חולמ-ץומח-רק-םח
:רמאמה רואת
אוה דרפסבש וטניט וירה רהנ לש םודאה עבצה רוקמ
וימימב םימייקתמה םיקדייח לש םתוליעפב הארנכ
הזל המוד רהנב םייקתמה םייחה גוס .רתויב םייצמוחה
לש לדומכ שמשל לוכיו םינש ינוילימ ינפל םידאמב ררשש
.ץראה רודכל ץוחמ םייח
River Of Vitriol

River Of Vitriol

עיתפמו- הצמוח עפוש דרפסב וטניט וירה רהנ
םייופצ-יתלב םימזינגרואב

וטניט וירה רהנ ימימ םיארנ םיהכה ןרואה יצע עקר לע
חוחינ לע רבוג זעה תירפוגה חיר .דימתמ םימודא דרפסבש
.תובעה רעיה
ולש ההובגה תויצמוחה לשב הצמשל עדונ רהנה לש ומש
זוכירה לשבו (תיתרפוג הצמוח לש הז ומכ טעמכ ,pH=2)
יגולוקא םוהיז לש למס אוה רהנה .תודבכ תוכתמ לש הובגה
.םייח וב ןיאש רהנכ הארנו
הזה םיהדמה רהנה ,תונורחאה םינשב םינעדמ וליגש יפכ ךא
דרוי pH -ה םהבש רהנה יקלח וליפא .םייח לוטנ ונניא
םיסוכמ - ביאכמ םימב עגמה םצעו - םייתשל תחתמ לא
ירבדל .תויטוח תוירטפ לש עפשו תוצא לש םיקורי םימתכ
,דירדמ תטיסרבינואב היגולויבורקימל הדבעמהמ רקוח
רהנה לש הרישעה תיגולוקאה תכרעמה תא הנושארל הליגש
ךותמ םייח תורוצ 1,300 -כ רבכ ופסאנ ,1990 תנשב
תוצא ,תוירטפ ,םירמש ,םיקדייח ללוכ ,הזה םודאה רהנה
.הברהב הובג יאדו יתימאה רפסמה ךא .תוטסיטורפו

לש םייתצמוחה םימודאה םימהש ,תחוורה החנהה התיה רבעב
אוהש ,וטניט ויר לש תשוחנה הרכמ לש האצות םה רהנה
רחאל ,וישכע .םלועב םיקיתעהו םילודגה תורכמה דחא
חרכהב ונניא והזש םירקוחל הארנ ,וימימ תא רוקחל ולחהש
.םימה בצמל ידעלבה םרוגה

רהנה ארקנ תוקיתע תופוקתב םגש ,רבעה ןמ תויאר ואצמנ
.וימימ םדוא לע םידיעמה תומשב םירטמוליקה 93 ןב
,ןסרא ,לזרב ללוכ - וימימב תוכתמ לש הובגה זוכירה
,ולוכ רהנה ךרואל עובקו יבקע - לקינו םוימדק ,תשוחנ
,ללכ ךרדב .הרכמהמ םיקחרתמש לוככ הנתשי זוכירהש אלב
קר הצמוח יזוכיר םיהובג תורכמ תלוספ םיגפוסה תורהנב
םניא םיזע םימשג םג ,הזה רהנב .םוהיזה רוקמ תברקב
לש שגפמב קר ןאכ תתחופ רשא ,םימה תויצמוח תא םיתיחפמ
.יטנלטאה סונייקואה םע רהנה

םיירקיעה םימרוגהש םיענכושמ םירקוחה
.םיקדייח םה הז רהנב תוינוציקה םימה תונוכתל
.עפשב רהנב יוצמ ,לשמל ,Thiobacillus ferrooxidans
תתל ךכו ,לזרבו תירפוג ןצמחל לגוסמ הז םזינגרואורקימ
.םודאה ועבצ תא רהנל
,ףסונ קדייח לש ותוליעפ תא הנורחאל ודעית םה
ףא יוצמו לזרבמ קר ןוזינה Leptospirillum ferrooxidans
תלכאמה ותלוכיל תרחא החכוה .רהנב תומוצע תויומכב אוה
,םינשי תבכר תונורק לש םתומדב היוצמ קדייחה לש
דעשו ,וימימב םעפ ידמ םיפצומו רהנה תדג לע םילטומש
םידלשכ םיארנ םה םויכ .שומישב ויה הנש 15 ינפל
.וטניט וירה רהנ יקדייח ידיב ופרטנש

תורציימה ,תוצאה םה רהנב רתויב םיצופנה םימזינגרואה
ינפ רבעל תופצ תוארנו הינפמש תוריכזמה תועובב ןצמח
וטניט וירה רהנ לש תפותב תוצאה לש םויקה תלוכי .םימה
רוקחלו ךישמהל ךרוצ שי ,םירקוחה ירבדל .תואתשה תררועמ
רמוח קיפהלו רוא טולקל תוצאה תולוכי דציכ ןיבהל ידכ
.הלאכ םיאנתב ןצמחו ינגרוא

וננוכ וטניט וירב תוירטפו תוצאש ,איה תויורשפאה תחא
לוכיש רבד ,םהשלכ םייטויבמיס םיסחי תוכרעמ ןהיניב
רתוי הקומע הנבה .ןמזה םע םישדח םינימ תריציל איבהל
לש המולעתה חונעפל םורתל הלוכי וזה הזויבמיסה לש
.ץראה רודכ ינפ לע םימדקומ םייח תוחתפתה

ןכתי .תופסונ תונבות םג קפסל ילוא לוכי וטניט וירה רהנ
לע ררשש הזל המודה םייח גוסל םש םידע םירקוחה יתווצש
לש םהיתונוכת ןווגמ .םינש ינוילימ ינפל םידאמה
ןצמח-ירדענ םיאנתב םילעופה הלא דחוימב) וללה םיקדייחה
םתוא םישוע (לזרבה דיפלוס ומכ תוילרנימ תובכש לע
.ץראה רודכל ץוחמ םייח לש לדומל םיבוט םידמעומל

Scientific American, 1998 רבמטפס
http://www.sciam.com/1998/0998issue/0998scicit4.html


:רמאמב הנשמה יפיעס
ןיא
... לע עדימ דוע
םיקדייח*
תורהנ*
:םירויאו תונומת תמישר
   
:ןויליגה םש