םינכוסמו םימכחותמ - םיריעז
:רמאמה רואת
םינוש םינז 14 תוחפל םויכ םירכומ ,הטנה ףיגנה גוסב
המישנה יכרדב םירבעומ םיפיגנה .תימלוע ללכ םתצופתש
ראתמ רמאמה .םימסרכמ לש תושרפהב אוה ירקיעה םרוקמו
ןז לכש תולחמה ,םינושה םיפיגנה ינז לש תוציפנה תא
.ןהב לופיטה יכרדו םרוג
נגיפי הנטה - בעיה כלל-עולמית
תימלוע-ללכ היעב - הטנה יפיגנ
,ןמלטיג הניני ,ילארשי ןתיא
הנויצ סנ ,לארשיב יגולויב רקחמל ןוכמה
.1998 רבמטפס ,239-236 םידומע ,135 ךרכ ,'ו- 'ה ,האופרה
לארשיב תיאופרה תורדתסהה


רוזאב ,המישנה יכרדב תעגופה העודי יתלב הלחמ תוצרפתה לע חווד 1993 תנשב
,וקיסקמ-וינו ודרולוק ,הנוזירא ,הטוי :תונידמ עברא לש ןהיתוניפ תושגפנ וב ב"הראב
הובג היה התומתה רועיש ."תוניפה עברא תלחמ" הליחתב הלחמה התנוכ ךכ םושמו
.40 דע 20 םיליגב םיאירב םיריעצ םבור ,(42 ךותמ 26) ורטפנ םילוחהמ 75% -כ .דואמ
םידחא םימי ךות ךא ,תעפש םיריכזמה םירירש יבאכבו םוחב הליחתמ הלחמה
.יטירקל הלוחה לש ובצמ ךפוה םימי עובשכ רחאל .םמדל האירב םדה תוימינ תוליחתמ
םהייח תא ליצהל ןתינ םילוחהמ קלחב קרו ,השק המישנה תישענ תודדוב תועש ךותב
.תואירה טמתו םישק םימומיד איה תירקיעה תוומה תביס .הנקה רורניצב המשנה י"ע
םיחטש לע םירוזפ ויה הלחמה ירקמ .תוילכ תקיפס-יא םג תשחרתמ םילוחהמ קלחב
שדוח עצמאב וקיסקמ-וינב חווד םינושארה םילוחה לע .ב"הרא ברעמ-םורדב םיבחרנ
םרוג יוהיזב רוזעל וקעזוה (תולחמ תעינמו תרקבל זכרמה) -CDCה ינעדמ .1993 יאמ
םיפיגנ םע תבלוצ הבוגתב וביגהש םינדגונ םיאירבמה לש םמדב ואצמנ הליחתב .הלחמה
יוהיזה .ינלטקה ףיגנה תא תוהזל םירקוחה וחילצה םוי 30 ךות ."הטנה" תצובקמ םיעודי
.PCR תטישב לפכוהש ,ףיגנה םונגב םיסיסבה ףצר יוהיז לע ךמתסהו יעמשמ-דח היה
(ילילש לידג) א"נר יפיגנ םהש ,(Hantaviruses) הטנה יפיגנ גוס םע הנמנכ ההוז ףיגנה
דדובל וחילצה תוצובק שולשש םסרופ 1994 ראוני דע .Bunyaviridae-ה יפיגנ תחפשממ
