םהילע לודיג יבכעמ םירמוחו הפ ימ תעפשהו םיינישהו קורה יקדייח

ירמוח תעפשה וקדבתו הפה לש תיעבטה הרולפה רחא ובקעת ,וז רקח תוליעפ ךלהמב
.הילע יוטיח
:הדבעמ ישגפמ ינש לע וסרפתיש םידחא םיבלש לולכת תוליעפה
.םיינישב ( plack ) םיקדייחה דבור תא םינובה םיקדייח ןויפא
ימב הפיטשה ירחאו ינפל ,(היחה הריפסה תטישב) קורב םייוצמה םיקדייח תריפס
.הפ


. (תובשומ רואיתו םרג תעיבצ) קורב םייוצמה םיטלובה םיקדייחהמ קלח ןויפא
.תויתתיכה תואצותה לש יטסיטטס חותינ

הדובעה ךלהמ

םיינישה ינפ-לע דבורה תא םינובה םיקדייח ןויפא

יוקינל דעוימה ץע םסיק ,םייכינחל ןשה ןיב לובגבו םיינישה ןיב תוריהזב וריבעה
לבל ורהזיה .(הפה תואירבל דויצהמ קלחכ תחקרמ יתבב רכמנה) םיינישה ןיב
.ךרוצה תדימב הארמב ורזעיה .םכמצע תא ועצפתתא וחרמ .הבהל לעמ ךנואמב התוא וקיזחהו ןיזמ רגא הליכמה ירטפ תחלצ וחתפ
תחלצה תא ורגס .תחלצב רגאה לע םיקדייחה דבור תא ליכמה םסיקה הצק
.הלעמ יפלכ תחנומ רגאה םע תיצחמהש ךכ ןחלושה לע התוא וחינהוומיש .םיוק 4 וחתמ :שאב תאטוחמ תיגולוירטקב טחמ תרזעב דודיב תעירז ועצב
רויאב םגדומכ ,תינושארה העירזה ספל םיליבקמ תויהל םיכירצ םיווקה ,בל
הבהלה לע טחמה תא ואטח .תולעמ 90 התוא ובבוס תחלצה תא ורגס .ןלהלש
.ןכל םדוק םתחרמש םיווקל םייכנא תויהל םהילע םעפה .םיוק 4 בוש וחרמו
.הכופה איהשכ ןחלושה לע התוא וחינהו תחלצה תא ורגס
48 - 24 ךשמל סויזלצ תולעמ 37 לש הרוטרפמטב רוטבוקניאב תחלצה תא וריגדה
ףסונ םוי םיריאשמ םא לבא החימצ םיאור רבכ תועש 24 ירחא ללכ ךרדב) תועש
. (רתוי תורורבו תולודג תובשומ תולבקתמ


תוחלצה תא איצוהל ןתינ) רוטבוקניאהמ תוחלצה תא ואיצוה ,הרגדהה םותב
.(הקידבה תעשל דע ררקמל ןסינכהלו רוטבוקניאהמ
תובשומב םיקדייחהמ קלחל םרג תעיבצ ועצבו םיאור םתאש תובשומה תא וראת
.תחלצה לע תוטלובהו תוצופנה

הפב םיקדייחה זוכיר לע תופיטש תעפשה

0.9 + קור ל"מ 0.1 ) םיינורשע םילוהימ ותוא ולהמו ( ל"מ 0.5 - כ ) קור ופסא
. 10-5 דע ( ןיילס ל"מ


זוכיר לכ 10-5 10-4 10-3 - םינורחאה םילוהימה תשולשמ רטילורקימ 100 וערז
:תוחלצה לש קיודמ ןומיס לע ודיפקה ) ( NA ) ןיזמ רגא םע ירטפ תוחלצ יתשב
. ( לוהימו ןמז ,םשםישמשמה םילזונ תחקרמ יתבב אוצמל ולכות ) הפ ימ יגוס השולש וניכה
םישמשמה םירחא םירמוח וא טנדאית ,טייגלוק ,לודירמ :ןוגכ הפ תפיטשל
רוגרגה םותב .הפה תפיטשל לזונהמ ל"מ 15 הקד יצח ךשמב ורגרג . ( וז הרטמל
ולכות .רוגרגה תלועפ לע ורזיחו הקד וניתמה .רויכל לזונה תא קוריל שי
הפ ימ לש םתוליעי קודבת הצובק לכ רשאכ ,םידימלת 4 תונב תוצובקל קלחתהל
םימ רגרגי דחא דימלת .הפ ימ לש דחא גוס ורגרגי םידימלת השולש .םיוסמ גוסמ
.הרקבכ םייקנ. 2 - ו 1 םיבלשב םתעצבש הזל המוד ןפואב ,קור הפהמ ופסא ,רוגרגה רחאל
תא ןמסל ורכז .הפיטשה עגרמ תוקד 40 רובעכו הפיטשה ירחא דימ קור ופסא
.הרורבו תקיודמ הרוצב תוחלצה.תועש 24 ךשמל סויסלצ 37 O ב ( הצובק לכל לכה ךס 18 ) תוחלצה תא וריגדה
תווש תוארנש תובשומה לש תלדבמ הריפס םגו תיללכ הריפס) תובשומה תא ורפס
םיקדייחה זוכיר תא ובשח .םתנכהש תוחלצהמ תחא לכב ,(תיפיטונפ הניחבמ
םיקדייחה רפסמב יונישה תא גיצמה תודומע ףרג וטטרשו לופיט לכב קור ל"מל
בושיח ךרוצל תואצותה לע ורמש .לופיטה עוציבמ רבעש ןמזבו לופיטב תולתכ
.יתתיכ עצוממתויתתיכה תואצותה לש יטסיטטס חותינ

אלל :םיבצמה תשולשב קור ל"מב םיקדייח לש עצוממ זוכיר ובשח
.הפיטשה רחאל תוקד 40 - ו הפיטשה ירחא ,לופיט


:םיאבה םיטרפה תא הב ומשר .רקחמה תואצות תא הב וזכרו הלבט ונב
ירחאו ינפל םיקדייחה זוכיר ,הפיטשה ימ גוס ,םידימלתה תומש
.הפיטשהמ תוקד 40 רחאלו ,הפיטשה
רקחמה ךלהמ יבגל ןוידל תולאש

רמוח לעו םכיתויפצת לע וכמתסה) ?בכרומ אוה םיקדייח וליאמו םיקדייח דבור והמ
.(יטרואית עקר


?םיינישה לע םיקדייח דבור רצונ דציכ
?םיישפוח םיקדייחל האוושהב דבורב םימייקתמה םיקדייחל שי תונורתי וליא
?םיינישה תששע תריציל ליבוהל םיקדייח דבור לוכי דציכ
?רתויב ליעיה היה הפיטשה ירמוח ןיבמ הזיא
?ןמז ךרואל הלא םירמוח לש םתוליעי תדימ יהמ
יוטיב ידיל אב הז דציכ ?םינוש םישנא לש הרולפה בכרה ןיב לדבה םייק םאה
?םתעציבש הריקחבLast updated: April 21, 2002