תלוכי תצקו ןוצר תצק םע
:רמאמה רואת
םירכזנה םייאופר םילופיטו תופגמ ,תולחמ לש הריקס
םיאבומ םירבדה ןהבש םיקוספ טוטיצ ךות ארקמב
.םהלש םירשקההו
עמלנט - סביבה לימודית מתוקשבת
תורוקמה ןמ
ארקמב האופרו םיעגנ ,תולחמ
,בהי ןד
ביבא-לת

."םרבא תשא ירש רבד-לע ותיב תאו םילדג םיעגנ הערפ תא 'ה עגניו"
(17 ב"י ,תישארב)

.1999 ראוני ,81-73 םידומע ,136 ךרכ ,'א ,האופרה ,לארשיב תיאופרה תורדתסהה

םיתיעלו בר רוזיפב ,ך"נתה ירפס תיברמב עיפומ האופרה תרותו םיעגנה ,תולחמה אשונ
רתוי תקיודמו הריהב הנומת לבקל ידכש ךכ ,תיללכ תיאובנ הפשבו הצילמב ,הרישב
םירצקה םירואיתה תא זכרלו טקלל שי ,ןייופיר יכרדו תונושה תולחמה יבגל
.םריבסהל תוסנלו םייטקלקאהו
תיתדוקנ השיג תמייק ,ונרוזאב םימודק םימע לצא האופרהו תולחמה ירואתבש הארנ
,תימסו סרבא לש םיסוריפפה :םשב העיפומה תירצמה תיאופרה הדועתכ ,רתוי תזכורמו
.תופורת תעיבקו ןתנחבאל תוארוה ,תונושה תולחמה לש קיודמ רואית םייק םג םהב
םיסרפתמו בלה ןמ םיאצויה ,םדא ףוגבש "םילכה" לע תידוחיי הרות וחתיפ םירצמה
תולועפב תוערפהו ,םדה-רוזחמ תעפות לע והשלכ עדי םהל היהש הארנ .ףוגה-ירביא לכל
.תושקתה וא רתי-םומיח ,תומיתס :הלאה "םילכה"
םיפשכמו םיאפור ידי לע ןייופיר יכרדו תולחמב תובר תקסוע תילבבה תורפסה םג
לע תותוא םינייוצמ ,"הלוחה תיבל ךלוה ףשאה רשאכ" הנוכמה תוחול תרדיסב .(ashipu)
,םילא :תולחמה ימרוג ןיב .הלוחה תארבה ייוכיסו הלחמה ביט תא ףשאה ןחבאמ םהיפ
...דועו םיפשכמ ,םיתמ לש תוחור ,םייניש-באכל תמרוגה "תעלות" ,םידש
,םיבר םייאופר תונורקע םייוצמ ך"נתב םגש הארנ ,ןייופירו תולחמה ירואתב ןויע ךותמ
,(הניטנרק ןיעמ) רגסה ידי-לע תוטשפתה תעינמל תוארוהו תוקבדמה תולחמה תעידי ןוגכ
.יעובשה החונמה-םויו ןימה-ייח תרהוט ,םימוהיז-תעינמ ,תוהיגה תרות
ןמ םהב שיש תומוקמה לכב טעמכ - ך"נתבו הרותב ירסומה הסיסבו האופרה דוסי
,תולחמב רבודמה םא ןיבו ,וננושלב הנייגיה וא ,תענומ האופר וז םא ןיב ,יאופרה דוסיה
רבועה ,דחא קומע ןויער םייק הלא לכב - "הכמו ילוח .םירצמ יודמ" ,בותכה ןושלב וא
תווצמ תא םייקלו רומשל ,'ד יכרדב תכלל הווצמ ילארשיה םדאה :אוהו ינשה-טוחכ
לע םימי ךיראיו שפנהו ףוגה תואירבל הכזי אליממ הזו ,םייח תרות איהש ,הרותה
."ץראה לע םימשה ימיכ ,םהל תתל םכיתובאל 'ד עבשנ רשא" המדאה
,הלוכ הרבחלו טרפל ,ףוגהו שפנה תואירב :וז ךרדב םדאה גישי תוירסומ תורטמ יתש
- םכינפל רשא יוגה תא האקש םשכ ותוא איקת אלש ,תחטבומה וצראב םימי תוכיראו
.םכינפמ ופגינש דע תינפוגה םתונוונתהו םהיתובעות לע
שגדומ רתי-תודחב םלוא ,םייאופרה תומוקמה ילושב תונוש תורוצב אטובמ הז ןויער
תוברתהו ץראה ייוג לש המיזהו לבתה יכרדב תכללמ הריהזמ הרותהש םעפ לכ ןויערה
תדובע - "רובעי לבו גרהיי" תניחבב ןורידגה ל"זחש תוריבעה שולש .םהלש תימ"וכעה
תובעותב :תילילאה תוברתב תורושק ןלוכ ירה - םימד תוכיפשו תוירע יוליג ,םילילא
,הרז הדובעב הרותה לש התמחלמ .הזמ ,ןענכ ץראב לעבה תודובעבו הזמ םירצמ
תומוקמ הברהב הוולמ ,"ךל היהי אל"ו "יכונא" :םינושארה תורבדה ינשב התליחתש
תא וויהש תוינימה תויגוראהו תינימה תורקפהב שגדה תא תומשה ,תורהזאו תורבסה
יכנא (סנוא) תונע לוק") ירצמה לגעל ביבסמ תולוחמבו ינענכה לעבה ןחלופב אישה
.ינש דצמ תוירע יוליג לע הריבעו החפשמ יבורק ןותיחב שגדה תמישו ,דחא דצמ ("עמוש
טרפה תולחמ ידיל איבהל תוחרכומ יתרבחה רסומה יקוח לע וללה תוריבעה יתש
.ותוללכב םעה תונוונתהו
הקולה ,םעה תונוונתה ןיבש יבטוקה דוגינה ,שגדהו רוזח שגדומ ,םיאיבנב כ"חאו הרותב
ולש ינחלופה אישהש ,ינגאפה רטשימהמ האצותכ ,תינחורו תינפוג הדיריבו תולחמב
,אירב םע לש לאידיאה ןיבל ,ללכב תירסומ יתלב תוגהנתהבו תינימ תורקפהב אטבתמ
םדא ןיבש םיסחיב הרותה רטשמ לש םוי-םוי ייחב םינוילע םיירסומ םיווצ יפל גהנתמה
הלא לכ .השעת אלו השע - היתווצמ לע ,םייחה תרות י"פע הז לכו ,ונוקל שיא ןיבו ורבחל
,תילאידיא םדא תרבח - ופוגבו ושפנב אירב ,םימעה לכמ רחבנ םע תריציל תונווכמ
,המדאה לע םימי ךיראי לארשימ םדאש תנמ לע ,התוגהנתה לכב תירסומו האירב
.םירתבה ןיב תירבב ול החטבוהש
תירסומה הגרדה .תונוש תוגרד תלעב איה תיארקימה האופרה לש תירסומה תילכתה
טרפה .םדאה לש ותוגהנתה םצע ךותמ תועבונה תולחמה :טרפה לש איה רתויב הטושפה
רישי ןפואב תמרגנה ,ןימ תלחמ ןוגכ ,ףוגה ןווינלו תולחמל ןירשימב םרוג אטחהו ,אטוח
,המגודל .(ףוגב םיאולחת דילוי ןוועה :"םייח רוא" ןושלב) יתרבחה רסומה יפלכ אטחהמ
.(1 הנומת) דועו יאבצ הנחמב תוגהנתה ,הביז ,תערצ ,תוירע יוליג תשרפ
אטח לע שנועכ הלחמ וילע האבש ,טרפה לש ןכ םג איה ירה רתוי ההובג תירסומ הגרד
תירסומ הגרד .(דועו ךלמה והיקזח ,הרש רבד לע ךלמיבא ,השמב הרבידש םירמ) םיוסמ
רטמ יתתנו ...יתווצמ לא ועמשת עומש םא היהו" ןוגכ ,םייצרא שנועו רכש איה תרחא
."...ךילע םישא אל םירצמב יתמש רשא הלחמה לכ ...ותעב םכצרא
החפשמה ייח תרהט לע ,ףוגה תרהט לע הרימש איה הנוילעה תירסומה הגרדה םלוא
תישיא תוהיג ,תודימה רהוט ,(הקינגיא) הלוכ הרבחה תרהט ,הדיל ירחאו הדינ תאמוט)
ךיראמה םע תריצי - (תינפוגו תינחור תוהיג) לבויהו הטימשה ,תבשה תרימש ,תיתרבחו
קדצה תונורקע לעו םיירסומה הייוויצ לכ לע םייחה תרותל תונמאנ ךות ,ותמדא לע םימי
."ךברקב רשא רגלו ךיחאל" - יאליעה ילאיצוסה
ששוחה ,לאנברבא י"רה תא ונא םיאצומ תווצמל םימעט ירחא שופיחל םידגנתמה ןיב
ללכבו .הב ולזלזי ירה ,תווצמה ןמ הווצמ וזיאל תעדה לע לבקתמ םעט אצמי אל םאש
אוה םג ,השעמל םלוא .יאופר רפס תגרדל הרותה תא ךימנהל ןויסנ לכ דגנ החומ אוה
.תווצמל םימעט רחא שופיחב קסוע ,הרותל ושוריפב
ףאו ארקמב םימעפ 88 עיפומ "אפר" שרושהו רתויב תיבויח איה האופרל ארקמה תשיג
:םירחא היישע-ימוחתל םיישעמ ןהו םייצילמ ןה ,םיבר םישומיש וב ושענ
םיכלמ) "סורהה 'ה חבזמ תא אפריו וילא םעה לכ ושגיו ילא ושג םעה לכל והילא רמאיו"
.(30 ח"י ,'א
דודיב ,אפרמ יחמצב שומיש ,תוחשמו תושיבח :תונווגמו תובר ןה ארקמב יופירה יכרד
...דועו תיללכ תוהיג ,אפרמ תומוקמ ,םילוח
:בר טוריפבו תוכיראב תראותמה תערצה תא איצוהלש הארנ
.(2 ד"י ,ארקיו) "ןהכה לא אבוהו ותרהט םויב ערצמה תרות היהת תאז..."
,בר רוציקבו עטוקמב תורכזומ תולחמה ראש ,(ו"ט-ד"י םיקרפ) הלוכ "ערוצמ" תשרפו
.הפיגמ וא תימתס הלחמכ ,הרדגה אלל ףא םיתיעלו