תחא הצובק .1993 רבמבונ שדוחב םייעדמ םיסוניכב ורסמנ תועדוהה .ףיגנה תא
אבצה לש יאופרה רקחמה ןוכמ) USAMRIID-מ ,גנילרא'ג רטיפ לש ותושארב
,CDC-המ תורחאה תוצובקה יתש .וקיסקמ-וינמ הלוחמ ףיגנה תא הדדיב ,(יאקירמאה
."יבצה רבכע"מ ףיגנה תא ודדיב ,סרטיפ סנרלק תושארבו ןו'גלאמש ינוק תושארב
.ףוק-יאת תיברתב תורבעה רפסמ רחאל ושענ םידודיבה
(Hantaan) ןאטנה ףיגנ ,וז הצובקב ההוזש ןושארה ףיגנה לש ומש לע םיארקנ הטנה יפיגנ
הארקנש הלחמב האירוקב םיאקירמא םילייח ולח ,1950 -ב .האירוקב רהנ ש"ע
.םיעבשה תונש ףוסב קר דדוב ףיגנה .hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS)
5% ןיב איה HFRS-מ התומתה .םימומידו תוילכ תקיפס-יאב תנייפאתמ ,המשכ ,הלחמה
Sin Nombre םויכ הנוכמש ,תואירה תא ףקותה יאקירמאה ןזה לש וזמ הכומנ ,20% -ל
.Hantavirus pulmonary syndrome (HPS) תארקנה הלחמל םרוגו ("םש אלל")
,הפוריאב HFRS -ל םרוגה ,הלאמופ םינמנ הטנה תצובקב םירחאה םיפיגנה םע
ויפלכ םינדגונש ,לואיסו ,העודי הלחמ לכב ברועמ וניאש ,הקירמא-ןופצב ליה-טקפסורפ
םויכ .הובג םד ץחלב הרושקה תינפוס תוילכ תלחמב וקלש רומיטלובב םילוחב ואצמנ
ינמז ןפואב וגווס הז ןימב םינז רפסמ .(1 הלבט) םיפיגנ 14 תוחפל הטנה גוסב םינומ
ררבתת םהלש היגולוקאהשכ הצובקל ופרטציו ועיפוי םיפסונ םינזש םירעשמ םירקוחהו
.[1]
לש תושרפה אוה םוהיזה רוקמו המישנה יכרדב הארנכ איה הלא םיפיגנב הקבדהה ךרד
.ןאטנה ףיגנב תויתדבעמ תוקבדה רפסמ םג ודעות .ףיגנל רגאמכ םישמשמה ,םימסרכמ
םיפיגנל דוגינב ךא ,הלא םיפיגנ םיאשונ ,םימסרכמ םניאש םירחא םייח-ילעב םגש חווד
.םיקרח י"ע םירבעומ םניא םה ,הינובה תחפשמב םירחא
ןיא ןכ ומכו ,*תשחרתמ הניא הארנכ םדאל םדאמ הקבדה ,םירחא הטנה יפיגנל המודב
תואמגודב הדובעל תצלמומה תוחיטבה תמר .תואירב-ידבוע לש תוקבדה לע עדימ
תמר תצלמומ תויח תקרזהלו ,תרבגותמ (BL-3) 3 המר איה ףיגנ תוליכמה תוינילק
BL-4. - תיברמה האילכה

