הדילמ םיטיסיפמרט
:רמאמה רואת
,סולינה ברעמ תחדקב ,לארשיב האולחתה לש הבחר הריקס
ינילק :םיטיבה ינשב ,םינומשה תונשמ לחה
לשב עדמה ישנא תא ררועמ ןורחאהשכ - יגולוימדיפאו
איהש תויורשפאה בקעו ,תימלועהו תירוזאה ותובישח
האולחת תעינמל תנפוצ
קדחת מערב הנילוס בישראל - עבר והווה
הווהו רבע - לארשיב סולינה ברעמ תחדק

,(2)תיתביבס היגולוימדיפאל הדיחיה - (2,1)יטנסרק קירא ,(1)לטנבל סכלא :תאמ
תואירבה דרשמ ,(1)רוביצה תואירב יתוריש

.727-723 םידומע ,2001 טסוגוא 'ח 'בוח ,140 ךרכ ,האופרה :רוקמ

2000 ויתס-ץיק ףוסב ( West-Nile fever ) *(נ"מק) סולינה ברעמ תחדק לש תוצרפתהה
תיעדמ תונרקסו בר ןיינע םג תאז-םע-דחי ךא ,רוביצה ברקב הדרחל ףאו הלהבל המרג
יעצמא לכב יזכרמ םוקמו ,תירנירטווה האופרהו הביבסה תוכיא ,תואירבה תוכרעמב
דיעמש יפכ ,השדח "תיטוזקא הלחמ"ב רבודמש היה הארנ .םלועבו לארשיב תרושקתה
."סולינה ברעמ" םע דחי "תחדקה" תלחמ לש ףוריצ - המש הילע
לילגל םילוחה-תיבמ , (1) 'בחו רסאנ לש םרמאמ עיפומ ,"האופרה" לש תיחכונה תרבוחב
םע תימינפ האופרל הקלחמב םיאפורה לש תודדומתהה לע חוודמ ובש ,היירהנב יברעמה
םייגולורינ םינימסתב הקלש ,יברעמה לילגב ןושארה נ"מק הלוחב לופיטהו ןוחביאה
.ץרמנ לופיטלו זופשיאל קקזנו םישק
הלחמה ינימסתל רקיעבו ,הנורחאל קר נ"מקל לארשיב םיאפורה רוביצ עדוותה ,הרואכל
.םילוחה תריטפל םורגל הלולע ףאו ץרמנ זופשאל תוקלחמב זופשא םיכירצמה ,םירשקה
םיטביהה לע תימלועה תורפסב םינושארה םימוסרפה יכ ,םיעדוי םיטעמ קר םלוא
.תונושארה המויק תונשב ,לארשי תנידממ ותעשב ועיגה וז הלחמלש םיינילקה

סולינה ברעמ תחדקל "ילארשיה רשקה" לש םישימחה לבוי
,הדנגואמ םוח תלחמב הלוח לש ומדב סולינה ברעמ תחדק לש ףיגנ ההוזשכ ,1937 תנשב
תינילקה תונמתסהה לע םיחוויד ולחה , (2) סולינל תיברעמ יוצמה רוזאב ררוגתהש
'פורפ ,םימיל) םולבדלוג ןתנ םהב , 'בחו (3) Melnik .וז הלחמב וקבדנש םילוחב תינייפוא
תובר בתכו דמיל ,רקח ,םרתש - לארשיב תינילקה היגולוריווה תובאמ - םולבדלוג
םידלימ ופסאנש םד-תומיגדב נ"מקה ףיגנ תא 1950 תנשב והיזו ונחביא ,(הז אשונב
קר הנחבוא םדא-ינבב ףיגנה לש תוינגותפה םלוא .ריהק ירברפב וררוגתהש םיאירב
יבצ-ןייעמ ץוביקב הליחת , 1954-1950 םינשה ןיב לארשיב הלחמה תוצרפתה רחאל
הראות נ"מקה . (6-4) ףוחה-תלפשב רקיעב - לארשיב םירחא םירוזאב םג ךכ-רחאו
גרבנילק . (8,7,4) וגה לע תחרפיתו הפמיל-תוירשק תועירז םע ,הרצק םוח תלחמכ
1956 תנשב עריאש ,הלחמה לש רתוי ןטק תויוצרפתה רפסמ לע וחוויד (9) םולבדלוגו
תורפסב הנושארל חווד 1957 תנשב .ץראה-זכרמב םיסיסבב ותרישש ל"הצ ילייח ברקב
;(10) הרדח תפנב נ"מק לש הפיגמ ידממב תוצרפתהב םישק םייגולורינ םינימסת לע
השימח .תובא-יתבב וררוגתהש םישישקו ,םילייח םהב ,םילוח 419 וזפשוא הכלהמב
.הלחמהמ ורטפנ םהמ 4 - ו ,חומה תקלדבו הבצועה-תקלדב וקל םישישק םילוח רשע
ךשמב וקבדנש םילוחהמ םיטעמ קר םלוא ,םינטק םיפקיהב הנש ידמ תצרופ הלחמה
םיכוביס בקע וזפשואש רחאל קר העבקנש הנחבא - נ"מקב םיקולכ ונחבוא םינשה
הלחמה לש יגולורסו יפיגנ ןוחביא יעצמא רדעיהמ תעבונ ךכל הביסה .םייגולורינ
תונמתסהה .ב"הראל םילוחה לש םדה-תומיגד תחילש הכירצמה הדבוע ,לארשיב
- 1980 תנשב הדבעמ-תוקידבב הששואו הנחבוא נ"מק לש הבטהו החיכשה תינילקה
. (12,11) עבש-ראב רוזאב יאבצ סיסבב העריאש ףקיה-תבחר תוצרפתה תובקעב
םסרופו ,ל"הצ לש םיאולימה ילייח תייסולכוא ברקב 1989 תנשב ךרענש יגולורס רקסב
(IgG) סולינה ברעמ תחדק דגנ םינדגונ לש תעצוממ תוחיכש האצמנ , (13) הנורחאל קר
. 45% - ל םינדגונה תוחיכש התלע הנש 50-40 יליגב םילייח ברקבו , 14.8% לש רועישב
רועיש תאו לארשיב הלחמה לש ההובגה התוחיכש תא וז האצות המיגדמ ,אסיג-דחמ
תוקלל הלולעש תבחרנ הייסולכוא לע העיבצמ איה אסיג-ךדיאמו ,ךומנה ןוחביאה
.נ"מק דגנכ תנסוחמ הניא איהש רחאמ ,הלחמב
ןורחאהשכ - יגולוימדיפאהו ינילקה - םיטביה ינשמ נ"מקה תלחמב ןודנ הז רמאמב
תנפוצ איהש תויורשפאה בקעו ,תימלועהו תירוזאה ותובישח לשב עדמה ישנא תא ררועמ
.האולחתה תעינמל