םיישיא הרהטו האמוט יניד :תישיא תוהיג
יאופר דוסי םהל ןיא הרותבש הרהטהו האמוטה ינידש העדל םיטונ םידחא םירקוח
ונתורשפאב ןיא ,םנמא .דבלב םייסיפאטיימ םייתד םירוסיא םע ונל ןיינעו יתוהיג
,תיבב תערצ עגנ ןוגכ ,הלאכ םרוסיא המכבש תיאופר תיתוהיגה תועמשמה תא ריבסהל
לע ןגהל הדעונ הדינה תאמוט יכ בייחמ רשיה ןויגיהה םלוא ,'דכו ירק לעב תאמוט וא
,תואירבה תרימשל קפס ילב תכייש וזו ,ץוחבמ םוהיז ינפמ השאה לש םיימינפה הירביא
קפס ילב יהוזש ,המגודל ,בזה תאמוט יבגל רבדה אוה .וז האמוט תעיבקל סיסבה איהש
,"רשבה רועב עגנ" :עבצאב ןהילע םיארמ םיבתוכהש ,תערצ וא ,תקבדימ ןימ תלחמ
תועצמאב תולחמ ץיפהל הפוגה לש התלוכיבש ,תמה תאמוט וא ,"ורשבב ובוז םיתחה"
'וכו 'וכו הדלוחהו רבכעה ,םישמרו םיצרש תאמוט וא ;הילעש תולחמה יללוחמ
ןיבל תיאופר האמוט ןיב לידבהל ושקעתהש םירקוחה .תולחמ ימרוג םבג לע םיאשונה
,ירסומ אוהש יאופר קומינ האמוט לכל .םיבותכה תא םימקעמ אלא םניא ,תיתד האמוט
ידי לע תואירבה תרימש - אוהו ,רתוי ידוסי םעט םאו ינחור ינפוג ינייגיה םעט םא
.םייוגה יכרדמו הרז הדובעמ תורהזיה
,רמולכ ,אמטו ,תוקבדימ תולחמ תרגסמב ןללוכל ןתינ ארקמבש הרהטו האמוט לכ טעמכ
תקסוע הרותהש ידוסיה םעטהו .הנחמל ץוחמ ודדובל ךירצ ,תקבדימ תלחמב הלוח
- אוה האישש ,םילילא תדובעב המחלמה :ירסומה קומינה קר תויהל לוכי ,הלא םירבדב
.לבת ינימ לכו תושדקו םישדק ,רועפ לעב ,םירצמ תובעותו המיז

החפשמה ייח תרהט
יסחי חטשב ,הפ לעבש הרותב תאש רתיבו ,בתכבש הרותבש םיגייסהו םירוסיאה
:םילוליג תדובעב המחלמלו תולחמ תעינמל (אפורה לש הירלקפסאב) םינווכמ ,תושיאה
.רסומה לש םייאליע תונורקע לע תדסוימה החפשמה ייח לש תוהיג

(metritis) םחרה תקלד תעינמ
ידי לע ,(adnexitis) םחרה תולופט תקלד ,(endometritis) םחרה תיריר תקלד לש ןתעינמ
הגרדממ תוהיג יעצמא ןה ,הדילה ירחאש הפוקתבו תסווה ןמזב תושיא ייחמ תורזניה
ובילו ,םוי-םוי ייחב עגונ ןיינעה :םושייבש םיישקה םילודג הרטמה לדוגכ רשא ,הנושאר
.וקיח תשאב םימעפל סג םדא לש
,םימי תעבש האמטו רכז הדליו עירזת יכ השא" :(ב"י ארקיו) הרותה תעבוק הז ןיינעב
- דלת הבקנ םאו) הרהט ימדב בשת םימי תשלשו םוי םישלשו ,אמטת התוד תדנ ימיכ
- התוד (ט,י ,ו"ט ארקיוב י"שר) "םדא לכ עגממ הדונמ - התדנב .(םימי 66 -ו םייעובש
י"שר) "יהלע ןידבכ הירביאו שאר :הלוח אהת אלש םד האור השא ןיא ,ילוחו הודמ ןושל
םג גהונ הדנהש יפלו) "...ברקת אל התאמוט התדנב השא לאו" :דועו .(ב ,ב"י ארקיוב
ריהזה ,תיבב ומע איהו הב סג ובל תויהבש ,"ברקת אל הב ףיסומה ,וקיח תבכוש ,ותשאב
.(הילא) הבירקה לע