הקבדהו הצופת
,ללכ ךרדב .תימלוע-ללכ איה הטנה יפיגנ םיאשונה םימסרכמה תצופתש המיגדמ 1 הלבט
תוריהמב םילגתסמ םניא הלא םיפיגנש ךכ לע דיעמה רבד ,ידוחיי יעביט ןסחאמ ןז לכל
ןסחאמה תקבדהל .ןסחאמה םע םויק-וד לש הכורא הירוטסיה לעו םישדח םינסחאמל
דגנכ םינווכמה םינדגונב היילע תיפצנ ךא ,וילע תילילש העפשה הארנכ ןיא יעביטה
.הדבעמב םייוסינב חכוהש רבד ,תיקפוא רקיעב תעצבתמ עבטב הרבעה .ףיגנה תפטעמ
.תשחרתמ הניא השעמלו רתויב הרידנ דלוול םאמ תיכנא הרבעה
Peromyscus) "יבצה רבכע" רקיעב אוה ב"הראב Sin Nombre ףיגנה לש יעביטה רגאמה
ותייסולכוא ךא ,תובר םינש רבכ הז ףיגנ אשונ רבכעהש םירבוס םירקוחה .(maniculatus
,ודרולוקב ,הנוזיראב ךרענש רקסב .1993 יאמ דע 1992 יאממ הרשע-יפ הלדג
רבכעה .ףיגנב םיקבדומ 30% ויה ,וקדבנש םירבכע 770 ךותמש ררבתה ,וקיסקמ-וינבו
ירקמ לכ ודעות אל םש ןכאו ,יחרזמ-םורדה רוזאה טעמל ,טעמכ תשביה לכ ינפ לע ץופנ
ףיגנב םיקבדומ ואצמנ םה ףא "יבצה רבכע" לש וגוסמ םירחא םינימ ינש .HPS תלחמ
.20% -ו 7% -כ - םייתועמשמ םירועישב
ושפתנש םימסרכמב .ףיגנב םיקבדומ ואצמנ םירחא םימסרכמו םיאנס ,תיב ירבכע םג
הארנכו ,ףיגנב הקבדה האצמנ ,HPS -ב ופקתנש םישנאה לש םהירוגמ תבריקב
.םתביבסב וא םהיתבב וקבדנ םילוחהש
הבוטה ךרדה ,םימסרכמה תושרפהמ רצונש לוסוריאב איה הקבדהה ךרדו ליאוה
םוקממ םקוליס לע דיפקהל ,הלא םימסרכמ םע עגמ קתנל איה תוקבדהמ ענמיהל
.םתוחתפתה תומוקמ תא אטחלו םדכלל - ןתינ םאו םירוגמה
רפסמו (ןיסב םתיצחמכ) הנשב שיא 200,000 -כ םיפקות הטנה יפיגנש םיכירעמ םירקוחה
,תיגברונה הדלוחה י"ע ץפומ לואיס ןזש רחאמ .20,000 -ל 4,000 ןיב ענ תוומה ירקמ
הנותמ הרוצל םרוג הז ןז .תימלוע-ללכ השעמל איה ותצופת ,םילמנו תוינוא תסלכאמה
.HFRS לש
תויסולכואב הברתהו קזחוה ףיגנהש הרעשה םירקוחה ולעה ,הלא תודבוע תובקיעב
הנבהה קמעותשכ ןחבית וז הרעשה .בר ןמז רבכ ב"הרא ברעמ םורד-יבחרב םימסרכמה
רקיעב ,םימסרכמה לש םדיקפתו ,הלחמה לש רוביצה תואירבו םייגולוימדיפא םיטביהב
.השקה תואירה תלחמל םימרוגה הטנה יפיגנל רגאמכ ,"יבצה רבכע"
גוסל וירבח ומכ ךייש ,(םידנאה ףיגנ ארקנה) הניטנגרא-םורדב 1996 -ב ץרפתהש ןזה
ךרדש עודי היה הכ דע .םימסרכמ תועצמאב םירבעומה הינוב יפיגנ תחפשמלו הטנה
.תילוסוריא הקבדה ללוכ ,םיעוגנ םימסרכמ תשרפה םע עגמב איה תירקיעה הרבעהה
1996 רבמצדל רבמטפס ןיב .[2] וז תוצרפתהל דע המשרנ אל םדאל םדאמ הרישי הרבעה
לווקסאו ,ה'צולירב ,ןוסלוב-לא םירעב םירקבמב וא םיבשותב םירקמ 18 ועריא
אל ךא ןוסלוב-לא יבשות םע עגמב ויהש םישנאב םיפסונ םירקמ ינשו הניטנגרא-םורדב
רשק .HPS הלוחב תורישי ולפיט םהמ השולשש םיאפור ויה םיעגפנהמ 5 .םוקמב ורקיב
הלילד םימסרכמ תייסולכואל תויודעהו (העבראל טרפ) םיעגפנה לכ ןיב יגולוימדיפא
,הלחמהמ ורטפנ םיקבדנהמ 9 .וז תוצרפתהב םדאל םדאמ הקבדה לע םיעיבצמ ,רוזאב
י"ע הרקחנ תוצרפתהה .הרורב הניא תקיודמה הרבעהה ךרד ,תאז םע .50% רמולכ
הלחמה בלש תא עובקל םיצמאמ םישענ .ימוקמ תווצו תוקבדמ תולחמל זכרמהמ םיתווצ
דוגינב איה וז העפות .הקבדהל ליבוהל םילולעה ,וכשימו עגמה גוס תאו תקבדמ איה וב
אצמנ אל ,ךפהל אלא ,םדאל םדאמ הקבדהל זמר לכ היה אל םש ,ב"הראב םיאצמימל
םירקוחה .HPS ילוחל םיפושח ויהש תואירב ידבוע 396 לצא יבויסנ ךופיה וליפא
ךשמה .ב"הראב HPS ילוחב לופיטל תוחיטבה תויחנה תא תונשל ןיא םייתניבש םיעבוק
ידבועל ןוגימ יעצמאל ,ןאכמו הרבעהה יכרד תרהבהל הארנכ ליבוי תוצרפתהב רקחמה
.הינוגטפב תואירבה

