Gay-Related Immune Deficiency ) " GRID "

1 הלאש
םיאצמימה ןיבמ הלא :תינוסיח רסח תלחמ - םשב םיאפורה ורחב עודמ
?תינוסיח רסח תלחמב רבודמש הרעשהב םיכמות ,וראותש


סדייאה תלחמל שכרנ תינוסיח לשכ תנומסת םשה תקנעה
ללכב יצופק ןטרסו תואירה תולחמ תוחיכש יבגל םייגולוימדיפא םינותנ
ולבקש םילוח ברקב םג תנומסתה תוחיכשב היילע לע ועיבצה ,הייסולכואה
םימס ינכרצ ברקב ןכו היליפומה ילוח ןוגכ ,םד יביכרמ וא םד ייוריע
-ל תנומסתה םש הנוש תאז תובקעב .תונוז ברקבו
(Acquired Immune Deficiency Syndrome ) " AIDS "
.תנומסתל םימרוגה םה םיטירטינהש תורשפאה יבגל קפס ררועתהו

2 הלאש
:וריבסהו http://www.avert.org/origins.htm רתאב ורזעיה

?הל ןתינש שדחה םשה רוקמ המו תנומסתה םש הנוש עודמ .א
ימרוג תויהל םילוכי םיטירטינש תורשפאב תוכמות ןניא תודבוע וליא .ב
?תנומסתה
?תקבדמ הלחמ איה סדייאה תנומסתש החכוהה יהמ .ג


הלחמה םרוג רחא םישופיחה
ולחה ,תקבדמ הלחמב רבודמש הנקסמל ועיגה םירקוחהש עגרמ
.הלחמה םרוג רחא םישופיחה
יגוס ינש ורתונ ןכלו הפיגמכ תוטשפתמה תולחמל תומרוג ןניא תוירטפ
.םיפיגנ וא םיקדייח :םירחא םיירשפא הלחמ ימרוג
:הלאשה תררועתמ
?ףיגנ וא קדייח - ויפוא והמו הלחמה םרוג והמ ררבל םירקוחה ולכי דציכ


3 הלאש
?ףיגנ ןיבל קדייח ןיב תולידבמ תונוכת וליא ,ומשר .א
הלחמ ןיבל קדייח ידי-לע תמרגנה הלחמ ןיב ןיחבהל רשפא דציכ .ב
?ףיגנ ידי-לע תמרגנה
:ןלהלש םירתאב יוצמה עדימב ורזעיה

םיפיגנו םיקדייח ןיב םילדבה לע עדימ
http://www.microbe.org/microbes/virus_or_bacterium.asp
לש ןוחבאה ןפוא לעו תוימוהיז תויקדייח תולחמ לע רמאמ ללוכה רתא
תאזכ הלחמ
http://www.niaid.nih.gov/publications/microbes.htm#i
תיקדייח תימוהיז הלחמ לש ןוחבא ךלהמ םיראתמה םירויא ללוכה רתא
http://www.medmicro.mds.qmw.ac.uk/
underground/diagnose/diagnose.html
תא תוהזל תנמ לע , "ךוק לש םיטלוטסופ"ב רזעיהל ןתינ םאה
תא וקמנ ?ינוסיחה לשכה תנומסתב המצע הלחמל םרוגה ןיב רשקה
.םכתבושת
םיליעומ םיקדייח תחת יחכונה רתאב ואצמת םיטלוטסופה לע עדימ
http://www.amalnet.k12.il/micro/moilim.htm#koch
תא וטרפ .סדייאה ףיגנ יוליג ךלהמ תא תראתמה ,ןלהלש תגצמב ופצ
.הלחמה םרוג יוליגל וליבוהש םינושה םיבלשה
http://www.rpi.edu/~cannim/science/HIV.ppt
םירקוחה ןיב ויה ,ראינטנומ יתפרצו ,ולאג , - יאקירמא , םירקוח ינש
היה םדוק עדימ הזיא .AIDS -ה תלחמ םרוג תא וליגש םינושארה
?סדייאה תלחמל ירשפאה הלחמה םרוג לע םירקוחל
: םיאבה םירתאב וורזעיה
סדייאה תלחמ לע עדימ ללוכ ולש אובמהש תירבעב רתא
http://www6.snunit.k12.il/yachad/aids.html