תויתפגמ תולחמ
.שרופמב ןהיתולחמ רואית אלל ך"נתה ירפסב תובר תורכזנ תופגמה
.(17 ב"י ,תישארב) "ותיב תאו םילודג םיעגנ הערפ תא 'ה עגניו"
:ףגנ םשב תורכזנ ןה םיתיעלו
"...תואמ עבשו ףלא רשע העברא המגמב םיתמה ויהיו ...םעב ףיגנה לחה הנהו"
.(14-12 ז"י ,רבדמב)
.(9 ה"כ ,רבדמב) "ףלא םירשעו העברא הפגמב םיתמה ויהיו"
:שמש-תיבו דודשא תפגמב תראותמ תדחוימ הפגמ
תא ךיו ...הילובג תאו דודשא תא םילפעב םתא ךיו םמשיו םידודשאה לא 'ה-די דבכתו"
.(12-6 'ה ,'א לאומש) "...םילפע םהל ורתשיו לודג דעו ןטקמ ריעה ישנא
רבדכ ,םישרפמ םירחאו תעשפימבש תוטולבה רבד תלחמכ וז הפגמ שרפמ םייהדנולב
.םירוחטה וא ,תואירה
:תופגמ תוראותמ םיפסונ תומוקמב
.(21 ד"כ ,'ב לאומש) "םעה לעמ הפגמה רצעתו"
.(4 ז"ט ,והימרי) "...ותמי םיאלחת יתוממ"
:ףסונ םוקמבו
.(16 ד"כ ,לאקזחי) "...הפגמב ךיניע דמחמ תא ךממ חקל יננה םדא ןב"
,(13 ז"י ,רבדמב) חרוק תשרפב ,(37 ז"י ,רבדמב) םילגרמה תשרפב םג ונמנ תופגמ
(25-15 ד"כ ,'ב לאומש) דוד ךרעש דקפימה רואתב ןכו (9 ה"כ ,רבדמב) רועפ לעב תשרפב
.(12 ד"י ,הירכז) םימיה תירחאב םילשורי לע ורוציש םיביואה תא דוקפתש הפגמה ןכו

ןיחשהו תערצה תולחמ
ינש ףא הל ושדקוהו רתויב ברה עפשבו טוריפב תראותמו תרכזומה רועה תלחמ וז
ןיאו וז הלחמ חותינל ושדקוה םיבר םירקחמ ."ארקיו" רפסב םיאלמ םיקרפ
.טלחומה היוהיזל םינושה םירקוחה ןיב םיעד-תומימת
והיזש שי ךא ,וננמז לש הרפל תלחמל תיארקמה תערצה תא םיהזמ םירקוחה תיברמ
- תפס :רועה תלחמ תא הב ואר םירחאו (תילגרמ דודילאניפ) תבגעה תלחמכ התוא
.(ןוסלנצק 'ל'י) סיזאירוספ
,םיקהבומ םינימסתו םינמיס יפל ,ןימ תולחמ יתש לע תוטרפב רסמנ ,ו"ט ,ג"י ארקיוב
ןהו ,(gonorrhoea) הביזו (lues) תבגע עגנ :ןה תולחמה .אפורה ןהכה י"ע םיעבקנה
,'דכו ןגטנר ימוליצ ,הדבעממ ץוח ןבומכ ,תינרדומה הנחבאה יקוח לכ יפל בטיה תורדגומ
.ןהה תופוקתב םימייק ויה אלש
רבודמה .(ג"י ארקיו) וז השרפב .תבגע - תערצ עגנ :עמשמב ןהינימל רוע תולחמ - תערצ
תבגעב אלא ,חינהל יאופרה םלועב היה לבוקמש יפכ (lepra) תמדגה תולחמב אל איה
רוע" ,ןימה רביא לש רועה לע ,הנודנה הלחמה ינמיס לש םוקימה לע יתכמתסה .(syphilis)
תלחמל קרו ךא םיאתהל לוכיש המ ,(ןימה רביא ועמשמ - תיברעב bashar - רשב) "רשבה
לש ןיעל םיארנ תומוקמב תעגופ הרפלה 'א יכ ,תונושה היתופוקתל םאתהב ,תבגעה ,ןימה
ןאכו ,(ונתשרפב קר אצמנ "רשבה רוע" חנומה) ןימה רביאב אלו םיילגרבו ,םינפב ;ףוגה
לכב ,תאפרתמ הניא םלועל הרפלה 'ב ;ןימה רביאב ,ורשב רועב :הלחמה םוקמ שגדומ
עגנ אפרנ הנהו ןהכה הארו" בותכ ןאכו ,דואמ תכשוממו תינורכ הלחמ יהוז ןפוא
תערצ עגנ :עמשמ .םייעובש עובש ךשמ אפרנ עגנה ,רמולכ ,(ג"י ,ד"י ארקיו) "תערצה
רועב היהי יכ םדא" :םיבותכה שוריפ הזו תבגעב אופא רבודמ .הרפל תויהל לוכי וניא
...(תונושה היתוגרדל ,תבגע לש תונוש תורוצ ןה הלא) "תרהב וא תחפס וא תאש ורשב
...םימי תעבש עגנה תא ןהכה ריגסהו" בצמה רורב אל םאו ."ותוא אמטו ןהכה והארו"
םא ררבל ידכ ,הלוחה לש ודודיבב ,רגסהב שמתשהל שי ,רמולכ ,"תינש םימי תעבש
;(chacncre Hunteri) "תרהב" .(ulcus durum ינושאר ,השקונ ביכ) "תאש" תמאב ונינפל
,(furunculosis) תטמס ןוגכ ,יקוקוליפאטס םוהיז ,"הטושפ" רוע תלחמ וזיא ילוא וא
,תבגע ןאכ ןיא - "ןהכה ורהטו ...השפ אלו עגנה ההכ םאו" .'ודכו (pemphigus) תנעוב
- "איה תערצ ,ןהכה ואמטו ,השפת השפ םאו" .להקב אובל רתומ ,רמולכ ,רוהט הלוחהו
תערצה חרפת חורפ םא" :תאז תמועלו ."ובשומ הנחמל ץוחמ" ,אמט הלוחהו ,ןאכ תבגע
= תערצ) "...תערצה התסכו ...(ףוגה לכ לע ,רמולכ ,םתס רועב אלא רשבה רועב אל) רועב
לכ תא" ...(תערצ תארקנ - רועה ינפ לע - תערזנ ומכ - תטשפתמה ,רועב תחרפת לכ :תערז
רוהט ,ןבל ךפה ולכ" ."עגנה תא רהטו ...ןהכה יניע הארמ לכל ולגר דעו ושארמ ,עגנה רוע
ןבל ךפה ףוגה דוע לכ יכ ,ינשמ םוהיז הזיא וא ,תנעוב ילוח וא ןאכ תטמס ,רמולכ ."אוה
.אקווד "רשבה רוע" וא "רשב"ה תלחמל - ןימ תלחמל תוכייש םוש הלז ןיא ,(הלגומ)
דוגינב ,הב הקולה הלוחה תא אמטל שיש ,תבגע :ןימה תלחמ ירחא ןאכ תשפחמ הרותה
ןחלופל תושדקו םישדק םיבישומו תינימה תורקפהה תא םישדקמה ,םילוליג ידבועל
- איהש הנוילע תירסומ הרטמ תגשה םשל) הנחמל ץוחמ הלוחה תא םישל שיו ,ינימה
.העט אלש חוטב תויהל החמומה אפורה ןהוכה ךירצ ךכ בגאו ;(הרז הדובעב המחלמ
רוע תולחמ לולשל לכויש דע עובש דועו עובש דוע הלוחה תא (דדובי) ריגסי - ןכבו
םיעצמאב ךרוצ ןיאו ,הרותה הנווכתנ ןהל אל לבא ,תוקבדימ םנמוא ןה ףאש ,תורחא
זירכהל וילע הנחמה ךותב רובעי םאו .הנחמל ץוחמ לא שוריג ,רומג דודיב ןוגכ ,םירומח
.(ג"י ארקיו) "ארקי אמט אמט" תקבדימ הלחמב הלוח אוהש
"גלשכ תערצמ ודי הנהו האצויו וקיחב ודי אביו ךקיחב ךדי אנ אבה דוע ול 'ה רמאיו"
.(6 'ד ,תומש)
"...תערצ עגנל ורשב רועב היהו תרהב וא תחפס וא תאש ורשב רועב יהי יכ םדא"
.(59-2 ג"י ,ארקיו)
.(8 ד"כ ,םירבד) "...תערצה עגנב רמשה"
.(10 ב"י ,רבדמב) "...גלשכ תערצמ םירמ הנהו..."
םעה ידבכנ לע םג החספ אל יכ הארנו םיכלמ ירפסב בורל םג תרכזומ וז רוע תלחמ
יאנת וא ,םימהוזמ םימ ,היוקל הנוזת :לכל םיפתושמ ויהש םייח יאנתל הרושק התיהו
:רסחב םיקולה םירחא הביבס
.(11 'ה ,'ב םיכלמ) "תערצמ ותפסאו ידבע ןמענ תא ךילא יתחלש הנה"
;(5 ו"ט ,'ב םיכלמ) "ותומ םוי דע ערוצמ היהיו ךלמה תא 'ה עגניו"
.(3 'ז ,'ב םיכלמ) "...םיערצמ ויה םישנא העבראו"
:ןיחשה "איה ך"נתב תובר הראותו הצופנ התיהש הינש רוע תלחמ
,בויא) "רפאה ךותב בשי אוהו וב דרגתהל שרח ול חקיו :ודקדק דע ולגר ףכמ ער ןיחש"
.(8-7
םישק רוע יעציפ ,ונייהד ,ברג לש גוס ןיחשב םיאור תיאופרה הירוטסיהה ירקוחמ םיבר
:םיניקת אל היגולוקאו האורבת יאנתל ,הארנכ ,םירושק םה םגש ,םיטשפתמו
לכב תעבעבא חרפ ןיחשל המהבה לעו םדאה לע היהו םירצמ ץרא לכ לע קבאל היהו"
.(10-9 'ט ,תומש) "םירצמ ץרא
:הכוראו השק הפגמכ ך"נתב עיפומ ןיחשה
רמא הכ וילא רמאיו איבנה ץומא ןב והיעשי וילא אוביו תומל והיקזח הלח םהה םימיב"
.(1 ח"ל ,והיעשי) "היחת אלו התא תמ יכ ךתיבל וצ 'ה
:התיה זאד הפורתהו
.(21 ,םש) "יחיו ןיחשה לע וחרמיו הנאת תלבד ואשי"
,סרח ,ברג :ןה ולאכ ,םיבר םיישקב לקתנ ןייוהיז ,ך"נתב תורכזנה תופסונ רוע תולחמ
:תרהב ,תאש ,תחפס ,תפלי ,רחרח
.(59-2 ג"י ,ארקיו) "...תרהב וא תחפס וא תאש ורשב רועב היהי יכ םדא"
;27 ח"כ ,םירבד) "אפרהל לכות אל רשא סרחבו רגב םילפעבו םירצמ ןיחשב 'ה הככי"
.(20 א"כ ארקיו

