חולמ-ץומח-רק-םח
:רמאמה רואת
אלש ורבס רבעבש םייח תוביבסב םימייקתמ םיקדייח
,תוהובג תורוטרפמטב :לשמל ומכ ,ללכ םייח םהב ונכתי
םיתיעל .םיינוציק םיחלמ יזוכירב ,םיהובג םיצחלב
םימוד תונורתפ םיקדייח לש תונוש תוצובק תואצומ
תא גיצמ הז רמאמ .תומוד תוינוציק םויק תושירדל
תא םירשפאמ רשא םיימיכויבהו םיירלוקלומה םינונגנמה
.תוינוציק םייח תוביבסב םיקדייחה לש םמויק
חיים בגבולות הקיום

םויקה תולובגב םייח


וק'צלק הרש :תאמ
המדקה
םיאנתב םימייקתמ םיקדייחש םירקוחל עודי בר ןמז הזמ
אוצמל רשפא ,ןכאו .םייקתהל םילוכי םניא םדא ינב םהבש
,החיתרל םיבורק םהב םימהש םימח תונייעמב םיקדייח
זוכירש םימבו םינוחרק ינפ לע ,רתויב םייצמוח תונייעמב
תא תורתוס הלא םויק תוביבס .רתויב הובג םהב םיחלמה
םישורדה םיאנתה יבגל ,ןמזמ אל דע תולבוקמ ויהש תועדה
םייוצמה ןיערג תוצמוח לשו םינובלח לש ןיקתה םדוקפתל
דקפתל תולגוסמ הלא תולוקלומורקמש ררבתה .םיאתב
.ןרובע םיינסרה ןכל םדוק ובשחנש םיאנתב
םירשעה האמה לש םינורחאה םירושעב ררועתהש ברה ןיינעה
ןברד ,םירחא םיבכוכ ינפ לע םייח לש םמויק תורשפא יבגל
םיינוציק םיאנתב םימייקתמה םירוציב קסועה רקחמה תא
לע םויקל רתויב םישקה םירוזאה דחא .ץראה רודכ ינפ לע
.הקיטקראטנא לש םיחיחצה םיקמעה םה ץראה רודכ ינפ
םיעקשמ תומכבו הרוטרפמטב םינייפאתמ הלא םירוזא
ריוואה תא תושביימה תוריהמ תוחורב ,רתויב םיכומנ
הלא םיקמעב םיאנתה .רתויב ההובג המצועב הנירקבו
תורמל .םידאמ תכלה בכוכ ינפ לע םימייקה הלאל םימוד
הייסולכוא הלא םירוזאב תמייקתמ םישקה םויקה יאנת
.םיקרחו םיבחט ,תוצא ,אוזוטורפ ,םיקדייח לש הרישע
םיקדייח לש תנווגמ הייסולכוא דחוימב םהב תטלוב
ךלהמ ףקשל היושע וז הדבוע .האיכראה תצובקל םיכיישה
האיכראה תצובקמ םיקדייח לש הנוש תינויצולובא תוחתפתה
תוצובק יתש .הירטקבואאה תצובקמ םיקדייחל האוושהב
,תומייקתמ ןהו תונוש תולגתסה יכרד וחתיפ ולא םיקדייח
.תונוש םייח תוביבסב ,םיבר םירקמב
תינוציחה הביבסב םימייקה םיינוציק ץחלו הרוטרפמט יאנת
םיאתה ךותב םימייקה םיאנתב םג יוטיב ידיל אובל םיכירצ
לש םיהובג םיזוכיר יבגל ,תאז תמועל .םיקדייחה לש
ךכל םורגל םילוכי םיאתה - הנוש בצמה םיסמומו םיחלמ
הביבסה לש וזמ הכומנ המרב רמשיי םכותב םיחלמה זוכירש
ידי לע ,וא אתל ץוחמ לא םיחלמה תאצוה ידי לע םא
.םיאתב םייוצמה םינוש םיביכרמל םתרישק
םימייקתמה םיקדייחב ובורב זכרתה יעדמה רקחמה
שי ןכלו םיהובג םיחלמ יזוכירבו תוהובג תורוטרפמטב
הנומת ןיידע ןיא ,תאז תורמל .רתוי בר עדימ םהיבגל
לש םמויק תא םירשפאמה םינונגנמה יבגל הרורב
הז רמאמב .ולאה תוינוציקה םויקה תוביבסב םימזינגרואה
תכרענו (1987) ותביתכ תעב תמייקה עדיה תנומת תקדבנ
תא םירשפאמה םינונגנמהו תויגטרטסאה ןיב האוושה וב
.תוינוציק םויק תוביבסב םיקדייחה לש םמויק:רמאמב הנשמה יפיעס
המדקה1
הרוטרפמט2
ץחל3
םיסמומו םיחלמ4
םוכיס5
... לע עדימ דוע
םיקדייח*
םיליפומרת*
:םירויאו תונומת תמישר
   
:ןויליגה םש