AIDS - ה תלחמל םרוגה ףיגה תעפוה לע עדימ םע רתא
http://www.avert.org/origins.htm

ןיב רשקה תחכוהב םיגולוימדיפא םירקחמ לש םמוקמ
HIV ה ףיגנל סדייאה תלחמ
לש ןתוטשפתה ךרד דומילב קסועש רקחמה םוחת אוה היגולוימדיפא
יבגל יטסיטטס עדימ םיחתנמ םיגולוימדיפא .ןתעפוה תורידתו תולחמ
תורבחו םילוח תופוק ,םילוח יתבב ורוקמש ,תולחממ התומתו האולחת
תואצותמ לבקתמש עדימ רשאל תנמ לע םעפ אל ינויח הז עדימ .תופורת
. תורחא רקחמ
לש ופוסב וליבוהש ,םייגולוימדיפא םירקחמב ופסאנש תודבוע המכ ןלהל
:סדיאה תלחמל םרוגה אוה ףיגנש הרעשהה רושיאל רבד
גוסהמ תואירה תקלד תלחמ לש םירקמ 107 והוז 1967 ב .1
ןוסיח אכדמ לופיט ולבק םילוחה לכ Pneumocystis carinii ( PCP )
6.1 הפוקת התואב התיה י'צופק ןטרס תוחיכש ; ( inmunosuppressive )
10 לכל 32 ל העיגה MAC תלחמ תוחיכש וליאו שיא ןוילימ 10 לכל םילוח
םילוח 127.626 וחווד (סדיאה ןדיע תליחת רחאל) 1994 ב .שיא ןוילימ
Pneumocystis carinii ( PCP ) גוסהמ תואירה תקלדמ ולבסש ב"הראב
. AIDS ילוח ברקב םבור ,י'צופק ןטרס םע 36.693 - ו
םיעוגנ ואצמנ ימונוקא-ויצוס עקרו תיתוברת הניחבמ םינוש םישנא .2
.ךשמהב AIDS - ה תלחמ תא וחתפ םבור .HIV ףיגנב
םילוח ,םימס ינכרצו תונוז ,םילאוסקסומוה ברקב ופצנ אל , 1981 ינפל .3
.הייסולכואה ללכב עצוממהמ ההובג תורידתב AIDS - ה תנומסתב
םד תומיגדב HIV - ה ףיגנ דגנכ םינדגונ הנושארל ולגתה 1978 - ב .4
התיה הב ריע וא הנידמ לכב ,ןכמ רחאל .לאוסקסומוה הלוח לש
דגנכ םינדגונ תואצמיה לע ןכל םדוק חווד סדייאה תפגמ לש תוצרפתה
.םילוחה לש םמדב HIV - ה ףיגנ
לש הובג זוחא ,יוואלמ תינקירפאה הנידמב ןחבוא , 1994 תנשב .5
רפסמ לע םג הב חוודו HIV - ה ףיגנל םינדגונ ליכמ םפוגש םישנא
תינקרפא הנידמב ,תאז תמועל . AIDS ילוח לש 34.167 - לודג
לש ךומנ זוחאב קר HIV - ה ףיגנ דגנכ םינדגונ ואצמנ ,הל הכומסה
.דבלב AIDS ילוח 9 לע חוודו םישנא4 הלאש
ןיב רשק םויקב ,ליעל וטרופש תודבועהמ תחא לכ תכמות דציכ וריבסה
?AIDS - ה תלחמל HIV - ה ףיגנ
?םדאה ףוגב HIV - ה ףיגנ דגנכ םינדגונ תריציל םרוג המ .א
תלחמ יוליגב עייסל תולוכי ןה דציכו תויגולורס תוקידב ןהמ ,וריבסה .ב
?סדייאה
תא חיכוהל וחילצה (PCR ) תירלוקלומ היגולויב לש תוטיש תרזעב .ג
יהמ וריבסה . AIDS - ב םילוחה לכב ידוחיי DNA עטק לש ומויק
םרוג ןיב רשקה חונעיפב רוזעל הלוכי וז הטיש דציכו PCR ה תטיש
.המצע הלחמל הלחמה
:ןלהלש םירתאב יוצמה עדימב ורזעיה םכיתובושתב
. 1981 מ לחה סדיאה תלחמ תוחתפתה לש תירוטסיה הריקס ובו רתא
תויגולורס תוקידבו והנבמ ,ףיגנה לע עדימ םגו תונומת םג ללוכ
.ול תומיאתמה
http://www.avert.org/historyi.htm
.סדייאה תלחמ יוהיזל תוכרע רוצייב החמתמה תילארשי הרבח לש רתא
http://www.orgenics.co.il