Bunyaviridae-ה תחפשממ Hanta גוסמ םיפיגנה ךויש 1: הלבט
ףיגנה גוס
הלחמה
ישארה רגאמה
תוטשפתה
Hantaan (HTN)
HFRS1
Apodenemus agrarius (striped field mouse)
China, Russia,
Korea
Dobrava-Belgrade
(DOB)
HFRS
Apodemus Flavicollis (Yellow-neck mouse)
Balkans
Seoul (SEO)
HFRS
Rattus norvegicus (Norway rat)
Worldwide
Puumala (PUN)
HFRS
Clethrionomys gareous (bank vole)
Europe, Russia,
Scandinavia
Tahiland (THAI)
nd2
Bandicota indica (bandicoot rat)
Thailand
Prospect Hill (PH)
nd
Microtus Pennsylvanicus (meadow vole)
U.S., Canada
Khabarovsk (KHB)
nd
Microtus fortis (reed vole)
Russia
Thottapalayam (TPM)
nd
Suncus murinus (musk shrew)
India
Tula (TUL)
nd
Microtus arvalis (European common vole)
Europe
Sin Nombre (SN)
HPS3
Peromyscus maniculatus (deer mouse)
U.S., Canada,
Mexico
New york (NY)
HPS
Peromyscus leucopus (White-footed mouse)
U.S.
Black Creek Canal
HPS
Sigmodon hispidus (cotton rat)
U.S.
El Moro Canyon
(ELMC)4
nd
Reithrodontomys megalotis (Western harest
mouse)
U.S., Mexico
Bayou (Bay)4
HPS
Oryzomys palustris (rice rat)
U.S.
Probable species:5
Topografov (TOP)
nd
Lemmas sibiricus (Siberian lemming)
Siberia
Andes (AND)4
HPS
Oligoryzonys longicaudatus6 (long-tailed
pygmy rice rat)
Argentina
To be named4
HPS
Calomys laucha (vesper mouse)
Paraguay
Isla Vista (ISLA)4
nd
Microtus californicus (California vole)
U.S.
Bloodland Lake (BLL)4
nd
Microtus ochrogaster (prairie vole)
U.S.
Muleshoe (MUL)4
nd
Sigmodon hipidus (cotton rat)
U.S.
Rio Fiegundo (RIOS)4
nd
Reithrodontomys mexicanus (Mexican
harvest mouse)
Costa Rica
Rio mamore (RIOM)4
nd
Oligoryzomys microtis (small-eared pygmy
rice rat)
Bolivia