(gonorrhoea) הביזה תולחמ
הקבדהה תדימ וז הלחמב .האירונוגכ םירקוחה תיברמ לע לבוקמ וז הלחמ יוהיז םג
לע םילח רגסה יקוח ןיא תערצל דוגינב ךא .םירומח האמוטה יניד ןאכמו רתויב הלודג
:ןהוכה תקידב םשל תואריהל וצה אל םגו וז הלחמ
.(2 ו"ט ,ארקיו) "אוה אמט ובוז ורשבמ בז היהי יכ שיא שיא"
ועדיש הארנ "ארקיו" רפסב טרופמה יפל ךא ,ינימ עגמ ידי לע איה הביזב הקבדהה
לכ ןכש ,(רוזחמה תושרפה) הדינל הביזה ןיבו (ערזה תטילפ) ירקה לעבל בזה ןיב ןיחבהל
ירקה לעב תאמוט וליאו ,הרומח הביזהו בזה תאמוט לבא ,האמטמ ןימה ירביאמ השרפה
:איה הלק הדינו
,ארקיו) "אוה ותאמט ובוזמ ורשב םיתחה וא ובוז תא ורשב רר ובוזב ותאמט היהת תאזו"
.(3 ו"ט
"םישנה תנוע" לש הליגרה העפותכ הנניאש ,ןימה רביאמ םד תשרפה אוה הבקנב בוזה
:("רוזחמ" ,הדנ)
בוז ימי לכ התדנ לע בוזת יכ וא התדנ תע אלב םיבר םימי המד בוז בוזי יכ השאו"
.(25 ו"ט ,ארקיו) "...התמאט
תוערפהו תולחמ רפסמ ןנשי ןכש ,תמיוסמ הלחמ םע תוהזל השק הבקנב בוזה תא
.םד תשרפהל םורגל םילולעה ןימה ירביא תכרעמב
:ןיאושינל םימיוסמ םירקמב ותוא םילסופ רכזה לש ןימה רביאב םיינלוח םייוניש
.(2 ג"כ ,םירבד) "'ה להקב הכפש תורכו הכד עוצפ אבי אל"
יפל .םיניקת ןימ יסחי םויק לש וא הדלוה לש תורשפא-יא לש ששחה לשב הז לכ
חורמל" המודב ילואו ץחל ידי לע םיכשאב העיגפ ,ותארוה "הכד עוצפ" ,הנושה תונשרפה
.ערזה רוניצ תתירכ וא ,(24 ב"כ ,ארקיו) "ךשא
.תישארב ישעמב תוברעתה ךכב וארו ,םייתד םימעטמ רוסא סוריסה
:ןומרהב םישנה רמושכ שמיש םודקה ןוכיתה-חרזמה תויוברתב סירסה
.(4 'ד ,רתסא) "היסירסו רתסא תורענ"
.(50 ו"נ ,והיעשי) "שבי ץע ינא ןה סירסה רמאי אלו"
:ךלמה תרשמ לש ףדרנ גשומ והז םיתיעלו
.(2 'מ ,תישארב) "םיפואה רש לעו םיקשמה רש לע ויסירס ינש לע הערפ ףצקיו"
.(19 ה"כ ,'ב םיכלמ) "...המחלמה ישנא לע דיקפ אוה שא דחא סירס חקל רועה ןמו"

רבדה תולחמ
.םיתוחנ האורבת יאנת לשב הצופנ הלחמ היה אוה םג רבדה
וא רבדב ונעגפי ןפ וניהלא 'הל החבזנו רבדמב םימי השולש ךרד אנ הכלנ ונילע ארקנ..."
.(3 'ה ,תומש) "ברחב
.(3 'ט ,תומש) "דואמ דבכ רבד ...הדשב רשא ךנקמב היוה 'ה די הנה"
:םיאיבנב םג ךכו
.(7 א"כ ,והימרי) "...רבדה ןמ תאזה ריעב םיראשנה תאו"
.(2 ח"ל ,םש) "...רבדבו בערב ברחב תומי תאזה ריעב בשיה 'ה רמא הכ"
.(22 ח"ל 21-19 ד"י ;15 'ז ,לאקזחי) "...תיבמ בערהו רבדהו ץוחב ברחה"

