חולמ-ץומח-רק-םח
:רמאמה רואת
תוינמימחפ תובוכרת תריציו היגרנאה תקפה ןונגנמ
הילגנאב םימח תונייעמב ואצמנש םינגונתמ םיקדייחב
הסוד הסינתטי של בקטריות המונעות

תוענומה תוירטקב לש יטתניסה דוסה
ןאתמ י"ע


Methylococcus הירטקבה לש היגרנאהו ןמחפה רוקמ
רשא Bath ריעב םימח תונייעמב היוצמה capulatus
לש הרוטרפמטב לונתמל ןאתמ תכיפהב אוה הילגנאב
י"ע התע עצוה הז ךילהת ןונגנמ .סויזלצ תולעמ 45
ןוכמו ןייו תטיסרבינואמ ,רקחמ תוצובק יתש
הירטקבה תשמתשמ םהירבדל .סטסו'צסמ לש יגולונכט
הבוגתב םימב סיסמה (methane monooxygenase) זאנגיסקואונומ ןתמ םיזנאב
:האבה
CH4+O2+2H+2e- -> CH3OH+H2O
לש רזוחמה בצמב םרוקמ ןמימה ינויו םינורטקלאה
.דיטואלקוניד ןינדא דימאניטוקינ םיזנא-וקה
:םיקלח השלשמ יונבה ןובלח וניה הזה םיזנאה
;ןצמחו ןאתמ םיביגמה תא רשוקה הזליסקורדיה
תסוומה "דומיצ" ןובלחו םינורטקלא קפסמה הזטקודר
תא ליכמ הזטקודר .םיביגמה ןיב םינורטקלא תרבעה
םיזנאה יכ אצמ במוקוינ רקוחה .Fe2S2 דימצתה
- 2 תבוכרתה תא ךפוה (methane monooxygenase) זאנגיסקואונומ ןאתמ
,םירצומ ינשל ןפורפולקיצ-ליתמלינפ
תעבטל ינשבו ליתמל OH תצובק הרושק םהמ דחאב
.תווש ויה םירצומה ינש לש תויומכה .תינזנב
יכ איה הז ךילהתל תינונגנמה העצהה
(O2) ןצמח תלוקלומ טלוק (methane monooxygenase) זאנגיסקואונומ ןאתמ
(III) לזרבל לזרב םוטא ןוצמחל הב שמתשמו ריואהמ
O2 עוקיב שחרתמ תינמז-ובו (IV) לזרבל ךכ-רחאו
הדיחיה .(IV) לזרבל ןצמחה ימוטאמ דחא תרבעהו
לונתמל ןאתמ זגה תא ןצמחל תלגוסמ ךכיפל Fe=O
.יבלש-דח ךילהתב


46 ,(1/1994) ,13 לארשיב יאמיכה :רוקמ:רמאמב הנשמה יפיעס
ןיא
... לע עדימ דוע
םיקדייח*
םינגונתמ*
םימח תונייעמ*
:םירויאו תונומת תמישר
   
:ןויליגה םש