תינילקה תונמתסהה
בורב ,םימי 6-3 ןיב תכשמנ שותי תציקע רחאל הלחמה ללוחמ לש הריגדה תפוקת
לש תינילקה תונמתסהה .םינימסת אללו תינילק-תת איה הלחמה םילוחה לש עירכמה
םיריעצ םירגובמ ברקב רקיעב העיפומ ,הליהקב לפטמה אפורל תילגנ איהש יפכ ,נ"מק
באכב ,םימי השולשכ ךשמנה הובג םוחב תאטבתמ איה :תעפש-תיומד הלחמה .םיאירבו
םימתכ תחרפיתב תוקוחר םיתעלו ,הפמיל-תוירשק תועירשב ,הער תיללכ השגרהב ,שאר
םלוא .םייפגהו שארה ירוזאל תטשפתמה ,וגה לע ( maculo-papular rash ) תיתדוקנ
'בחור סאנ םיחוודמש יפכ ,ןיטולחל הנוש ,םישישק ברקב העיפומה תינילקה תונמתסהה
תועירש וא רועב תחרפית תונחבואמ אל םבורב ,םוח ןיא םילוחהמ שילשל . (1)
םינתשמ הלחמה ךשמו םוחה תרדשכ ,םוח תלחמב םיקול םקלחו ,הפמיל-תוירשק
איה נ"מקב םיקולה םישישקה תייסולכוא תא תדחיימה העפות םלוא .הלוחל הלוחמ
הבצועה לש תימוהיז-אל תקלד ןוגכ ,םייגולורינ םיכוביס לש ההובג תוחיכש
תעפוה . (15,14) םהיתש לש בלשימ וא ( encephalitis ) חומה תקלד ,(aseptic meningitis)
,העורג הזונגורפ תלעב איה ןכ-לעו ,בחרנ יחומ קזנל תודע איה תיגולורינ תנומסית
'בחו תדוג . (17,16) םידליבו םישישקב 25% לש ילוגס התומת רועישב רבעב האטבתהש
תימדק סיטילאימ לש םירחא םייגולורינ םיכוביס לע 1979 תנשב וחוויד (18)
ןמסורג וחוויד הנורחאל . ( polio ) םידליה-קותש תלחמ תא הקחמה ( anterior myelitis )
לש םייגולורינה םינימסתב וקלש ,םילוח תושרפ יתש לע "האופרה" ןותיעב (19) יולו
לש תונמתסה םע זפשוא ,תוינורכ תולחמב הקלש , 77 ןב רבג ,ןושארה הלוחה .הלחמה
,הבצועה-תקלדבו ילכש רוגיפב הקלש ,ינשה הלוחה ;רטפנו םינותחתה םייפגה קותיש
ףוג-ירבאב םיכוביס לע תורפסב חווד ןכ .ץרמנ-לופיטל הדיחיב זפשואש רחאל אירבה
תרעוס דבכ תקלד ףאו , (20) ( myocarditis ) בלה-רירשב תקלד ןוגכ ,םינוש
. (22) בלבלה תקלד וא (21) ( fulminant hepatitis )

לופיט
לע (1) 'בחו רסאנ וחווידש יפכ ,ךמות לופיט קר םא יכ ,נ"מקב םיקולב ילוגס לופיט ןיא
םעו הרכה-רסוחמ הלוח לכל ןתינש הזל ההז לופיטה .החלצהב ולפיט םה ובש הלוח
יתמישנ ץרמנ לופיט ,דירווה ךותל םילזונ ןתמ :תיזכרמה םיבצעה-תכרעמב םינימסת
.ןתשה-יכרדב תקלדו תואיר-תקלד ןוגכ ,םיינשמ םימוהיז תעינמו ,ךרוצה תעב
לש תולודג תויומכ תפסוה יכ ,ואצמ הינרופילקב Irvin תטסירבינואמ (23) 'בחו Lipkin
ףיגנ לש לופכשה בצק תטאהל תמרוג הדבעמב םיישונא חומ-יאת תיברתל ribavirin
לש 1999 תרודהמב .םיאתה לע הז ףיגנ לש תינגותפוטיצה העפשהה תא התיחפמו ,נ"מקה
,םיקרח ידי-לע תורבעומה תולחמ דגנ ליעי ribavirin - ה חכ ,ןיוצמ (24) Merck Manual - ה
ינויסינ לופיט ןתינ לארשיב נ"מק לש הנורחאה תוצרפתהב .הלא ןיב תינמנ אל נ"מקה ךא
.םינושה םילוחה-יתבב יקניסלה תודעו ירושיא תא הכירצה וזו ,תימופ ךרדב ribavitin - ב
לארשיב םילוח רפסמל ןתינ ,ןכ-ומכ .בורקה דיתעב תורפסב םסרופי ,לשכש ,הז ןויסינ
.בורקב םסרופי הז ןויסינ םג - (םינילובולגונומיא) ליבס ןוסיחב לופיט