תוימינפ תולחמ
תלחמ איה אלה הובג םוחל תורושקה תוחיכשה תולחמה תחא איה תפחשה
:םוח-תולחמ תרדיס םע בורל האב איהו ,הזולוקרבוטה
;16 ו"כ ,ארקיו) "...ןוקריבו ןופדשבו ברחבו רחרחבו תקלדבו תחדקבו תפחשב 'ה הככי"
.(22 ח"כ ,םירבד
:םינפה ןורוויחב תורושקה תולחמ ןה ןוקריהו ןופדשה
.(6 ט"כ ,והימרי) "ןוקריל םינפ לע וכפהנו..."
ברחה ,הלחממ האצותכ םזגומה ןוזרה אוה ןופדשהו ,תבהצה תלחמל הנווכה ילואו
.םוחו שבוי - ברוח ןולשמ
וא ,תיטמיר הלחמל תאז סחייל שי הארנכו ותנקז תעל וילגר ןווינב הקול אסא ךלמה
תורציה ,רמולכ ,םייפקיהה םדה-ילכ תלחמל וא ,םירמוח ףוליחב יוקילו רסוחל
:הרגדופכ וז הלחמ םיהזמה שיו םינטקהו םיינוניבה םיקרועה
.(23 ו"ט ,'א םיכלמ) "וילגר תא הלח ותנקז תעל קר..."
:םדה רוזחמל הרושקה הלחמב ותנקז תעל הקול ךלמה דוד םג
.(1 'א ,'א םיכלמ) "ול םחי אלו םידגבב והסכיו םימיב אב ןקז"
:תלוחלחה לש הריאממ תימינפ הלחמכ תשרופמ םרוהי ךלמה תלחמ
םימיה ירבד) "םימי לע םימי ילחה ןמ ךיעמ ואצי דע ךיעמ הלחמב םיבר םיילחב התאו"
.(19-15 א"כ ,'ב
םימעפ תרכזומ איהו םדאה ףוג לש ימינפה הנבימב םייוקילל הרושק תורקעה תלחמ םג
:ך"נתה ירפסב תובר
דעב 'ה רצע יכ ,ודליו ויתוהמאו ותשא תאו ךלמיבא תא 'ה אפריו 'ה לא םהרבא וללפתיו"
.(18-17 'כ ,תישארב) "...ךלמילא תיבל םחר לכ
,םיטפוש) "הדלי אלו הרקע ותשאו חונמ ומשו ינדה תחפשממ הערצמ דחא שיא יהיו"
.(2 ג"י
.(5 'א ,'א לאומש) "המחר רגס 'הו בהא הנח תא יכ ,םייפא תחא הנמ ןתי הנחלו"
:םיאיבנבו
.(1 ד"נ ,והיעשי) "...הדלי אל הרקע ינר"
.(9-1 'ל ,תישארב) האלו לחר ירופיסב םג ךכו

םימומו םיחותינ
:"הלימה תירב" אוה ארקמב רתויב םודקה חותינה
תא םתלמנו .רכז לכ םכל לומה ךירחא ךערז ןיבו םיכניבו יניב ורמשת רשא יתירב תאז"
"...ךתיב דילי לומי לומה ...םכיתרדל רכז לכ םכל לומי םימי תנמש ןבו ...םכתלרע רשב
.(14-10 ז"י ,תישארב)
תלשושה תפוקתמ טילבתב עיפומש יפכ ,הקיתעה םירצמב םג טוקנ היה הז גהנמ
:"רצ" - הדח ןבאב חותינה תא התשע השמ תשא הרופצ .תישישה
.(25 'ד ,תומש) "...הנב תלרע תא תרכתו רצ הרפצ חקתו"
,רביאה ןטרס ףאו (סיזומיפ) הלרעה תקלד תעינמ ךכב שי ןכש יאופר ךרע הלימה תירבל
:ורקיעב יתד גהנמו ךרע הלימה תירבב םיאורו ךכ לע םיקלוחה שי ךא
.(11 ז"י ,תישארב) "םהיניבו יניב תירב תוא"
לע ירצמה סוריפפב םג םיעיפומה ,תונואתו תועיצפל םירוק םיפסונ םייגרוריכ םיאשונ
.(ס"הנפל 1600) תימס םש
:תוומל םרגש הקרב דתי תעיקת ידי לע תלוגלוגה רבש
עקתתו טאלב וילא אובתו הדיב תבקמה תא םשתו להאה דתי תא רבח תשא לעי חקתו"
.(21 ,'ד םיטפוש) "תמיו ףעיו םדרנ אוהו ...ותקרב דתיה תא
:ושאר לע ךלשוהש בכר חלפ ידי לע רבש ראותמ ךלמיבא השעמב
.(53 'ט ,םיטפוש) "ותלגלג תא ץרתו ךלמיבא שאר לע בכר חלפ תחא השא חלשתו"
.ידיימ תומל איבה אלו
:הצרא הליפנו חומ עוזעזל עדצב העגפש עלקה ןבא המרג יתשילפה תילג רופיסב
ז"י ,'א לאומש) "הצרא וינפ לע לפיו וחצמב ןבאה עבטתו וחצמ לא יתשילפה תא ךיו..."
.(50-49
תועלצה ןמ הטמל אוהש םוקמל ונייהד ,שמוחה לא תונווכמ תובר תועיצפ
:(םוירדנוכופיה)
,'ב לאומש) "...וירחאמ תינחה אצתו שמחה לא תינחה ירחאב רנבא והכיו רוסל ןאמיו"
.(23
,םש) "...הצר ויעמ ךפשיו שמחה לא הב והכיו באוי דיב רשא ברחב רמשנ אל אשמעו"
.(10
תופיצר לע הרימש ךרוצל השיבח :עורזה םצעב רבשב רבודמשכ ראותמ יגרוריכ לופיט
.סבגב וא דגאב קודיהל םיאתמה לותיחו םצעה
.(21 'ל ,לאקזחי) "ברחב שפתלו הקזחלו השבחל לותח םושל תואפר תתל"
וא וידיש םדא ושוריפש ,עורשה אוה םהמ דחא ,הנוהכל םידמעומ םילסופ םינוש םימומ
:תוטולב תלחמ ,הילגמורקא :האופרה תרותב ורקמש ,ליגרה ןמ תוכוראו תולודג וילגר
א"כ ,ארקיו) "עורש וא םרח וא חספ וא רוע שיא ברקי אל םומ וב רשא שיא לכ יכ"
.(20-18
.(20 ח"כ ,והיעשי) "סנכתהכ הרצ הכסמהו ערתשהמ עצמה רצק יכ"
.המזקא הארנכ איהש ברגה תא םג הארנ תולחמהו םימומה ןיב
:תונוש םייניע תולחמ ,תותוועמה םייניעה תובגל ,הארנכ ,הרושק - ןבגה
שיש ,תפליה תלחמ ןכו .(22 ב"כ ,ארקיו) "ןורווע"ו (17 ב"כ ,תישארב) "תוכר האל יניעו"
.(20 א"כ ,ארקיו) (2 הנומת) רוע תלחמ הב םיאורה

תודילו תודליימ

םידבעכ ,לארשי םע לש םיינושארה םייחה יאנתב רתויב בושח הז יאופר אראפ עוצקמ
.רתויב םישק םייתוהיגו םייאופר םיאנתב רבדמב םהידודנו םירצמב
:ךכל תונמואמ םישנ ידי לע הנתינ הדילה ןמזב הרזעה
ה"ל ,תישארב) "ןב ךל הז םג יכ יארת לא תדלימה הל רמאתו התדלב התשקהב יהיו"
.(17
םרטב הנה תויח יכ תוירבעה תוירצמה םישנכ אל יכ הערפ תא תודליימה הנרמאתו"
.(20-19 'א ,תומש) "ודליו תדלימה ןהילא אובת
:ך"נתה ירפסב תובר ראותמו רכזומ הדילה ךילהת
.(24,והימרי ;8 ג"י ,והיעשי) "ןוליחי הדלויכ ,ןוזחאי םילבחו םיריצ"
:ןכו ,(17 ו"כ ,והיעשי) "הילבחב קעזת ליחת תדלל בירקת הרה ומכ"
(3 ז"ל ,והיעשי) "רבשמ דע םינב ואב"
:הדילה ירחא תטלפנה הילשה רואתו
.(57 ח"כ ,םירבד) "...דלת רשא הינבבו הילגר ןיבמ תצויה התילשבו"
:תדלויב יאופרה לופיטה לש קיודמ רואית יוצמ הדילה רחאל םג
אל לתחהו תחלמה אל חלמהו יעשמל תצחר אל םימבו ךרש תרכ אל ךתוא תדלוה םויב"
.(4 ז"ט ,לאקזחי) "תלתח
:ך"נתב דובכ םוקמ ול הנוק תוקינימה עוצקמ םג
.(59 ד"כ ,תישארב) "...התקנמ תאו םתוחא הקבר תא וחלשיו"
.(8 ה"ל ,םש) "...לא תיבל תחתמ רבקתו הקבר תקנימ הרבד תמתו"
.(2 א"י ,'ב םיכלמ) "...ותקנמ תאו ותא םיתממה ךלמה ינב ךותמ ותא בנגתו"
:הקבר ימואת תשרפב ומכ ך"נתב תוראותמ תוכבוסמ תודילו תולפה ,ןוירהב תוערפה םג
:תויציב יתשמ ורצונש םימואתכ ודלונש ושעו בקעי
,ה"כ תישארב) "הנטבב םמות הנהו תדלל הימי ואלמיו ...הברקב םינבה וצצרתיו"
רואתב םג ךכו (18-17 ה"ל ,םש) "התדלב שקתו" :לחר לש הינשה הדילב ןכו ,(26-22
.(22-19 ,,'א לאומש) "היריצ הילע וכפהנ יכ דלתו ערכתו" :סחניפ תשא לצא הדילה
.םמד :םשב האופרב עודיה ,בר םד ןבוא לשב הארנכ היה הדילל הוולש תוומה