PCR - ה תטיש לש רואית
http://biotech.ort.org.il/doc/sub3_5.doc
םירויא ללוכ PCR - ה תטיש רואית
http://bioserve.latrobe.edu.au/vcebiol/cat2/pcrpic.html
ךרוצל PCR - ה תטישב ושמתשהש םידימלת לש רמג תדובע ריצקת
.םיגד לש םינוש םינז יוהיז
http://www.tzafonet.org.il/tsol/ts.exe?tsurl=0.1סדייאה תלחמו י'צופק ןטרס
אלו הקזח תוצרפתה התיה סדיאה תלחמ יוליגל ואיבהש תועפותה תחא
:יורקה ןטרס גוס לש דחוימב תיביסרגא העפוהב םגו היופצ
. 20 - ה האמה לש 80 ה תונשב , KS רוציקב וא Kaposi syndrome
ינדגונ תקידבל םג יבויח ןפואב וביגה י'צופק ןטרסב םילוחהמ םייוסמ זוחא
תונוש הייסולכוא תוצובקמ םילוח ברקב סדייאה ףיגנ תוחיכש ,םמדב HIV
: ןלהל תטרופמ
םיילאוסקסומוה - 20%
.היליפומה ילוח - 2%
.םישנ - 4%
.תוקונית - 1% מ תוחפ


5 הלאש
ףיגנ ידי לע תמרגנ KS תלחמש הלא םינותנמ קיסהל ןתינ םאה .א
.םכתבושת תא וקמנ ? HIV - ה
:תואבה תוטישהמ תחא לכב KS תלחמל םרוגה והמ חיכוהל ןתינ דציכ .ב
פוקסורקימב הייפצ תרזעבו ויוהיזו הלחמה םרוג דודיב
םיגולוימדיפא םינותנ חותינ
תירלוקלומ היגולויב לש תוטיש תועצמאב DNA יעטקמ יוהיז
תאצות אלו הלחמה םרוג אוה ספרהה סוריו יכ חיכוהל ןתינ םאה .ג
.ךכל תוחכוה ואיבה ?הלחמה
עגמ ידי לע רבעומ ספרהה סוריו יכ החנהב תומרות תוחכוה הזיא .ד
?ינימ
יצופק ןטרס תלחמב האולחת עונמל רשפאש םינעוט םיאפורה עודמ .ה
?AIDS ילוח ברקב םג


:םיאבה םירתאב ורזעיה
יצופק ןטרס תלחמ לע בר עדימ זכרמה רתא
http://www.cancer.gov/cancer_information/doc_pdq.aspx?version=patient&
77b099c4-233d-48aa-93bb-6b9ae57ea845
יצופק ןטרס תלחמל ספרהה ףיגנ ןיב ירשפא רשק לע םיעיבצמה םירתא
http://www.columbia.edu/cu/1996/0925/b.html
http://www.findarticles.com/cf_dls/g2601/0007/2601000785/p1/article.jhtml


HIV - ה ףיגנ לע עדימ םיזכרמה םיפסונ םירתא
ןיב רשקה לעו סדיאה תלחמ תוטשפתה לע יטסיטטס עדימ זכרמה רתא
. HIV סוריוה תואצמיהל הלחמה
http://www.niaid.nih.gov/factsheets/aidsstat.htm
,םשה רוקמ המ AIDS - ה תלחמ לע תוצופנ תובושתו תולאש םע רתא
.הלחמה םרוג אוה סוריוש החכוהה המו
http://www.cdcnpin.org/hiv/faq/virus.htm
*ףיגנל הלחמה ןיב רשקל תוחכוה
http://www.niaid.nih.gov/factsheets/evidhiv.htm
http://www.avert.org/evidence.htm
.HIV - ה ףיגנל סדייאה הלחמ ןיב רשקה לע תצמותמ עדימ םע רתא
ןיב רשקה לעו סדיאה תלחמ תוטשפתה לע יטסיטטס עדימ זכרמה רתא
. HIV סוריוה תואצמיהל הלחמה
http://www.niaid.nih.gov/factsheets/aidsstat.htm
,םשה רוקמ המ AIDS - ה תלחמ לע תוצופנ תובושתו תולאש םע רתא
.הלחמה םרוג אוה סוריוש החכוהה המו
http://www.cdcnpin.org/hiv/faq/virus.htm
*ףיגנל הלחמה ןיב רשקל תוחכוה
http://www.niaid.nih.gov/factsheets/evidhiv.htm
http://www.avert.org/evidence.htm
.HIV - ה ףיגנל סדייאה הלחמ ןיב רשקה לע תצמותמ עדימ םע רתא
http://www.cdc.gov/hiv/pubs/cause.htm
תוקבדמ תולחמ לע עדימ זכרמה עבטל ןואיזומ לש רתא
http://www.amnh.org/nationalcenter/infection

Last updated: April 21, 2002