סולינה ברעמ תחדק לש יגולוימדיפה טביהה
דעש רחאמ ,נ"מקב האולחתה תעינמל חתפמה יוצמ ותנבהב ,רתויב בושחה אוה הז טביה
תנמ-לע ,םייקתהל םיכירצש םיאנתה .םדא-ינבב הלחמה דגנ ליעי ןוסיח חתופ אל התע
יאקדנופ םייח-לעב תואצמיה :םה תיטונואוז תלחמלש הקבדה תרשרש שחרתתש
, ( vector ) אשנה הברתמ הבש הביבסו , ( agent ) הלחמה ללוחמ לש ( host - ןסכאמ)
.ינשל דחא םייח-לעבמ הלחמה ללוחמ תא ריבעמה

אשנה
Culex ןימה ומכ , (25) Culex species - ה גוסמ שותי אוה לארשיב יוצמה ( vector ) אשנה
רקיעב הברתמש , (4) Culex molestus - ה ולש ןימה-תת וא ,יוצמה תיבה שותי - pipiens
תליחתבו ץיקה ףוסב דימת התייה לארשיב נ"מקה תוליעפ םלוא .ויתסב וא ביבאב
. (26) Culex perexiguus ( univittatus ) - ה רחא ןזמ שותי לש ותוליעפ תפוקת איהש ,ויתסה
,םח םד םע םייח-ילעב לש םמד ץוצמל תוכירצ ,רק םד תולעב ןהש ,םישותיה תובקנ לכ
הייטנ שי Culex perexiguus - ה תובקנלש אלא .ןתלטהל דע םיציבה תוחתפתהל שורדה
םדמ ונוזינש הז ןיממ םישותיש ,אוה דשחה ןכ-לע .ףנכה ילעב לש םמד תא רקיעב ץוצמל
הקבדהה תרשרש תא ולחהש הלא םה - םדא-ינב וצקע ןכמ-רחאלו נ"מקב םיעוגנ תופוע
. 2000 תנש לש לארשיב נ"מקב
לש הפוגב קר אל , (27) ( amplification ) תוברתה לש ךילהת רובעל בייח ומצע ףיגנה
רופיצה םד תא תצצומה ,שותיה תבקנ לש הפוגב םג אלא ,הלחמב העוגנה רופיצה
אוה זאו ,שותיה תבקנ לש קורה תוטולבל נ"מקה ףיגנ עיגמ וב בלשל דע תאז .העוגנה
.הציקעה ןמזב שרפומה קורה תועצמאב םייח-לעבל רבעומ

( host - ןסכאמ) יאקדנופה
לארשי הווהמ הז רשקהב .(28) ףיגנה לש ירקיעה רגאמה תא תווהמ תודדונ םירופיצ
רוזאהמ רקיעב םיעיגמה ,םיבר ףנכ-ילעב לש הדידנה לולסמ רבוע ובש ,בושח תמוצ
יברעמה לילגה ךרד םירבוע םה םשמ ;ןוכיתה-םיה רוזאמו הפוריא לש יברעמ-ןופצה
תורזוח ביבאב .ויתסה תליחתל ץיקה ףוס ןיב הקירפא ןוויכל םידדונו ,ףוחה-תלפשו
.הפוריאל ,הנופצ ןכרדב הקירפאמ םירופיצה
ףיגנה לש ירקיעה ןסכאמכ םינש רפסמ ינפל דע הבשחנ ( turtle dove ) םינויה תייסולכוא
תנשב םלוא . (1) 'בחו רסאנ ידי-לע חוודמכ ,הלוחה ץוביקב םג החכוה וז הרבסו , (29)
ב הנחבוא איה 1999-1998 םינשבו ,םיזווא תקהלב נ"מקה תלחמ הנושארל הנחבוא 1997
. (30) היבוט-ראבו הלופע ירוזאב רקיעב ,קשמ-יזווא לש תוקהל 26 -
םיעוגנ ויה םהיזוואש ,םהיתוחפשמ-ינבו םיזווא-ילדגמ ןיב האוושה הכרענ 1999 תנשב
הלחמב םלועמ םיעוגנ ויה אל םהיזוואש ,םהיתוחפשמו םיזווא-ילדגמ ןיבל נ"מקב רבעב
,נ"מקל ילוגס IgE לש הובג לייכ הלגתה הנושארה הצובקב םיקדבנהמ זוחא 80 ב ;וז
. (31) נ"מקל םינדגונ לייכ לכ אצמנ אל היינשה הצובקבש דועב
הדמשה בייחש האולחת בצמב םקלח ,תועוגנ םיזווא תוקהל הנומש ואצמנ 2000 תנשב
יכ םגדוה ,לארשיב תונוש יח תוניפב וכרענש תויגולורס תוקידבב .האילמ וא תיקלח
שדוחב אצוה ,הז יוליג חכונ .נ"מק דגנכ םינדגונ ויה ףנכה-ילעבמ זוחא 100 ב טעמכ
להנמ לש וצ (הלחמ התוצרפתהב איש םשרנ הז שדוחבש עודי םויכ) 2000 טסוגוא
םיזוואה תוקהל לכ תא ןסחל הרוהש ,תואירבה דרשמב םיירנירטווה םיתורישה
.תופועב turkey encephalitis - ל םרוגה ,ףיגנ לש שלחומ-יח ןוסיחב לארשיב
יאקדנופ אלא ,נ"מקב הקבדהל רוקמ וניא ,םירחא םיקנוי ומכ ,םדאה יכ ,ןייצל בושח
השעמל תעטקנ ךכב . ( acciental host ) "ירקמ יאקדנופ" וא ( dead end host ) ךרדה ףוס לש
ובראה יפיגנ ידי-לע תומרגנה תולחמה בורב שחרתמש יפכ ,הקבדהה תרשרש
ה תחפשמ םג תינמנ םהילעש ,םיקרח ידי-לע םיאשינה םיפיגנ - ( arbo-viruses )
Japanese - ה יפיגנ תא םג ,נ"מקה ףיגנ תא דבלמ ,תללוכ וז החפשמ ; Flaviviruses
הלחמה לש הרצקה הימריווב הצוענ ךכל הביסה . St. Louis encephalitis - הו encephalitis
תרשפאמ הניאש ,םדא-ינבבו (םיסוסל םיינייפוא םיינילק םינמיס םהל םגש) םיסוסב
.םיפיגנ לש תקבדמ הנמ טולקל שותיה תבקנל