םישוחב תורושקה תולחמ
:היארה רביאל תורושקה תולחמ תואבומ ארקמה ירפסב
ללבת" ;(7 ד"ל ,םירבד) "וניע התהכ אל" :ןכו (2 ז"כ ,תישארב) "תארמ ויניע ,ןיהכתו"
םייניע טלב ,ןיעה-תינרק לע םתכ תווהתהל הנווכה ,הארנכו (20 א"כ ,ארקיו) "וניעב
.(12 ד"י ,הירכז) "...ןהירחב הנקמת ויניעו" (סומלתפוסקא)
:העימשה שוחל רשאבו
"בישקהל ולכוי אלו םנזא הלרע הנה" :ןכו (14 ח"ל ,םיליהת) "עמשא אל שרחכ ינאו"
.(10,והימרי)
:שושימה שוחו
ב"י ,בויא) "ול םעטי לכא ךחו" :םעטה שוחו (29 ח"כ ,םירבד) "רועה ששמי רשאכ"
.(6 ו"טק ,םיליהת) "ןוחירי אלו םהל ףא" :חירה שוח ךכו ,(11

שפנו םיבצע תולחמ
טוחב העיגפהו תקרפמה רבש לשב ,ילע לש ותריטפ לע רופיסב הנושארל תועיפומ ולא
:יראווצה הרדישה
ותקרפמ רבשתו רעשה די דעב תינרחא אסכה לעמ לפיו םיהלאה ןורא תא וריכזהכ יהיו"
.(18 'ד 'א לאומש) "...תמיו
.ותודליב תיבצע העיגפ לשב הארנכ וילגר יתש חספ אוהו "םיילגר הכנ" :היה תשביפמ
,אוהש ,(9,םש) "ץבשה ינזחא יכ" :בותכ ,לואש תומ רופיסב םג ,(4 'ד ,'ב לאומש)
ןמיס ,(26 ב"ל ,תישארב "בקע ךרי ףכ עקתו" :םגו .תוומל תמרוגה תיבצע הדיער ,הארנכ
,שפנ תולחמ ("השנה דיג") .השנה בצע עגפנ הנממ האצותכ רשא ,ךריה קרפימ תלחמל
:(28 ח"כ ,םירבד) "בבל-ןוהמת ,ןועגש" :ך"נתב בורל תורכזומ ןועגישכ
:ןכו (9 ט"י ;14 ז"ט ,'א לאומש) "'ה תאמ הער חור ותתעבו לואש םעמ הרס 'ה חורו"
הלוחכ לואש הלגתמ וימי בורעבו (24 ט"י ,םש) "הלילה לכו אוהה םויה לכ םרע לפיו"
.(תידיאונרפ היתפוכיספ) ןכוסמ שפנ
:עגתשמ וא ,"עגושמ שיא"כ הלגתמ דוד
.(16 א"כ ,םש) "ילע עגתשהל הז תא םתאבה יכ"

תוכישנו תולערה
:הלערהב תוומה ךרד תא םימדמ תובר תואובנו םילשמ
"הלערתה סוכ תעבק" :ןכו (5 'ס ,םיליהת) "הלערת ןיי ונתיקשה"
:לער יחמצ תליכאמ האצותכ תולערהו
"...ריסב תומ ורמאיו ...דיזנהמ םלכאב יהיו ...ודגב אלמו הדש תעקפ ונממ טקליו"
.(39 'ד ,'ב םיכלמ)
:רפסמ םימעפ תורכזומ שחנ תוכישנ
,סומע) "שחנה וכשנו ריקה לע ודי ךמסו" :ןכו ,(17 ט"מ ,תישארב) "סוס יבקע ךשנה"
.(19
:םדאל תנכוסמ התציקע הערצה םג
.(12 ד"כ ,עשוהי ;20,םירבד ;28 ג"כ ,תומש) "ךינפל הערצה תא יתחלשו"
תכמ" :איה ,"תירישעה הכמ"ה םג תמייק ,תונושה תופיגמהו תולחמה תרגסמב
:תמיוסמ היגולוימדיפאב הרושקה ,"תורוכבה
.(12 ,ב"י ;6-4 ,א"י תומש) "םירצמ ץראב רוכב לכ תמו
:החונעיפב םיבר םיחמומ הקיסעהש ,הטינחה תכאלמ ןכו
.(2 ט"מ ,תישארב) "לארשי תא םיאפרה וטנחיו"
.(3 הנומת) (26 'נ ,םש) "...ןוראב םשייו ותא וטנחיו םינש רשעו האמ ןב ףסוי תמיו"

סוריסו תורקע
,הרותה תקוח יפל וגהנתי םא ,לארשי םעל חיטבמ השמש ,רתויב תובושחה תוכרבה תחא
רקע" :רוציקב שרפמ י"שר .(ד"י ,'ז םירבד) "הרקעו רקע ךב היהי אל" :הכרבה איה
ךב היהי אל יכ ,ךנטב ירפ ךרביש יד אל" :שרפמו קימעמ ארזע ןבא וליאו ."דילומ וניאש
ינרדומ שוריפ והזו (םינוערז) םידיאוזוטמרפס :עמשמ וערז ."דילומ וערז ןיאש ,רקע
לוכי וניאו הלוח ולש (spermatozoidae) ערזהש ,שיא ארקנ רקע :תיאופר הניחבמ רתויב
לארשיב היהי אלש ,איה "רקע ךב היהי אל" תנווכש ,שיגדמ "םייחה רוא" םג .תורפהל
לעב .(רקע השענו וילע האבש הלחמ ינפמ אלו) ועבטמ ,רמולכ ,ומצעמ דילומ וניאש םדא
ןיבו הדילמ ולצא םייוקל םידיאוזוטמרפסהש ינפמ רקע ןיב אופא ןיחבמ "םייחה רוא"
.'דכו ךשאה תקלד ,הביז ןוגכ ,הלחמ תמחמ רקע השענש שיא
רוריב ירחאש ,('ל ,א"י תישארב) הרש לש התורקעל סחיב "םייחה רוא" לש ותדמע ןכו
תביס יהוזו (female hermaphrodism) תינגורדנא התיה הרשש הנקסמ ידיל אב אוה ןוידו
.התורקע
,ט"כ םש) הל התיה תיעבט תורקע יכ ,םינשרפה םישיגדמ לחר תורקע לש הרקמב םגו
."העבטב הרקע לחרו" :ונורפס הידבוע 'ר אפורה שרפמ ךכו .(א"ל

