ןוששב םימ
:רמאמה רואת
לחנ לש םימהוזמה וימימב הברתמה יטתניסוטופ קדייח
םודא עבצ וימימל הנקמ ןמענה
עמלנט - סביבה לימודית מתוקשבת
םודאה לחנה

,יברעמ לילג הביבסה תוכיאל םירע דוגא - ןומימ הרופיצ ר"ד ,םואב תירוד ר"ד :תאמ
.ןוינכטה ,הביבסה תסדנהל הטלוקפה ,ןומרא טרבור ר"ד

.1995 יאמ ,15 דומע 9 ןוילג ,"הביבסה תוכיא"


ןמענה לחנב "םירצמ תכמ" .א
לקתהל לולע התא ,ןמענל ךפשנה ןוזליחה לחנ ץורע דיל וא ןמענה לחנ לש וכרואל רויסב
רשעמ תחאל ידיימ רשקה ררועמ לחנה ימ לש םעבצ !םודאה לחנה :המיהדמ העפותב
:ארקמב עיפומה רואיה ימ רואתל םימאות וחירו לחנה עבצ ."םד תכמ" ,םירצמ תוכמ
התמ רואיב רשא הגדהו .םדל רואיב רשא םימה לכ וכפהי וידבע יניעלו הערפ יניעל"...
"...םירצמ ץרא לכב םד יהיו רואיה ןמ םימ תותשל םירצמ ולכוי אל רואיה שאביו
.('כ קוספ 'ז קרפ תומש)
תעמ הנתשמ עבצה תמצוע .םודא ,לוגס ,דורו :קלס תצימח לש העבצ ריכזמ לחנה ימ עבצ
ליכמה ,יטטניסוטופ קדייח וניה הזה עבצה רוקמ .ץיקה ךלהמב תמלענו העיפומ :תעל
,ינגרוא סמועו הרוטרפמט לש םימיוסמ םיאנתב חתפתמו הברתמ ,לוגס עבצב םיטנמגיפ
.םודא לוגס ןווג לבקמ לחנה לכש בצמל דע
יוצמה ךפשה דע ןופצל םורדמ וניה ותמירז ןווכו קפא תונייעמב ןה ןמענה לחנ תורוקמ
.העיבנה רוקממ מ"ק 10 קחרמב ,וכע ריעה לש המורדב
אוה וכשמהבו םדאה יכרוצל םיבאשנ ויתונייעמ ימ .וכרוא לכל םויכ לצונמ ןמענה לחנ
םוקמה תכיפה הרשפאתנ ןמענה תוציב שוביי תובקעב .זוקינו םיכפש ימ תלעתכ שמשמ
םיבושיי ,םיגדה תוכירבמ לחנל םימרזומה םיכפשה .םיגד תוכירבו הערמ :יאלקח רוזאל
רצוי ,הז בצמ .םימב רכינ ינגרוא סמועל םימרוג ,לחנה תברקב םיאצמנה םילעפמו
םיאנתה םג םניה ולא ךא .חמוצבו יחב תויגולוקא תוכרעמב םיעגופה םיאנת
.םודא עבצב לחנה ימ תעיבצל םרוגה קדייחה לש ותוחתפתהל םיילאידיאה

םודא עבצב םימה תא עבוצ קדייח .ב
ראות רשא THIOPEDIA ROSEA יורקה ,יבוריאנא ,יטטניסוטופ קדייחכ ההוז קדייחה
םיטנמגיפב יוצמ םודאה עבצה רוקמ .(1888) WINOGRADSKY ידי לע הנושארל
ול םירשפאמ ולא םיטנמגיפ .קדייחה ליכמש (OKENONE) ןונקוא גוסמ םידיאונטורק
,קדייחב תואצמנה זג לש תולוקלומ .תימיכ היגרנאל הכפהלו רואה תייגרנא תא טולקל
קדייחה תרוצ .רוא תטילקו םיזג יפולח ךרוצל םימה ינפל ותאבהו ותפצהל תומרוג
םהב תוחוטש תויחולב ואצמל ןתינ .ןוטוש אלל ,ןורקימ 1.0-2.0 -כ ורטוק ,הציב תרוצכ
לש יוסיכו הפצהב ןורתי הז רודיסלו ןכתי .הדארטט תרוצב םיקדייחה םירדתסמ
.םגאה וא לחנה ימ לש הנוילעה הבכשה
ןורתי ול הנקמה רבד ,ןמחפל רוקמכ תוינגרוא תובוכרת ןווגימ לצנל לוכי הז קדייח
וניה ,ףסונ יתולגתסה ןורתי .ינגרוא סמוע ילעב םימ תורוקמב חתפתהל ול רשפאמו
לצנמ אוה ותוא ,(0.4-1 mM) דיפלוס לש םיכומנ םיזוכירב תוברתהל קדייחה לש ותלוכי
לש םיאנתב הברתמ אוה ןכ ומכ .הזטניסוטופה יבלשב םינורטקלא םרותה ,רזחמ רמוחכ
.2C -מ הכומנ הרוטרפמטו הכומנ רוא תמצוע

ינגרוא סמוע ילעב םימ תורוקמב חתפתמ ,THIOPEDIA ROSEA קדייחה ,םוכיסל
קדייחכ .םיזג יפוליחו רוא תטילק ךרוצל הנוילעה םימה תבכשב זכרתמ אוה .תירפוגו
תא תיתועמשמ הרוצב םיתיחפמה ,ינגרוא סמוע לש םיאנתב אקווד ןורתי ול שי יבוראנא
ותוברתהל םימיאתמה םיאנתה םיאצמנ ןמענה לחנב ,הארנה יפכ .םימבש ןצמחה זוכיר
לחנל םינייפואה םיכרשו תוצא ,םימ יחמצ ,םיגד ומכ םירחא םייחש ןמזב קדייחה לש
.םימלענ ,יחה


Last updated: December 18, 2000

:רמאמב הנשמה יפיעס
ןיא
... לע עדימ דוע
םיקדייח*
םילחנ*
םייטתניסוטופ םיקדייח*
:םירויאו תונומת תמישר
   
:ןויליגה םש