"ילבולג רפכה" יארכ לארשיב הנורחאה סולינה ברעמ תחדק תוצרפתה
םג אלא ,ןוכיתה-חרזמהו היסא ,הקירפאב קר אל םימייק נ"מק תוצרפתהל םיאנת
םינשב תילאבולגה תוממחתהה תובקעב ,הקירמא-ןופצבו הפוריאב תונידמ רפסמב
םינשה ןיב הינמורב החווד הפוריא תשביב נ"מק לש הנושארה תוצרפתהה .תונורחאה
הפצנ היקבולסוכ'צב . (32) ורטפנ םכותמ 17 - ו הלחמב וקל םדא-ינב 393 - 1998-1996
,היברומ זוחמב םיבחרנ תונופטיש רחאל 1997 ילויב םישותיה תייסולכוא לש יוביר
תוצרפתה המסרופ 1999 ץיקב . (33) נ"מק לש םירופס םירקמ לע חווד םהיתובקעבו
תוצרפתה העריא 1999 ץיק ףוסב . (34) הניארקואבו היסור-םורדב הלחמה לש תבחרנ
םכותמ 7 - ו ףיגנב וקדבנ םילוח 62 ;קרוי-וינ ריעב הקירמא-תשביב נ"מק לש הנושאר
דדובש ,נ"מקה ףיגנ לש יטנג חותינ קרוי-וינב ךרענ וז תוצרפתה תובקעב . (36,35) ורטפנ
תייווג לש נ"מקה ףיגנ םע תיטנג תוהז םירקוחה וליג הקידבב ;ףנכ-ילעב לש תויווגמ
ליאוה . (38,37) תולחמ תרקבל יאקירמאה ןוכמל 1998 תנשב דוע לארשימ החלשנש ,זווא
ללוכ ,תונוש תורעשה ולעוה ,לארשיל הקירמא-ןופצ תא רשוקה הדידנ לולסמ ןיאו
םיסוטמב ויהש ,לארשימ םיעוגנ םישותי ידי-לע ב"הראל הרדח הלחמהש ,הרעשהה
.תונידמה יתש ןיב םירשקמה