םידלי תאופר
לש גהונה לע ןהשלכ תונקסמ קיסהל רשפא םהמש םידחא םיזמר קר םיאצומ ונא ך"נתב
תרשוק ,ודי תא איצוהש ,רמת ימואתמ ןושארה .הלא תומודק תופוקתב קוניתב לופיטה
.רוכבה אוה םידליהמ ימ ,עובקל ידכ יאדו .הנושאר אצי הז :רומאל ינש תדליימה ול
םילוחה-יתבב :הז חטשב םייונישל המרג אלש טעמכ ונימיב תינכטה תוחתפתהה אלהו
הרוק יכ ,החלצהב דימת אל םלוא ,םויה םג דיה לע רפסמ דוליל םירשוק תודלויל
...תוטועפה תא עודיכ םיפילחמש
אוהשכ קוניתה תא תרפשמ התיהש ,הרפש תחאה :תוארקנ תוירבעה תודליימה יתש
ויהשכ ,קוניתה תא (החיפמ) העיפמ התיהש העופ הינשהו ,("הבר" תומש) םד אלמ אצוי
אוה ילגר" :ריבסמ הבר תומשב "הנוהכ תונתמ" לעב .(ו"ט ,'א תומש) תמ :םירמוא
תוחיפמ תוזירזה םישנהו הדילה ישוק ינפמ םיתמכ םיארנ םלועל (םיקנוי) תוקנויש
.ל"כע "תופורת ינימב וילע ושפנ םיבישמו ויבקנב
תוצחור ,רמולכ ,תורפשמ ויה תודליימה :ונבר השמ לש וימיב לופיטה אופא אוה הזכ
תובשנמ ויה ירה ,השלח ותמישנו שלח הארנ היה םאו ,ותדילל ךומס דלווה תא תוכסו
ךרדב ,םימוד םיצמאמ םישוע ונימיב םג .םושנל ליחתמ היהש דע םיצמאמ תושועו וילע
ןמות יפל ונל תורפסמ ,ךלמה המלש ינפב וניידתהש תודלויה םישנה יתש .תצקמב תרחא
הבכש" תחא אמאש ,ןוסא תורקל היה ךירצו תחא הטמב ןתיא דחי םינשי ויה תודלווהש
הסירעב תוטועפה תא וביכשיו חקל ודמלי תורודהש ידכ ,הלילב קנחנ דלווהו "וילע
.(ט"י ,'ב ,'א םיכלמ) תדחוימ
אל חלמהו (קילחהל) יעשמל תצחור אל םימבו ךרש תרכ אל ךתוא תדלוה םויב"...
.('ד ,ז"ט ,לאקזחי) "תלתוח אל תלחהו תחלמה
;םימח םימב דלווה תא ןיציחרמ ;רובטה תא ןיכתוח - ךרש ךרכ אל" :ריבסמ ק"דרו
דלווה תא ןיפפלמ ;ותוא השקמו דליה רשב רוע קזחמ חלמה יכ ,דלווה תא ןיחלומ
ומא יעמב היהש יפל ,םרשיילו וירביא ןקתל ותוא ןירשוקו ,םידגב תלתחב ותוא ןילתחמו
."...ויכרב ןיב שאר ,ותיילשב ךורכ

םוכיס
,הניבל וניבש םיסחיה חטשב ,(הפ-לעבשו בתכבש) הרותבש םיגייסהו םירוסיאה
לכו הרז הדובעב המחלמלו תולחמ תעינמל - אפורה לש ותואר תדוקנמ - םינווכמ
הפוקתבו תסווה ןמזב תושיא ייחמ תורזניה לע הווצמ לארשיב םדאה .היתורוצ
- תולחמ תעינמ לש תיסאלק המגוד ןאכ :ןכמ רחאל תורהטיהלו הדילה רחאלש
תומהדזהמ השאה לע רומשל :תחא הרטמל דעונה ,הנוילע הגרדממ יתוהיג יעצמא
הדינה תעב עגמב רוסיא .דחי םג תירסומו תיתוהיג הרטמ - וללה המלחהה תופוקתב
תקלדו םחרה תקלד ,םחרה תיריר תקלד עונמל יושע (תימהבה שפנה תושירדל דוגינב)
.םחרה תולופט
- יופירהו שנוע לעכ תולחמה לש הפקשהה תא םוקמ לכב השיגדמ ארקמבש האופרה
תומוקמ שי .ללכב תוערה םיכרדה תביזעו רבעה לע הטרחו הבושת ידי לע קרו ךא
,זולנ םייח חרוא ,תמיוסמ הער תוגהנתה ןיבש רישיה רשקה שגדומ םהבש ,םידחא
תערצה תשרפ איה ךכל תיסאלקה המגודה .אטחהמ הרישי האצות ןהש ,תולחמה ןיבל
תדובע התוא החפטש תינימ תורקפה י"ע תומרגנ וללה ןימה תולחמש ,הביזהו
.תושדקו םישדק :תוירופ לש לילאה תדובע ,השודקבש רבדל התוא הכפהו םילילאה