(1) HFRS, hemorrhagic fever with renal syndrome;
2nd, none documented;
3HPS hantavirus pulmonary syndrome;
4 not yet isolated in cell culture
5 viruses for which incomplete chracterization is available,
but for which there is clear evidence indicating that they are unique;
6 suspected host, but not confirmed.

לופיטהו תנומסיתה
רועיש .(2 הלבט) הדח וא תינוניב ,השלח הרוצב עיפוהל הלוכי תיתייליכה תנומסיתה
.HTN תצובקמ םינזל 15%-5%Puumala ןזל 1% -מ תוחפ ןיב ענ תוומה ירקמ
בלש ,םוח בלש :(םהיניב םיפפוח) םיבלש השימח ללוכ הדחה הרוצה לש יאופרה ךלהמה
אוה הלחמה ךלהמ .המלחהה בלשו ןתש ףדועו ןתש טועימ לש םיבלש ,םדה ץחל תדירי
םיעיפומ םה ,םימומיד םימייק םא .תרומרמצו םוח ,בג באכ ,קזח שאר באכ םע ,ימואתפ
םויב ,ךיחב עיפוהל הלוכי תיתדוקנ תחרפית .תוירירבו םינפב תוימומדאכ ,םוחה בלשב
הוולמ םדה ץחל תדירי בלש .ןתשב הלודג תומכב ןובלח תשרפה תינייפוא יעיברה
.דח םלהו םד תפילד בקע הז בלשב םישחרתמ תוומה ירקממ שילשכו ,האקהבו הליחבב
םילוחב .םדה חפנ תלדגה בקע ןתשה טועימ בלשב םישחרתמ תוומה ירקממ תיצחמכ
וא םלהמ תוומ ירקמ שי ןיידע ךא ,תוילכה דוקפית רפתשמ ,אבה בלשל םירבועה
.תואירב םיכוביסמ
תשחרתמ םדה תוימינמ הפילד ךא ,HFRS -ל תומוד תועפות (HPS) תיתאירה תנומסיתל
םע םג ,בלב םיכוביסו םלה בקע שחרתמ תוומה .תועגפנ ןניא תוילכהש דועב ,תואירב קר
לש םינוש םינזב וקבדנש םילוחב תונוש תורוצ לבקל הלוכי תנומסיתה .תיתמישנ הכימת
.HPS-ה תצובק
חווט-בחר יפיגנ בכעמ אוהש ,ןיריווביר דיזואילקונ ןתמ ללכ םילוחב הסונש לופיטה
יושע אוה ךא ,תויתועמשמ תויטסיטטס תואצות ןיא ןיריוובירה תוליעי יבגל .המשנהו
.הלחמה ךלהמב דואמ םדקומ ןתניי םא קר הטנה יפיגנב תוקבדהמ תוומ ירקמ עונמל
.ןצמח תכסמב המשנהמ רתוי הליעי םילוח רפסמב התיה רורניצב ןצמח תמשנה

HPSHFRS ןיב הלידבמ תונמתסה 2: הלבט
הלחמה
םינגותפה
*םינייפאמ םיווק
HFRS
(moderate-severe)
Death rate 1%-15%
HTN, SEO,
DOB
hemorrhage5
azotemia/proteinuria5,6
pulmonary capillary leak3,4
myositis3,5
conjunctival injection4,6
eye pain/myopia4,6
HFRS (mild)
Death rate <1%
PUU
hemorrhage3
azotemia/proteinuria3,6
pulmonary capillary leak2,3
myositis3
conjunctival injection3
eye pain/myopia4,6
HPS (prototype)
Death rate>40%
SN, NY
hemorrhage3
azotemia/proteinuria3
pulmonary capillary leak6
myositis2
conjunctival injection2,3
eye pain/myopia2
HPS (renal variant)
Death rate<40%
BAY,BCC,
Andes
hemorrhage3
azotemia/proteinuria4,5
pulmonary capillary leak5,6
myositis4,6
conjunctival injection2,4
eye pain/myopia2
ךשמהב אבותש העפותל טרפ *


1 Minimum/maximum occurrence of the characteristic;
2 rarely reported;
3 infrequent or mild manifestation;
4,5,6
more frequent and severe manifestation.