2000 ץיק ףוסב לארשיב סולינה ברעמ תחדק תוצרפתה
נ"מק תעפוה ןכו ,לארשיל תודדונה םירופיצ תועיגמ ןהמש תונידממ םימוסרפ
יתדבעמ ןוחביא תוריש םיקהל ךרוצה תא וררוע - םיזוואב ומכ ,לארשיב תיב-תופועב
רוביצה תואירב יתוריש לש םיפיגנל תיזכרמה הדבעמה הלחה 1999 תנשב .םדא-ינבב
לע ELISA ( Enzyme Linked Immunosorbent Assay ) - ה תטיש לש היגולונכטב ןויסינ רובצל
וז הטיש תועצמאב .ןגד-תיבב הירנירטוול ןוכמהמ הילא ורבעוהש ,נ"מק יפיגנמ םינגיטנא
בצמב םילוח לש ןוחביא תרטמל ,הלחמה לש תונמיהמ תויגולורס תוקידב עצבל היה ןתינ
ינדגונ יפ-לע תמדוק הפישח לע עיבצהל תורשפא הנתינ ןכ , ( IgM ) םינדגונ תועצמאב דח
ץיקב העריא לארשיב םדא-ינבב נ"מקה תלחמ לש הנושארה תיתדבעמה הנחבאה . IgG
וקל - ןכל םדוק םינש רשע היסורמ ולעש - (39) ביבא-לתמ השאו לעב ,םילוח ינש ;1999
םיכוביסל ומרגש ,חומה-תפטעמ תקלדבו תימוהיז הניאש הדח הבצוע-תקלדב
תולחמ תרקבל זכרמה תודבעמל וחלשנ םהלש תומיגד .םתריטפלו םישק םייגולוריונ
וליאו ,הריבס התארנ אלש , St. Louis Encephalitis לש התייה הנושארה הנחבאה .ב"הראב
.םישדוח רפסמ רובעכ קר הרשוא נ"מק לש הנחבאה
,םיוסמ רוזאב םדא-ינבב תוצרפתה ידיל עיגי נ"מק ףיגנ לש הקבדה לגעמש תנמ-לע
םירופיצו תופוע םדמ םינוזינה ,םישותילש הפופצ הייסולכוא :םיאנת השולש םישורד
הובג רועיש ;םתוברתהל םיחונה ריווא-גזמ יאנתב ,םוקמ-תברקב םימ יווקמב םילדגהו
( susceptible ) הלחמב תוקלל תדעומה םדא-ינב תייסולכוא ;נ"מקב םיעוגנה ףנכ ילעב לש
וילע הלוחה לש וצוביקב ומייקתה הלא םיאנת .הלחמה דגנכ ינדגונ אלל םישישק רקיעב ,
ןכמ רחאל .יברעמה לילגב ץוביקמ ןושארה הלוחה - (1)'בחו רסאנ וז תרבוחב םיחוודמ
העבקנ אל םתנחבא םלוא ,נ"מקב הארנה לככ וקלש םיפסונ םילוח ינש הז ץוביקב ורטפנ
אוה םישותיבו ,ץוביקה לש םינויה תייסולכואב 2000 ויתסב ןחבוא נ"מקה ףיגנ .תיפוס
ויתס-ץיקב ופסונ לארשיב תיללכה הייסולכואב . (3) הברעבש הרוטק רוזאב קר ןחבוא
תוצרפתה תא יקלח ןפואב ריבסהל םילוכיה ,םיפסונ םימרוג השולש 2000 תנש לש
:הפוקת התואב הלחמה
םינשה שולשב ,םיזווא ומכ ,תיבה תופועו רבה תופוע ברקב הלחמה תוצרפתה .1
;ףנכה-ילעב ברקב נ"מק לש לודג יעבט רגאמ םויקל האיבה ,תונורחאה
תובקעב ,םילוחה-יתבבו הליהקב םילפטמה םיאפורה רוביצ לש תועדומה תרבגה .2
ינש יוליג לע ,רוביצה-תואירב יתורישב היגולוימדיפאל הקלחמה םעטמ רזוח םוסרפ
תיעדמהו תירוביצה הפישחה תובקעבו ,1999 ויתסב נ"מקב םיקולכ ודשחנש םילוח
;ןכל םדוק םישדוח רפסמ קרוי-וינב הלחמה תוצרפתהל
.לארשיב הנימז ןוחביא תדבעמ לש התמקה .3
תא רעשל ןתינ אל ,תומדוקה םינשב נ"מקב האולחת לע עדימו םינותנ רדעיהב םלוא
רפסמל תוסחייתה ידי-לע איה אשונה תא ןוחבל תחא ךרד .רבעש ץיקב תוצרפתה ףקיה
לא ןהלש ללוחמה ףיגנהש ,חומה-תפטעמ תקלדב וא תימוהיז-אל הבצוע-תקלדב םיקולה
וז הירוגטקב .תואירבה-דרשמב היגולוימדיפאל הקלחמל החווד םתלחמו ןחבוא
דדמ והז ךא .ןחבוא אלש ,נ"מקב וקל םקלחש ןכתייו ,הנשב םילוח תואמ םיחוודמ
.תוישעמ תונקסמ ונממ קיפהל השקו ,ימלוג
ישדוחב הלחמה תוצרפתה ךלהמב ;נ"מק לש היגולוימדיפאה תא חתנל תפסונ ךרד תמייק
םדא-ינב לש םיבויסנ םיפיגנל תיזכרמה הדבעמל וחלשנ , 2000 תנש לש ויתסהו ץיקה
ךא - םייבצע םינימסתכ זא ןחבואש הממ האצותכ ןכל םדוק םישדוח ורטפנ וא ולחש
11 וקל 2000 תנש לש ינוי-ראוני םישדוחה ןיב יכ ,ררבתה הקידבב .תילוגס הנחבא אלל
ןיב השחרתה המצע תוצרפתהה יכ ,רורב התע .רטפנ דחא הלוח םהמו ,נ"מקב םדא-ינב
םהמש ,םילוח 429 - ב נ"מקה תלחמ הנחבוא תע התואב . 2000 רבוטקוא-ילוי םישדוחה
- 2000 רבמבונ םישדוחה ןיב ,ןכמ-רחאל .הליהקהמ ויה הלא םילוחמ עבר . 29 ורטפנ
הלא תודבוע . (29) התומת אלל ,נ"מקב םיקולכ םיפסונ םדא-ינב 13 ונחבוא , 2001 סראמ
איש םלוא ,םינוש םירוזאבו הנשה ישדוח לכב לארשיב תצרפתמ נ"מק יכ ,תודמלמ
םילוחה רועישב היילעה יכ ,רעשל ןתינ ןכ-לע .ויתסהו ץיקה ישדוחב דעותמ הלחמה
יעצמאב שומישמ תעבונה , ( diagnosis bias ) "תיתנחבא היטה" הניא נ"מקב םיקולה
תיזכרמ הדבעמ לש בלשימהש ,הדבועהמ םלעתהל ןיא ךא ;םינימזו םישידח ןוחביא
שושיאל תועוגנ םד-תומיגד וז הדבעמל חולשל םיכישממה םיעדומ םיאפור ,תחא
לכ - היגולוימדיפאל הקלחמל תורישי האולחתה ינותנ לכ לש חווידו נ"מק לש הנחבאה
רועיש עיגמ תורחא תוימוהיז תולחמבשכ רקיעב ,תמיוסמ היטהל םורגל םייושע הלא
,איה ונתרעשה .דבלב זוחא 10 - ל תואירב-דרשמ לש היגולוימדיפאל הקלחמל חווידה
רדעיה לשב הארנה לככ ,נ"מק לש ןוחביא-תת היה םינורחאה םירושעה ךלהמבש
,םימיאתמ ןוחביא-יעצמא רדעיה ,םילוחה-יתבבו הליהקב םיאפורה ברקב תועדומ
םישק םייגולורינ םינימסתב וקלש םילוח לש הובג הכ זוכיר היה אל םלועמש רחאמו
.הרצק הכ הפוקתב

