תלוכי תצקו ןוצר תצק םע
:רמאמה רואת
תכרעמש םישנאב לופיטל םישלחומ תפחש יקדייחב שומיש
תוינומיאוטוא תולחמ בקע השלחנ םהלש ןוסיחה
חיידק השחפת עושה טובה
הבוט השוע תפחשה קדייח

1996 ראורבפ ,םינתיא ,דגזע םשבי :תאמ

תיטויביטנא הפורת יוליג לע לבונ סרפב הכזש שיאה ,ןמסקו ןמלזל םירפסמ םתייה םא
אוה ,יהשלכ תינוסיח תלעות איבהל לכוי תפחשה קדייחש ,תפחש דגנ (ןיצימוטפרטס)
ןימה ביואל םינש תואמ ךשמב בשחנ הזה קדייחה ירה .הפרטנ םכתעדש בשוח היה
.וחצנל חילצהש ימל ורשקנ םירתכו ושאר לע וזרכוה םיסרפ .ישונאה
תפחשה קדייחש ררבתה רבעב .תועתפה םיאלמ ,ליגרכ ,םייחה יעדמ לבא
אצמנ רתיה ןיב .תונוש תוינוסיח תובוגת ריבגהל לוכי ("סיזולוקרבוט םוירטקבוקימ")
,ררבתה הנורחאב לבא .םירבכעב תוינומיא-וטוא תולחמ לש ןתוחתפתה תא ץיאמ אוהש
אצממ .הלאה תולחמה לש ןתוחתפתה תא טאהל הזה קדייחה לוכי םימיוסמ םיאנתבש
הקלחמהמ ןמהל ןד ר"דהו ןונ-ןב םהרבא 'פורפה לש םהירקחמב הלגתה הז עיתפמ
הלחמ איה תינומיא-וטוא הלחמ .תובוחרב עדמל ןמציו ןוכמב אתה לש היגולויבל
,םירז םישלופ ינפמ ףוגה לע ןגהל הדעונש ,ףוגה לש תינוסיחה תכרעמה רשאכ תמרגנה
תוכרעמ לש הניקתה ןתוליעפל םיצוחנש םירמוחו םיאירב םיאת תפקותו יוהיזב העוט
הלא םיאת .T גוסמ תקלד ימרוג ,םינבל םד יאת םה תאזה תועטל םיארחאה .ףוגב תונוש
(םיפיגנ וא ,םיקדייח) םירז םישלופש ,ףוגה לש םיאת רחא שופיחב םדה םרזב םירייסמ
םינטלוק ןיב המאתה תועצמאב) הזכ את םיהזמ םהשכ .םהילע וטלתשהו םכותל ורדח
םה ,(הרטמה את לש וינפ לע םיגצומש ,םירז םינובלח ןיבל T -ה את לש םידחוימ
תומקר םיפקות םה ,יוהיזב םיעוט םהשכ .ותוא םידימשמו הרטמה אתל םידמצנ
.תינומיא-וטוא הלחמל םימרוגו תואירב
תפטעמ תא תועטב םיפקות תקלד ימרוג T יאת רשאכ תמרגנ הצופנ תשרט ,המגודל
,ןילאימה "תוכימש" סרה .תיזכרמה םיבצעה תכרעמב בצע יביס לע תככוסמש ,ןילאימה
,בצעב רבעומה ילמשחה תואה לש הריצעל ףאו הטאהל םרוג ,בצעה ביס תא תופטועש
ןיב ,היולת הזה ךילהתה תרמוח .אלמ וא יקלח קותיש תוחתפתה איה ותועמשמש רבד
םיבר םיאתש לככ ,רמולכ .יוגשה יוהיזה תא םיעצבמה T-ה יאת לש םרפסמב ,רתיה
.הרימחמ תינומיא-וטואה הלחמה ,ןילאימה תא תועטב םיפקותו יוגש יוהיז םיעצבמ רתוי
יוביר םרוג אוהש ךכב ,הזה ינסרהה ךילהתה תא ,םירבכעב ,ץיאהל לוכי תפחשה קדייח
קדייחה ריבגמ דציכ .ןילאימה תא םיפקותו יוהיזב םיעוטה ,תקלד ימרוג T יאת לש ריהמ
?תואירב תומקר ףוקתלו יוהיזב תועטל הל רשפאמ אוה דציכ ?תינוסיחה הבוגתה תא
.תועודי ןניא ןיידע הלאה תולאשל תובושתה
ידימלתו ,ובסור הד ורלרק לוקינ ר"דה ,ןונ ןב 'פורפה וליג ,תאזה המולעתב יד אל םא
הטאהל תפחשה קדייח םרוג ,םימיוסמ םיאנתבש ,רלפאס ירוגירגו לדנמ קחצי רקחמה
וז העפות .דייה רטסימב םיתעל ףלחתמ ליק'ג רוטקוד .תוינומיא-וטוא תולחמ לש
היורקה) הצופנ תשרטל המודה תינומיא-וטוא הלחמ םיחתפמש םירבכעב התלגתה
םילגוסמ םניאש ,םישלחומ תפחש יקדייח לש םתוחכונש ואצמ םירקוחה .(EAE רוציקב
יאת תא םיפקות הלאו ,םיאכדמ T יאת לש הריהמ תוברתהל תמרוג ,תפחש םורגל דוע
תפחשה קדייח ,תורחא םילמב .תינומיא-וטואה הלחמה תא םימרוגה ,תקלדה ימרוג T
,המצע הלש םיררוסה םיאתה תא לסחלו םחליהל תינוסיחה תכרעמל םרוג שלחומה
תא הז הרקמבו) ףוגה לש תואירבה תומקרה תא תועטב םיפקותש T-ה יאת תא ,רמולכ
תא תנקתמ תינוסיחה תכרעמה ,השעמל ,ךכ .(בצעה יביס לע תככוסמה ןילאימה תפטעמ
תישעמה ותועמשמש רבד ,תפחשה קדייח לש העיתפמהו תכרובמה ותעפשהב היתואיגש
.תינומיא-וטואה הלחמה תטאה איה
ותועצמאבש ,"ילכ"ה תא הנורחאב וליג תאזה המולעתה תא רותפל ואציש םירקוחה
ןייפאל וחילצה ףאו ,תינוסיחה תכרעמה לש תיתנגהה הבוגתל תפחשה קדייח םרוג
תכרעמה לש םיביכרמ .קדייחה ידי לע רצוימש םיוסמ ןובלח והז .ותוא דדובלו
T-ה יאת לש ריהמ יובירל םימרוג ,הזה יקדייחה ןובלחה םע עגמב םיאבש ,תינוסיחה
הלחמה תא םיללוחמה ,תקלדה ימרוג T-ה יאת תא םילסחמו םימחולש ,םיאכדמה
.תינומיא-וטואה
לש ןיופירל ירשפא לאיצנטופ ול הנקמ יקדייחה ןובלחה לש ותעפשהש םירובס םירקוחה
וכשמיי רשא ,םיבר םירקחמ ושרדייש רורב ,תאז םע .תונוש תוינומיא-וטוא תולחמ
תאזה תילגתה לש יאופר םושיי תארקל םדקתהל היהי רשפאש ינפל ,תוחפל תודחא םינש
.םדא ינבב

Last updated: December 26, 2000

:רמאמב הנשמה יפיעס
ןיא
... לע עדימ דוע
םיקדייח*
ןוסיחה תכרעמ*
:םירויאו תונומת תמישר
   
:ןויליגה םש