תוחיטב
יחותינ .תיתייליכה תנומסיתל םימרוגה הטנה יפיגנב תויתדבעמ תוקבדה רפסמ ודעות
ולבקתהו תכשמתמ הקבדה םיקבדומ ויהש םימסרכממ הרבעה לע ועיבצה םירקמה
תוקבדהה .תייוסינ וקבדוהש הלאכמו הדשב ודוצינש םימסרכממ ;םירכומ-םילדגממ
לכ ומשרנ אל .דועו היסורב ,הילגנאב ,היגלבב ,ןפיב :םלועב םינוש תומוקמב ושחרתה
לש םירקמ ודעות ךא ,םיאת תויברתב םילדגה םינזב ולפיטש הדבעמ ידבועב תוקבדה
.וזכ הדובע בקע יבויסנ ךופיה
היאלאמאג ןוכמב .ןלהל אבומ ןאטנה ףיגנב הקבדה לש םימסרופמה םירקחמה דחא
ינשב םיחותפ םיבולכב וקזחוהו םימסרכמ 257 הדשה ןמ (1961 תנשב) ופסאנ ,הבקסומב
לכב וטשפתהש םיקבדמ םילוסוריא ורצונ ,תויחב לופיטה ךות .תודבעמ ןיינבב םירדח
17 -ו ןיינבה ידבוע 52 םהמ ,שיא 113 (HFRS) הלחמב וקבדנ םיישדוח ךשמב .ןיינבה
!44 וקבדנ ,םירצק םינמזל ןיינבב ורקיבש שיא 94 ךותמ .םירחא םיניינבמ
הרשעב תוקבדה ודעות ,ןימל םיכייש הארנכש הנומש דועו םירכומה םינזה 14 ךותמ
ורבעוה רתויו התומת 40% םע (HPS) תיתאירה תנומסיתל םימרוגה ,השיש םהמ .םינז
הדובע יבגל BL-4 וא BL-3 איה םהיבגל תצלמומה תוחיטבה תמר .(2 הלבט) לוסוריאב
םימרוגה ,םינז השולשל .תולודג תויומכב וא םיהובג םיזוכירב םידבועשכ וא תויחב
םירבעומ םה ףאש ,התומת 15%-1% -ב הוולמה (HFRS) תיתייליכה תנומסיתל
התומת 1% םע HFRS -ל םרוגה ,דחא ןז .3 תיגולויב תוחיטב תמר תצלמומ ,לוסוריאב
.[3] םרוגה זוכירל המאתהב ,3 וא 2 תוחיטב תמר בייחמ ,(Puumala) רתויה לכל
םג ןכתית ,םדאל ןהו םימסרכמ ןיב ןה ,םילוסוריא איה הצופנה הקבדהה ךרדש תורמל
תורוגממ ומכ ,םימסרכמ-יצרוש תומוקמב רקיעב תורקל לולע רבדה .הכישנב הקבדה
.ןוזמ ןוסחיאל םישמשמה םיניינב וא םיכסומ ,םיערז
N-95 גוסמ ףא-הפ תוכסמב שומיש םיצילממ ,ב"הראב תוחיטבהו תואירבה תויושר
תוחיתנב תורושקה תולועפה לכב )תוליעי 95% -ב םימישנ םיקיקלח תורצוע( תוחפל
ךילהתב םילוסוריא תורצוויה היופצ םא .םדא-ינבב ןהו םייח-ילעבב ןה ,תוומה רחאלש
תקפסא םע תוכסמ וליפא וא N-100 גוסמ ףא-הפ תכסמ תשיבח תוצלמומ ,רחא וא הז
זוכריס .(99.97% - איה םיקיקלחל ןוניס תוליעי) HEPA יננסמב תודיוצמ ,תצלואמ ריווא
וא םיעיבגהשכ ,(הלופכ המיטא) תיתוחיטב תזכרסב תושעיהל ךירצ םילוחמ ףוג ילזונ
.[4] יגולויב ףדנמב םיחתפנ תזכרסה שאר