סולינה ברעמ תחדק לש תוצרפתהה תעינמ
- םייד םירורב םניא ם"מק תוצרפתה לש םייגולוימדיפאה םינותנהו תודבועהש תורמל
,לארשיב םייקה הקבדהה לאיצנטופ תא םצמצל םיכרד אוצמל בושח ,הז בלשב וליפא
עונמל שי ,וז הלחמ דגנ ןוסיח ןיאב .נ"מקה תלחמ לש תשדוחמ תוצרפתה עונמל תנמ-לע
:םיאבה םיעצמאב התוא
םיקולה תופועלש תוקהל תדמשה - תופועו םירופיצ ברקב ףיגנה ירגאמב לופיט .1
וז תוליעפ .םיסלכואמ םירוזאב הלחמה לש לבגומה רגאמה תא ןיטקהל היושע ,נ"מקב
תוברעתה יכ רורב . (1) 'בחו רסאנ לש םרמאמב חוודש הלוחה לש ץוביקב םג העצוב
עבט תעפות - לארשיב הדידנה רודזורפ ךרד תורבועה ,רבה ירופיצ ןוילימ 500 תדידנב
םיתמ תופוע תקידב ךא .תיטרואיתמ רתוי איה - יגולוקאה ןזאמל הבושחה ןיע-תביהרמ
.הלחמה לש הז יעבט רגאמב נ"מקה ףיגנ תוליעפל םיוסמ דדמ תווהל הלוכי םישושת וא
לש םיאקדנופ םה םג םיווהמה םייח ילעבב םייגולוימדיפא םירקס ךורעל ןתינ ,ףסונב
,רוטינה תלועפמ קלח תויהל הכירצ וז .יחה תוניפב םירופיצו םיזווא יקשמ :הלחמה
םישיגר תופוע תועצמאב תעצבתמה , ( sentinels ) םיפיקז לש הערתה תכרעמ םויק ללוכ
,םדאב האולחתה תא המידקמ םבריקב הלחמהו ליאוה .םיזוורבה ומכ ,נ"מקל םישיגרה
ךרעיהלו נ"מ קל הבורקה תוצרפתהה לע תעדל ץיקה ישדוח ינפל דוע וזכ תוליעפ רשפאת
.הילא
ןוסיחב םיירנירטווה םיתורישה םישמתשמ ,ליעל בתכנש יפכ - תיבה-תופוע ןוסיח .2
ידי-לע חתופש ,ףנכ ילעבל שלחומ-יח ןוסיח לע ונרשבתה התע .ידמל ליעי ךא ,ילוגס-אל
ךרד-תצירפ תווהל לוכי הז ןוסיח .הנויצ-סנב היגולויבל ןוכמהמ (40) 'בחו Lustig
.רגאמ-ריבעמ-ףיגנ לש תיגולוימדיפאה תרשרשה תא רובשל דיתעב רשפאתש ,תיגולונכט
ךירצ ,הקבדהה תרשרש תא םיווהמה םימרוגה תשולש ןיבמ - םישותיה תרבדה .3
המיחלה .תונושה תויושרה תוליעפלו רוטינל הרטמ תויהל ,שותיה ונייהד ,הלחמה ריבעמ
תוגהנתה לע תוססבתה ךות ,רתי-םואיתו םוכחת הכירצמ םישותיה תייסולכואב תיבקעה
,רתוי םייקנ םימב רקיעב ,םידבוע םימ-ירגאמב םירגוד אלא .תולחמה יריבעמ םישותיה
,םיבושייה ךותב לופריעה תטישב בחרנ סוסירש דועב תאז .ךרוצה תעב ססרל ךירצ םשו
הבותכה תונותיעה רובע "םוליצה תונמדזה"ו ירוביצה דהה דבלמ ,הלטבל הכרב אוה
תורשפא םהל תתל אלש תנמ לע ,םאתל ךירצ םישותיה תרבדה תא .תינורטקלאהו
בושח .דרפנב תימוקמ תושר לכ לש אלו תירוזא הרבדהב ןורתי םייק ןכלו ,טשפתהל
תרבדה ןכלו ,םד תצצומ איהש רחאל םיתב לש תוריק לע החנ שותיה תבקנש ,תעדל
םיציבה תלטה תעינמל תמיוסמ הדימב עייסל לוכי יתיב-ץוח-ךות סוסיר ידי-לע םישותי
.הרבעהה תרשרש תעיטקבו
תעינמל תונולחה לע תותשרמ לחה ,הנגה תללוכ - םדא-ינבב נ"מקה תלחמ תעינמ .4
תעינמל םישותי יחוד םירישכתו םירמוחב שומיש ,םיתבל םיקרחו םישותי לש הסינכ
םהבש םירוזאב םיכורא םילוורש תולעב תוצלוחו םייסנכמ תשיבלב הלכו תוציקע
.םישותי תכמ תמייק
דציכו הלחמה לש הרבעהה יעצמא לע ריבסהל שי - תיללכה הייסולכואל הרבסה .5
םדאה דיקפת תשגדה הבושח .םישותי ינפמ תונוש תונגהב שומיש ללוכ ,התוא עונמל
םוקמ שמשל הלוכי ,בושיי תביבסב ,היהיש לככ ןטק ,םימ רגאמ לכ .הבורקה ותביבסב
וא שביל ,תוסכל ,ססרל שי הלא םירגאמ .םילחזה תריגדלו םהיציב תלטהל םישותיל
עידוהל בושח .(םימ האילמה הקיר םירומיש תספוקב רבודמשכ םג) םנכות תא ךופשל
וא הרבדהל תורשפא תמייק טרפה םוחתב םגו ,רתוי םילודג םימ ירגאמ לע תויושרל
יוהיז תרשפאמ ,לארשיב תויגולורסה תודבעמה לש תונימזה ,ףסונב .הלחמה תעינמל
םיתורישה תודבעמ) תופועבו (םיפיגנל תיזכרמה הדבעמה) םדא-ינבב הלחמה
לש (clusters) םירבצ םינחבואמ םהבש ,"תונערופ ירוזא"ב (ןגד-תיבב םיירנירטווה
הלחמה תוצרפתה ינפל דוע נ"מקה ףיגנ םיאשונ םישותי ןוחביא ,ןכ-ומכ .האולחת
יבשות ברקב יגולוימדיפא רקסש ןכתיי .תדקוממ הרבדה תוליעפ רשפאי םדא-ינבב
קלחכ ,הלחמב תוקלל הובג ןוכיס םע תויסולכואו םייפרגואיג םירוזא לש יוהיז לארשי
.םישותי תרבדה לש תויוליעפ םואיתל ץוחנה עדיממ