תנכדועמ טעמכ ,האלפומ תיגולוימדיפא השרפ אלא הניא הביזהו תערצה תאמוט תשרפ
תואירבה תרימש ,ילארשיה הנחמה רהוט התרטמש ,ונימיבש תוהיגה לש תיעדמה המרל
.ולוכ םעה תא ןוונל ןפוסש ,(הביזו תבגע) ןימה תולחממ םייתש תעינמו ללכהו טרפה לש
קלחכ תינימ תורקפה הוויה הלש ןחלופה אישש ,םילילא תדובעב המחלמ - ינש דצמ
,(תינאגאפה) תימ"וכעה היגולותימה לש התיצמת יהוז .ותהלאהו עבטה ןחלופ לש בושח
,דאומ לודג היה הלש ךשומה חוכהש תינימה תורקפהה לש שדוקמ ןחלופ הרציש
םע הרותה ילבקממ רוציל הרות לש הכרד יהוז .השנמ ךלמה לע ל"זח תודגאב רפוסמכ
.ושפנבו וחורב אירב ,שדוק
,תונקיידב םינחבואמו םירדגומ דימת אל םייאופרה םלופיט יכרדו םיעגנה ,תולחמה עפש
שנוע אלא ,עבטה ךרדכ ,םהב ואר דימת אל .םמויקל תועדומ תמייק התיהש קפס ןיא ךא
םירואיתבו תונחבאב אל ףאו תולחמה ימרוגב לפטל םיברמ ןיא ארקמב .לאה ידימ אבה
,הכרבב םנורסחו אסיג דחמ השינע תכאלמכ ,םהירואיתב רתוי םיקסוע אלא ,םיטרופמ
.אסיג ךדיאמ
תא חיכוהל םינושה םיעגנהו תולחמה לש ןתמגמ רקיע ,תוילבבהו תוירצמה תודועתב םג
םילוח אפרלו תולחמב םיאטח שינעהל םתלוכי תאו םילאה לש םתלודגו םחוכ
תירבב ןכו תירבה יריפמ תוללקבו יברומח יקוחב תועיפומה תוללקב ךכ ,םתקדיצב
לפנברושאש חיטבהל התיה התילכתש ,ול םידבעושמה םיכלמה םע ןודחרסא תרכש
.הכולמה תא שריי
ותלוכיבש ןימאמ םדאהש הסיפתה תאבומ םינומדקה םימעה יבתכב םגו ך"נתב םג ךא
.שחלו םיפשכ ,םיחמצב םא ,תופורת ידי לע םא ,ולש וחוכב הלחמה לע רבגתהל
השק ןקלחש ,תובר תולחמל םירוכזיא םייוצמ ,דואמ ןווגמו בכרומ אשונה ,ךכ וא ךכ
,תחדק ,תפחש ,ןיחש ,רבד ,תערצ ,תורקעכ :האופרה תרות לע לבוקמ ןקלחו םויכ חנעפל
,תפלי ,ברג ,תרהב ,תאש ,תחפס ,תורוכב תכמ ,םישוחה תולחמ ,הטינח ,הנקיז ,ןועגיש
.דועו םילפע ,סרח ,ךשא חורמ
...'ד הככי") ך"נתב רשא (ירק) םירוחטה וא (ביתכ) םילופעה תשרפ ןייצל ןיינעה ןמ
רשא םישנאהו ...םילפע םהל ורתשיו ...םילופעב םתוא ךיו" .(27 ,ה"כ םירבד) םילפעב
'א לאומש "...בהז ילופע 5 ...םכינרסלו םלכל תחא הפגמ יכ ...םילפעב וכוה - ותמ אל
םהב יהתו םיתשלפב םקנתה לארשי יקולא :וז התיה הנימב תדחוימ הפגמ .('ו-'ה
םוקמ לכב ?וז הלחמ לש התוהמ המ .םתוא הדקפש ,םילפעה תלחממ "תומ תמוהמ"
םיחנומה ינש ןיב בר לדבה שיו ."םירוחט" אוה ירקה ,ביתכב "םילופע" :הז חנומ רכזנש
:וללה
- םילופעב ...ןוגכ ,חבשל ןתוא ןירוק ,יאנגל הרותב ןיבותכה תוארקמה לכ :ןנבר ונת..."
,יעירה תיב בקנב ןהיתשו ,םירוחטמ רתוי יאנגל אוה שרופמ ןושל - םילופעב) םירוחטב
םיאצויה םה - םירוחטבו" :ריעמ ,הרותה לע ושוריפב ,ע"בארה ןכו .ה"כ הליגמ י"שר
.(24 'ה ,'ב םיכלמ) "לפועה לא אוביו תרזגמ אוהו םילופעבו בותכ ןכ לע ,רתסנה םוקמב
שיש המדנ .eubonen pest-ב אמש וא ,ןאכ רבודמ תאש ןוגכ תראממ הלחמב ילואו
ןיבו ,תיסחי הלק הלחמ ,םירוחטכ םירדגומה ,hemorrhoides externae ןיב ןאכ ןיחבהל
םיארקנו ,תוריאממ תותאש לש ןטק אל רועיש הארנכ םיללוכה ,hemorrhoides internae
ךייש הז גוסלו .םיתשלפה הנחמב ךכ לכ השק הכובמ הליטהש ,םילופע תפגמ וא ,םילופע
תא ביאדמו םייניעה תא הלכמש ,רבד והזיא...") .ב"כ םירדנבש "תוינותחת" חנומה םג
ידיל ואיבי אל םתס םירוחטש ,וילאמ ןבומ .("תוינותחתה ולא ,רמוא הווה ,שפנה
ןיב "תומ תמוהמ"-ל רמול ךירצ ןיאו .שפנ ןובאדו םייניע ןויליכ :הלאכ תורומח תואצות
ampulla) תשכרכה ךותב רתוי השק הלחמ לש "הפגמ"ב אוה רבודמה ןאכ .םיתישילפה
"יאנגל תרכזנה" ,תראממ תאש ןוגכ ,תראממ הלחמל הנווכהש יאדוול בורק .המינפ (recti
."סחיב הלק הלחמל ,חבשל" םש אוה ,םירוחט :אוה ירקה ןכלו
העתרה םרוגכ קר תושמשמ ןהו תורדגומ ןניאו ןהיתומשב תואבומ ןניא תובר תולחמ
.השינעב םויאו
,(4 ח"ל ,םש) "ירשבב םותמ ןיא" :וא ,(5 א"מו 3 'ו םיליכת) "ימצע ולהבנ יכ 'ה ינאפר"
"ףרט ךילשא וינשמו לוע תועלתמ הרבשאו" ,(8 ח"ל ,םש) "הלקנ ואלמ ילסכ יכ"ו
.(30 'ל ;17,בויא) "ברח ינמ הרח ימצעו ילעמ רחש ירוע"ו

היפרגוילביב
.800-793 'מע ,ג"כשת ,"קילאיב דסומ" :םילשורי ,'ד ךרכ ,תיארקמ הידפולקיצנא
.ג"משת ,"סמ ןבואר" :םילשורי ,תורוקמב האופרה ,םחנמ ףסא
'מע ,(1995) 'א ,תורוק ."תוארה רבד תפגמ לש ןושארה רואיתה" 'ה'ש םייהדנולב
.284-265


.42-38 'מע ,(1991) ,2 ג"ל ,ץראו עבט ."םילשוריב םיערוצמהו תערצה" ,ילא םוטציו
'מע ,1949 ,'ג ךרכ ,"הנבי" :ביבא-לת .לארשי םעב האופרה תודלותל ,עשוהי ץיבוביל
.185-184


,ירבעה אפורה ."םיקיתעה םירבעה תורוקמב הירטאיכיספ-וריונ" ,עשוהי ץיבוביל
.102-91 'מע ,(1961)


תודלותל ילארשיה ןוכמה :םילשורי .רנטנמו ןמסיז 'פורפל ןורכז רפס ,עשוהי ץיבוביל
.ג"י-א"י 'מע ,ג"משת .האופרה


.1950 :ביבא-לת .ך"נתב האופרו ןושל ,דוד תילגרמ
;56-29 'מע ל"שת ,האופרל הימדקאה :םילשורי .האופרב לארשי ךרד ,דוד תילגרמ
.112-110 -ו 85-81


.390-382 'מע ,(1940) ,'ז/'ז ,ץראהו עבטה ."ערילחה לע" ,'ע בולדריבס
,ה"כשת ,'ב ךרכ ,"ריבד" :ביבא-לת .יארקמ ןוקיסקל .זוכרב השמ ,םחנמ ילאילוס
.816-807 'מע


.23-22 'מע ,(1971) ,'א/ג"י ,ץראו עבט ,"םייסיאה לש האופרה תודסומ" ,ילתפנ ןיילק
.73-66 -ו 20-13 'מע ,1979 ,"םינשוש" תאצוה :תובוחר .האופר תורוקמ ,'א ןשוש
,רגניזלש ןוכמ :םילשורי ,'ה ךרכ ,תיאופר-תיתכלה הידפולקיצנא ,םהרבא גרבניטש
.ו"לשת ,"סמ ןבואר ,תאצוה


.ח"לשת ,:רוק ברה דסומ" :םילשורי .האופרו םיאפור תוכלה ,םהרבא גרבניטש
.319 'מע ,(1966) /ח/'ע ,האופרה ."תחפסה לש תיפרגואיגה הצופתה" ,'ר רציפש
Brim CJ, Medicine in the Bible New-York, .1963
Dawson WR & Glanville SRK, The Legacy of Egypt. Oxford; ,1942 pp.
.179-197


Smith CR, The Physician Examines the Bible. New-York; .1950
Last updated: January 10, 2001

:רמאמב הנשמה יפיעס
המדקה1
תישיא תוהיג2
םיישיא הרהטו האמוט יניד :3
החפשמה ייח תרהט4
םחרה תקלד תעינמ5
תויתפגמ תולחמ6
ןיחשהו תערצה תולחמ7
הביזה תולחמ8
רבדה תולחמ9
תוימינפ תולחמ10
םימומו םיחותינ11
תודילו תודליימ12
םישוחב תורושקה תולחמ13
שפנו םיבצע תולחמ14
תוכישנו תולערה15
סוריסו תורקע16
םידלי תאופר17
םוכיס18
... לע עדימ דוע
םדאב תולחמ*
תוימוהיז תולחמ*
םיקדייח*
םיפיגנ*
:םירויאו תונומת תמישר
   
:ןויליגה םש