םוכיס
ןכתיי .םינש ינוילימ וליפאו יפלא ךשמב הטנה ףיגנ תא ואשנ םימסרכמש קיסהל ןתינ
ירצימ לש יתשביה רשגב םימסרכמ י"ע אשינו "ןשיה םלוע"ב חתפתה הטנה ףיגנש דואמ
ובכרוהש םייטנגוליפ םיצע .ןצוילפב הקירמא-םורדלו ןצוגילואב "שדחה םלוע"ל גנירהב
.תוחתפתה יווק ינש לע םיעיבצמ ,L וא M, S יעטקימ לש םיידיטואלקונ םיפצר ךמס לע
טקפסורפ ,PUU -ל ינשהו ("ןשי םלוע") ,DOB-ו דנליית ,SEO, HTN םינזל ליבומ דחאה
"שדחה םלועה"מ םירחאו ,SN ,ליה
דועב .הטנה יפיגנ ןיב תיטנגה הפיחסל תויארחא ויה תויתדוקנ תויצאטומש הארנכ
ברקב םיעטקימ לש שדחמ רודיס םייוצמ ,הלא םיפיגנ יבגל החווד אל היצניבמוק-הרש
.םינוש םינז ןיב אל ךא ,םיוסמ ןז
תונומסיתה יתש .יעביטה רגאמהמ השילג תמייקשכ םינמדזמ םינסחאמ םה םדא-ינב
אוה ףיגנה ןזשכ ,תורורב הנשמ תונומסיתל קלחתהל תולוכי ,HFRS-ו ,HPS תוישארה
.התרמוחו הלחמה תועפות יבגל ירקיעה עבוקה
,הקירמא-םורדב רקיעב ,תושחרתמ ןיידע הטנה יפיגנב םימוהיז לש תושדח תויוצרפתה
חיגמ ףיגנב רבודמש קפס ןיא .הפוריאבו היסאב אוה ,תוומה ירקמ ללוכ ,ילוחה רקיע ךא
וירחא בוקעל יאדכו ,לארשי ללוכ ,היסולכואה לע תוימלוע-ללכ תועפשה לעב ,שדח-ןשי
.יפיגנה טביההמ ןהו יאופרה טביההמ ןה


היפרגוילביב
1.  Schmaljohn C & Hjelle B, Hantaviruses, a global disease problem. Emerging Infectious Diseases, 1997; 3: 95.
2.  Wells RM, Estani SS & Yadon ZE, An unusual hantavirus outbreak in Southern Argentina: Person-to-person transmission? Emerging Infectious Diseases, 1997; 3: 171.
3.  Centers for Disease Control and Prevention. Laboratory management of agents associated with hantavirus pulmonary syndrome: interim biosafety guidelines. MMWR Morb Mortal WKLY Rept, 1994; 43: rr,07 1-2.
4.  Nolte KB, Foucar K & Richmond JY, Hantaviral biosafety issues in the autopsy room and laboratory: concerns and recommendations. Hum pathol, 1996; 27: 1253-1254.


Last updated: February 13, 2001

:רמאמב הנשמה יפיעס
אובמ1
הקבדהו הצופת2
לופיטהו תנומסיתה3
תוחיטב4
םוכיס5
... לע עדימ דוע
םיפיגנ*
תוקבדמ תולחמ*
םדאב תולחמ*
םימסרכמ*
תולחמ יריבעמ*
:םירויאו תונומת תמישר
   
:ןויליגה םש