,לארשיב רתויב החיכשו תימוקמ הלחמכ החכוה סולינה ברעמ תחדק ,םוכיסל
תיתדבעמ היגולונכט לש תונימז :םימרוג רפסמ וידחי ורבח תיחכונה תוצרפתהבו
הלוכיה_ תודדונ םירופיצ ברקב נ"מקב רתי-תאולחת ,םדא-ינבב האולחתה ןוחביאל
אלש ,הייסולכואל ךומסב הנימז םישותי תייסולכוא םויק ,(ףיגנה תויטנלוריו לע דיעהל
תוימוהיז תולחמל םיחמומה םיאפור התועדומו ,הלחמל ןכל םדוק הפושח התייה
תוצרפתהב ןאכ רבודמ אלש דיעמ לודגה םילוחה רבצ .הליהק-יאפורו םילוח-יתבב
.המודמ
יעצמאלו הלחמל רוביצה תועדומ תא ריבגהל תנמ-לע ,הרבסה םג תבייחמ הלחמה תעינמ
לש תמאותמ תוליעפ רקיעב השורד םלוא .םישותילש הציקע תעינמל טוקנל ןתינש הגהה
,הביבסה-תוכיאל דרשמהו םיירנירטווה םיתורישה ,תואלקחה דרמש ,תואירבה תויושר
דדומתהל ידכ - השעמל הכלה םישותיה תרבדה תא תועצבמה ,תוימוקמה תויושרה ללוכ
Rift Valley) יאקירפאה עקשה תחדק ןוגכ ,םישותי ידי-לע תורבעומה תורחא תולחמ םע
רידנ הז שותי . (41) Aedes aegypti - ה שותילש הנוש גוס ידי-לע תרבעומה ,(Fever
.נ"מקה תלחמ תא םג ריבעהל לגוסמ אוהו ,לארשיב

היפרגוילביב
1.
Naser G, Kaganov I & Ramon D, Many faces to West-Nile fever-first case of West Nile
fever in the west Galilee. ,2000 Harefuah (in press).
2.
Smithburn KC, Hughes TP, Burke AW & al, A neurotropic virus isolated from the blood
of a bative in Uganda. Am J Trop Med Hyg, 1940; 20: .471
3.
Melnick JL, Paul JR. Riordan JT & al, Isolation from human sera in Egypt of a virus
apparently identical to West-Nile virus. Proc So. Exp Biol Med, 1951; 77: .661-665
4.
Olejnik E, Infectious adentis transmitted by Culex molestus. Bull. Res. Counc. Israel. 1952;
2: .210-211
5.
Bernkopf H, Levine S & Nerson R. Isolation of the West-Nile virus in Israel. J. Infect. Dis.
1953; 93: .207-218
6.
Bernkogf H & Levine S. Isolation of a virus closely related to the West-Nile virus from
the blood of a sick child during an epidemic in Mayan Zvi. Bull Re Coun Isr, 1952; 2: .208
7.
Tadt P, Clinical observations on patients with West-Nile fever during outbreaks of the
disease in .1950-1953 Harefuah, 1955; 49: .41-44
8.
Goldblum N, Sterk VV & Jasinska-Klinberd W, Studies in the natural history of West-Nile
fever. I. A preliminary report on the investigations of the 1953 outbreaks of West-Nile
fever. Bull Re. Counc Isr, 1954; 4: .206-207
9.
Klinberg AM & Goldblum N, Studies in West-Nile fever. IV. Observations on the
epidemiology of West-Nile fever in Israel during recent outbreaks of the disease. Bull Res
Counc Isr, 1956; 6: .71
10.
Spigland I, Jasinska-Klinberg W, Hofshi E & al, Clinical and laboratory observations in
an outbrek of West Nile fever in Israel in .1957 Harefuah, 1958; 54: .275-281
11.
Varsano N, Ben Bassat M & Rannon L, West-Nile virus infection in recent years in Israel.
Isr J Med Sci, 1982; 18: .11
12.
Katz G, Rannon L, Nili E & al, West-Nile fever - occurrence of a new endemic site in the
Negev. Isr J Med Sc, 1989; 25: .39-41
13.
Cohen D, Zaide Y, Karsenty & al, Prevalence of antibodies to West-Nile fever, sandfly
fever Naples viruses in health adults in Israel. Public Health Rev, 1999; 27: .217-230
14.
Altman R & Pruzanski W, West-Nile encephalitis. Harefuah, 1959; 54: .235-237
15.
Goldblum N, Sterk VV & Paderski B, West-Nile fever - the clinical features of the disease
and the isolation of West-nile virus from the blood of nine human cases. Am J Hyg, 1954;
59: .89-193
16.
George S, Gourie-Devi M Rao JA & al, Isolation of West-Nile virus from the brains of
children who had died of encephalitis. Bull WHO, 1984; 62: .879-882
17.
Spigland I, Jasinska-Klinberg W, Hofshi E & al, Clinical and laboratory observation on an
outbread of West-Nile fever in Israel, in .1957 Harefuah, 1958; 54: .275-280
18.
Gadoth N, Weitzman S & Lehmann ee, Acute anterior myelitis complicating West-Nile
virus. Arch Neurol, 1979; 36: .172-173
19.
Ggrossman R & Levi Y, Neurological manifestation of West-Nile fever. Harefuan, 2001;
140: .298-299
20.
Albagali C & Chaimoff R, A case of West-Nile myocarditis. Harefuah, 1959; 57: .274-276
21.
Georges AD & Lesbordes JL, Fatal hepatitis from West-Nile virus. J Clin Microb, .1986
22.
Perelman A & Stern J, Acute pancreatitis in West-Nile fever. Am J Trop Med Hyg. 1974;
23: .1150-1152
23.
Jordan I, Briese T, Fischer N & al, Ribavirin inhibits West-Nile virus replication and
cytopathic effect in beural cells. J Infect Dis, 2000; 182: .1214-1217
24.
The Merck Manual of Diagnosis and Therapy. Section 13 Chapter 182 Arbovirus and
Arenavirus Diseases 17th Edition, 1999 by Merck & Co.
25.
Taylor RM & Hurlbut HM, Isolation of West-Nile virus from Culex mosquitoes. J Egypt
Med Ass, 1953; 36: .199-208
26.
Pener H, Culex Pipience and Culex Perexiguus-vectors of West-Nile fever in Israel -
Submitted to the 3rd International Congress of Vector Ecology.
27.
Lustig S. Halevy M, Fuchs P & al, Can West-Nile virus outbreaks be controlled? INAJ,
2999; 2: .733-737
28.
Nir Y, Golwasser R, Lasowski Y & al, Isolation of arboviruses from wild birds in Israel.
Am J Epidem, 1967; 80: .372-378
29.
Nir Y, Lasowski Y, Avivi A & al, Survey for antibodies to arboviruses in the serum of
various animals in Israel during .1965-1966 Am J Trop Med Hyg, 1969; 18: .416-422
30.
The Veterinary Services, Israel Ministry of Agriculture - bimonthly reports (in Hebrew)
,7-8/2000 .9-10/2000
31.
Mendellson E, Central Virology Laboratory, Public Health Servises, Ministry of Health -
in prepatation.
32.
Cernescu C & Nedelcu NI, Continued transmission of West-Nile virus to humans in
southeastern Romania, .1997-1998 J Infect Dis, 2000; 18: .710-712
33.
Hubalek Z & Halouaka J, West-Nile fever in Czechland. Emerg Infect Dis, 1999; 5:
.594-595
34.
Lvov DK & Butenko AM, Isolation of two strains of West-Nile virus during an outbreak
in southern Russia, .1999 Emerg Infect Dis, 2000; 6: .373-376
35.
Steele KE & Linn MJ. Pathology of fatal West-Nile virus infection in native and exotic
birds during the 1999 outbreak in New York City, New York. Vet Pathol, 2000; 37: .208-234
36.
CDC Update: West-Nile virus activity - New York and New jersey, .2000 MMER, 2000; 49:
.640-642
37.
Jia XY & Briese T, Genetic analysis of West-Nile New York 1999 encephalitis virus.
Lancet, 1999; 354: 1971.-1972
38.
Lanciotti RS, Roehrig JT, Diubel V & al, Origin of the West-Nile virus responsible for an
outbreak of encephalitis in the north-eastern United States. Science, 1999; 286: .2333-2335
39.
Department of Epidemiology, Israel Ministry of Health-Public Health Services-interim
report .11/2000
40.
Lustig S, Olshensky U, Ben-Mathan D & al, A live attenuated West-Nile virus strain as a
potential veterinary vaccine. Viral Immunol, 2000; 13: .401-410
41.
Davies AM & Yoshpe-Purer Y, Aedes aegypti as a vector of West-Nile virus. Bull Res
Coun Isr, 1953; 3: .127Last updated: April 22, 2002

:רמאמב הנשמה יפיעס
full-text1
"ילארשיה רשקה"2
תינילקה תונמתסהה3
לופיט4
יגולוימדיפאה טביהה5
"ילבולגב רפכה" יארכ לארשי6
2000 ץיק ףוסב לארשי7
תוצרפתהה תעינמ8
םוכיסל9
... לע עדימ דוע
תוקבדמ תולחמ*
םיפיגנ*
םישותי*
תופגמ*
םירוטקו - םיאשנ*
:םירויאו תונומת תמישר
   
:ןויליגה םש